دوستان من میخوام زیرنویس رو به صورت کارایوکه وارد کنم که هم دقیق تره و هم راحت تر