دوستان دیشب خواب بودم دو تا گربه دعوا کردن محکم افتادن روی دیش خورد زمین بلندش کردم از نو بستم روی فرکانس 11137 27500 تنضیم کردم شروع کردم جستجو فقط ماهوار های عربی mbc رو میگیره چه مرگشه چکارش کنم قدرت سیگنال هردو 80 هستن فارسی زبان نمیگیره رو هاتبرد گذاشتم