سلاموقتی یه صدا رو ایمپورت می کنم قطع و وصل می شه در حالی که خودش درسته.