دلیل حذف ؟؟؟؟؟


ننوشتین چرا ؟ فحش محش نداده بودیم تو اون پست به حکومت و به حزب الهی جماعت و به عر زشی جماعت این ها که اونو برا چی پاک کردین دیگه ؟