آیا رم به تاریخ کامپیوتر کار داره ؟ من وقتی تاریخ اصلی مادر بوردو به ۲۰۱۸ تغییر میدم یکی از رم ها کار نمی کنه ولی وقتی رو ۲۰۰۷ هست کار میکنه