سلام کسی روشی برای انلاک مودم نت گیر زین کویت داره مود ac790s