2000 سال ، 2500 سال ، 1400 سال گذشته زندگی میکردند مهم تر است ؟

تا آبروی همین افرادی که الان زندگی میکنند ؟!