تمام کابل ها چک شدند. اگر مشکل داخلیه معمولا از کجاست و چقدر هزینه داره؟
ممنون