سلااام به همه دوستان..
برا طرح نهاییم موضوع مهمانسرا برداشتم
اگ کسی تو این موضوع مقاله و مطالعات چیزی داره براام بفرسته
یا اگ تو این زمینه کار کردین کمک کنید
برا شروع کار به ی منبع نیااز دارم و هم تو انتخاب رویکرد و عنوان برای مهمانسرا دچار مشکل شدم