درود
دوش حمام من هنگامی که اهرم را پایین میزنم تا آب از شیر بیاید، از دوش هم آب می چکد. راهی برای درست کردن آن هست؟