تو
آری خود خودت

با آن نگاه قهوه ای
لبهای چفت
لبریز از سکوت

برای مبارزه آماده شو
من آماده ی شکست توام ...

غروب یک روز
که خیلی دور نیست
من لبهای تو را
وادار به
اعتراف یک بوسه
خواهم کرد..

و
واژه های مشدد
از شقیقه هایم بیرون خواهد زد
برای تفهیم دوستت دارم

نگو محال است
این ممکن ترین محال من است ...

هدی کرد
زمستان 96