من در پیدا کردن سر سگ دوم و سوم گیر کردم میشه کمک کنین؟