شکستن قفل نرم افزار با برنامه خاصی هست یا برنامه نویسی؟