نرم افزار امنیتی که کرک بشه با همین نرم افزار بدون کرک در عملکرد تاثیر داره؟