برنامه ای ک بزرگترین توان 2 رو که کوچکتر مساوی 1000باشه با میپل چجور می نویسن؟؟؟؟