دوستان

این فهرست لیست کدهای کشورها / کشورهای است که در منوهای IN_START و EZ_ADJUST استفاده می شود:

کد 00: ALL

 • کد 01: KR - Korea, Republic of:
  • KR - Korea, Republic of


 • کد 02: US - United States:
  • US - United States
  • CA - Canada
  • MX - Mexico


 • کد 03: BR - Brazil:
  • BR - Brazil
  • CL - Chile
  • AR - Argentina


 • کد 04: EU - Europe
  • UK - United Kingdom
  • FR - France
  • DE - Germany
  • IT - Italy
  • ES - Spain
  • SE - Sweden
  • FI - Finland
  • AT - Austria
  • BE - Belgium
  • CZ - Czech Republic
  • DK - Denmark
  • GR - Greece
  • LU - Luxembourg
  • NE - Netherlands
  • BG - Bulgaria
  • HR - Croatia
  • HU - Hungary
  • IE - Ireland
  • NO - Norway
  • PL - Poland
  • PT - Portugal
  • RO - Romania
  • RU - Russian Federation
  • RS - Serbia
  • SI - Slovenia
  • CH - Switzerland
  • TR - Turkey
  • MA - Morocco
  • UA - Ukraine
  • KZ - Kazakhstan
  • LT - Lithuania
  • EE - Estonia
  • LV - Latvia
  • SK - Slovakia
  • AL - Albania
  • BA - Bosnia and Herzegovina
  • __ - __


 • کد 05: CN - China:
  • CNBJ - China Beijing
  • CHANGCHUN - China Changchun Cable
  • CHANGSHA - China Changsha PN
  • CHENGDU - China Chengdu XW
  • DALIAN - China Dalian TT
  • FUZHOU - China Fuzhou Cable
  • GANGZHOU - China Guangzhou PN
  • HEBEI - China Hebei PN
  • HEFEI - China Hefei Cable
  • JILIN - China JiLin PN
  • NINGBO - China Ningbo Cable
  • SHENYANG - China Shenyang Cable
  • WUHAN - China Wuhan GD
  • XIAN - China Xian PN
  • XIAMEN - China Xiamen Cable
  • ZHENGZOU - China Zhengzhou Cable
  • ZHUHAI - China Zhuhai Cable
  • CNO - China Others
  • HK - Hong Kong


 • کد 06: AU - Australia:
  • AU - Australia
  • NZ - New Zealand


 • کد 07: SG - Singapore:
  • SG - Singapore


 • کد 08: ZA - South Africa:
  • ZA - South Africa


 • کد 09: VN - Viet Nam:
  • VN - Viet Nam


 • کد 10: TW - Taiwan:
  • TW - Taiwan
  • CO - Colombia
  • PA - Panama


 • کد 11: XA - [VIRTUAL] A-CSA:
  • XA - [VIRTUAL] A-CSA


 • کد 12: XB - [VIRTUAL] A-ASIA:
  • XB - [VIRTUAL] A-ASIA


 • کد 13: IL - Israel:
  • IL - Israel


 • کد 14: ID - Indonesia:
  • ID - Indonesia


 • کد 15: MY - Malaysia:
  • MY - Malaysia


 • کد 16: IR - Iran:
  • IR - Iran