چطور توی سه هفته در سن 24،5سالگی فلوشیپ می گیرن وپرسیدنی میگن راز؟؟ ببینید این جوابش پروانه مطب ندارم مجوز محدود دارم و زیر نظر وزارت بهداشت میگ من زرنگی کردم و26سالش مرد هم هست بخدا سرم دار میترک لطفا اگرچیزی میدونید بگید لطفا