من از محله یمجیدیه هر آنتنی میخرم نمیگیرم.
کسی پیشنهادی داره که من چی بخرم؟