سلامو درود

آیا در اکسل میتوان بر اساس حروف الفبای فارسی جدول را مرتب کنیم؟

متشکر