نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی مخصوص مباحث نرم افزاری کامپیوتر داریم که مثلا کلمات تخصصی تو این زمینه رو درست ترجمه کنه ؟ بابیلون چنین چیزی داره ؟