سیستم پیشنهادی فقط کیس با این هزینه، بقیه ی لوازم رو دارم