سلام
دوستان نرم افزار هاي طاقچه يا فيديبو كجا كتاب هاي دانلود شده ، ذخيره ميشه؟فردا شايد نرم افزار پوكيد
اين كتاب هايي كه خريديم هيچ ميشه