خيلي پيچيده است و سخته اين سايت
لطفا ساده تر آن را طراحي كنيد