هسته اصلی Microsoft Dynamics بر مدیریت ارتباطات استوار است. این نرم افزار برای مدیریت ارتباطات B2B برنامه ریزی شده است که شامل ارتباطی بین سازمانهای مختلف و همچنین اطلاعات مرتبط افراد موجود در این سازمانها می باشد، همچنین با استفاده از این نرم افزار می توان ارتباطات B2C را هم مدیریت کرد که به معنای آن است که لزوما طرف مقابل ما یک سازمان نیست و می تواند یک مشتری باشد. بدون توجه به زمینه کاری شما و یا اینکه سازمان شما انتفاعی یا غیر انتفاعی است ، این روابط میبایستی با استفاده از رکوردهایی از نوع Accounts و Contacts مدیریت شود. نام این رکوردها می تواند بوسیله کاربران اصلی سیستم و براساس نیاز شما تغییر کند. رابط بین رکوردهای Accounts و Contacts از نوع یک به چند است به گونه ای که چندین و چند Contact می توانند به یک Account متصل شوند. اگر شما روابط پیچیده تری داشتید، می توانید Connectionهایی برای برقراری ارتباط بین Accounts و Contacts استفاده کنید. همچنین می بایستی این مطلب را گوشزد کنیم که رابطه بین Accounts و Contacts رابطه پدر و فرزندی می باشد. بدین معنا که هنگامی که مالک Account عوض می شود ، مالک Contact هم عوض می شود. همچنین فایل های موجود در Contact ها از روی Account ساخته می شوند ، بنابراین اگر شما یک Contact را به Account خاصی متصل کنید، آدرس و تلفن Account به Contact شما متصل می شود. لطفا جهت مشاهده تصاویر این مقاله به سایت --------.com مراجعه نمایید.با وجود اینکه براساس فرآیندهای موجود در سازمان شما ممکن است معماری های گوناگونی برای CRM در نظر گرفته شود، اما همواره مفهوم کلی Account به شکل یک موقعیت ثابت بوده و Contact هایی که مربوط به آن Account می شوند، افرادی هستند که در آن موقعیت در سازمان مشغول به کار می باشند. Account ها می توانند به یکدیگر مرتبط شوند بگونه ای که یک Account مادر Account دیگر باشد.Accounts و Contacts ها هرکدام جایی در داخل رکوردها دارند که می توان به تعداد دو یا چند آدرس در داخل هر یک از آنها ذخیره کرد. در سناریوهای B2B معمولا از این قابلیت بدین شکل استفاده می شود که ما یک مکان ثابتی داریم ولی به هنگام ارائه خدمت یا محصول ، چندین و چند مقصد برای تحویل محصول در اختیار داریم.برای Contactها در سناریوی B2C می توان این طور در نظر گرفت که آدرسهای مختلف با مشتریان مختلف تعریف شده اند که این مورد همانند Microsoft Outlook می باشد.
Account ها:

Account ها سازمانهایی هستند که شما با آنها در ارتباطید. بدلیل آنکه Microsoft Dynamics یک راهـکار CRM می باشد، از Account ها برای هسته اولیه پایگاه های داده استفاده می شود. Account ها می توانند شامل رکوردهای مختلفی باشند، بعنوان مثال می توانند به شکل خریدارها ، همکاران تجاری و یا سازمانهایی باشند که با آنها در تعامل هستید. برای سازمانهای غیر تجاری از قبیل دولت ها ، مراکز درمانی و یا مراکز تحصیلی ، Account ها به معنای جایی هستند که سازمان می خواهد در آنجا نگهداری شود. فیلدهای کلیدی Account ها شامل موارد زیر می باشد.
نام Account :

همان عنوانی است که برای یک سازمان وارد می کنیم، به شکلی که ممکن است بعدا به جستجوی آن بپردازیم. همچنین نام Account بهنگام ارتباط دادن آن به رکوردها مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات تماس (Contact Info):

مبانی که Dynamics برای ذخیره سازی اطلاعات اصلی مد نظر قرار می دهد ، ازقبیل آدرس، تلفن و یا وب سایت سازمان.
Account مادر (Parent Account):

بیانگر این است که آیا Accountهای ما به Account اصلی و دیگری مانند شعب مختلف یک شرکت که به دفتر مرکزی آن متصل میشوند، ارتباط دارند.
Contact های اصلی:

بیانگر اشخاص کلیدی هستند که شما بهنگام کار کردن با سازمان با آنها سروکار دارید. این فیلد با هیچ فرآیند دیگری در Microsoft Dynamics متصل نمی باشد، بنابراین بسته به نوع فرایندهای تجاری شما می توانید این فیلدها را نامگذاری مجدد یا حذف نمایید.

Contact ها:

افراد خاصی هستند که شما با آنها در ارتباطید. اغلب Contact ها با یک Account مرتبط می شوند . ولی برخی از سازمان ها ممکن است محصولات خود را مورد مستقیما به افرادی بفروشند، بنابراین در داخل این سازمانها هیچ Account تعریف نمی شود. Contact ها می توانند با Contact های موجود در Microsoft Outlook یکپارچه شوند.