سلام
یه مدل دستگاه دیجیتال کسرا گرفتم
همه فیش هارو درست زدم ولی تصویر سیاه سفیده و نمیدونم مشکل از کجاست؟