خودم 1200000خریدم به علت نیاز به پول میفروشم.800تومن