نگاه کن چقدر برای 1 تومان ملت گفتند. عزیز با یک تومان نخری سنگینتری