درود بر دوستان عزیز

حروف بزرگ و ضخیم در نام افراد، گروها و کانالهای تلگرام را چطور ایجاد میکنند؟

من هر چقدر گشتم در Symbol های Ascii این حروف وجود ندارن