سلام.

برنامه ای میخوام که شب گوشی رو خاموش کنم، با این حال صبح هنگام زنگ هشدارش گوشی خودکار روشن بشه و زنگ بخوره.

بعضی نوکیا های قدیمی این قابلیت رو داشتند.

ممنون.