این گوشی پیامهای اشخاص را جدا جدا نشان میدهد

مثلا 10 پیام اکبر را به جای اینکه یک جا نشان دهد، 10 بار نشان می دهد بر عکس امسپریا ایکس 1

چه باید کرد