اه کسی می تونه منو در مورد خرید این وشی راهنمایی کنه؟
اینکه در مورد نرم افزار و سحت افزار و ...
اگه کسی وشی به این مدل داشته میشه نظرشو به
ممنون