تو سایت ترفند سیتی این کلیدها رو زده بود
F2
F11
ESC
F12
دومی برای مدل های Toshiba Satellite
چهارمی برای مدل Tosahiba Equium