با یسری برنامه ها مثل easy recavery , برنامه های مرتبط میشه اطلاعات هارد رو برگردوند