سلام لطفا یکی کمک کنه تو بازی گیرکردم.
اونجاکه دومجسمه روهل میدم به جاهاشون بعد، ازسکومیرم بالامیرسم به یه مجسمه که این پیامو میده:(( here rests the sprit of euros the east wind who sees the path of the sun chariot))الان بایدچیکر کنم.