چرا دیگه کومودو تو هیچ تستی شرکت نمیکنه و صحبتی ازش نیست؟!