یه جا که با اون یارو درگیر میشیم می خواد مارو با قمه بزنه اونجا رو چطور رد کنم؟کمک پیلیز

- - - Updated - - -

یه جا که با اون یارو درگیر میشیم می خواد مارو با قمه بزنه اونجا رو چطور رد کنم؟کمک پیلیز