تکان حاصل از چرخاندن به سمت چپ وراست که یه لرزش های کمی ایجاد میکنه و تکان شدید نیست مشکل ایجاد میکنه؟