برای ساخت نشریه الکترونیکی(ebrochure) از فلش استفاده می کنن؟

برنامه ی دیگه ای اگه مخصوص این کار هست میشه معرفی کنین؟