سلام
برنامه ی مقابل بزرگترین مقسوم علیه مشترک را محاسبه می کند
cin>>n;
while(n!=0)
{
r=a%b;
a=b;
b=r;
}
cout<<a;