درباره اتومات قفل، حدود چند ثاینه دکمه قفل رو ممتد فشار بده دوباره قفل اتومات بر می گرده