سلام
درباره قلمه زدن گل هورتانسیا اطلاعات می خواستم