معادله استوانه ای را بننویسید که هادی آن دارای معادله : 2 y=4x و z=0 و مولد آن موازی با خط x=y=z باشد