من دزدگیر ماتریکس دارم ریموت تصویریش خراب شده حالا میخوام عوض کنم هر حا رفتم نداشتن یه اسپرتی توی شریعتی داشت که دیگه مغازش رو پیدا نکردم کسی میدونه کجا میتونم گیر بیارم؟!!؟