یکی کمک کنه چه جوری ابدیت کنم بازی رو لدفا کمک فقط مود بلیس میخام بریزم