آقا کسی نقشه استانبول جایی ندیده؟؟ تو اینترنت به این گنده گی یه نقشه جاوای استانبول نیست.؟!!!