از دوستانی که ادرس سایتی یا فایل که راهنمایی ضبط پایونیر 3050ام پی به دارند خواهشمندام برای من ارسال فرماییند