با ACDsee 7.0 چه جوری میشه یه عکسو در چند برگه A4 تکه تکه و بعد پرینت کرد؟
یعنی مثلا پوستری ساخت که قسمت های مختلف عکس در چند برگه چاپ شوند و بعد برگه ها رو به هم چسبوند.