بچه ها سلام. چندتا سوال مهم داشتم ازتون

- 1مهمترین خواسته ها و آرزوهاتون وقتی صحبت از یادگیری زبان میشه چیا هستن؟

- 2 بزرگترین ترس- موانع و مشکلات شما در یادگیری زبان چیا هستن؟

پیشاپیش از جوابهاتون خیلیم ممنون