درود.
چطور میشه یک جمله فارسی را در ورد 2007برعکس کرد؟ درست مثل اینکه در آئینه دیده میشه.