PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : مضرات سيگار و قلیان (تاپیک جامع دخانیات)Marichka
10-03-2006, 15:06
سيگار و بيماريهاي وابسته به آن :
كشيدن سيگار يكي از بزرگترين مشكلات بهداشتي قابل پيشگيري در جوامع مختلف ميباشد مصرف سيگار به صورت يك عادت درجوامع مختلف و گروههاي سني مختلف در آمده است اغلب افراد سيگاري مدعي هستند كه سيگار باعث كاهش عصبانيت و تنش و رفع اضطراب و خستگي و به آرامش رسيدن ميشود. در تحقيقات اغلب ثابت شده است كه شروع و سر آغاز مصرف دخانيات يك جنبه رواني دارد و سيگار تنها بطور موقت و گذرا اضطراب و عصبانيت را كاهش ميدهد ولي ساعاتي بعد همان اضطراب و عصبانيت با شدت بيشتري بروز ميكند.
خطرات سيگار:
احتمال سرطان ريه لب, دهان, حنجره, پانكراس , مثانه, ... با مصرف سيگار افزايش مي يابد. حدود 8% سرطانهاي ريه در رابطه با مصرف طولاني مدت سيگارمي باشند.
2. آمفيزم : تمامي سيگاريها به درجاتي از آمفيزم دچار ميشوند. در اين بيماري ديواره حباب چه هاي ريوي بتدريج از بين رفته و فرد مبتلا به تنگي نفس ميشود. پيشروي اين بيماري بستگي به تعداد سيگار در روز و تعداد روزهايي كه مصرف ميشود دارد
3.برونشيت مزمن: حدود 4/3 موارد علت اين بيماري مصرف سيگار است اين بيماري با دفع خلط فراوان و سرفه شروع ميشود كه ابتدا در فصول سرد سال است و سپس در تمام سال اين علائم ادامه مي يابد.
. سكته مغزي , حدود 4% سكته هاي مغزي در افراد زير 65 سال با مصرف سيگار است.
5. گرفتاري هاي عروق محيطي : گرفتاري هاي عروق دستها و پاها و تنگي شريان اين اندامها در اثر آترواسكلروز يا التهاب عروق ممكن است منجر به قطع عضو يا لنگيدن شود
* چگونه سيگار را ترك كنيم :
- ترك سيگار راحت است يك فرد ممكن است بارها سيگار را ترك كند ولي مهم اينست كه فرد در ترك باقي بماند تا بتواند از اثرات مفيد ترك سيگار بهره مند شود.
- مهمترين عامل در ترك سيگار اراده و تصميم گيري خود فرد است و كمكها و روشهاي ترك سيگار از اهميت درجه دوم برخوردار است
- با توجه به اين كه سيگار از ديدگاه روانكاوي نيازهاي دهاني را ارضا ميكند بنابراين با مصرف تنقلات وآدامس مي توان اين نياز را بر آورده ساخت.
- تا آنجا كه ممكن است چيزي ارزشمند تر از سيگار را جايگزين سيگار كنيد. مثلا سلامتي تان , قلبتان و... ورزش نيز متضمن آرامش و دوري از عصبانيت است با فرا گرفتن
راههاي ايجاد آرامش و كاهش استرسها مانند پياده روي , دوچرخه سواري , شنا و كوه پيمايي ميتوان مصرف سيگار را كنترل كرد.
- در طول ترك سيگار سعي كنيد روشهايي براي حل مشكلات خود فراهم آوريد تا دوباره به سيگار روي نياوريد .
- يك روز تصميم بگيريد كه اصلا سيگار نكشيد و اين تاريخ را براي خودتان ثبت كنيد و بخاطر بسپاريد ولي اگر ترك يك باره سيگار برايتان مشكل است سعي كنيد ابتدا تعداد آن را كم كرده و هر سيگار را نصفه خاموش كنيد. هر بار نسبت به روز قبل تعداد سيگار كمتري بكشيد.
- زماني كه ميل شديد به كشيدن سيگار پيدا ميكنيد از جا بلند شويد , نفس عميق بكشيد, چند قدم راه برويد, به دستها پاها كشش دهيد يا يك نوشيدني مثل آب ميوه ميل كنيد.
بدانيد كه نكته مهم قطع كامل سيگار است چون تعداد كم آن هم مي تواند خطرناك باشد.
مطمئن باشيد اگر بتوانيد يك بار مبارزه كنيد ميتوانيد براي هميشه با عادات بد خود مبارزه كنيد. * نيكوتين موجود در سيگار يك عامل اعتياد آور است و بسيار ي از كساني كه سيگار را ترك كرده اند و بعدا براي سر گرمي يك يا چند سيگار كشيده اند مجددا تبديل به سيگاريهاي قهار شده اند پس بهتر است بعد از ترك سيگار حتي براي سرگرمي هم سيگار كشيده نشود.
در سيـگار حـدود 4000 مـاده شـيمـيايي خطرناك همچونآمونياك، سرب و آرسنيك موجود ميباشد اما مـاده اي كـهسبب ميگردد افراد بدنبال سيگار گرايش يابنـد نـيـكوتـيـناسـت. نيـكوتـيـن از بـرگـهـاي گياه تنباكو بدست مي آيـد.نيكوتين يك آلكولوئيد (شبه قليا) بسـيـار سـمي و روغـنمانند ميباشد. نيكوتين تاثير مضاعف تحريك و سركوب گردر بـدن دارد. يـك نـخ سـيگار حاوي 8 الي 20 ميـلي گـرمنيكوتين است كه تنها 1 ميلي گـرم آن هنـگـام كـشــيدنسيـگــار جذب بدن مي گردد. شايان ذكر است كـه تـنـهـا2 الي 5 ميلي گرم نيكوتين سبب تهوع و استفراغ و تنها60 ميلي گرم از اين ماده مرگ آور ميباشد. راه هاي ورودنيكوتين به بدن 3 طريق ميباشد:
جذب از طريق پوست
جذب از طريق ريه ها
جذب از طريق غشاء مخاطي بيني و دهان
بيـشتـرين جـذب نيـكوتين از طريق استنشاق و آلوئولهاي (كيسـه هاي ريـز هـوايـي كه تبادل گازها در آن ها صورت ميگيرد) ريه مي بـاشد. نيـكوتين پس از ورود به جريان خون مستقيما و سريعا به مغز ميرسد و سپس در تمام بدن منتشر ميگردد. تـنها 10 الي 15ثانيه زمان كافي است كه پس از اولين پك شما به سيگار نيكوتين به مغز شما برســد. مهمتريت اثر نيكوتين نيز بر روي مغز اعمال ميگردد اثراتي كه باعث:
1- احساس لذت و خوشايند از كشيدن سيگار2- احساس تحريك پذيري پس از ترك سيگار
ميگردد. نيمه عمر نيكوتين در بدن 1 ساعت مي بـاشد بـدين مــفهوم كه پس از سپري شدن 6 ساعت از كشيدن سيگار تنها در حدود 0.031 ميليـگرم از 1 ميلي گرم نيكوتين جذب شده در بدن باقي خواهد ماند. بدن از طرق زير از شر نيكوتين خلاص ميگردد:
1- 80 درصد نيكوتين توسط آنزيمهاي كبد تجزيه ميگردد.2- نيكوتين در ششها متابوليزه شده و به كوتينين و اكسيد نيكوتين تبديل ميگردد.3- كوتينين و ديگر مواد متابوليزه و باقي مانده نيكوتين نيزتوسط كـلـيه هـا ----- شده و از طريق ادرار دفع ميگردند.
نيمه عمر كوتينين 24 ساعت ميباشد بنابراين با آزمايش ادرار حتي تا 2 روز بعد قادر مي بـاشيد تشخيص دهيد فرد اخيرا سيگار كشيده يا خير.
برخي افراد كبدشان آنزيم كمتري به مـنـظور تــجزيه نيكوتين ترشح كرده بنابراين اينگونه افراد در روز به تعداد سيگار كمتري براي تداوم اثرات سيگار نيازمندند.
افرادي كه بطور مداوم سيگار مي كشـنـد بـدنشـان نـسبت به نـيكوتين مقاومت حاصل كرده و براي دستيابي به اثرات سيگار به تعداد سيگار بيشتري نياز دارند.
اثرات نيكوتين بر بدن نيكوتين عملكرد بدن و مغز شما را دگرگون ميـكـند. نتيجهنـهايـي متناقض ميباشد: نيكوتين هم نيرو بخش و محركو هم سركوبگر و آرامش دهنـده اسـت. نـيكوتين اثرات زيررا در بدن ايجاد ميكند:
1- نـيـكوتـين سبـب تـرشـح فـوري آدرنالين مي گردد. با اثر آدرنالين هنگامي كـه شـمـا وحشتزده هستيد و يا حالت هجومي پيدا ميكنيد آشنا هستيد: ضربان قــلبتان سريعتر شده، افزايش فشار خون، تنفس سريع و كم عمق، افزايش گلوكز خون، كـاهـش دماي پـوسـت، تحريك سيستم عصبي مركزي. خـود نيـكوتـيـن نـيز به نوبه خـود مـانـع تـرشـح هورمون انسولين ميگردد (انسولين قند خون را كاهش ميدهد) بـنابراين نيكوتين سبب ميـشـود گلوكز بيش از معمول در خون وجود داشته باشد كه بـاعث مـي گــردد شـخـص احساس گرسنگي كمتري كند.
2- نيكوتين متابوليسم پايه را افزايش مي دهد يعني فرد كالري بيشتر از معمول خواهد سوزاند. بنابراين به مرور زمان وزنشان كاهش خواهد يافت.
3- نيكوتين سبب افزايش ترشح استيل كولين مي گردد .افزايش استيل كوليــن باعــث افزايش فعاليتهاي نورونهاي مغزي، بهبود سرعت عمل واكنش شما به محركات، افزايش توانايي تمركز كردن ميشود.
4- افزايش ترشح دپامين: اين همان عاملي است كه به فرد در پـي اسـتـعـمـال سـيگار حس خوشي و نشاط ميدهد.
5- سبب آزاد سازي گلوتامات كه سبب افزايش يادگيري و حافظه مي گردد.
6- افـزايش تـرشـح آنـدروفـيـن. آندروفين يك مسكن درد طبيعي بدن است و خـاصـيـتـي همچون مرفين دارد.
اما در دراز مدت نيكوتين اثرات مخرب زير را بدنبال دارد:
1- فشار خون بالا.2- انسداد عروق خوني و در پي آن سكته قلبي و مغزي.3- كاهش ويتامين C.4- كاهش كارايي سيستم ايمني بدن.5- سرطان دهان، گلو، حنجره و ريه.6- برونشيت و آمفيزم.7- زخم معده.8- كاهش وزن.9- كاهش حواس بويايي و چشايي.10- چين و چروك پوست .11- ناباروري در مردان.
) سيگارها داراى ۴۰۰۰ تركيب شيميايى متفاوت هستند كه ۴۳مورد آن ها سمى هستند و به همين دليل خطر ابتلا به سرطان ، بيمارى قلبى، سكته، عقيم شدن، افزايش فشار خون، مشكلات باردارى، بيمارى هاى لثه، بيمارى هاى دندان، مسدود شدن شريان ها، زخم معده و آب مرواريد چشم را افزايش مى دهد.بسيارى از افراد نمى دانند كه سيگار حتى روى استخوان هاى آنها نيز تأثير مى گذارد و استخوان هاى افراد سيگارى حجم و ضخامت كمترى دارد و همين امر با شكستگى، عدم بهبود سريع و حتى بيمارى پوكى استخوان در آن ها مى شود. افراد سيگارى حتى هنگام راه رفتن و بالا و پايين رفتن از پله نيز دچار مشكل نفس تنگى مى شوند و نمى توانند حتى براى مدت كوتاهى بدوند، اما به محض اين كه سيگار را كنار بگذاريد متوجه تغييرات در بدن خود و نفس كشيدن خود مى شويد و براحتى حتى براى مدت طولانى بدون نفس تنگى مى توانيد بدويد و يا از پله ها بالا و پايين برويد. لازم به ذكر است كه سيگار تنها براى فرد سيگارى مضر نيست و روى اطرافيان كه در كنار وى هستند نيز تأثير مى گذارد. سالانه بيش از ۳۰۰۰ نفر در اثر ابتلا به بيمارى سرطان و بيش از ۵۰ هزار نفر در اثر ابتلا به بيمارى قلبى جان خود را از دست مى دهند در حالى كه حتى يك بار هم سيگار نكشيده اند بلكه با فردى سيگارى زندگى و همنشينى كرده اند. به همين دليل است كه كشيدن سيگار در اماكن عمومى ممنوع شده است.شما الگوى فرزندان جوان خود هستيد،؛ فكر نكنيد كه اگر به فرزند يا نوه خود بگوييد سيگار نكشيد در حالى كه اين رفتار را دائماً از شما مشاهده مى كند، موفق خواهيد شد. خودتان را گول نزنيد زيرا وقتى شما سيگار مى كشيد، اين پيغام را به او انتقال مى دهيد كه خطرناك نيست و ضررى ندارد. تحقيقات نشان داده فرزندان افراد سيگارى ۵ برابر بيشتر از بقيه سيگارى هستند.هزارها دليل مهم ديگر براى ترك سيگار و رهايى از مشكلات و مضرات آن وجود دارد، هيچ وقت ترك عادت هاى بد دير نيست. از همين امروز ترك سيگار را در برنامه خود قرار دهيد و سعى كنيد هر چه زودتر اين كار را انجام دهيد.
مصرف هر نوع دخانيات مانند سيگار ، پيپ ، قليان ، و چوپق براي سلامتي ضرر دارد .قلب ، عروق و ريه بيشترين آسيب را در اثر استعمال دخانيات پيدا مي کنند. اينجا مختصري در مورد سيگار توضيح مي دهيم :
مضرات سيگار اثرات اشاره مي کنيم :
*سموم موجود در دود سيگار ، باعث سرطانهاي ريه ، گلو، دهان ، مثانه ، کليه و غيره ميشوند .

*مواد موجود در سيگار ، ضربان قلب و فشار خون را بالا مي برد، روي قلب و عروق خوني فشار مي آورد و خطر سکته هاي مغزي را بيشتر ميکند .* با مصرف سيگار خون و اکسيژن کمتري به دستها و پا ها مي رسد و ممکن است باعث سياه شدن و قطع انگشتان شود.
* گاز هاي سمي موجود در سيگار ، بصورت لايه اي ، داخل راههاي تنفسي و ريه ها را مي پوشاند . همانند دوده اي که در دود کش بخاري مي نشيند .* سيگار بروز پوکي استخوان را تسريع مي کند .
* دود سيگار باعث بيماري لثه ها ، خرابي و زرد شدن دندان ها بوي بد دهان وخشکي دهان مي شود .
* افراد سيگاري مزه غذا ها را خوب متوجه نمي شوند .
* سيگار گردش خون را ضعيف مي کند و باعث بد رنگي و چروکيدگي پوست صورت مي شود.
* سيگار يکي از ععل ايجاد ناتواني جنسي در مردان است .
* احتمال پائسگي زود رس در زنان سيگاري بيشتر است .
عليرغم اين همه مضرات چرا بعضي ها سيگار مي کشند ؟
* بسياري از سيگاريها فکر مي کنند سيگار به آنها آرامش مي دهد ؛ اما آيا فردي که دچار عوارض سيگار شده آرامش خواهد داشت ؟
* گروهي نيز ميگويند به کشيدن سيگار عادت کرده اند بنابراين اين کار را ادامه مي دهند .اين افراد بايد بدانند که هر چه تعداد و مدت سيگار کشيدن بيشتر باشد ، عوارض آن شديد تر خواهد بود . از طرف ديگر نبايد نا لميد باشند ؛ زيرا امکان ترک سيگار ، در هر سني وجود دارد . پس در هر زماني که سيگار را ترک کنيد جلوي اثرات تخريبي آن را گرفته ايد .
* بعضي ديگر دوست دارند سيگار بکشند و به سلامتي خود اهميت نمي دهند . اين افراد بايد متوجه باشند که اثرات سرطان زايي و ساير مضرات ناشي از دود سيگار ، براي اطرافيان فرد سيگاري ، بيشتر از خود اوست . دود سيگار افراد سيگاري ، به کودکان و زنان باردار بيشتر از ساير افراد آسيب مي رساند.
چگونه سيگار را ترک کنيم ؟* ابتدا براي ترک سيگار تصميم بگيريد و سپس زمان خاصي را براي اين کار انتخاب کنيد .*راههاي زيادي براي ترک سيگار وجود دارد . براي هر فرد يکي از اين راهها مناسب است . 1- راه اول اين است که از يک روز معين ترک سيگار را شروع کنيد و ديگر اصلا سيگار نکشيد و در اين تصميم خود محکم باشيد . در اين صورت يکباره سيگار را ترک خواهيد کرد . 2- راه دوم اينکه سيگار را کم کم ترک کنيد : براي اين کار مي توانيد :
- ميزان مصرف روزانه سيگار را کم کنيد .- مکان هميشگي سيگار کشيدن را عوض کنيد .- زمان همييشگي سيگار کشيدن را به تاخير بيندازيد .- سيگارتان را وقتي نصفه شد خاموش کنيد .در نهايت سيگار را کاملا کنار بگذاريد .


* اگر نيازي داريد دستهايتان مشغول باشند ، گرفتن قلم ، کليد يا تسبيح در دست را امتحان کنيد .*با ترک سيگار ممکن است ميل شديد به کشيدن سيگار پيدا کنيد ، در اين صورت انجام کارهاي زير مي تواند بشما کمک کند .

-دو بار پشت سر هم يک نفس عميق بکشيد .- يک ليوان آب يا نوشيدني ديگر بنوشيد .- کار ديگري انجام دهيد به عنوان مثال از خانه بيرون برويد و قدم بزنيد .- بضرر هاي سيگار کشيدن فکر کنيد . * اگر کسي به شما سيگار تعارف کرد ، بدون تردديد بگوييد : نه ! من سيگار نمي کشم .*اگر قبلا زياد سيگار ميکشيديد ممکن است براي ترک ، نياز به استفاده از آدامس نيکوتين دار داشته باشيد . در باره چگونگي مصرف آن ، از پزشک يا داروساز استفاده کنيد . * اگر پس از ترک سيگار ، بار ديگر کشيدن سيگار را شروع کرديد ، دلسرد نشويد.در وقت مناسب ديگري مجددا ترک سيگار را شروع کنيد .
برخي از اثرات ترک سيگار
* 20 دقيقه بعد از ترک سيگار ،فشار خون و ضربان قلب به حد طبيعي برميگردد.* 8 ساعت پس از ترک سيگار ،مقدار اکسيژن خون به حد طبيعي برمي گردد.* 24 ساعت پس از ترک سيگار ، اثرات آن از ريه ها کم کم پاک مي شود .*48 ساعت پس از ترک سيگار قدرت چشايي و بويايي بهتر مي شود .* 72 ساعت پس از ترک سيگار ، تنفس راحت تر مي شود . * 2 تا 12 هفته پس از ترک سيگار ، گردش خون بهتر مي شود. * 3 تا 6 ماه بعد از ترک سيگار ، سرفه، خس خس و مشکلات تنفسي خوب مي شود .
*5 سال پس از ترک سيگار ، خطر حمله قلبي نصف يک فرد سيگاري مي شود . * 10 سال پس از ترک سيگار ، خطر سرطان ريه نصف يک فرد سيگاري مي شود و خطر سکته قلبي ، مانند کسي است که هرگز سيگار نکشيده است . سيگار کشيدن نه تنها سلامتي خود فرد را به خطر مي اندازد بلکه تجاوز آشکار به حقوق ديگران به خصوص کودکان است .
مصرف سيگار و پيامدهاي آن
امروزه سيگار به عنوان يكي از مهمترين عوامل مرگ و مير انسان ها و در عين حال تنها علت قابل پيشگيري مرگ و مير و ناتواني در دنيا محسوب مي شود و سالانه جان ميليون ها نفر بر اثر استعمال سيگار به مخاطره مي افتد. آمار افراد سيگاري در دنيا حدود1 ميليارد و200 ميليون نفر است كه800 ميليون نفر از آنان متعلق به كشورهاي در حال توسعه هستند. اين آمار نشان دهنده افزايش روز افزون تعداد افراد سيگاري به ويژه زنان جوان در كشورهاي در حال توسعه است.بر اساس تحقيقات سازمان بهداشت جهاني 6/14 درصد از ايرانيان در فاصله سني15 تا69 ساله سيگار مي كشند.سالانه در دنيا سيگار باعث مرگ4 ميليون و800 هزار نفر مي شود كه اين مرگ و ميرها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر رخ مي دهد. تخمين زده مي شود تا سال2030 ميلادي، سالانه10 ميليون نفر بر اثر استعمال دخانيات جان خود را از دست خواهند داد70 درصد از اين تعداد مربوط به كشورهاي در حال توسعه خواهد بود.در ايران هر سال حدود50 هزار نفر در اثر استعمال سيگار جان خود را از دست مي دهند. هم چنين بالاترين ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان قسمت هاي فوقاني دستگاه تنفس (لب، دهان، حلق) و سرطان قسمت هاي تحتاني دستگاه تنفس (ناي، ريه، برونش) در ميان كشورهاي خاورميانه متعلق به ايران است.حدود80 تا90 درصد سيگاري هاي حرفه اي، قبل از20 سالگي شروع به كشيدن سيگار كرده اند و در اين ميان جوانان15 تا24 ساله بيشتر از ساير سنين براي اولين بار سيگار را تجربه مي كنند. با اين وجود اتخاذ راهكارهايي به منظور پيشگيري از اين معضل ضروري به نظر مي رسد.

يكي از مهم ترين راهكارها براي پيشگيري از اعتياد به سيگار، آموزش نوجوانان در معرض خطر است. دوران مدرسه بهترين زمان برنامه ريزي و آموزش براي جلوگيري از گرايش و اقدام به چنين رفتارهايي مي باشد. چه عواملي باعث گرايش به مصرف سيگار را در نوجوانان مي شود؟ بيشتر دختران و پسران جوان سيگاري معتقدند كه سيگار براي سلامتي آنها مضر نيست. اين نگرش در جواناني كه از كودكي پدر و مادر سيگاري خود را ديده اند و با اين رفتار خو گرفته اند تقويت مي شود. گاهي ترغيب اطرافيان مي تواند عامل اصلي ايجاد اين گرايش در فرد شود. اغلب جوانان در اقشار پايين فرهنگي سيگار را به عنوان وسيله اي براي كسب و ارتقاي جايگاه اجتماعي جدي تر قلمداد كرده و با همين نگرش آن را تجربه مي كنند. گاهي افراد بنا به تصورهاي نادرست خود از آن به عنوان آرام بخشي براي كاهش استرس و اضطراب استفاده مي كنند. آمار نشان مي دهد دو سوم نوجوانان در16 سالگي براي اولين بار، كشيدن سيگار را تجربه كرده اند. ميزان استفاده از سيگار در پسران بيشتر از دختران بوده و پسران در سنين پايين تري كشيدن سيگار را شروع مي كنند. مواد تشكيل دهنده سيگار و مضرات آن سيگار از توتون، كاغذ، مواد نگهدارنده و اسانس تشكيل يافته است. در درجه حرارت بالا تركيبات سيگار تغيير كرده و تبديل به مواد سرطان زا مي شوند. مواد سمي موجود در سيگار عبارتند از تركيبات گازي (مونوكسيد كربن، فرمالدئيد و...) و تركيبات ذره اي (نيكوتين، قطران و...). مونوكسيد كربن حاصل از دود سيگار بعد از ورود به ريه ها، با هموگلوبين خون تركيب شده و جاي اكسيژن را مي گيرد. به عبارتي هموگلوبين به جاي تركيب با اكسيژن با مونوكسيدكربن اتصال برقرار كرده و به طبع آن اكسيژن كمي به اعضاي بدن خواهد رسيد. نتيجه اين كمبود اكسيژن، خستگي، ضعف عضلاني و مشكلات تنفسي مي باشد. بدن براي مقابله با اين وضعيت گلبول قرمز بيشتري توليد مي كند تا از اين طريق كمبود اكسيژن خود را جبران كند و اين حالت منجر به غلظت خون و يا پلي سايتمي مي شود. از ميان عوامل ذره اي سيگار، نيكوتين تنها بخش اعتيادآور سيگار است. نيكوتين با تاثير روي سيستم قلبي و عروقي، به بالا رفتن فشار خون و افزايش ضربان قلب كمك كرده و اين امر موجب بروز بيماري هاي قلبي عروقي خواهد شد. نيكوتين هم چنين روي سيستم اعصاب مركزي اثر گذاشته و باعث لرزش، تشنج، فلج عضلات و مرگ مي شود. بسياري از افراد به ويژه جوانان بر اين باورند كه مصرف قليان بي ضرر است و وجود آب در قليان را دليلي بر بي خطر بودن آن مي دانند. اين تصور نه تنها به هيچ عنوان درست نيست بلكه اسانس هايي كه به تنباكو هاي امروزي اضافه مي شود كاملاً سرطان زا هستند. تاثير سيگار بر تمامي ارگان هاي بدن به نحوي است كه تقريباً هيچ ارگاني را نمي توان يافت كه از آثار سو سيگار در امان باشد. قربانيان مصرف سيگار
امروزه از هر3 نفر كه مي ميرند يك نفر مبتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي هستند. سيگار اصلي ترين عامل ايجاد كننده اين بيماري است. بيماري هاي قلبي نظير انسداد عروق قلب و سكته قلبي جان تعداد زيادي از مردم را تهديد مي كند. در سال2000 ميلادي، 5 ميليون نفر بر اثر استعمال سيگار جان باختند. از اين تعداد افراد حدود 7/2 ميليون نفر در اثر ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي حاصل از مصرف سيگار جان باختند، يك ميليون نفر در اثر ابتلا به بيماري هاي ريوي جان خود را از دست دادند و850 هزار نفر در اثر ابتلا به سرطان ريه درگذشته اند. بيماري هاي حاصل از مصرف سيگار مصرف1 تا14 نخ سيگار در روز احتمال ابتلا به سرطان ريه را8 برابر مي كند و اگر اين تعداد سيگار مصرفي به25 نخ در روز برسد، احتمال ابتلا به سرطان ريه25 برابر خواهد شد. اگر شخصي علاوه بر سيگار از الكل و پيپ هم استفاده كند شانس ابتلا به سرطان ريه، لب، دهان، گلو در وي دو چندان مي شود.
كشيدن سيگار شايع ترين عامل شناخته شده اي است كه با برونشيت مزمن و آمفيزم ارتباط دارد.90 درصد بيماراني كه بيماري مزمن ريوي دارند، مصرف كنندگان قبلي يا فعلي توتون هستند. كشيدن سيگار براي مدت طولاني حركت مژك هاي سلول هاي اپيتليال تنفسي را مختل كرده و شخص را مستعد ابتلا به بيماري هاي ريوي مي كند. بيماري هاي ريوي حاصل از استعمال سيگار مي تواند، تمامي ارگان هاي بدن را درگير كند. وظيفه مهم ريه، رساندن اكسيژن به تمام اعضاي بدن است. به اين ترتيب كه فقر اكسيژن، بيماري ها و ناتواني هاي زيادي ايجاد مي شود. سيگار نه تنها باعث افزايش انواع بيماري ها وسرطان هاي ريه مي شود بلكه احتمال ابتلا به سرطان هايي نظير پانكراس، كليه، كبد، خون، معده، مثانه، دهان، لب و گلو نيز چند برابر مي كند. يكي از اعضاي حياتي كه در اثر مصرف سيگار دچار اختلال عملكرد مي شود مغز است. بر اثر كاهش اكسيژن مغز، احتمال ابتلا به آلزايمر (از دست دادن حافظه، عدم تشخيص زمان، مكان و جهت و ...) دو برابر افراد عادي مي شود. هم چنين سيگار باعث از دست دادن بافت استخواني شده و پوكي استخوان و شكستگي هاي استخوان را نيز افزايش مي دهد. با مصرف سيگار، جريان خون در دهان كاهش يافته و احتمال ابتلا به بيمارهاي دهان و دندان نيز افزايش مي يابد. به طوري كه آمار نشان مي دهد افراد سيگاري بيشتر از افراد عادي دندان هاي خود را از دست مي دهند، رنگ دندان هايشان تيره مي شود و بيماري هاي دهان و دندان به صورت شديدي در آنها بروز مي كند. حتي در كاشت دندان نيز افراد سيگاري با شكست بيشتري مواجه مي شوند. به علت عدم اكسيژن رساني مناسب، ترميم زخم در افراد سيگاري با80 درصد تاخير صورت مي گيرد. بنابراين در صورت انجام عمل جراحي، اين افراد بايد بسيار مراقب زخم و عفونت ناشي از عمل جراحي باشند. به علت افت جريان خون پوستي و اثري كه سيگار بر روي آنزيم هاي پوستي دارد، پوست افراد سيگاري تيره تر و داراي چين و چروك بيشتري هستند. هم چنين سيگار مهم ترين عامل بروز سرطان معده و مري بوده و در بروز بيماري هاي چشم نظير آب مرواريد نيز موثر است. با توجه به رشد روز افزون تعداد زنان جوان سيگاري در سال هاي نه چندان دور با يك اپيدمي سرطان ريه در زنان جوان روبرو خواهيم شد. زيرا زنان سيگاري دو برابر مردان سيگاري شانس ابتلا به سرطان ريه را دارند. زناني كه سيگار مي كشند، بيشتر در معرض حملات قلبي، انواع سرطان ها و مشكلات دهان و ريه قرار دارند. آمار نشان مي دهد كه از سال1987 به بعد سرطان ريه حتي بيشتر از سرطان سينه جان زنان را در معرض خطر قرار داده است. سيگار روي باروري زنان نيز تاثير داشته و حتي در طي حاملگي احتمال زايمان زودرس، مرگ جنين و تولد نوزاد با وزن كم را افزايش مي دهد. زناني كه علاوه بر سيگار از قرص هاي ضد باروري نيز استفاده مي كنند، ده برابر افراد عادي دچار حمله قلبي مي شوند. سيگار علاوه بر فرد سيگاري به اطرافيان و افراد خانواده او آسيب هاي فراوان مي رساند و آنها ناخواسته مبتلا به بيماري هايي به مراتب شديدتر از بيماري هاي فرد سيگاري مي شوند. تحقيقات انجام شده حاكي است كه برونشيت مزمن، عفونت ريه، آسم و ساير بيماري هاي مزمن ريوي در بچه هايي كه والدين آنها سيگار مي كشند بيشتر ديده مي شود. و حتي شانس ابتلا به سرطان هاي مختلف نيز در اين بچه ها بالاتر است. بسياري از اطرافيان فرد سيگاري از تحريك چشم ها، بيني، گلو، كاهش عملكرد ريه، افزايش ابتلا به آسم و شدت حملات آن شكايت دارند. آزمايشات نشان مي دهد كه احتمال ابتلا به بيماري هاي عروق قلبي در سيگاري هاي غير فعال (افراد در معرض دود سيگار) بيشتر است. سالانه ميليون ها نفر در سراسر جهان در معرض ابتلا به بيماري هاي عروق قلبي هستند اين افراد مستعد ابتلا به سرطان هاي مختلف، به ويژه سرطان ريه نيز هستند. ترك سيگار همان طور كه گفته شد مصرف سيگار به مدت طولاني تغييرات مخربي در ريه ايجاد مي كند. بعد از ترك سيگار از روند تخريب ريه جلوگيري شده و ريه به تدريج شروع به ترميم خود مي كند و در نتيجه احتمال ابتلا به سرطان ريه و پيشرفت سرطان ريه كم تر مي شود. ترك سيگار علاوه بر كاهش سرطان ريه، احتمال ابتلا به سرطان هاي قسمت هاي ديگر، بيماري هاي عروقي، مغزي و تنفسي را نيز از بين مي برد. به علت اعتيادآور بودن نيكوتين موجود در سيگار براي ترك سيگار اقدامات خاصي بايد انجام گيرد. قدم اول براي ترك سيگار ايجاد آمادگي در فرد سيگاري است. ابتدا بايد تاريخ مشخصي براي ترك سيگار تعيين شود. - در صورت امكان با يكي از دوستان سيگاري خود مشورت كرده و هر دو همزمان با هم اقدام به ترك كنيد. - توجه داشته باشيد چرا اقدام به ترك مي كنيد و در چه زماني مي خواهيد به طور كامل سيگار را كنار بگذاريد.
- كارهايي كه در حين انجام آنها سيگار كشيده مي شود مشخص كنيد. به عنوان مثال رانندگي. - سعي كنيد عادت هاي ناخودآگاه خود را كه در حين مصرف سيگار انجام مي دهيد، تغيير دهيد. (مثلاً سيگار را در جاي ديگري نگه داريد، در جيب ديگر شلوار يا كت و يا با دست ديگر سيگار بكشيد.) - وقتي در حال كشيدن سيگار هستيد، هيچ كار ديگري انجام ندهيد و فقط به سيگار فكر كنيد. - فقط در جاي خاصي سيگار بكشيد و هيچ گاه در منزل سيگار نكشيد. خود را مقيد كنيد كه فقط در بالكن و يا حياط اقدام به كشيدن سيگار كنيد. - هر گاه هوس كرديد سيگار را روشن كنيد، چند دقيقه صبر كنيد وسعي كنيد به جاي كشيدن سيگار كار ديگري انجام دهيد. به عنوان مثال يك ليوان آب خنك بخوريد ويا آدامس بجويدو يا از آبنبات و يا خلال دندان استفاده كنيد. - سيگار را در زمان مشخصي خريداري كرده و سعي كنيد نوع سيگار مصرفي را به سيگاري كه علاقه اي به آن نداريد تغيير دهيد. - اواخر هر روز در صورت نكشيدن سيگار به خود پاداش دهيد. مثلاً يك فيلم زيبا و يا يك غذاي خوشمزه. - سعي كنيد ورزش كنيد، به ويژه پياده روي ويا دوچرخه سواري. - به نتايج مثبت ترك سيگار فكر كنيد. اين كه چقدر به خود و خانواده اتان علاقه داريد و به سلامت آنها اهميت مي دهيد. افكار مثبت به شما كمك زيادي خواهند كرد. - به طور منظم غذا بخوريد. زيرا گاهي احساس گرسنگي با هوس سيگار كشيدن اشتباه مي شود. - ظرفي را در نظر بگيريد و پولي كه هر هفته با آن سيگار مي خريديد، در آن بياندازيد. - اجازه دهيد تمام افراد خانواده، دوستان و آشنايان بدانند كه شما در حال ترك سيگار هستيد، زيرا افراد زيادي از شما حمايت خواهند كرد. - خيلي از دوستان سيگاري شما مايلند بدانند شما چطور موفق به ترك آن شده ايد، با آنها صحبت كنيد. در حقيقت افرادي كه به مدت طولاني موفق به ترك سيگار شده اند، از حمايت قوي دوستان و خانواده برخوردار بوده اند. - اگر احياناً گاهي سيگار كشيديد، نگران نشويد، اغلب كساني كه موفق به ترك كامل شده اند چند بار اقدام به ترك كرده اند.
در هر صورت با توجه به اثر اعتياد آور نيكوتين، با قطع مصرف سيگار، علائمي به صورت تحريك پذيري، عدم تمركز، افزايش اشتها و هوس كشيدن سيگار به وجود خواهد آمد. اين مسائل كاملاً طبيعي و البته زود گذر است. براي كمتر شدن اين علائم، مي توان نيكوتين سيگار را با روش هاي ديگر جايگزين كرد. روش NRT (Nicotin Replacement Therapy) جايگزين كردن نيكوتين سيگار با منابع ديگري غير از سيگار است. آسان ترين روش ترك سيگار استفاده از آدامس نيكوتين و يا برچسب هاي پوستي نيكوتين است كه فرد در هنگام هوس سيگار مي تواند از آنها استفاده كند و به دليل تغيير رفتار سيگار كشيدن كمك زيادي به فرد مي كند. البته روش هاي ديگري نظير استفاده از اسپري هاي نيكوتين نيز وجود دارد كه توسط پزشك بايد تجويز شود. هدف اصلي NRT از بين بردن رفتار سيگار كشيدن است. گرچه اعتياد به نيكوتين ممكن است مدتي باقي بماند، اما براي ترك سيگار نيكوتين جايگزين را نيز به تدريج بايد قطع كرد.

◊ نیکوتین و مضرات آن در سيـگار حـدود 4000 مـاده شـيمـيايي خطرناك همچون آمونياك، سرب و آرسنيك موجود ميباشد اما مـاده اي كـه سبب ميگردد افراد بدنبال سيگار گرايش يابنـد نـيـكوتـيـناسـت. نيـكوتـيـن از بـرگـهـاي گياه تنباكو بدست مي آيـد. نيكوتين يك آلكولوئيد (شبه قليا) بسـيـار سـمي و روغـنمانند ميباشد. نيكوتين تاثير مضاعف تحريك و سركوب گر در بـدن دارد. يـك نـخ سـيگار حاوي 8 الي 20 ميـلي گـرمنيكوتين است كه تنها 1 ميلي گـرم آن هنـگـام كـشــيدن سيـگــار جذب بدن مي گردد. شايان ذكر است كـه تـنـهـا2 الي 5 ميلي گرم نيكوتين سبب تهوع و استفراغ و تنها 60 ميلي گرم از اين ماده مرگ آور ميباشد. راه هاي ورودنيكوتين به بدن 3 طريق ميباشد: • جذب از طريق پوست • جذب از طريق ريه ها • جذب از طريق غشاء مخاطي بيني و دهان بيـشتـرين جـذب نيـكوتين از طريق استنشاق و آلوئولهاي (كيسـه هاي ريـز هـوايـي كه تبادل گازها در آن ها صورت ميگيرد) ريه مي بـاشد. نيـكوتين پس از ورود به جريان خون مستقيما و سريعا به مغز ميرسد و سپس در تمام بدن منتشر ميگردد. تـنها 10 الي 15ثانيه زمان كافي است كه پس از اولين پك شما به سيگار نيكوتين به مغز شما برســد. مهمتريت اثر نيكوتين نيز بر روي مغز اعمال ميگردد اثراتي كه باعث: 1- احساس لذت و خوشايند از كشيدن سيگار 2- احساس تحريك پذيري پس از ترك سيگار ميگردد. نيمه عمر نيكوتين در بدن 1 ساعت مي بـاشد بـدين مــفهوم كه پس از سپري شدن 6 ساعت از كشيدن سيگار تنها در حدود 0.031 ميليـگرم از 1 ميلي گرم نيكوتين جذب شده در بدن باقي خواهد ماند. بدن از طرق زير از شر نيكوتين خلاص ميگردد: 1- 80 درصد نيكوتين توسط آنزيمهاي كبد تجزيه ميگردد. 2- نيكوتين در ششها متابوليزه شده و به كوتينين و اكسيد نيكوتين تبديل ميگردد. 3- كوتينين و ديگر مواد متابوليزه و باقي مانده نيكوتين نيزتوسط كـلـيه هـا ----- شده و از طريق ادرار دفع ميگردند. • نيمه عمر كوتينين 24 ساعت ميباشد بنابراين با آزمايش ادرار حتي تا 2 روز بعد قادر مي بـاشيد تشخيص دهيد فرد اخيرا سيگار كشيده يا خير. • برخي افراد كبدشان آنزيم كمتري به مـنـظور تــجزيه نيكوتين ترشح كرده بنابراين اينگونه افراد در روز به تعداد سيگار كمتري براي تداوم اثرات سيگار نيازمندند. • افرادي كه بطور مداوم سيگار مي كشـنـد بـدنشـان نـسبت به نـيكوتين مقاومت حاصل كرده و براي دستيابي به اثرات سيگار به تعداد سيگار بيشتري نياز دارند.
اثرات نیکوتین در بدن
نيكوتين عملكرد بدن و مغز شما را دگرگون ميـكـند. نتيجه نـهايـي متناقض ميباشد: نيكوتين هم نيرو بخش و محرك و هم سركوبگر و آرامش دهنـده اسـت. نـيكوتين اثرات زيررا در بدن ايجاد ميكند: 1- نـيـكوتـين سبـب تـرشـح فـوري آدرنالين مي گردد. با اثر آدرنالين هنگامي كـه شـمـا وحشتزده هستيد و يا حالت هجومي پيدا ميكنيد آشنا هستيد: ضربان قــلبتان سريعتر شده، افزايش فشار خون، تنفس سريع و كم عمق، افزايش گلوكز خون، كـاهـش دماي پـوسـت، تحريك سيستم عصبي مركزي. خـود نيـكوتـيـن نـيز به نوبه خـود مـانـع تـرشـح هورمون انسولين ميگردد (انسولين قند خون را كاهش ميدهد) بـنابراين نيكوتين سبب ميـشـود گلوكز بيش از معمول در خون وجود داشته باشد كه بـاعث مـي گــردد شـخـص احساس گرسنگي كمتري كند. 2- نيكوتين متابوليسم پايه را افزايش مي دهد يعني فرد كالري بيشتر از معمول خواهد سوزاند. بنابراين به مرور زمان وزنشان كاهش خواهد يافت. 3- نيكوتين سبب افزايش ترشح استيل كولين مي گردد .افزايش استيل كوليــن باعــث افزايش فعاليتهاي نورونهاي مغزي، بهبود سرعت عمل واكنش شما به محركات، افزايش توانايي تمركز كردن ميشود. 4- افزايش ترشح دپامين: اين همان عاملي است كه به فرد در پـي اسـتـعـمـال سـيگار حس خوشي و نشاط ميدهد. 5- سبب آزاد سازي گلوتامات كه سبب افزايش يادگيري و حافظه مي گردد. 6- افـزايش تـرشـح آنـدروفـيـن. آندروفين يك مسكن درد طبيعي بدن است و خـاصـيـتـي همچون مرفين دارد. اما در دراز مدت نيكوتين اثرات مخرب زير را بدنبال دارد: 1- فشار خون بالا. 2- انسداد عروق خوني و در پي آن سكته قلبي و مغزي. 3- كاهش ويتامين C. 4- كاهش كارايي سيستم ايمني بدن. 5- سرطان دهان، گلو، حنجره و ريه. 6- برونشيت و آمفيزم. 7- زخم معده. 8- كاهش وزن. 9- كاهش حواس بويايي و چشايي. 10- چين و چروك پوست . 11- ناباروري در مردان.

Marichka
11-03-2006, 00:55
استعمال دخانيات سبب افزايش ضربان قلب و در نتيجه کار قلب مي شود و فشار خون را هم بالا مي برد . همچنين سيگار با اثر روي عوامل انعقادي و نيز تغليظ خون ، احتمال تشکيل لخته و بسته شدن سرخرگها را افزايش مي دهد . افزون بر اين ، سيگار با اثر بر روي رگهاي کوچک ،خونرساني به بخشهاي انتهايي اندام ها را مختل مي کند و اين عارضه در افراد ديابتي که گرفتاري اعصاب محيطي نيز دارند ، بسيار مهم است و خطر قطع عضو را باز هم افزايش مي دهد اين آثار جدي از آثار سرطان زايي سيگار است .که موجب ناتواني و مرگ خواهد شد . امروزه سيگار مهمترين علت قابل پيشگيري سرطان بشمار مي رود .
يگاريها در دهه سوم و چهارم زندگي خود 5 برابر ديگران احتمال ابتلا به حمله قلبي دارند يكسال پس از ترك سيگار خطر بيماري عروق قلب نصف ميشود و 15 سال پس از ترك ، خطر نسبي مرگ ناشي از بماري قلبي به حد افراد غيرسيگاري مي رسد تنگي نفس ، تپش قلب و افزايش فشارخون از اثرات قلبي زودرس استعمال دخانيات است

استعمال سيگار به تنهايي خطر بيماري عروق قلبي را بطور متوسط 2 برابر مي كند سيگار عامل 21 درصد بيماريهاي قلبي كشنده است دود سيگار مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي را براي همسران و فرزندان افراد سيگاري 3/1 برابر مي كند اضطراب خطر سكته قلبي مجدد را دو برابر و مزگ را 3 برابر مي كند افسردگي در 25 درصد بيماران دچار ناراحتي قلبي حاد ديده مي شود و مرگ ومير آنان را 4 برابر مي كند

سيكار كشيدن از راههاي مختلفي بر قلب تأثير مي گذارد . دود سيگار محتوي نيكوتين كه يك ماده شديداً اعتياد آور است ، مي باشد.نيكوتين سه اثر فوري در بدن دارد . ضربان در حال استراحت قلب را افزايش مي دهد، فشار خون را موقتاً بالا مي برد و رگهاي خوني را منقبض مي كند .برخلاف افزايش ضربان قلب ناشي از فعاليت بدني ، افزايش ضربان قلب به دليل نيكوتين ، حتي زماني كه فرد در حال استراحت است ادامه مي يابد. دود سيگار محتوي مونو كسيد كربن است كه زماني كه استنشاق مي شود ، منجر به كاهش توزيع اكسيژن به مغز ، قلب و ساير قسمتهاي بدن مي شود .به علاوه سيگار كشيدن مي تواند با كاهش خونرساني و اكسيژن رساني به جنين منجر به عوارضي در حاملگي مي شود. مونو كسيد كربن ميزان اكسيژن در دسترس قلب را كاهش مي دهد . و به افزايش چربي در لايه داخلي شريان ، وضعيتي كه معروف به تصلب شرايين است كمك مي كند .

در نهايت ،رگهاي خوني ، سفت تر و باريك تر مي شود و جريان خون كاهش مي يابد . گاهي يك لخته تشكيل مي شود و جريان خون را مي بندد .اين انسداد علت عمده سكته قلبي و مغزي است . سيگاريها مشكلات مزمن بهداشتي زيادي مانند سرفه ، كوتاهي نفس و عفونتهاي مكرر تنفسي را تجربه مي كنند .به علاوه سيگار كشيدن ، منجر به مشكلات جدي دراز مدت مانند بيماري قلبي ، بيماريهاي ريوي مثل آمفيزم و سرطانهاي دهان و ريه مي شود. آمار نشان مي دهد افرادي سيگاري تصميم به سيگار كشيدن را از اوايل زندگي مي گيرند. تقريباً 80 % كل افراد سيگاري ، سيگار كشيدن را از سن زير 18 سال آغاز كرده اند .بسياري از آنها در آن سن تبديل به سيگاريهاي دائمي شده اند.متوسط سن اولين سيگار كشيدن 5/14 سالگي است ( در آمريكا ). بچه ها از بالغيني كه در اطراف آنها سيگار مي كشند ، افراد هم تراز شان و محيط ، مانند تبليغات و فيلمهاي سينمايي، براي استفاده از تنباكو تأثير مي گيرند . به دليل اينكه نيكوتين موجود در سيگار اعتياد آور است ،نيمي از افرادي كه سيگار را تجربه مي كنند تبديل به سيگاريهاي دائم مي شوند
سيگار: كشيدن سيگار احتمال ابتلا به بيمارى قلبى را ۲ يا ۳ برابر مى كند. در واقع فردى كه كمتر از ۵۰ سال دارد و سيگار مى كشد، نسبت به يك فرد غير سيگارى احتمال ابتلا به بيمارى عروق كرونرى قلب در او ۵ برابر مى شود. اين امر دلايل مختلفى دارد. نيكوتين موجود در دود سيگار با آزاد كردن هورمون استرس آدرنالين سبب زياد شدن ضربان قلب و فشار خون و افزايش نياز قلب به اكسيژن مى شود. مونواكسيد كربن موجود در توتون با خارج كردن اكسيژن از جريان خون مانع رسيدن اكسيژن به قلب مى شود. ساير مواد شيميايى موجود در سيگار سبب آزاد شدن راديكال هاى آزاد مى شوند. همان طور كه قبلاً گفته شد اين راديكال هاى آزاد مولكول هاى مضرى هستند كه سبب پيشرفت عارضه آترواسكروز مى شوند.
دود سيگار به ويژه نيكوتين آن اثر بسيار زيان‏آور بر دستگاه عروق خونى دارند وباعث انقباض عروق به ويژه سرخرگهاى موئين مى‏شوند و در نتيجه جريان خون درانتهاى اندامها بسيار ضعيف مى‏گردد. دست‏ها، به ويژه پاها خصوصا در هواى سرد به‏سرعت كرخت و حتى كبود «سيانوزه‏» مى‏شوند اما چند هفته پس از ترك سيگار اين‏عوارض نيز برطرف مى‏شوند و در دست و پا گرمى طبيعى احساس مى‏گردد كه اين امرنتيجه بهبود جريان خون در اندامهاست.

شگفت‏آور اين كه ترك سيگار در بارورى مردان نيز موثر است. اين بهبود در عرض يك‏ماه مشاهده مى‏شود ظرفيت ريه‏ها نيز در ظرف شش ماه پس از ترك سيگار بهبود مى‏يابد.

به طورى كه ذكر شد، سيگار اثر نامطلوب بر عروق قلب و مغز دارد و در نتيجه‏حمله‏هاى قلبى و سكته‏هاى مغزى در سيگاريها بيش از ساير افراد است.

(فراموش نشود كه در اين مقاله سيگار نماينده تمام اقسام دخانيات است از قبيل‏غليان، چپق، پيپ، جويدن توتون و غيره) اما پس از ترك سيگار اين نابرابرى از بين‏مى‏رود. سكته‏هاى مغزى، حمله قلبى و عوارض عروقى تقريبا به اندازه غير سيگاريهامى‏گردد.

بنابر پژوهش‏هاى گسترده در اروپا و آمريكا، اين امر به ثبوت رسيده است كه‏عوارض نامطلوب سيگار بر قلب پس از ترك سيگار از بين مى‏روند بنابراين سيگاريهانبايد نااميد گشته و ناراحتيهاى قلبى و عروقى خود را غير قابل درمان بدانندبلكه بايد مطمئن باشند كه پس از ترك سيگار وضع قلبى و مزاجى‏شان بهبود كلى خواهديافت و به احتمال قريب به يقين به حالت نخست‏بر خواهد گشت. آمار نشان مى‏دهدكسانى كه سيگار را ترك مى‏كنند، صرفنظر از مدت و شدت اعتياد، خيلى كمتر ازافرادى كه هنوز به كشيدن سيگار ادامه مى‏دهند، دچار سكته‏هاى قلبى و مغزى و ديگرعوارض مى‏گردند.

H3SAM
02-09-2006, 03:32
سلام Dianella جان می خواستم ببینم آیا قلیان که حتما خودتون می دونید تو محدوده سنی جوانان و نو جوانان جدیدا خیلی رواج پیدا کرده مضراتی مانند سیگار داره و یا بدتره و...!!! ؟

Marichka
03-09-2006, 13:00
سلام Dianella جان می خواستم ببینم آیا قلیان که حتما خودتون می دونید تو محدوده سنی جوانان و نو جوانان جدیدا خیلی رواج پیدا کرده مضراتی مانند سیگار داره و یا بدتره و...!!! ؟

اتفاقا حسام جان يه بار شنيدم از اخبار كه قليان (قليون!! :blink: ) از سيگار هم فوق العاده مضر تره. چون دود سيگار به بيرون فرستاده ميشه ولي انگار ساختار ظرف قليان طور هست كه موقع كشيدن بخشي از دود اون هم وارد دستگاه تنفسي ميشه و به خاطر همين مواد سمي كه در نتيجه استفاده از قليون (!) متوجه ريه ها ميشه به مراتب از سيگار هم بيشتره.

Behroooz
06-09-2006, 12:22
قليان باعث ورود اب به ريه ميشه . و اين يعني عفونت ريه و بعد از مدتي فاتحه .....

soleares
15-09-2006, 14:18
متشكر از دوست گلم بهروز ...

سیگار حجم اكسیژن ریه‌ها را كاهش می‌دهد

نیكوتین موجود در سیگار عامل ایجاد كننده وابستگی فرد و دارویی است كه برای بیماران اعصاب استفاده می‌شود.دكتر محمد جواد خدایار، سم شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی جندی‌شاپور اهواز، اظهار كرد: « یكی از معضلاتی كه امروزه با آن سروكار داریم پناه بردن جوانان‌ از مشكلات به مصرف سیگار و دخانیات است كه لازم است این امر مورد رسیدگی و نظارت قرار گیرد.»
وی با بیان این كه با سوختن توتون خیلی از مواد سرطانزا ( كارسینوژن) به وجود می‌آید، گفت:« سیگار كشیدن، با بالا بردن فشار خون و تاثیر بر دیواره عروق منجر به بروز بیماریهای قلبی و ریوی می‌شود.»
خدایار متذكر شد:« سیگار حجم اكسیژن ریه‌ها را كاهش می‌دهد و كارایی ریه را به این طریق پایین می‌آورد.»
این سم‌شناس با اشاره به این كه مصرف سیگار منجر به بروز سكته‌های قلبی و مغزی و آسیب‌رساندن به بافت ریه می‌شود، یادآور شد:« استیل كولین ماده‌ای است كه بر بسیاری از نواحی بدن اثر می‌كند ( چه در سیستم عصبی مركزی و یا محیطی ) و نیكوتین با جایگزین شدن در پایانه‌های عصبی مخصوصا در افراد دارای بیماریهای زمینه‌ای ( دیابت و بیماریهای قلب و عروق) منجر به تشدید عوارض می‌شود.»

soleares
15-09-2006, 20:24
سیگار کشیدن پیر پوستی را تشدید می‌کند[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با بالا رفتن سن روند پیری در قسمتهای مختلف بدن از جمله قلب، کلیه و استخوانها بوجود می‌آید، پوست نیز یکی از قسمتهایی است که ممکن است با افزایش سن، این روند فیزیولوژیک در آن ایجاد شده و فرد دچار پیرپوستی شود.


دکترعلی ابراهیمی متخصص بیماریهای پوست و مو در خصوص پیرپوستی، اظهار كرد: این روند فیزیولوژیک اصلا قابل کنترل نیست، زیرا عملکرد سلولها به مرور زمان کم می‌شود و این امری است که برای تمام افراد رخ می‌دهد.
وی با بیان این که عوامل خارجی نیز می‌توانند در ایجاد پیرپوستی نقش داشته و باعث تشدید پیرپوستی شوند، تصریح کرد: آفتاب مهمترین این عوامل است که می‌تواند نقش عمده‌ای در تشدید علائم پیری پوست داشته باشد و به همین دلیل است که پوست صورت، دست و گردن افراد پیر که بیشتر در معرض نور آفتاب است، عموما چین و چروک بیشتری دارد و اثرات پیری در این نواحی بارزتر از دیگر نواحی بدن دیده می‌شود.
ابراهیمی استعمال سیگار و دخانیات را دومین عامل خارجی تشدید کنده پیرپوستی دانست و گفت: این عوامل بر روی فاکتورهایی از پوست تاثیر می گذارد و سلولهای پوست را آزرده می‌کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس، استرسها و فشارهای روحی و نوع تغذیه را نیز در چروک شدن و تشدید پیری پوست مؤثر دانست و افزود: کنترل عوامل خارجی در جلوگیری از ایجاد پیرپوستی بسیار مهم و موثر است.
این متخصص بیماریهای پوست و مو افزود: با توجه به این که مهمترین عامل خارجی ایجاد کننده پیری پوستی نورآفتاب است، رعایت مواردی همچون انجام کارهای غیرضروری قبل از ساعت ۹ صبح و یا بعد از ساعت چهارتا پنج بعدازظهر(مواقعی که شدت نور آفتاب کم هست) و استفاده از ضد آفتاب ها در کنترل پیرپوستی حائز اهمیت است.
ابراهیمی با بیان این که خوردن مواد سرخ کردنی نیز گاهی می تواند به پوست آسیب برساند و ایجاد مشکل کند، عنوان کرد: از سوی دیگر مصرف سبزیها و میوه‌های تازه باعث شادابی پوست می‌شود.

soleares
17-09-2006, 21:32
‪Cigarette smoke blocks cells' healing ability By Megan Rauscher‬ به گفته دانشمندان، دود سيگار با مسدود كردن توانايي عادي سلول‌هاي طبيعي سينه در ترميم خود مي‌تواند آنها را به سلول‌هاي سرطاني تبديل كند كه با گذشت زمان اين امر موجب ابتلا به سرطان سينه مي‌شود. خبر از ایرنا.
‪Cigarette smoke can transform normal breast cells into cancerous cells‬ ‪by blocking their normal ability to repair themselves. Over time this‬ ‪could lead to the development of breast cancer, scientists from the‬ .‪University of Florida in Gainesville report‬ پايگاه اينترنتي رويترز به نقل از دانشمندان دانشگاه "فلوريدا" در "گينزويل" گزارش داد: سيگار كشيدن بطور قابل توجهي خطر ابتلاي فرد به بيماري قلبي، سرطان دهان، حلق، حنجره، مري، لوزالمعده، كليه، مثانه و گردن رحم را افزايش مي‌دهد.
‪Smoking cigarettes substantially increases a person's risk of‬ ,‪developing heart disease, as well as cancer of the mouth, pharynx‬ .‪larynx, esophagus, pancreas, kidney, bladder and uterine cervix‬ اما اين موضوع كه آيا سيگار كشيدن موجب افزايش خطر ابتلا به سرطان سينه مي‌شود يا خير همچنان مورد اختلاف است.
‪Whether cigarette smoking increases the risk of breast cancer risk‬ .‪remains controversial‬ مطالعاتي كه ارتباط ميان توتون و سرطان سينه را بررسي كرده‌اند يا به بين اين دو ارتباطي نيافته‌اند و اگر ارتباطي كشف كرده‌اند، بسيار ضعيف بوده است. اما اكثر مطالعات انجام شده روي تنها يك بخش از مواد شيميايي توتون متمركز بوده‌اند.
گروه تحقيقاتي "گينزويل" در تحقيق خود از دود غليظ سيگار و يا قطران (جرم توتون) كه شامل تمام مواد شيميايي موجود در دود سيگار است، استفاده كردند. ‪ ۸۱‬مولفه از اين مولفه‌ها در طبقه سرطان زا قرار گرفته‌اند.
دكتر "ساتيا نارايان" گفت: "استفاده از دود غليظ سيگار با وضعيت سيگار كشيدن انسان‌ها تشابه دقيقتري دارد.
نارايان و همكارانش دريافتند كه سلول‌هاي اپيتليال سينه پس از قرار گرفتن در معرض دود غليظ سيگار دچار جهش‌هايي شدند كه از ويژگي‌هاي بدخيمي است.
در تحقيق گينزويل همچنين سازوكاري را كه دود سيگار از طريق آن سلول‌هاي طبيعي سينه را به سلول‌هاي سرطاني تبديل مي‌كند، به دقت تشريح مي‌كند.
در اين تحقيق آمده است دود سيگار "موجب آسيب ديدن دي.ان.اي مي‌شود و همزمان به توان سلول براي ترميم دي.ان.اي لطمه مي‌زند و احتمالا به جهش و دگرگوني سلول‌هاي اپيتليال سينه منجر مي‌شود.
نارايان گفت زماني كه افراد سيگار مي‌كشند چهار هزار ماده مختلف شيميايي را وارد ريه‌هاي خود مي‌كنند كه مي‌تواند تاثيرات مضري بر بدن ما داشته باشد.
محققان افزودند از آنجا كه ابتلا به سرطان پديده پيچيده‌اي است و به در طول پيشرفت خود به جهش چندين ژن نياز دارد، سلول معيوب مي‌تواند چند سال قبل از اينكه فعاليت تومورزا پيدا كند، وجود داشته باشد.
بنابراين سالم‌ترين روش دوري جستن از سيگار است.
مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ‪ ۲۱‬اوت ‪ ۲۰۰۶‬مجله "‪"Oncogene‬ بخوانيد.

soleares
18-09-2006, 13:30
محققان دانشگاه فلوريدا مي‌گويند، دود سيگار مي‌تواند سلول‌هاي طبيعي سينه را از ترميم قسمت‌هاي آسيب ديده خود باز دارد و منجر به ابتلا به سرطان سينه شود.

به گزارش پايگاه اينترنتي سرويس بهداشتي سينه، ارتباط ميان سيگار كشيدن و ابتلا به سرطان سينه از مسائلي است كه در مورد آن ميان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد.

وجود عوامل سرطانزا در توتون و تاثير آن روي افزايش احتمال ابتلا به سرطان ريه و ساير بيماري‌ها ثابت شده است، اما محققان در اين زمينه كه آيا دود سيگار خطر ابتلا به سرطان سينه را افزايش مي‌دهد يا خير اختلاف نظر دارند.

در اين مطالعه "ساتيا نارايان" دانشيار آناتومي و بيولوژي سلولي در دانشكده پزشكي دانشگاه "فلوريدا" و همكارانش سلول‌هاي اپيتليال طبيعي سينه را در معرض دود غليظ شده يا قطران (جرم توتون) كه در دستگاه "سيگاركش" در آزمايشگاه جمع شده بود، قرار دادند.

محققان دريافتند كه سلول‌هاي سينه بر اثر قرار گرفتن در معرض جرم توتون تغيير كردند و مشخصه‌هاي خاص سلول‌هاي سرطاني سينه را پيدا كردند.

نارايان در نشريه خبري دانشگاه فلوريدا اعلام كرد كه تحقيق آنها ساز و كاري را مشخص مي‌كند كه چگونگي اين فعل و انفعال را روشن مي‌سازد.

وي افزود "ما اكنون مي‌توانيم تشريح كنيم كه دود غليظ شده سيگار يا جرم سيگار چگونه مي‌تواند موجب آسيب دي.ان.اي و مسدود شدن توانايي سلول براي ترميم دي.ان.اي شود.

وي گفت نتيجه اين تحقيق آن است كه : دود سيگار براي سلول بسيارمضر است و مي‌تواند موجب دگرگوني و يا سرطانزايي آن شود.

طبق اين مطالعه كه در مجله "‪ "Oncogene‬چاپ شده است، به نظر مي‌رسد زماني كه مولفه‌هاي شيميايي دود سيگار يك ژن كليدي را فعال مي‌كنند، روند ترميم دي.ان.اي بدن به خطر مي‌افتد.

محققان سال‌ها ارتباط احتمالي ميان سيگار كشيدن و ابتلا به سرطان سينه را بررسي كرده‌اند. در سال ‪ ، ۲۰۰۵‬گزارش "‪Air Resources Board's‬ ‪ "California‬نشان داد كه قرار گرفتن در معرض دود سيگار خطر ابتلا به سرطان سينه را مخصوصا در زنانيكه در دوران پيش از يائسگي قرار دارند، افزايش مي‌دهد.

با اين‌حال از آنجا كه مطالعات گذشته ارتباطي را ميان دود سيگار و ابتلا به سرطان سينه نيافته‌اند، اين گزارش مورد اختلاف نظر قرار دارد.

soleares
19-09-2006, 17:51
تحقيقات نشان مي‌دهد استعمال دخانيات در دوران بارداري و قرار گرفتن در معرض سرب پس از تولد نوزاد در بروز يك سوم موارد اختلال بيش فعالي و كمبود دقت و قدرت تمركز كودكان نقش دارد.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از شيكاگو، اين تحقيق نشان داد حتي ميزان سربي كه از نظر دولت (آمريكا) قابل قبول است، احتمال بروز اين اختلال را در كودكان افزايش مي‌دهد.

در تحقيقات قبلي نيز اختلالات توجه در كودكان از جمله بيش فعالي با قرار گرفتن در معرض سرب و سيگار كشيدن در دوران بارداري مرتبط شناخته شده است. اين مطالعه با تاييد نتايج قبلي، نخستين برآوردها را در مورد ميزان نقش عوامل محيطي ارايه مي‌كند.

دكتر لئو تراساند معاونت مركز محيط زيست و بهداشت كودكان در دانشكده پزشكي "ماونت سايناي" در نيويورك مي‌گويد اين مطالعه شمار موارد بيش فعالي مرتبط با عوامل محيطي را مشخص مي‌كند.

اين تحقيق همچنين نشان مي‌دهد قرار گرفتن در معرض مقادير اندك سرب كه پيشتر با مشكلات رفتاري مرتبط شناخته شده بود، در واقع با بيش فعالي كمبود توجه ارتباط دارد.

نتايج اين مطالعه با گزارش فرهنگستان ملي علوم آمريكا درسال ‪۲۰۰۰‬ مطابقت دارد. براساس اين گزارش حدود سه درصد تمام اختلالات مرتبط با رشد و در زمينه عصب شناختي در كودكان ناشي از مواد شيميايي سمي و ساير عوامل محيطي است. در بروز ‪ ۲۵‬درصد اين اختلالات، تركيبي از عوامل محيطي و ژنها نقش دارند.

يافته‌هاي اين مطالعه اهميت نقش عوامل محيطي در سلامت رفتاري را نشان مي‌دهد و بر لزوم تقويت تلاشها براي كاهش استعمال دخانيات در دوران بارداري و ميزان سرب محيط پس از تولد تاكيد مي‌كند.

اين يافته‌ها در نسخه اينترنتي مجله ‪health perspectives‬
‪ environmental‬منتشر شده است.

بيش فعالي و كمبود توجه يك اختلال مغزي است كه ‪ ۴‬تا ‪۱۲‬درصد دانش‌آموزان آمريكا يعني ‪ ۳/۸‬ميليون كودك را مبتلا كرده است. اينگونه كودكان بي‌آرام و قرار هستند و در تمركز حواس مشكل دارند.

علت اين مشكل دقيقا روشن نيست اما گمان مي‌رود عوامل محيطي و ژنتيكي شامل مصرف الكل، سيگار يا داروهاي غيرمجاز در دوران بارداري در بروز اين اختلال موثر باشد.

محققان اطلاعات مربوط به چهار هزار كودك ‪ ۴‬تا ‪ ۱۵‬ساله را كه در يك بررسي سلامتي طي سالهاي ‪ ۱۹۹۹‬تا ‪ ۲۰۰۲‬شركت داشتند، مطالعه كردند.

‪ ۱۳۵‬تن از اين كودكان تحت درمان بيش فعالي قرار داشتند.

ميزان سرب خون اين كودكان آزمايش شد و در مورد سابقه سيگار كشيدن مادران در دوران بارداري تحقيق به عمل آمد.

محققان دريافتند احتمال ابتلا به اختلال بيش فعالي و كمبود دقت در كودكاني كه مادران آنها در دوران بارداري سيگار مي‌كشيده‌اند بيشتر است.

كودكاني كه ميزان سرب خون آنها بيش از دو ميكروگرم در هر دسي ليتر بود چهار برابر كودكاني كه ميزان سرب خون آنها ‪ ۰/۸‬ميكروگرم در هر دسي ليتر بود به بيش فعالي مبتلا شدند. ميزان مجاز سرب خون ‪ ۱۰‬ميكروگرم در هر دسي ليتر است.

ميزان سرب خون حدود ‪ ۳۱۰‬هزار كودك يك تا پنج ساله آمريكايي از حد مجاز بالاتر است.

ميزان سرب در خون بيش از ‪ ۵‬ميليون كودك و نوجوان ‪ ۴‬تا ‪ ۱۵‬ساله در سراسر آمريكا بالاتر از ‪ ۲‬ميكروگرم در هر دسي ليتر است.

اين تحقيق شواهد ديگري بر لزوم كاهش حد مجاز سرب محيط فراهم مي‌كند.

قرار گرفتن در معرض دود سيگار پس از تولد با افزايش احتمال بروز بيش فعالي مرتبط نبود.

آسيب پذيري در برابر مواد سمي مختلف در دوره‌هاي مختلف متفاوت است.

بسته به اينكه مغزي كه در حال تكامل است، در چه زماني در معرض سموم قرار بگيرد، آسيب پذيري هم كاملا متفاوت است.

زماني كه يك مغز در حال تكامل در معرض سموم قرار مي‌گيرد، در ميزان آسيب پذيري آن بسيار موثر است.

Boye_Gan2m
20-09-2006, 14:24
سيگار ميزان آنزيم تنظيم‌كننده فشارخون را در ريه كاهش مي‌دهد ميزان آنزيم مونو آمين آكسيداز در ريه افراد سيگاري تا ‪ ۵۰‬درصد كمتر است.

به گزارش پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي نيوز ، كاهش ميزان اين آنزيم در ريه نه تنها فعاليت ريه را مختل مي‌كند بلكه باعث اختلال در تنظيم فشار خون مي‌شود.

دكتر جوانا فولر (‪ (joanna fowler‬مي‌گويد تاثير سوء سيگار بر سلامت انسان بسيار زياد است. دانش ما در زمينه تاثير ساير تركيبات سيگار بر بدن انسان جداي از نيكوتين زياد نيست.

در اين مطالعه ميزان آنزيم مونو آمين اكسيداز در ‪ ۹‬فرد سيگاري با ‪۹‬ فرد غير سيگاري مقايسه شد. ميزان اين آنزيم در كليه اندامهاي حياتي بدن در هر دو گروه بحز ريه يكسان بود.

بررسي‌هاي بيشتر نشان داد ريه افراد سيگاري براي مدت طولاني تري ريز ذره‌هاي شيميايي را در خود نگه مي‌دارد.

انتقال اين ريزذره‌ها به خون سرخرگي در سيگاري‌ها به خصوص در دقايق اول بعد از تزريق به دستگاه گردش خون كمتر است.

واكنش سيگاري‌ها و غير سيگاري‌ها به موادي كه وارد دستگاه گردش خون آنها مي‌شود مانند داروهاي تزريق وريدي، داروهاي بيهوشي ، و مخدرها يكسان نيست.

يكي از آثار نروفيزيولوژيكي سيگار مهار آنزيم مونو آمين اكسيداز آ است. به اين ترتيب ميزان اين آنزيم در مغز افراد سيگاري كم مي‌شود.

اين آنزيم سروتونين، نوراپي نفرين ،دوپامين، و تيرامين را تجزيه مي‌كند. از آنجايي كه ريه يكي از مهمترين اندامهاي درگير در سوخت و ساز در بدن است كاهش اين آنزيم در ريه باعث تفاوت ميزان و نوع سوخت و ساز در افراد عادي و سيگاري مي‌شود

Boye_Gan2m
20-09-2006, 14:25
افراد سيگاري نه تنها سـلامـتـي خـود را در مـعـرض انــواع بيماري هاي خطرناك قرار مي‌ دهـنـد، بـلـكه بـاعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافيانشان مي گردند. متأسفانه امـروزه برخي افراد سيـگار كـشـيـدن را نشانـه بلـوغ و يـا حتي «كلاس» خود محسوب مي كنند و با پـك زدن هـاي آنچناني سعي در خودنمايي و فخرفروشي دارند.
عوارض و صدمات ناشي از استعمال سيگار تقريـبـاً بـراي همگي ما آشكار و معلوم است امـا در ايـن بـخـش بـه 22 دليل مهم براي ترك سيگار اشاره مي كنيم:

1 - ظاهر آراسته تر با حذف لكه هاي روي انگشتان و دندانهايتان.

2 - حذف بوي بد دهان ناشي از كشيدن سيگار و تنفس راحت تر.

3 - حذف بوي سيگار از لباس، مو، و بـدنـتـان و تـمـام وسـايـلـي كه با آنها سروكار داريد.

4 - پيشگيري از پيدايش چين و چروك زودرس در پوست صورتتان.

5 - حذف مشكلات تنفسي از قبيل: خس خس حين تنفس، سرفه، برونشيت مزمن، و از همه مهمتر سرطان ريه.

6 - بازيافت دوباره حس بويايي و چـشايي كـه بـر اثر استعمال سيگار از حساسيتشان كاسته شده است. دوباره طعم واقعي غذايتان را احساس خواهيد كرد.

7 - احساس سرزندگي و شادابي دوباره در زندگي، افزايش قواي جسماني.

8 - خواب بهتر و راحت تر.

9 - كاهش خطرات بيماري هاي قلبي، نـفـخ، فـشـارخـون بـالا، تـپـش قـلـب، زخـم مـعده، برگشت اسيد معده، سرطان دهان و تعداد بيشماري از سرطان هاي گوناگون.

10 - كاهش بيش از 50 بيماري و عارضه هاي گوناگون.

11 - دوباره كنترل رفتار خود را به دست خواهيد آوريد و با رهايي از زنـدان اعـتـيـاد بـار ديگر حس آزادي را باز پس خواهيد گرفت.

12 - كاهش خطر آسيب رسيدن به نوزاد در زنان باردار.

13 - افزايش طول عمر (افرادي كه به طور مستمر سيگار مي كشند به طور متوسط 16 سال از عمر خود را از دست مي دهند. )

14 - فراهم آوردن يك محيط سالم و سلامت براي كودكان وتمام افرادي كه با آنان زندگي مي كنيد.

15 - الگوي مناسبي براي فرزندانتان خواهيد بود .

16 - حذف هـزيـنـه هـاي خريد سيگار كه قابل توجه بوده و مي توان آن را صرف امور بهتري كرد.

17 - رهايي از صدها ماده سمي و سرطان زاي موجود در سيگار.

18 - تردد و مسافرت به وسيله قطار، هواپيما و اتوبـوس بـراي شـما و ديـگر افراد سهل تر و دلپذيرتر خواهد شد.

19 - ديگر در محل كارتان مجبور نيستيد براي سيگار كشيدن از اتاق خارج شويد!

20- بـا تـرك ايـن عـادت نـادرسـت اعـتـمـاد بـه نـفس خود را افزايش دهيد و به اراده خودتان بباليد.

21 - از دنبال جا سيگاري گشتن خلاصي مي يابيد.

22 - از آن مهمتر ديگر نيازي به مطالعه دوباره اين مقاله نخواهيد داشت

soleares
22-09-2006, 23:15
نخستين سيگار بدون دود و بو در جهان ، از سوي يك شركت ايتاليايي در شهر جنوبي ناپل ساخته شد.

به گزارش خبرگزاري آنسا اين سيگار به‌نام "نيك استيك" نخستين سيگاري است كه نه بو دارد و نه دود و مي‌توان از آن دراماكن عمومي نيز استفاده كرد.

سيگار مذكور كه ظاهر يك سيگار عادي را دارد، بدون تنباكو است و حتي خاكستر ايجاد نمي‌كند ، زيرا هيچ سوختي در آن وجود ندارد . در داخل اين سيگار مقداري نيكوتين برابر با ‪ ۰/۹‬ميلي گرم تعبيه شده است.

اين سيگار متشكل از يك دستگاه كوچك قابل حمل به‌اندازه يك بسته آدامس است كه داخل آن يك باطري كار گذاشته شده است.

بروي اين دستگاه كوچك يك "استيك" لوله سفيد رنگ قرار مي‌گيرد كه در داخل آن يك المنت قرار دارد.

اين لوله همچنين يك ----- همانند سيگار عادي دارد كه مقداري نيكوتين درون آن نهفته شده است.

زمانيكه اين سيگاراستعمال مي‌شود، فقط نيكوتين آن كه توسط المنت گرم شده است وارد بدن شده همانند سيگار عمل مي‌كند،بدون اينكه دود و يابويي ايجاد كند.

اين سيگار نسبت به يك سيگار عادي ضرر كمتري دارد، زيرا فقط نيكوتين استعمال مي‌شود ، در حاليكه در سيگارهاي عادي علاوه بر نيكوتين منواكسيد كربن و مواد ديگري نيز استعمال مي‌شوند.

بهاي اين سيگار ‪ ۲۹‬يورو است و تا يك ماه ديگر وارد بازار مي‌شود.

قيمت"استيك ها" لوله‌هاي سفيد حامل نيكوتين، ‪ ۴‬يورو بوده وشامل ‪ ۲۰‬فيلتر است.

اروپام/‪۲۱۷۱/۳۱۵‬

soleares
30-09-2006, 17:35
پژوهشگران مي‌گويند شمار باكتريهاي مفيد داخل بيني و حلق پس از ترك سيگار به حد طبيعي بازمي‌گردد.

اين كشف نشان مي‌دهد كه ترك سيگار خطر بروز عفونتهاي تنفسي را كاهش دهد.

به گزارش سرويس خبرهاي بهداشتي رويترز از سانفرانسيسكو،
ميكربهاي بي‌ضرر كه داخل مجاري بيني و حلق زندگي مي‌كنند مانع از آن مي‌شوند كه باكتريهاي بيماري‌زا جاي پايي در بدن پيدا كنند. در سيگاري ها ميزان اين باكتريهاي مفيد كاهش مي‌يابد.

يافته‌هاي جديد كه در كنفرانس بين علوم شيمي درماني و عوامل ضدميكربي ارايه شد براي اولين بار نشان مي‌دهد شمار بالاي ميكربها و شمار پايين باكتريهاي مفيد در بيني و حلق سيگاريها پس از ترك كامل سيگار به ميزان طبيعي بازمي گردد.

دكتر "آلن گوبر" و دكتر "آيزاك بروك" از دانشگاه جورج تاون در واشنگتن مي‌گويند سواب بيني و حلق ‪ ۲۰‬سيگاري قبل از ترك و دوباره ‪ ۱۲‬تا ‪۱۵‬ ماه بعد از ترك سيگار كشت شد.

محققان ابتدا ‪ ۱۱‬ميكرب بيماري‌زا را در ‪ ۹‬تن از شركت‌كنندگان مشاهده كردند. اما اين ميزان حدود يك سال پس از ترك سيگار به دو ميكرب در دو شركت‌كننده كاهش يافت.

محققان همچنين ‪ ۳۵‬مورد مقابله باكتريهاي مفيد با چهار ميكرب بالقوه را قبل از ترك مشاهده كردند. اين ميزان يك سال پس از ترك سيگار به ‪۱۱۶‬ مورد مقابله باكتري مفيد افزايش يافت.

اين شواهد حاكي از آن است كه به دنبال ترك سيگار، ميزان ابتلاي افراد به عفونتهاي تنفسي كاهش مي‌يابد.

Marichka
02-10-2006, 01:02
تنباکو بیش از همه در سیگار کشیده می‌شود اما در پیپ و سیگار برگ هم وجود دارد و می‌توان به صورت انفیه هم آن را تدخین کرد یا جوید. تنباکو به هر شکلی که مصرف شود، برای سلامت، مضر است. در ایران، سیگار کشیدن یکی از علل عمده مرگ در افراد با سن کمتر از 65 سال است. سیگار کشیدن، سلامت «افراد غیرسیگاری‌» را هم که در واقع دود سیگار دیگران را استنشاق می‌کنند، به مخاطره می‌اندازد. تنها راه پیشگیری از این خطراتی که برای سلامتی وجود دارد، اجتناب از سیگار کشیدن و اجتناب از تماس و همنشینی با افراد سیگاری است.
زیان‌های سیگار کشیدن برای سلامتی دود تنباکو حاوی مواد آسیب رسان بسیاری برای سلامتی است: مثل قطران، مونوکسیدکربن و نیکوتین. قطران راه‌های هوایی را تحریک می‌کند؛ مونوکسیدکربن به گویچه‌های سرخ متصل شده، توانایی آنها را برای حمل اکسیژن کاهش می‌دهد؛ و نیکوتین هم ترک اعتیاد">اعتیادآور است. دودتنباکو حاوی مواد سرطانزا هم می باشد که به شش‌ها و اعضای دیگر آسیب می رسانند. دود سیگار، چشم، بینی و گلو را تحریک می‌کند و در درازمدت ممکن است موجب سرطان ریه و بیماری قلبی ـ عروقی شود. مواجهه کودکان با دود سیگار، خطر پیدایش عفونت‌ها ـ مثلاً عفونت‌های گوش ـ را افزایش می‌دهد و قادر است آغازگر آسم و آلرژی باشد. شیرخوارانی که از مادران سیگاری متولد می‌شوند، کوچک‌تر از حد معمول هستند و در معرض خطر بیشتری برای نشانگان مرگ ناگهانی شیرخوار (مرگ در گهواره) می‌باشند.

سیگار کشیدن و سرطان ریه این نمودار نشان می دهد که احتمال پیدایش سرطان ریه، در مردان و زنان سیگاری به ترتیب بیش از 20 و 10 برابر مردان و زنان غیرسیگاری است. افرادی که قبلاً سیگاری بوده‌اند ولی دیگر سیگار نمی‌کشند، دچار خطرات بسیار کمتری می‌باشند. 15 سال پس از ترک سیگار خطر ابتلا به سرطان ریه در این افراد بیش از 50% کاهش یافته است.

ترک سیگار اگر سیگار نکشید یااگر قبل از پیدایش بیماری‌ها، آن را ترک کنید، می‌توانید مانع از بیماری‌های قلب یا ریه شوید. مهم نیست که چه مدت سیگاری بوده‌اید؛ با ترک سیگار می توانید از صدمه رسیدن بیشتر به سلامتی خود جلوگیری کنید. اگر در ترک سیگار نیازمند کمک هستید، برای مشاوره به پزشک خود مراجعه کنید. اگر می خواهید خودتان به این کار مبادرت کنید، فهرستی از دلایل علاقمندی خود به آن فراهم کنید و فهرستی هم از دلایل علاقمندی خود به سیگار کشیدن تهیه نمایید. راه هایی برای مقابله با وسوسه سیگار کشیدن، پیدا کنید و از خانواده و دوستانتان هم بخواهید شما را یاری کنند. برای ترک کامل سیگار، روزی را انتخاب کنید که تقریباً استرس نداشته باشید و همه سیگارها، کبریت‌ها، فندک‌ها و جاسیگاری‌ها را دور بریزید، ممکن است علایم ترک سیگار ـ مثل تحریک‌پذیری ـ ایجاد شود و میل بسیار به نیکوتین در شما ایجاد شود. چیزهایی مثل برچسب آدامس نیکوتینی مانع چنین تمایلی می شوند. اگر مجدداً شروع به سیگار کشیدن کردید، بررسی کنید که این امر چرا روی داده است و به دلیل ترک رجوع کرده، از نو شروع کنید.
استفاده از برچسب نیکوتینی برچسب‌های نیکوتینی مقادیر ثابتی از نیکوتین را از طریق پوست به بدن می رسانند و مانع تمایل شدید فرد به سیگار کشیدن می‌شوند.


تنباکو بیش از همه در سیگار کشیده می‌شود اما در پیپ و سیگار برگ هم وجود دارد و می‌توان به صورت انفیه هم آن را تدخین کرد یا جوید. تنباکو به هر شکلی که مصرف شود، برای سلامت، مضر است. در ایران، سیگار کشیدن یکی از علل عمده مرگ در افراد با سن کمتر از 65 سال است. سیگار کشیدن، سلامت «افراد غیرسیگاری‌» را هم که در واقع دود سیگار دیگران را استنشاق می‌کنند، به مخاطره می‌اندازد. تنها راه پیشگیری از این خطراتی که برای سلامتی وجود دارد، اجتناب از سیگار کشیدن و اجتناب از تماس و همنشینی با افراد سیگاری است.
زیان‌های سیگار کشیدن برای سلامتی دود تنباکو حاوی مواد آسیب رسان بسیاری برای سلامتی است: مثل قطران، مونوکسیدکربن و نیکوتین. قطران راه‌های هوایی را تحریک می‌کند؛ مونوکسیدکربن به گویچه‌های سرخ متصل شده، توانایی آنها را برای حمل اکسیژن کاهش می‌دهد؛ و نیکوتین هم اعتیادآور است. دودتنباکو حاوی مواد سرطانزا هم می باشد که به شش‌ها و اعضای دیگر آسیب می رسانند. دود سیگار، چشم، بینی و گلو را تحریک می‌کند و در درازمدت ممکن است موجب سرطان ریه و بیماری قلبی ـ عروقی شود. مواجهه کودکان با دود سیگار، خطر پیدایش عفونت‌ها ـ مثلاً عفونت‌های گوش ـ را افزایش می‌دهد و قادر است آغازگر آسم و آلرژی باشد. شیرخوارانی که از مادران سیگاری متولد می‌شوند، کوچک‌تر از حد معمول هستند و در معرض خطر بیشتری برای نشانگان مرگ ناگهانی شیرخوار (مرگ در گهواره) می‌باشند.

سیگار کشیدن و سرطان ریه این نمودار نشان می دهد که احتمال پیدایش سرطان ریه، در مردان و زنان سیگاری به ترتیب بیش از 20 و 10 برابر مردان و زنان غیرسیگاری است. افرادی که قبلاً سیگاری بوده‌اند ولی دیگر سیگار نمی‌کشند، دچار خطرات بسیار کمتری می‌باشند. 15 سال پس از ترک سیگار خطر ابتلا به سرطان ریه در این افراد بیش از 50% کاهش یافته است.

ترک سیگار اگر سیگار نکشید یااگر قبل از پیدایش بیماری‌ها، آن را ترک کنید، می‌توانید مانع از بیماری‌های قلب یا ریه شوید. مهم نیست که چه مدت سیگاری بوده‌اید؛ با ترک سیگار می توانید از صدمه رسیدن بیشتر به سلامتی خود جلوگیری کنید. اگر در ترک سیگار نیازمند کمک هستید، برای مشاوره به پزشک خود مراجعه کنید. اگر می خواهید خودتان به این کار مبادرت کنید، فهرستی از دلایل علاقمندی خود به آن فراهم کنید و فهرستی هم از دلایل علاقمندی خود به سیگار کشیدن تهیه نمایید. راه هایی برای مقابله با وسوسه سیگار کشیدن، پیدا کنید و از خانواده و دوستانتان هم بخواهید شما را یاری کنند. برای ترک کامل سیگار، روزی را انتخاب کنید که تقریباً استرس نداشته باشید و همه سیگارها، کبریت‌ها، فندک‌ها و جاسیگاری‌ها را دور بریزید، ممکن است علایم ترک سیگار ـ مثل تحریک‌پذیری ـ ایجاد شود و میل بسیار به نیکوتین در شما ایجاد شود. چیزهایی مثل برچسب آدامس نیکوتینی مانع چنین تمایلی می شوند. اگر مجدداً شروع به سیگار کشیدن کردید، بررسی کنید که این امر چرا روی داده است و به دلیل ترک رجوع کرده، از نو شروع کنید.
استفاده از برچسب نیکوتینی برچسب‌های نیکوتینی مقادیر ثابتی از نیکوتین را از طریق پوست به بدن می رسانند و مانع تمایل شدید فرد به سیگار کشیدن می‌شوند

soleares
03-10-2006, 14:25
بسياري ازعوارض و مشكلات گوارشي ناشي از مصرف سيگار، با قطع سيگار كاهش يافته و يا برطرف مي‌شوند اما در صورت ابتلاي سيگاري‌ها به سرطان‌هاي گوارشي اميد به بهبودي آنان وجود نخواهد داشت.

دكتر شهرام آگاه متخصص گوارش ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار «بهداشت و درمان» ايسنا واحد علوم پزشكي ايران، گفت: تقريبا كليه افراد سيگاري سرانجام يكي از عوارض گوارشي را تجربه مي‌كنند كه شايع‌ترين آن بي‌اشتهايي و سوء‌هاضمه است.

وي افزود: همچنين مصرف سيگار بي‌اشتهايي را افزايش داده و در نتيجه فرد مواد مغذي كمتري مصرف مي‌كند.

دكتر آگاه در ادامه با اشاره به اين كه، سيگار با تاثير بر ترشح آنزيم‌هاي مفيد گوارشي، هضم مواد غذايي را كاهش داده و بدين ترتيب باعث تشديد عوارض گوارشي و بيماري‌هايي از اين قبيل مي‌شود؛ اظهار كرد: اين در حالي است كه كليه افرادي كه به مصرف سيگار مبادرت مي‌ورزند، اذعان مي‌دارند كه پس از قطع سيگار اشتهاي آنان بهتر شده، تلخي دهان كاهش يافته، ترش كردن و سوزش سر دل كم شده و در صورت وجود يبوست، اين مشكل آنان نيز برطرف شده است.

وي با اعلام اين كه، براي بهبود بيماري‌هاي خوش خيم گوارشي در افراد سيگاري ضمن قطع سيگار نياز به مصرف داروست، اعلام كرد:‌ عوارض خوش‌خيم سيگار مانند رفلاكس، بي اشتهايي و تلخي دهان با قطع مصرف سيگار بهبود مي‌يابد. همچنين با قطع مصرف سيگار ممكن است بهبود زخم‌هاي مقاوم به درمان تسريع شود.

اين متخصص در پاسخ به اين سوال مبني بر اين كه آيا ورزش قادر به كاهش عوارض گوارشي سيگار است يا خير؟؛ تاكيد كرد: ورزش نمي‌تواند عوارض مضر سيگار را خنثي كند اما در حفظ سلامتي دستگاه گوارش مانند ساير اعضا بدن نقش بسزايي دارد به طوري كه با ورزش ترشحات آنزيمي و هورموني گوارشي و حركات دستگاه گوارشي مرتب‌تر شده و ناراحتي‌هاي گوارشي به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابند.

دكتر آگاه در پايان خاطرنشان كرد: در صورت ابتلا به سرطان‌هاي گوارشي در نتيجه كشيدن سيگار، قطع مصرف آن بي‌فايده خواهد بود.

Monica
10-10-2006, 20:25
دیانلایه عزیزم درست نمی دونم جایه این اینجاست یا نه... اگه اشتباهی مهذرت
---------------
دارو درمانی برای كمك به زنان در ترك سیگار با نشانه های تازه‌ای از موفقیت همراه شده است.

یك پژوهش جدید حاكی از آن است كه زنان - و نه مردان - ممكن است برای ترك كردن سیگار در كوتاه مدت از مصرف یك داروی مسدودكننده مواد افیونی همراه با درمان مرسوم با برچسب نیكوتین و مشاوره سود ببرند.
به گزارش هلث‌دی نیوز این دارو به نام نالتركسن سی سال است كه بوسیله سازمان غذا و داروی آمریكا برای درمان وابستگی به الكل و هروئین مورد تایید قرار گرفته است.
نالتركسن همچنین از اضافه وزنی كه با ترك كردن سیگار پیش می‌آید پیشگیری می‌كند.
یافته‌های جدید حاكی از آن است كه یك رژیم دوماهه شامل نالتركسن، برچسب پوستی نیكوتین، و رفتاردرمانی تفریبا ۵۰ درصد توانایی زنان را در ترك كردن سیگار را نسبت به رژیم مشابه اما بدون نالتركسون بهبود می‌بخشد.
اما به نوشته این پژوهشگران در شماره اكتبر نشریه Nicotine and Tobacco Reasearchظاهرا نالتركسن دارای اثر مفید مشابهی در مردان نیست.
دكتر آندرئا كینگ استادیار روانپزشكی دانشگاه شیكاگو و همكارانش كه این تحقیق را انجام داده‌اند یادآور می‌شوند كه نالتركسن اختمالا با حهار كردن پیام‌های مغزی القاكننده لذت تمایل به سیگار را كاهش می‌دهد.
كینگ و همكارانش منافع بالقوه این دارو را بر روی ۱۱۰ زن و مرد كه به طو رمیانگین برای ۲۵ سال بین ۱۵ تا ۴۰ سیگار می‌كشیدند مورد بررسی قرار دادند.
حدود ۶۰ درصد مردان و زنانی كه نالتركسن می‌گرفتند پس از یك برنامه دوماهه درمانی موفق به ترك سیگار شدند. مردانی هم كه رژیم درمانی آنها فاقد نالتركسن بود به همین میزان موفقیت در ترك داشتند. اما در زنان سیگاری كه نالتركسن نگرفته بودند میزان موفقیت تا ۳۹ درصد كاهش یافت.
این پژوهشگران گفتند كه به نظر می‌آید نالتركسن میل به سیگار را در زنان كم می‌كند و نیز ناراحتی‌های معمول پس از ترك دخانیات را تسكین می‌دهد. ضمنا كسانی كه از این دارو استفاده می‌كردند پس از ترك سیگار تنها نیم كیلوگرم افزایش وزن پیدا كردند،در حالیكه میزان افزایش وزن در افرادی كه این دارو را مصرف نمی‌كردند چهار كیلوگرم بود.
اغلب عوارض جانبی نالتركسن مانند تهوع و سرگیجه ملایم بودند و تنها سرگیجه بیش از یك ماه ادامه یافت.
كینگ گفت:" این انتخاب درمانی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد و اما من به آینده آن خوش‌بینم."

elected
11-10-2006, 15:02
آقا نميدونم جاش اينجا هست يا نه ولي حالا از شما كه زحمت كشيديد از مضراتش صحبت كرديد ميخوام در باره روش ترك سيگار كه كاربردي و بدون دارو باشه هم صحبت كنيد

حضرات مديران انجمن ببخشيد موضوع رو اينجا مطرح شديم. توجه: در جملات نغز زير منظور از شما و تو فرد مبتلا به سيگار مي باشد و نه هيچكس ديگر.

هميشه سوال درست بپرس!!!

براي ترك سيگار بايد فرآيند سيگار كشيدن و ترك سيگار رو فهميد. غير از روشهاي علمي آيا راهي براي ترك سيگار هست؟! فرض كن داري املا مي نويسي و مي خواي درست بنويسي، حالا اگه يهو متوجه شي يه جايي رو اشتب نوشتي، چيكا ميكني؟ آبباريكالا: تصحيحش مي كني. خوب بنابراين احتمالا شما يا هنو دوست داري سيگار بكشي، يا هنو متوجه نشدي كه سيگار كشيدن ضرر داره (نگو متوجه شدم، نشدي رفيق).
و آمما ترك سيگار:
در فرآيند ترك سيگار اتفاق جالبي به لحاظ ذهني مي افته!: شما زماني كه سيگار نمي كشي در اثر يه كنش يا عامل بيروني به ياد يه لحظه از قبل مي افتي كه سيگار كشيدي. بنابراين ميري سيگار مي كشي. بعدش حالا حين سيگار كشيدن و يا بعد از اون دوباره ياد مضرات سيگار مي افتي و مي خواي ترك كني!! اين حلقه هي تكرار ميشه. بنابراين گرفتار يه عادت ديگه مي شي!!!! عادت كردن به ترك سيگار. در حقيقت شما روزي شايد چندين بار ترك سيگار مي كنيد!! و اينجا ست كه تجربه نشون مي ده، فرد سيگاري در فرآيند عادت به ترك سيگار، سيگار بيشتري ميكشه (شايد هم ميكشه(MIKOSHE) و حروم مي كنه) و حلقه تنگ تر مي شه! (مثلا من خودم زماني كه به فكر ترك سيگار اوفتادم از 4-5 نخ در روز به 30-35 نخ رسيد و در مورد رفقا هم به اثبات رسيده)، شناسايي عوامل اين حلقه مي تونه به آدم كمك كنه كه سيگار رو كلا ترك كنه (كلمه كم داشتم)، يكي از عوامل مهم اين حلقه:
- حرفهاي ديگران در مورد مضرات سيگار و مهمتر از اون وابستگي فرد به نظرات ديگران. با فهم اينكه نظرات ديگران مهم نيست، اين عامل حذف مي شه.

ودر آخر زياد بهش فكر نكن، چون با فكر كردن، به يه مشكل تبديلش مي كني.
هر سيگاري كه مي كشي فراموش كن. فراموش كن كه روزي سيگار كشيدي. فراموش كن سيگار حال مي ده. نگو نمي شه: تو هر روز ميليونها داده هاي ورودي به اون مغزتو فراموش مي كني، خاطرات بيشماري رو فراموش ميكني.
در ضمن هر وقت كشيدي، بكش نوش جوونت ولي حواست باشه كه داري سيغار مي كشي و هي با اين و اون حرف نزن، موقع فيلم ميلم ديدن، دود نكن، هر وقت عصبي هستي دود نكن. هر وقت كه حواست جمع جمع ، روشنش كن. يه كلام: ياد بگير فراموش كني.

Vmusic
15-10-2006, 01:51
سلام

فهرست بندي تاپيك مضرات سيگار
________________________________مضرات سيگار-1 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مضرات سيگار-2 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سیگار حجم اكسیژن ریه‌ها را كاهش می‌دهد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سيگار و پير پوستي ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دود سيگار توانايي ترميم سلول‌ها را مختل مي‌كند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دود سيگار كار ترميم سلول‌هاي طبيعي سينه را مختل مي‌كند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سيگار در بروز بيش فعالي و عدم تمركز كودكان نقش دارند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سيگار ميزان آنزيم تنظيم‌كننده فشارخون را در ريه كاهش مي‌دهد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
22 دليل براي نكشيدن سيگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
نخستين سيگار بدون دود در ايتاليا ساخته شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
ميزان باكتريهاي مفيد بيني پس از ترك سيگار به حد طبيعي برمي‌گردد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دخانیات و سیگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
متخصص گوارش: عوارض گوارشي ناشي از مصرف سيگار با قطع آن كاهش مي‌يابد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دارو درمانی برای كمك به زنان در ترك سیگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سيگار نكشيد! ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
چگونه استنشاق مجدد دود سیگار به ریه های کودکان آسیب می رساند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
عزم ملي براي انزجار از سيگار12 خرافه مانع ترك سيگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سيگاري‌ها در معرض بيماري لاعلاج تنفسي ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
از دست دادن موها ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تاثير زيانبار استنشاق دود سيگار محيطي بر افراد سالم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
90درصد مبتلايان به سرطان ريه و حنجره، سيگاري‌اند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
هيچ وقت براي ترك سيگار دير نيست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
برچسب نیکوتین‌دار و ترک سیگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مصرف غير اخلاقي سيگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
ناس و سيگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سيگار،خطرناک تراز آنچه تصور مي شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
يک ضرر ديگر سيگار! ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
هزينه روزانه مصرف سيگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
هشداري براي خانم هاي سيگاري ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مصرف نيکوتين سرطان ريه را افزايش مي دهد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سيگار کشيدن پير پوستي را تشديد مي کند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 3%98%C2%B1%20%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B4%C3%99%C2%8A% C3%98%C2%AF%C3%99%C2%86%20%C3%99%C2%BE%C3%99%C2%8A %C3%98%C2%B1%20%C3%99%C2%BE%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B 3%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%8A%20%C3%98%C2%B1%C3%98%C2% A7%20%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AF%C3%99%C2 %8A%C3%98%C2%AF%20%C3%99%C2%85%C3%99%C2%8A%20%C3%9 A%C2%A9%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF)
سيگار ، عامل کاهش اثر داروهاي ضد انعقاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
لطفاً سیگاری ها جدی بگیرند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
زیان های سیگار برای سلامتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
پکی عمیق به سیگار می‌زنم، اما... ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سيگار نكشيدن موجب كاهش مرگ‌هاي ناشي از بيماريهاي مرتبط مي‌شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
ترك سيگار همزمان با تغيير در شيوه زندگي موفقيت آميزتر است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
پرتغال هم به موج ضدسیگار پیوست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دود سیگار به شنوایی پسران صدمه می زند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
کشف یک ژن مربوط به سیگارکشیدن شدید ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
عروق قلبي جوانان سيگاري با ترك سيگار بهبود مي يابد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 0%C3%99%C2%82%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%8A% 20%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86 %C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%20%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%8 A%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%8A% 20%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%20%C3%98%C2%AA%C3%98%C2 %B1%C3%99%C2%83%20%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%8A%C3%9A%C 2%AF%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%20%C3%98%C2%A8%C3%99% C2%87%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AF%20%C3%99 %C2%85%C3%99%C2%8A%20%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A7%C3%9 8%C2%A8%C3%98%C2%AF)
مصرف دخانيات و قليات شايع‌ترين علل ابتلا به سرطان حنجره است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
«یک آدم سیگاری» ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سیگار حاوی ۴۰۰ هزار ماده شیمیایی است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
برنامه ی ترک سیگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سیگار، عاملی برای بروز آب مروارید ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان در مورد استعمال دخانیات اعلام شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
درد زانو در مردان سيگاري بيشتر است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
نیکوتین موجود در دود قلیان اعتیاد آور است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دود سيگار باعث پيري چشم مي‌شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تقويت قدرت«نه گفتن»درهنگام تعارف سيگاردردانش آموزان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 1%D8%AA%C2%AB%D9%86%D9%87%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9% 86%C2%BB%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85 %20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%20%D8%B3%D9%8A%D A%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8% B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86)
«« خطرات مصرف سيگار »» ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دود سيگار، قدرت ديد افراد را كاهش مي‌دهد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
ازدواج با سيگاري‌ها خطر سكته قلبي را تا 42 درصد افزايش مي‌دهد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
آشنايي با موادي كه شما را خواهند كشت! ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
23 دلیل مهم برای ترک سیگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سیگار و مضرات آن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
زنان سيگاري‌ 12 سال زودتر سكته مي‌كنند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
‌عرضه سیگار تا 100 متری مدارس کشور ممنوع شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
چطور سیگار را ترک کنیم؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سازمان جهانی بهداشت عليه سیگارهای الکترونیک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تاثيرات سوء سيگار بر تعداد و نحوه حركت سلول‌هاي جنسي ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
پيش‌بيني تكان دهنده يك كشتار واقعي! ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
عكس‌هاي ترسناك روي پاكت سيگار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

lopez
15-10-2006, 04:26
خدا كنه سيگاري ها بفهمن كه دارن چي كار ميكنن اين همه از مضرات سيگار گفتن وخواهند گفت ولي در ايران هر روز سن استفاده از سيگار پايين تر مياد خدا بخير كنه!!!!

Boye_Gan2m
15-10-2006, 22:28
استعمال دخانيات مهمترين عامل مرگ هاي قابل پيشگيري است.

- دود تنباكو و سيگار حاوي بيش از 4000 ماده شيميايي است كه شمار زيادي از آنها مواد محرك يا سمي و سرطان زا هستند.

- دود سيگار بيش از 40 نوع تركيب سرطان زا دارد.

- جزء اعتياد آور سيگار، نيكوتين است كه با اثر بر دستگاه اعصاب مركزي موجب اعتياد مي شود. نيكوتين سيگار، تنباكو به سرعت جذب جريان خون مي شود و ظرف 30 ثانيه به مغز مي رسد و روي سلولهاي عصبي آن اثر مي گذارد.

- برخي گازهاي سمي موجود در دود سيگار عبارتند از : مونوكسيد كربن ، آمونياك ، دي متيل نيتروزامين ، فرمالدييد ، سيانيا هيد روژن و آكرولئين .

- دود تنباكو و سيگار مانند آزيت ( پنبه نسوز) ، آرسنيك ، بنزن و گاز رادون جزء مواد سرطان زا ي درجه يك طبقه بندي مي شود.

- نيتروزامين ها فعال ترين مواد سرطان زاي موجود در دود سيگار و تنباكوهستند.

- خطر پيدايش سرطان در سيگاري ها بيشتر از ديگران است و اين افراد حداقل 15 سال زودتر از غير سيگاري ها به سنين در معرض خطر سرطان مي رسند.

- ذرات زيان آور موجود در دود سيگار شامل موادي مانند قطران ، نيكوتين ، بنزن و بنزو پيرن است.

- دود سيگار براي اطرافيان نيز زيان آور است . 85% دود سيگاري كه دريك اتاق جمع مي شود، ناشي از سوختن نوك سيگار است و نه دودي كه فرد سيگاري از راههاي هوايي اش خارج مي كند.

- بيش از 30 درصد مرگهاي ناشي از سرطان مربوط به استعمال دخانيات است .

- علت بيش از 80% مرگهاي ناشي از سرطان ريه، استعمال دخانيات است .

- خطر مرگ ناشي از سرطان ريه با افزايش تعداد سيگارهايي كه فرد در روز مي كشد، زياد مي شود.

- خطر بيماري قلبي و سرطان ريه در افراد غير سيگاري كه در خانه در معرض دود سيگار اطرافيانشان هستند، 25% بيشتراز ديگران است.

- در افرادي كه سالهاي زياد حتي تا زمان ميانسالي سيگار كشيده اند، قطع كامل استعمال دخانيات خطر پيدايش سرطان ريه را به ميزان زيادي كاهش مي دهد.

- استعمال دخانيات ( به هر شكل ) يك عامل خطر براي سرطانهاي حنجره ، حفره دهان و مري به شمار مي رود.

- بيش از 90% مبتلايان به سرطان حفره دهان از تنباكو به صورت كشيدن ( تدخيني ) يا جويدني استفاده كرده اند. سرطان هاي حفره دهان شامل سرطان هاي لب، زبان ، دهان وگلو است.

- خطر پيدايش سرطان سينه درزنان سيگاري و حتي در زناني كه درمعرض دود سيگاراطرافيان هستند ( درمكانهاي سربسته )، بيش از زناني است كه با دود سيگار تماس ندارند.

- استعمال دخانيات خطر سرطان لوزالمعده را افزايش مي دهد و با ترك دخانيات، درصد اين خطر پس از چند سال مشابه افراد غير سيگاري خواهد شد.

- خطرسرطان خون ( لوسمي ) در سيگاري ها بيشتر از ساير افراد جامعه است .

- 50% سرطان هاي مثانه در مردان و بيش از 30% سرطان هاي مثانه درزنان با استعمال دخانيات ارتباط دارد و سرطان كليه نيزدر افراد سيگاري شايع تر است .

- سيگار عامل مهم ايجاد سرطان هاي ريه ، حفره دهان ، گلو ، حنجره ، مثانه و... است و مبارزه با سيگار مهمترين راهكار پيشگيري از سرطان است .

- اگر سيگار مي كشيد ، هر چه زودتر آن را ترك كنيد و اگر سيگاري نيستيد، هرگز طرف آن نرويد زيرا نيكوتين موجود در تنباكو اعتياد آور است .

- با خوردن سبزيها و ميوه جات تازه و مواد غذايي پر فيبر، خطر بروز سرطان هاي دستگاه گوارش را كاهش دهيد.

- مصرف زياد نوشابه هاي الكلي موجب پيدايش سرطان مي شود .

- اشكال در بلع به ويژه مواد جامد غذا بايد به طور جدي پيگيري شود.

- در صورت پيدايش برجستگي يا لكه يا خونريزي درحفره دهان يا وجود زخم طول كشيده ، سريعاً به پزشك مراجعه كنيد .

- در صورت همراهي سرفه هاي مزمن با خلط خوني يا گرفتگي صدا سريعاً به پزشك مراجعه نماييد.

- اگر سيگاري هستيد ، در صورت افزايش دفعات سرفه يا پيدايش تغيير صدا سريعاً به پزشك مراجعه كنيد. اين تغييرات ممكن است ناشي از سرطان ريه باشد.

- كاهش وزن زياد ، بي اشتهايي و تب ها ي مزمن مي توانند نشانه بدخيمي باشند . در صورت وجود اين علائم به پزشك مراجعه نماييد.

- پيدايش توده هاي بزرگ شونده در هر جاي بدن ممكن است نشانه اي از يك سرطان باشد.

-پيشگيريبسيار بهتر از درمان است.

Marichka
20-10-2006, 08:08
یافته های این محققین نشان می دهد که افراد خانواده و دوستان افراد سیگاری با خطرات بزرگی مواجهند . همچنین نتایج بدست آمده ، بعدها کمک بزرگی به پزشکان خانوادگی برای یافتن علل برخی آسیبهای پنهان ریه های کودکان خواهد کرد . آقای پینکرتون استاد این دانشگاه و یکی از محققین در این زمینه می گوید ، قرار داشتن در معرض استنشاق دود سیگار سبب آسیب های معنی دار و دیر پا به ششهای کودکان می شود . پینکرتون می گوید :نتایج این تحقیقات پیام روشنی برای همه والدین دارد و آن اینکه در ایام حاملگی سیگار نکشید و در معرض استنشاق دود سیگار دیگران نیز قرار نگیرید . نگذارید فرزندانتان پس از تولد دود سیگار دیگران را تنفس کنند . پینکر تون گفته است که نتایج بدست آمده بیش از پیش ثابت می نماید که اثرات ناشی از استنشاق مجدد دود سیگار بوسیله کودکان کم نیست واز طرف دیگر این آسیبها دائمی و برگشت ناپذیر است .این محقق اشاره می کند که اولیای بچه ها باید بفهمند که این اثرات اجتناب ناپذیر است .اگر پروسه رشد سالم ششهای کودکان در موقع طبیعی خود میسر نشود ، بعدها نیز نمی توان آن را جبران کرد .

گروه تحقیقاتی پینکر تون یکی از معدود گروههای توانمندی است که در امریکا مشغول بررسی اثرات آلودگی هوای محیط بر جنین حیوانات و نوزادان تازه بدنیا آمده آنها است .15 سال تحقیقات این گروه روی موش و رت، یافته های بیشتری راجع به چگونگی تاثیر هوای آلوده بر ششهای انسان از طریق انجام آزمایشاتی با شرایط کاملا واقعی در پی داشته است .

سری جدید تحقیقات به منظور شناخت جزئیات دقیق چگونگی تاثیر آلودگی بر ششهای انسان ، با استفاده از میمونهای رزوس ماکاک به عمل آمد . در این آزمایشات میمونهای ماکاک حامله در معرض استنشاق دود سیگار برابر همان مقداری قرار گرفتند که یک زن حامله معمولا در منزل یا در محیط کار با آن مواجه می شود . نوزادان میمونهای ماکاک نیز در معرض استنشاق مجدد دود سیگار برابر مقدار متعارف در محیطهای انسانی قرار گرفتند . آنچه محققین به آن دست یافتند این است که دود سیگار منتشر شده در محیط انتقام سنگین خود را از کودکان بی گناه در بحرانی ترین زمان رشد ونمو ریه ها یعنی در زمانی که میلیونها سلول کوچک به نام سلولهای آلوئولی تشکیل می شوند می ستاند. آلوئول ها مکان هایی هستند که در آنها اکسیژن از ششها وارد جریان خون می شود . نوزادان انسان در حالی از مادر متولد می شوند که فقط یک پانزدهم از 300 میلیون آلوئول مورد نیاز آنها در بزرگسالی شکل گرفته است . بقیه آلوئولها که برابر 280 میلیون تای دیگر است از لحظه تولد تا سن 8 سالگی ساخته می شود .پینکرتون به ششهای یک موش رت که در معرض آلودگی محیطی قرار گرفته می نگرد

گروه پینکرتون قبل از این نشان داده بود که مسیرهای هوایی موشهای رتی که در معرض استنشاق مجدد دود سیگار،چه در هنگام جنینی و چه بعد از تولد قرار گرفته اند رشد و نمو غـیر طبیعی داشته و حساس می باشند . چنین پدیده ای در انسان آسم نامیده می شود. مسیر های تنفسی این کودکان حتی آگر استنشاق مجدد دود سیگار متوقف نیز بشود ، همچنان حساس باقی می ماند . لذا قرار گرفتن کودکان تا قبل از سن 8 سالگی در معرض استنشاق مجدد دود سیگارایجاد شرایط طولانی مدت و احتمالا دائمی حالت شبه آسم خواهد کرد .

این محققین در مطالعات جدید خود چگونگی واکنش های سلولهای سطح داخلی آلوئولها را با دود سیگار مرحله به مرحله تجزیه وتحلیل کرده اند .گروه پینکرتون دریافتند که دود سیگار روند طبیعی رشد ونمو این سلولها را تغییر می دهد . در فرد سالم سلولها برابر یک برنامه زمانبندی بوجود می آیند و از سپس میمیرند . مرگ سلولی برنامه ریزی شده که آپوپتوزیس نامیده می شود ، بوسیله ژنها تنظیم می گردد .ژنهای مسئول تنظیم مرگ سلولی برنامه ریزی شده در واقع با افزایش یا کاهش واکنشهای شیمیایی گوناگونی در سلول وظیفه خود را انجام می دهند . اما در این مطالعات زمانیکه بچه میمونها چه قبل و چه بعد از تولد در معرض دود سیگار قرار می گرفتند ، آپوپدوزیس از مسیر طبیعی خود منحرف می گردید . کنترلهای سلولی در مواقع حساس که مرگ سلولی را تنظیم می نمایند خاموش می شدو سلولهای آلوئولی دوبرابر سریعتر از وضعیت معمول می مردند .

پینکرتون می گوید : اگر سلولها در حین یک مرحله بحرانی رشد ونموی با سرعتی بیشتراز آنچه که معمول است بمیرند ، در حالیکه باید برای ایجاد آلوئولهای جدید باید تکثیر پیدا می کردند ، پس دیگر ششها نیز هرگز قابل ترمیم نخواهند بود . بررسی نشان داده است که تسریع آپوپتوزیس بواسطه سرکوب شدن فاکتور هسته ای کاپا B در ریه های نوزادان میمونهای مورد بررسی بوده است .

جالب است بدانیم هزینه این تحقیقات که 5 سال به طول انجامیده است نزدیک به دو میلیون دلار شده که 1.5 میلیون دلار آن را موسسه بهداشت محیط کالیفرنیا پرداخت کرده است و حدود 500.000 دلار دیگر را از طریق مالیات ناشی از فروش سیگار در همین ایالت تامین شده است .

soleares
24-10-2006, 13:22
عزم ملي براي انزجار از سيگار

سيگار كشيدن يكي از علل منجر به مرگ قابل پيشگيري است كه باعث بيماري‌هاي وخيمي در حدود 6/8 ميليون نفر مي‌شود.
هزينه استعمال سيگار 167 بيليون دلار در سال بوده و تقريباً هر سال 438 هزار نفر را مي‌كشد. طبق آمار موجود، دود كردن سيگار در سراسر جهان نزديك 5 ميليون نفر را در سال از پا درمي‌آورد.

اگر اوضاع به همين منوال ادامه يابد، اين رقم تا سال 2030 دو برابر شده و پيش‌بيني مي‌شود، استعمال سيگار بيش از يك بيليون نفر را طي قرن حاضر به هلاكت برساند.

با وجودي كه استعمال سيگار در ايالات متحده به طور آهسته‌اي رو به كاهش گذاشته است، اما در برخي نواحي جهان و در بين جمعيت‌هاي خاص و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و در بين زنان به طور چشمگيري رو به تزايد است.

اين ادعا كه خطرات سيگار كشيدن براي سلامتي مورد ترديد است، صحت ندارد، زيرا اين خطرات به فاصله كوتاهي پس از معرفي تنباكو در حدود 400 سال قبل به اروپا، شناخته شده و حداقل در نيم قرن اخير از لحاظ علمي ثابت شده‌اند.

باورهاي نادرست زيادي در مورد استعمال سيگار وجود دارد كه مردم را به شروع يا تداوم سيگار كشيدن تشويق نموده و يا از قطع آن مي‌ترسانند.

به نظر مي‌رسد كه اين باورها نه تنها از جانب سيگاري‌ها، بلكه همچنين توسط برخي پزشكان و سياست‌گذاران درست تلقي مي‌شوند.

چنين باورهايي توسعه خط‌مشي كنترل مؤثر تنباكو و درمان آن را براي افرادي كه وابسته به تنباكو هستند به تأخير مي‌اندازد. اين مقاله، 12 مورد از شايع‌ترين باورهاي خرافي در مورد استعمال سيگار را مرور مي‌كند.

بسياري از باورهايي كه پيرامون سيگار كشيدن وجود دارد، درك نادرست از آنچه قضاوت صحيح به نظر مي‌آيد، است.

برخي از آنها به وسيله صنعت تنباكو از روي انديشه ترويج داده مي‌شوند تا مردم و خصوصاً اطفال را به شروع سيگار كشيدن و سيگاري نگه داشتن آنها اغوا كنند.

نه تنها برخي سيگاري‌ها، بلكه همچنين برخي پزشكان و سياست‌گذاران معتقدند كه اين باورها درست هستند.

تمام اين باورها دروغين بوده و هر يك از اين باورها بر روند كنترل مؤثر تنباكو و ترك سيگار توسط افراد لطمه مي‌زند.

با اين حال، ابزارهايي براي مقابله با اين باورها موجود بوده و به كارگيري مؤثرتر اين ابزارها به پيشگيري از بيماري و مرگ زودرس كمك خواهد كرد.

سلسله آموزش‌هاي ضد سيگار براي جامعه، خصوصاً هنگامي كه از طريق چند رسانه و در همكاري با برنامه‌هاي جامع كنترل تنباكو كه شامل افزايش ماليات‌ها، وضع قانون محيط بدون دود و برنامه‌هاي ترك سيگار باشد، عملي خواهد بود.

در حالي كه دولت‌ها و مؤسسات بهداشت اجتماعي بايد نقش رهبري را برعهده گيرند، سيستم مراقبت بهداشتي، تجار، بيمه‌گران، جوامع و افراد همگي نقش‌هاي مهمي در كنترل تنباكو ايفا مي‌كنند.

ما بايد راههايي براي ارتباط با حقايق و مقابله با باورهاي مختلف، نيمه صحيح و آنهايي كه مردم را به شروع سيگار كشيدن تشويق و تمايل آنها را به ترك سيگار كاهش مي‌دهند، بيابيم.

soleares
24-10-2006, 13:25
12 خرافه مانع ترك سيگار


پس از مدت‌ها بحث و بررسي بالاخره قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات هفته گذشته ابلاغ شد.
به موجب اين قانون فروش سيگار و مواد دخاني به افراد زير 18 سال ممنوع و متخلفين بر حسب قانون مجازات خواهند شد.

در قانون مذكور همچنين كشيدن سيگار در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي جرم محسوب مي‌شود و با متخلفين برابر قانون برخورد خواهد شد.

در يكي ديگر از مواد قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات هر نوع تبليغ، حمايت و تشويق مستقيم و غيرمستقيم يا تحريك افراد به استعمال دخانيات ممنوع شده است.

مطلب زير 12 مورد از اين باورهاي خرافي را كه با نوعي تبليغ و تحريك غير مستقيم مانع ترك سيگار مي شود بررسي كرده است.

* * *

1- مردم در مورد سيگار كشيدن يا نكشيدن آن حق انتخاب آزاد دارند

همه ما دوست داريم فكر كنيم كه مخلوقاتي داراي اختيار كامل هستيم. بنابر اين حق انتخاب در مورد تنباكو موقوف مي‌شود به تبليغ و اعتياد به آن.

اما آمار موجود نشان مي‌دهند كه در سال 2002، صنعت دخانيات 5/12 بيليون دلار در ايالات متحده براي تبليغ سيگار، بازاريابي و ترويج آن هزينه كرد، يعني بيش از 2 برابر مقدار صرف شده در سال 1997 و 18 برابر مقدار صرف شده در امر كنترل تنباكو. تبليغ و فروش سيگار، مردم و به ويژه جوانان و ساير گروه‌هاي جمعيتي را آماج اين تبليغات قرار مي‌دهد و به كشيدن سيگار تشويق مي‌كند.

بيشتر سيگاري‌ها مي‌خواهند كه آن را ترك كنند، با اين وجود صنعت تنباكو همواره مراقب است تا نيكوتين موجود در هر نخ سيگار به اندازه كافي باشد تا مردم را معتاد نگه دارد.

شيوه‌هاي توليد و افزودني‌هاي شيميايي آن نيز مي‌تواند محتوي نيكوتين را افزايش دهد.

2- همه مي‌دانند سيگار بد است

در حالي كه اكثر مردم عموماً از اين كه سيگار كشيدن كاري غيربهداشتي است آگاهي دارند، اما در عوض در مورد خطرات سلامتي فراوان آن دانش ناچيزي دارند.

تعداد كمي از زنان از خطرات خاص سلامتي از جمله سرطان دهانه رحم، پوكي استخوان، يائسگي زودرس، سقط شدن جنين، حاملگي خارج از رحمي و عقيمي آگاهند.

در بررسي‌ به عمل آمده تنها كمتر از نيمي از بزرگسالان كانادايي 74-55 ساله اعلام كرده‌اند كه سيگار كشيدن علت اصلي بيماري قلبي است.

در چين يعني جايي كه بيش از 90 درصد سيگاري‌ها را مردان تشكيل مي‌دهند، كمتر از 1 نفر از هر 4 سيگاري معتقد است كه سيگار كشيدن باعث مشكلات جدي سلامتي مي‌شود.

اين كمبود آگاهي مي‌تواند دليل اين باشد كه چرا فراواني تعداد سيگاري‌ها در مردان مهاجر چيني شهر نيويورك بيشتر از كل جمعيت اين شهر است.

مردان متولد كشور چين كه از دانش سطح پاييني در مورد مضرات سيگار برخوردارند، 2 برابر بيشتر از آنهايي كه دانش بالاتري دارند، احتمال دارد كه سيگار بكشند.

به علاوه، ميزان دانش برخي گروه‌ها ممكن است به مرور زمان كمتر از قبل شود، به طور مثال نتايج يك بررسي كه در سال‌هاي 1997 و 1998 انجام شد، نشان داد كه سيگاري‌هاي روستايي ويژگي‌هاي مثبت‌تر و خطرات سلامتي كمتري نسبت به نمونه‌هاي مورد بررسي دهه قبل به سيگار نسبت مي‌دهند.

مشخص شده است كه سيگار تقريباً باعث بيماري در هر اندامي از بدن مي‌شود. استعمال سيگار، علاوه بر سرطان ريه، بيماري قلبي، سكته و آمفيزم، به طور واضح با ساير سرطان‌ها(كولون، دهانه رحم، كليه، پانكراس، مثانه، مري، حنجره، حفره دهان، حلق و معده) مربوط است و لوسمي ميلوئيد حاد، بيماري قلبي عروقي(آترواسكلروز و آنوريسم‌هاي آئورت شكمي)، بيماري تنفسي(آسيب عملكرد ريه، بيماري مزمن انسدادي ريه، آسم و پنوموني)، ساير بيماري‌ها(كاتاراكت، پريودنتيت، شكستگي‌هاي هيپ و زخم‌هاي پيتيك)، افول وضعيت سلامتي عمومي و افزايش عوارضي از جمله افزايش غيبت از كار، افزايش استفاده از خدمات مراقبتي پزشكي و افزايش خطرات زيانبار متعاقب اعمال جراحي و در بين زنان با تراكم پايين استخوان و پوكي استخوان، عوارض بارداري از جمله كم وزن بودن نوزاد موقع تولد، زايمان پيش از موعد، مرگ جنين، مرده‌زايي، كاهش عملكرد ريه نوزادان، سندرم مرگ ناگهاني نوزاد و كاهش قدرت باروري مرتبط است.

3- فقط چند سيگار در روز

اگرچه بين سرطان ريه و مصرف تنباكو در كل، رابطه خطي پاسخ- مقدار وجود دارد، خطر بيماري قلبي- عروقي كه مسئول درصد قابل ملاحظه‌اي از بيماري و مرگ مرتبط با تنباكو است، با مصرف 3 تا 5 سيگار در روز مشهود مي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه خطر انفاركتوس ميوكارد حاد و بيماري كرونري قلب مرتبط با تماس با دود تنباكو در مقادير كم‌ غيرخطي بوده و به سرعت با مقادير نسبتاً كم نظير آنچه از دود تنباكوي محيطي يا از سيگار كشيدن فقط چند سيگار در روز، افزايش مي‌يابد.

حتي تماس كوچك با دود سيگار، تجمع پلاكتي را افزايش داده و باعث شروع تغييرات شرياني و هموديناميك مي‌شود.

زن بارداري كه تا حد 5 سيگار در روز دود مي‌كند، بيشتر احتمال دارد كه بچه‌هاي كم‌وزن موقع تولد داشته باشد.

در ايالات متحده سرطان علت منجر به مرگ در بين سيگاري‌ها است. سرطان ريه مسئول تقريباً 80 درصد از مرگ‌هاي مرتبط با تنباكو است.

به هر حال بيماري قلبي- عروقي(تمام اشكال) علت منجر به تمام مرگ‌ و ميرهاي مرتبط با تنباكو از جمله سيگاري‌ها و كساني است كه در معرض دود تنباكوي محيطي قرار مي‌گيرند.

بيماري قلبي- عروقي ممكن است به وسيله تماس با منواكسيد كربن و ساير محصولات سوختني ايجاد شود كه حاكي از آن است كه هر محصول تنباكوي «كم خطري» كه استنشاق شود، نامحتمل است كه به طور قابل ملاحظه‌اي بيماري مرتبط با تنباكو و مرگ ناشي از علل قلبي- عروقي را كاهش دهد.

4- سيگار‌هاي سبك(ملايم)، ضرر كمتري دارند

سيگار‌هاي موسوم به ملايم به همان اندازه مارك‌هاي معمولي(ساده) براي سلامتي مضر هستند. اما اكثر سيگاري‌ها از اين حقيقت بسيار بد بي‌اطلاع هستند.

60 درصد از سيگاري‌ها معتقدند كه اصطلاح سبك و مافوق سبك اشاره به سيگاري‌هاي كم تار يا كم‌نيكوتين دارد.

با اين وجود تعريف استانداردي از اين كه چه چيزي مارك سبك يا فوق سبك را تشكيل مي‌دهد، وجود ندارد و شركت‌‌هاي تنباكو مي‌پذيرند كه اين اصطلاحات اشاره به مزه درك شده و طعم سيگار دارد نه محتوي آنها.

بيش از 160 كشور، پيمان‌‌نامه بهداشت جهاني را در مورد كنترل تنباكو امضا كرده‌اند و استفاده از توصيفاتي كه ممكن است اين اعتقاد كاذب را ايجاد كند، كه نوع خاصي از تنباكو، كمتر از ساير انواع آن مضر است، را ممنوع كرده‌اند.

با وجودي كه از بازاريابي سيگارهاي سبك توسط صنعت تنباكو با ادعاي محتوي تار و نيكوتين كمتر مي‌گذرد، تفاوت معني داري از لحاظ تماس با دود يا خطرات سلامتي ناشي از استعمال آنها در بين سيگار‌هاي داراي محصول تار و نيكوتين متفاوت وجود ندارد.

سيگار‌هاي سبك به همان اندازه سيگاري‌هاي معمولي، تار، نيكوتين و منوكسيد كربن وارد بدن مي‌كنند، زيرا دستگاه‌هاي تست، سيگارها را به همان شيوه‌اي كه افراد آن را دود مي‌كنند، نمي‌سوزانند.

بسياري از افراد كه سيگار‌هاي كم‌تار، ملايم يا فوق ملايم دود مي‌كنند، بدون آن كه بدانند، اين كاهش مصنوعي تار و نيكوتين را كه با ماشين اندازه‌گيري مي‌شود، از طريق دود كردن سيگاري‌هاي بيشتر، پك زدن‌هاي شديدتر و ورود عميق‌تر دود آن به ريه‌ها و با سد كردن سوراخ‌هاي تهويه‌كننده ----- براي افزايش غلظت دود استنشاق شده، جبران مي‌كنند.

صنعت تنباكو حداقل براي 3 دهه از اين اعمال جبراني آگاه است.

5- ترك سيگار آسان است

در حالي كه بسياري از سيگاري‌ها با ميل خود قادر به ترك سيگار هستند، بسياري از آنها اين كار را مشكل و غيرممكن مي‌دانند، زيرا نيكوتين اعتيادآور است.

حتي پزشكان نيز ترك سيگار را سخت مي‌يابند. تنها نيمي از پزشكاني كه سيگار مي‌كشند، پس از دچار شدن به حمله قلبي، قادر به ترك آن هستند.

صنعت تنباكو به طور خصوصي پذيرفته است كه تنباكو قابليت اعتيادآوري شيه اپيوم دارد و ممكن است قابليت اعتيادآوري نيكوتين، قابل مقايسه با هروئين، كوكائين و الكل باشد.

فوايد ترك سيگار به خوبي مشخص شده است اما بسياري از مردمي كه در مورد ترك سيگار جدي بوده‌اند، قبل از آنكه آن را براي فوايدش ترك كنند، تلاش‌هاي متعددي داشته‌اند.

اكثر سيگاري‌ها مي‌خواهند كه آن را ترك كنند و حداقل يك تلاش در سال براي ترك آن مي‌كنند.

از اين عده، اكثريت تلاشها براي توقف استعمال سيگار، بدون دارو يا مشاوره صورت مي‌گيرد، اما تنها 7 درصد از افرادي كه بدون كمك سعي در ترك آن مي‌كنند، موفق به ترك آن براي يك سال يا بيشتر مي‌شوند.

6- داروهاي ترك فاقد اثرند

داروهاي ترك سيگار از جمله درمان‌هاي جايگزين نيكوتين ، برچسب‌ها ، آدامس، اسپري بيني و مكيدني‌ها و بوپروپيون قادرند احتمال ترك موفقيت‌آميز را دو برابر كنند.

براي برخي سيگاري‌ها، استفاده از روش‌هاي چندگانه مثل به كارگيري انواع مختلف Nrt،nrt با بوپروپيون، Nrt با مشاوره و Nrt با بوپروپيون و مشاوره، ممكن است حتي از استفاده از يك روش ترك به تنهايي مؤثرتر باشد.

درمان مجدد پس از شكست اوليه در سير درمان ترك نيز، ميزان ترك را افزايش داده و درمانهاي تركيبي به ويژه در بين سيگاري‌هايي كه مجدداً به كشيدن آن روي آورده‌اند، مفيد است.

7- يك بار سيگار كشيدن، هميشه سيگار كشيدن

بيش از نيمي از آمريكايي‌هايي كه هميشه سيگار مي‌كشند، قبلاً ترك كرده‌اند.

علي‌رغم دشواري ترك سيگار، بسياري از مردم سيگار را ترك كرده‌اند، ميليون‌ها نفر از سيگاري‌هاي رسمي به اين حقيقت اعتقاد دارند كه مردم مي‌توانند آن را ترك كنند و در بسياري از نواحي، اكثر سيگاري‌ها قبلاً اين راه را امتحان كرده‌اند.

8- سيگاري‌ها ممكن است زودتر بميرند، اما همه آنچه كه از دست مي‌دهند، دو سال بد انتهاي زندگي‌شان است.

يك فرد سيگاري عادي كه از علل مرتبط با تنباكو مي‌ميرد، در حدود 14 سال از زندگي‌اش را از دست مي‌دهد.

عمر اضافه‌اي كه افراد غيرسيگاري نسبت به سيگاري‌ها دارند، بدون بروز ناتواني سپري مي‌شود.

عدم استعمال سيگار زندگي را، از جمله زندگي بدون ناتواني را طولاني نموده و ناتواني را به دوره كوتاه‌تري از زمان محدود مي‌كند.

سلامت جسماني مورد انتظار سالمندان سيگاري 3 تا 4 سال بيشتر از سن خود و سلامت رواني آنها 10 سال پيرتر از سن واقعي مورد انتظار آنها است.

سيگار كشيدن خطر از دست دادن استقلال افراد را افزايش داده و شانس كسب مجدد استقلال را كاهش مي‌دهد. هرگز براي ترك سيگار دير نيست.

حتي افرادي كه پس از طي چند دهه سيگار كشيدن آن را كنار مي‌گذارند، سلامتي و اميد به زندگي خود را بهبود مي‌بخشند.

9- دود تنباكو كشنده است

تماس با دود تنباكوي محيطي مي‌تواند باعث بيماري و مرگ شود. سيستم گردش خون افراد غيرسيگاري پس از 30 دقيقه تماس با دود تنباكوي محيطي، شبيه افراد سيگاري رفتار نموده و خطر بيماري ايسكميك قلبي افزايش مي‌يابد.

دود تنباكوي محيطي همچنين با 25 درصد خطر بيشتر براي بيماري مزمن تنفسي، 60-40 درصد خطر بالاتر براي ايجاد آسم در بزرگسالان، 100-50 درصد خطر بيشتر براي بيماري تنفسي حاد در اطفال و دو برابر شدن خطر سندرم مرگ ناگهاني نوزاد همراه است.

10- تنباكو براي اقتصاد خوب است

صنعت تنباكو كه سعي دارد تا خود را براي اقتصاد خوب جلوه دهد، مدعي است كه اشتغال ايجاد كرده، عايدي مالياتي را افزايش داده و در افزايش توليد محصول ملي مشاركت دارد.

با اين وجود هزينه‌هاي اجتماعي طولاني‌مدت مصرف تنباكو، فراتر از هر فايده اقتصادي آن است.

بانك جهاني تأثير اقتصادي تنباكو را مورد تحليل قرار داده و نتيجه‌گيري كرده است كه پول صرف شده در اين راه مي‌تواند در عوض صرف ساير خدمات و فوايدي شود كه به نوبه خود مي‌توانند مشاغل و فعاليت‌هاي اقتصادي ديگري را براي جايگزيني هر آنچه از صنعت تنباكو از دست خواهد رفت، ايجاد نمايند.

حذف كامل تنباكو در ايالات متحده از اقتصاد مي‌تواند منجر به ايجاد بيش از 130هزار شغل در سطح ملي شود.

علم حامي درمان ترك سيگار قوي بوده و از لحاظ هزينه- سودمندي به نحو مطلوبي با بسياري از مداخلات پزشكي ديگر قابل مقايسه است.

تجار و بيمه گران بهداشتي، انگيزه مالي براي حمايت از برنامه‌هاي ترك براي مستخدمان خود را دارند.

افراد غيرسيگاري خلاق‌تر بوده و كمتر از سيگاري‌ها دچار خطا مي‌شوند و تحت پوشش بيمه قرار دادن ترك تنباكو يكي از سودمندترين فوايد بيمه بهداشتي است كه يك كارفرما مي‌تواند به مستخدمانش ارائه كند.

11- ما قبلاً مشكل سيگار را حل كرده‌ايم

مشكلات سلامتي كه در اثر مصرف تنباكو براي جامعه ايجاد مي‌شود، ابداً حل نشده است.

با وجود روبه كاهش گذاشتن وفور سيگار كشيدن در ايالات متحده، بيش از 1 نفر از 5 نفر بزرگسال ساكن ايالات متحده (تقريباً 50 ميليون نفر) سيگار دود مي‌كنند و روبه كاهش گذاشتن مصرف سيگار در بين بزرگسالان و جوانان در سالهاي اخير آهسته‌تر شده يا ثابت مانده است.

در حال حاضر، حدود 3/1 ميليارد نفر سيگار مي‌كشند كه بيش از هر زمان ديگري در تاريخ بشر است و گفته مي‌شود كه در قرن حاضر بيش از 1 ميليارد نفر از علل مرتبط با تنباكو طي اين قرن خواهند مرد، مگر اقدام فوري و عاجلي در سطوح منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي صورت گيرد.

12- صنعت تنباكو آنقدر تجاري نيست تا تلاش‌هاي بهداشتي جامعه را خراب كند

تبليغ سيگار براي اطفال همچنان ادامه دارد. براي مثال در سال 2000، تبليغ 3 نوع از محبوب‌ترين مارك‌هاي سيگار در بين جوانان از طريق چاپ در مجلات، به طور متوسط 17بار در دسترس بيش از80‌‌‌‌‌‌ درصد از جوانان در ايالات متحده قرار گرفته است.

اطفالي كه لوازم ترويجي شركت تنباكو (تي‌شرت، فنجان و...) را دارند، بيش از 7 برابر بيشتر احتمال دارد كه نسبت به كساني كه اين لوازم را ندارند، سيگار بكشند.

احتمال اينكه اطفال 17-12 سال يعني سني كه بيشترين احتمال شروع سيگار كشيدن است، در معرض تبليغ سيگار قرار گيرند، دو برابر بيش از بزرگسالان است و نوجوانان 19-13 ساله نسبت به تبليغات سيگار سه برابر بزرگسالان حساس هستند.

نمايش سيگار كشيدن در فيلم‌ها نيز استعمال سيگار را در بين 19-13 ساله‌ها افزايش مي‌دهد.

تماشاگران فيلم‌هايي كه سيگار كشيدن را نشان مي‌دهند، سه برابر كساني كه اين فيلم‌ها را نديده‌اند، احتمال دارد كه سيگار بكشند و نيمي از تمام موارد تجارب سيگار كشيدن در بين اين گروه سني به اين تماس نسبت داده مي‌شود.

از سال 1950 به اين طرف سيگار كشيدن‌هاي بيشتري در فيلم‌ها نمايش داده شده و استفاده از مارك به خصوصي از سيگار نشانه درخواست بيشتر آن مارك است.

تأييد مارك‌هاي سيگار يعني استفاده از مارك‌هاي خاص توسط ستارگان در فيلم‌ها از زمان اجراي Msa، يازده برابر شده است.

ستارگاني كه روي پرده سيگار مي‌كشند، قوياً رفتارهاي سيگار كشيدن را در بين اين گروه سني افزايش مي‌دهند و هرچه نمايش سيگار كشيدن بيشتر باشد، احتمال سيگاري ‌شدن آنها بيشتر مي‌شود.

به نمايش كشيدن استعمال سيگار در موسيقي‌هاي ويدئويي، تلويزيون و ساير رسانه‌ها نيز رفتارهاي سيگار كشيدن را در اين گروه تحت تأثير قرار مي‌دهد.

ترويج سيگار كشيدن توسط صنعت تنباكو، حتي توانايي والدين را در پيشگيري از شروع به سيگار كشيدن تحليل مي‌برد كه با نظر صنعت تنباكو كه اعمال والدين و نه فعاليت‌هاي بازاريابي آنها را از عوامل تعيين كننده بحراني سيگار كشيدن در بين جوانان مي‌داند، تناقض دارد.

Boye_Gan2m
25-10-2006, 23:18
- از دست دادن موها

با تضعيف سيستم ايمني افراد سيگاري در اثر مصرف مواد دخاني، بدن اين افراد مستعد ابتلا به انواع بيماريها از جمله «لوپوس اريتماتوز» مي‌شود كه اين بيماري مي‌تواند عامل از دست دادن موها، ايجاد زخم‌ در دهان، جوش‌هاي پوست روي صورت، سر و دست‌ها شود.

2 - آب مرواريد (كاتاراكت)

افراد سيگاري ‌40 درصد بيش از افراد ديگر در معرض ابتلا به آب مرواريد، كدر شدن عدسي چشم و ممانعت از عبور نور و در نهايت نابينايي هستند.

3 - چين و چروك

استعمال دخانيات باعث از بين بردن پروتئين‌هاي انعطاف دهنده پوست مي‌شود؛ همچنين باعث تحليل بردن ويتامين A و محدود كردن جريان خون در عروق پوست مي‌شود.

پوست افراد سيگاري خشك و داراي خطوط و چين خوردگي‌هاي ريزي در اطراف لبها و چشمهاست.

4 - ضايعات شنوايي

افراد سيگاري 3 برابر بيش از افراد غير سيگاري به عفونت گوش مياني دچار مي‌شوند.

5 - سرطان پوست

افراد سيگاري 2 برابر بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر ابتلا به نوعي سرطان پوست (پوسته پوسته شدن، برجستگي روي پوست) قرار دارند 6- فساد دندانها

افراد سيگاري 5.1 مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها هستند.

7 - پوكي استخوان

منواكسيد كربن يكي از اصلي‌ترين گازهاي سمي در خروجي اگزوز اتومبيل و دود سيگار است، ميل تركيبي اين گاز با خون بسيار بالاتر از اكسيژن است. اين گاز باعث كاهش قدرت عمل اكسيژن در خون افراد سيگاري حرفه‌اي تا ‌15 درصد مي‌شود.

استخوان‌هاي افراد سيگاري تراكم خود را از دست داده و به راحتي شكسته مي‌شود همين طور زمان التيام يافتن و جوش خوردن آنها پس از شكستگي تا 80 درصد افزايش پيدا مي‌كند.

zeynal
11-11-2006, 00:59
ـــــلام
عرض شود حضورتون که در حال حاضر روزانه در حدود چهار ميليارد تومان در دنياي فاني صرف خريد سيگار مي شود.
تازه اين در حالي است که ترک سيگار آسانتر از آب خوردن است و من خودم کسي را مي شناسم که تا به حال صد بار ترک کرده است و در حقيقت تارک سيگار و مافيهاست.: به نظر ما وزارت بهداشت و شرکت دخانيات ، هر سال مي توانند يک نفر - مثل نفر فوق الذکر- را به عنوان ترک کننده نمونه سيگار به جامعه معرفي کنند و يک تنديس طلايي ترکبند به وي اهدا نمايند. متاسفانه آمارها نشان مي دهد که سن مصرف کنندگان سيگار از دبيرستان به سطح راهنمايي تقليل پيدا کرده و اگر با راهنمايي ديگران جلوش گرفته نشود ، بعيد نيست که در آينده اي نه چندان بعيد ، کار به دوره پيش دبستان و مهد کودک نيز کشيده شود.
اصطلاحا به اين جاي کار مي گويند جاهاي باريک که ديگر وزارت بهداشت هم نمي تواند از شدت باريکي اين جا از آنجا رد شود. به گفته يکي از اعضاي هيات مديره جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ، کساني که استفاده از سيگار را رواج مي دهند ، هدفشان تخريب آينده مملکت و نابودي نسل جوان آن است.
فلذاست که رياست محترم جمهور ، اخيرا طرح جامع و جالب کنترل و مبارزه با دخانيات را يک ماه پس از تائيد نهايي از سوي شوراي نگهبان ، ابلاغ کرد. قانوني که به موجب آن خريد ، فروش و عرضه بي در و پيکر سيگار براي اولين بار در کشور با شرايط خاص و قانوني انجام مي گيرد. طبق ماده 12 اين قانون ، فروش يا عرضه مواد دخاني (چنان که افتد و داني) به افراد زير 18 سال (18-) علاوه بر ضبط فرآورده ، موجب جزاي نقدي گرديده و ايضا مصرف دخانيات در اماکن يا وسايل حمليه و نقليه عمومي نيز مستوجب جريمه هاي دست به نقد خواهد بود. دولت به وزارت دخانيات و شرکت بهداشت ، 3 ماه مهلت داده تا آئين نامه قانون طرح جامع کنترل و مبارزه با دخانيات را تدوين و عملي کند.
آگهي استخدام نيرو: به چند نفر نيروي عملي و کارآمد براي انداختن زنگوله به گردن گربه نياز مبرم داريم.
سوال: حالا اين قضيه چه ربطي به حرف هاي ما داشت؟
پاسخ: راستش خودم هم دارم به همين مساله فکر مي کنم .براساس قانون فوق الاشاره ، منبعد هر نوع تبليغ ، حمايت ، تشويق مستقيم و غير مستقيم و يا تحريک افراد به استعمال دخانيات اکيدا (و بلکه شديدا) ممنوع مي باشد. از اين رو ، به عنوان گام اول و همراهي با وزارت بهداشت و شرکت دخانيات ، از امروز ساختن و پرداختن و انداختن اشعاري نظير 2 شعر زير را در سطح جامعه ادبي کشور ممنوع اعلام کرده آن را مصداق بارز بي ادبي مي دانيم.


سيگار بي تکلف و ناز پري رخان
اين هردو در کشاکش دوران کشيدني است

آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است
سيگار بعد چايي ، چايي بعد سيگار


منبع: سایت نیکصالحیداتکام !


.

soleares
19-11-2006, 17:04
تاثير زيانبار استنشاق دود سيگار محيطي بر افراد سالم

پژوهشگران سوئدي مي‌گويند استنشاق دود سيگار دست دوم مي‌تواند در طول زمان بزرگسالان سالم را به بيماري مزمن تنفسي مبتلا كند.
به گزارش يونايتدپرس مارگرت دبليو گربيس از بيمارستان دانشگاهي ژنو و 11 همكارش علائم تنفسي را در 1661 نفر كه د رطول 11 سال گذشته هرگز سيگار نكشيده بودند بررسي كردند.

نتايج بررسي اين افراد غيرسيگاري در مورد اثرات وجود دود سيگار در محيط نشان داد كه قرار گرفتن در معرض دود سيگار ديگران با بروز علائم تنفسي در آنها همراه است.

اين پژوهشگران گفتند كه افراد دچار تحريك‌پذيري مجاري تنفسي كه مداوما د رمعرض دود سيگار دست دوم هستندبه خصوص در معرض خطر بيماري مزمن تنفسي زودرس هستند.

به گفته گربيس در گروهي از اين افراد كه در طول سال‌ها دچار علائم تحريك‌پذيري بيش از حد مجاري تنفسي بودند، رابطه‌اي ميان علائم خس‌خس سينه، سرفه و تنگ نفس و برونشيت مزمن وجود داشت‌، اما تنها در مورد تنگ‌‌نفس و اسنشاق دود سيگار محيطي اين رابطه از لحاظ آماري قابل‌توجه بود.

نتايج اين تحقيق در شماره نوامبر نشريه American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine منتشر شده است.

soleares
19-11-2006, 17:05
90درصد مبتلايان به سرطان ريه و حنجره، سيگاري‌اند

غربالگري سيگاري‌ها از نظر ابتلا به سرطان ريه با اسكن رايانه‌اي مي‌تواند به نجات جان بيماران كمك زيادي كند.
به گزارش همشهري، بسياري از مبتلايان به تومورهاي اوليه ريه كه از طريق سي تي اسكن بيماري آنها تشخيص داده شد و بلا فاصله تومور آنها خارج شده است شانس ادامه حيات آنها تا 10 سال به 92 درصد رسيد كه اين ميزان در حال حاضر 70 درصد است و در صورت تشخيص دير هنگام به 5 درصد مي‌رسد.

براساس اين گزارش، سرطان ريه مرگ‌بارترين سرطان در جهان است و هر ساله يك ميليون تن در جهان به اين بيماري مبتلا مي‌شوند كه به دليل تشخيص و درمان ديرهنگام جان مي‌سپارند.

سرطان ريه خطرناك‌ترين گونه سرطان است كه علت 90 درصد ابتلا به اين نوع سرطان، استفاده از مواد دخاني است.به گفته پزشكان، دود كردن سيگار حتي پس از ترك نيز ممكن است خطر ابتلا به اين نوع سرطان را افزايش دهد.

نيمي ‌از مبتلايان كه قبلا" سيگاري بوده‌اند و با آتش زدن يك نخ سيگار خطر ابتلا به سرطان ريه را در آينده افزايش مي‌دهند.بيماري‌هاي قلبي، سكته‌هاي مغزي، سرطان‌هاي مري و معده، كليه، مثانه، پانكراس ازجمله بيماري‌هايي است كه به سيگار ارتباط دارند.

علايم سرطان ريه بسته به زماني كه بيمار مراجعه مي‌كند تغيير در سرفه، تنگي نفس، خلط خوني، درد‌هاي استخواني، سردرد و سرگيجه، اختلالات رفتاري، افزايش عفونتها و تغييرات هورموني از مهمترين علايم به شمار مي‌روند.

عوارض گوارشي ناشي از سيگار

بسياري از عوارض و مشكلات گوارشي ناشي از سيگار با قطع سيگار كاهش يافته و يا برطرف مي‌شوند. تقريبا" كليه افراد سيگاري سرانجام يكي از عوارض گوارشي را تجربه مي‌كنند كه شايع‌ترين آن بي‌اشتهايي و سوء‌هاضمه است.

اين در حالي است كه كليه افرادي كه به مصرف سيگار مبادرت مي‌ورزند، مي‌گويند پس از ترك تلخي دهان كاهش يافته و سوزش سر دل در آنها كم شده است.

سيگاري‌ها ركورد داران سرطان حنجره

سرطان حنجره شايع‌ترين نوع بدخيمي‌ سر و گردن و دومين بدخيمي ‌در بين مردان است كه غالبا" در دهه ششم زندگي نمايان شده و افراد سيگاري نيز بالاترين آمار ابتلا به آن را به خود اختصاص مي‌دهند كه علايم و نشانه‌هاي اوليه زودرس ضايعات حنجره شامل خشونت صدا، ديس فاژي، سرفه و تنگي نفس است.

سيگار، شايع‌ترين علت سكته‌هاي قلبي

بيماري كرونر قلب، بيماريهاي قلبي هستند كه در اثر عوامل مختلف، عروق تغذيه كننده قلب درگير و منجر به ايجاد پلاكها مي‌شوند. زماني كه عروق كرونر قلب تا 70درصد تنگ شوند، معمولا"علامت بيماري قلبي ظاهر مي‌شود كه اين عامل تاثير زيادي در مرگ زودرس مبتلايان به سكته قلبي دارد.

محمد حسني، متخصص قلب و عروق با تاكيد بر اين كه عامل بروز سكته‌هاي قلبي در افراد مصرف كننده دخانيات بيشتر است، خاطر نشان كرد: مصرف كنندگان دخانيات بيشتر دچار بيماريهاي تنفسي، سرطان و بيماريهاي قلبي به ويژه حملات حاد قلب مي‌شوند و 50 درصد از كساني كه سكته قلبي مي‌كنند تا قبل از رسيدن به بيمارستان جان خود را از دست مي‌دهند.

soleares
19-11-2006, 17:07
هيچ وقت براي ترك سيگار دير نيست
تا كنون بيش از 30 ميليون آمريكايي موفق به ترك سيگار شده‌اند و براساس اطلاعات به دست آمده ترك سيگار همچنان ادامه دارد.
با ترك سيگار شما احساس سلامتي خواهيد كرد و اين احساس به سالهايي كه سيگار كشيده‌ايد و تعداد روزانه آن بستگي ندارد.

راه‌هاي زيادي براي ترك وجود دارد
هركسي بايد راهي را برگزيند كه براي او مناسبت‌تر است. بسياري به تنهايي قادر به ترك هستند، اما برخي ديگر به ياري پزشك، كلينيك يا گروهي كارآزموده نياز دارند. براساس برخي مشاهدات، موفقيت افراد سالمند در ترك از جوان‌ها بيشتر است.

برخي از افرادي كه سيگار را ترك كرده‌اند از احساس اضطراب، بي‌قراري، كسالت، عدم تمركز و اختلال در هضم غذا برخوردارند، ولي برخي ديگر هيچ نشانه‌اي ندارند.

پزشكان، براي افرادي كه به نيكوتين وابسته شده‌اند و دچار عوارض بيش از حد ترك هستند آدامس نيكوتين‌دار تجويز مي‌كنند. گاهي همراه اين آدامس‌ها پيوستن به گروه‌هاي امداد ترك سيگار يا استفاده از برخي وسايل خودياري نيز تجويز مي‌شود.

آدامس نيكوتين‌دار براي افرادي كه بيماري قلبي دارند مناسب نيست، همچنين افرادي كه دندان مصنوعي دارند نيز از جويدن آن عاجزند.


در هر سني دلايل متعددي براي ترك سيگار وجود دارد. برخي از فوايد ترك سيگار در سنين بالا عبارتند از: كاهش خطر ابتلا به سرطان و بيماري‌هاي ريوي 2- برخورداري از قلب و ريه‌هاي سالمتر 3- جريان خون بهتر 4- شرايط بهداشتي سالم‌تر براي افراد غيرسيگاري خانواده به ويژه كودكان. مصرف سيگار نه تنها به كاستن طول عمر منجر مي‌شود، بلكه هر ساله سبب مرگ 390هزار نفر شده و ميليون‌ها نفر ديگر را دچار ناتواني مي‌كند.


دود سيگار ريه‌ها و مجاري تنفسي فرد سيگاري را تحريك كرده و تحت تاثير قرار مي‌دهد و سبب سوزش، تورم و ترشح بيش از حد مخاط مي‌شود. اين تاثيرات منجر به سرفه‌هاي مزمن مي‌شود و در موارد حادتر به برونشيت مزمن مي‌انجامد. بيماري‌هاي مزمن گاهي سبب نفس‌تنگي و اختلال در تنفس طبيعي مي‌شوند. سيگار، فشار خون بالا (hbp) و كلسترول بالاي خون از جمله عوامل اصلي بيماري دريچه كرونر قلب هستند.

فردي كه كلسترول و Hbp بالا دارد و سيگاري هم هست، شانس بيشتري براي سكته قلبي دارد تا فردي كه تنها در معرض يكي از اين عوامل است. به محض ترك سيگار شرايط بهتر براي قلب و دستگاه گردش خون آغاز مي‌شود، شانس ابتلا به سكته و حمله قلبي و ديگر بيماري‌هاي دستگاه گردش خون پايين مي‌آيد و خون در دست‌ها و پاها بهتر جريان مي‌يابد.

با وجود آنكه ترك سيگار آسيب وارده به ريه‌ها را برطرف نمي‌كند، پيشرفت آن را بسيار كند كرده و قسمت سالم ريه‌ها از آن پس در سلامت عمل مي‌كند.
سيگار عامل خيلي از سرطان‌هاست، مثل سرطان ريه، دهان، حنجره و مري. همچنين در سرطان پانكراس، كليه ومثانه نيز نقش دارد.


ميزان تاثير سيگار در ابتلا به سرطان به تعداد سيگار مصرفي روزانه در سالهاي سيگار كشيدن و ميزان دودي بستگي دارد كه به سينه فرو برده مي‌شود. پس در ترك سيگار، شانس فرد براي ابتلا به سرطان‌هايي كه در ارتباط با سيگار هستند كاهش يافته و پس از ده سال برابر فرد غيرسيگاري مي‌شود.


احتمال ابتلاي سيگاري‌ها به آنفلوآنزا، ذات‌الريه و ديگر بيماري‌هاي تنفسي مانند سرماخوردگي بيشتر است. آنفلوآنزا و ذات‌الريه در افراد مسن گاهي كشنده است. از هر 4 خانم بالاي 60 سال يكي دچار پوكي استخوان مي‌شود. اين بيماري، استخوان‌ها را تحليل برده و باعث شكستگي آنها مي‌شود. شواهد نشان مي‌دهد كه مصرف سيگار شانس پيشرفت اين بيماري‌هاي ناتوان كننده را بالا مي‌برد.


شواهد بسياري گواه تاثير زيانبار دود سيگار بر سلامتي افراد غيرسيگاري است كه در معرض دود سيگار قرار دارند. افرادي كه همسران آنها دچار آسم، بيماري قلبي يا ديگر بيماري‌هاي ريوي هستند بايد به اين نكته توجه داشته باشند.

سيگار كشيدن در منزل، سلامت نوزادان و كودكان را به طور جدي به مخاطره مي‌اندازد. قرار گرفتن كودكان در معرض دود سيگار سبب برونشيت، ذات‌الريه و عفونت گوش مي‌شود. اين دليل خوبي است كه والدين و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها سيگار را ترك كرده يا دست كم در حضور كودكان سيگار نكشند.


تحقيقات اخير نشان داده است كه دود سيگار احتمال ابتلاي افراد غيرسيگاري به سرطان را بالا مي‌برد.

soleares
30-12-2006, 15:29
برچسب نیکوتین‌دار و ترک سیگار

پژوهشگران می‌‌گویند دو هفته استفاده از برچسب‌های نیکوتین‌دار پیش از اقدام به ترک سیگار احتمال موفقیت در کنار گذاشتن این عادت را دو برابر می‌کند.
به گزارش هلث‌دی نیوز یک گروه از محققان آمریکایی دریافته‌اند که 14 روز استعمال برچسب پوستی نیکوتین‌دار "قبل" از کشیدن آخرین سیگار و شروع دوره ترک،احتمال موفقیت درازمدت افراد را در کنار گذاشتن سیگار به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

این تحقیق بوسیله دکتر جد ای رز استاد پژوهش پزشکی و رئیس مرکز پژوهش درباره ترک سیگار در دانشگاه دوک و یکی از دو مخترع برچسب پوستی نیکوتین سرپرستی شده‌است.
برخی از کارشناسان نگران بودند که استفاده از برچسب پوستی نیکوتین همزمان با ادامه سیگارکشیدن با قراردادن نیکوتین بیش از حد در اختیار بدن باعث مسمومیت افراد به علت دریافت بیش از حد نیکوتین شود یا اعتیاد انها را تشدید کند.

دکتر روز در پاسخ به این نگرانی می‌گوید: "ما در بررسی‌های اخیرمان متوجه شده‌ایم که میزان موفقیت در ترک حتی هنگامی که سیگاری‌ها در طول دو هفته درمانی پیش از ترک سیگارهای کم‌نیکوتین یا بدون نیکوتین مصرف می‌کنند، افزایش می‌یابد، و این یافته‌ها هر نگرانی درباره احتمال دریافت بیش از حد(اوردوز) نیکوتین از بین می‌برد."

بررسی روز و همکارانش نشان داد استفاده از برچسب پوستی نیکوتین‌دار در دو هفته قبل از ترک باعث کمتر سیگارکشیدن افراد، کاهش میل آنها به سیگار کشیدن و تخفیف علائم ترک می‌شود.

نظریه محققان این است که در صورتی که از قبل با استفاده از برچسب پوستی میزانی از نیکوتین وارد بدن شده باشد، کشیدن سیگار برای فرد کمتر ارضاکننده خواهد بود.البته دکتر روز هشدار می‌دهد:" گرچه در حال حاضر شاهدی در دست نیست که استفاده از برچسب نیکوتین‌دار همراه با سیگارکشیدن ممکن است خطرآفرین باشد، بروشورهای فراورده‌های جایگزینی نیکوتین مانند برچسب‌‌های پوستی توصیه می‌کنند چنین کاری انجام نشود."

برچسب‌های پوستی نیکوتین برای اولین‌ بار از سال 1992 در ایالات متحده با نسخه قابل تهیه شد و از سال 1996 به بعد بدون نسخه در داروخانه‌ها با نام‌های تجارتی مختلف مانند نیکودرم،نیکوترول،هابیتول و پرواستپ به فروش می‌رسد.

روش معمول استفاده از این برچسب‌ها به این صورت است که فرد سیگاری هر روز یک برچسب جدید را بر روی نواحی متفاوت پوست که خشک، تمیز و بدون مو باشند،معمولا بخش بالایی قفسه سینه،بازو یا ران قرار داده می‌دهد.این برچسب بسته به نوع فراورده مورد استفاده برای حدود 16 تا 24 ساعت بر روی پوست باقی گذاشته می‌شود.
معمولا پس از هر دو هفته استفاده از این یک نوع برچسب،برچسبی با میزان نیکوتین کمتر جایگزین آن می‌شود و و این رویه برای شش تا 20 هفته ادامه پیدا می‌کند.

عواض جانبی چندان شایع نیستند،اما ممکن شامل سرگیجه،استفراغ،قرمزی پوست در محل استفاده از برچسب باشند. بهتر است افراد سیگاری در مورد بهترین شیوه استفاده از این برچسب‌ها با پزشکشان مشورت کنند و بروز علائمی کانند تپش قلب یا تنگ‌نفس را به او اطلاع دهند.

این برچسب‌های پوستی مقدار کم اما مداومی از نیکوتین را وارد بدن می‌کنند که به غلبه بر میل به کشیدن سیگار کمک می‌کند. اما چنانکه دکتر دیوید کالمن استادیار روانپزشکی در دانشگاه بوستون می‌گوید:" نیکوتینی که به این طریق وارد بدن می‌شود، اعتیادآور نیست."
او می‌افزاید:" آنچه باعث می‌شود نیکوتین اعتیاداور شودٰ، همان چیزی است که سایر مواد مشایه را اعتیادآور میکند.هنگامی که شما سیگار می‌کشید،نیکوتین وارد جریان خون شریانی می‌شود و مستقیما به مقدار زیاد وارد مغز می‌شود، در حالیکه نیکوتین برچسب‌های پوستی وارد خون وریدی می‌شود و مستقیما به مغز نمی‌رسد."

دکتر کالمن بر اساس نتایج تحقیقات موجود می‌گوید:" از هر 100سیگاری که اقدام به ترک می‌کنند در صورت عدم استفاده از داروهای کمکی تنها پنج نفرشان موفق می‌شوند، اما با اضافه کردن برچسب نیکوتینی میزان موفقیت در ترک به 20 تا 25 درصد افزایش می‌یابد."
موفقیت در ترک به صورت سیگار نکشیدن در طول یک سال بعد از اقدام به ترک تعریف می‌شود.

میزان نیکوتین در برچسب‌ها متفاوت است، ولی گروه کالمن تفاوتی از لحاظ موفقیت در ترک بین استفاده از برچسب‌های 21 میلی‌گرمی و 42 میلی‌گرمی مشاهده نکردند.

کالمن می‌گوید:"آنهایی که استفاده از برچسب برای ترک سیگار در آنها مناسب است باید دست کم هشت هفته آن را به کار برند. سال‌ها سیگار کشیدن باعث ایجاد تغییراتی در مغز می‌شود و پس از ترک سیگار مدتی طول می‌کشد تا مغز دوباره خود را تنظیم کند و به حالت عادی بازگردد."

soleares
30-12-2006, 15:36
مصرف غير اخلاقي سيگار
برخي آمار و گزارش‌هاي جديد در جامعه ما حكايت از شيوع مصرف سيگار در بين زنان و دختران جوان دارد.
اين روند جديد به‌ويژه با تبليغ سيگارهاي لايت يا ملايم، شدت بيشتري به خود گرفته است. اما روندي كه به‌تازگي در كشور ما سر به گشودن آغاز كرده، سال‌هاست در غرب تجربه شده و نتايج زيان‌بار آن اكنون موضوع طرح و برنامه‌هاي دولت‌ها و انجمن‌هاي مردم‌نهاد براي كنترل مصرف دخانيات در اين كشورهاست. در مقاله زير كه از سوي «انجمن ارتقاي سلامت و شيوه زندگي سالم» تدوين شده، تجربه مصرف سيگار در بين زنان غربي مرور شده است.


* * *
وقتي كه «لولا مونتز» -زن افسونگر آمريكايي‌تبار زاده ايرلند- در سال1851 اجازه داد تا در استوديويي در «بوستون» عكسش را بگيرند، نه او و نه هيچ‌كس ديگر نمي‌توانست پيش‌بيني كند كه در آينده، سيگار به يك سمبل ارزش به عنوان نشاني از «رهايي زنان و توسعه» تبديل شود؛ توسعه فاجعه‌آميزي كه امروزه ما را با اپيدمي سيگار در زنان، به عنوان موج ديگري از اپيدمي سيگار مواجه كرده است.

اگر هم به خاطر سيگاري كه به طور تأثيرگذاري در سياهي دستكش وي مي‌درخشيد، نبود، به خاطر لباس و مدل‌ موهايي كه در عكس به خود گرفته بود، لولا مونتز مي‌توانست به عنوان يك زن نجيب‌زاده مطرح شود. در اين عكس، از سيگار كه مركز توجه آن است، بسان ابزاري محرك استفاده شده بود.

در سال1851، زنان سيگار نمي‌كشيدند و اين عقيده كه زنان و دختران مي‌توانستند سيگار را تجربه كنند، از نظر افكار عمومي كاملاً مطرود بود. حقيقت اين بود كه در شمال آمريكا و اروپا، استفاده از سيگار توسط زنان، به ميزان زيادي با ضعف اخلاقي در ارتباط بود. در قرن هفدهم، نقاشان آلماني از سيگار و دخانيات براي به‌تصوير‌كشيدن آدم‌هاي ابله استفاده مي‌كردند. در اين نقاشي‌ها تنها زناني را در حال كشيدن سيگار به تصوير درمي‌آوردند كه بدكاره ‌بودند. در قرن نوزدهم نيز به زنان سيگاري به چشم افراد منحط نگاه مي‌كردند؛ به طوري كه استعمال سيگار را به عنوان نمادي از بدكارگي در نظر مي‌گرفتند.


تنها افراد شورشي و روشنفكران برهميايي نظير «جورج ساندز» جرأت مبارزه با اين آداب و رسوم اجتماعي را به خود مي‌دادند. اين لكه ننگي كه منتسب به زنان سيگاري بود، خيلي شايع و قدرتمند بود؛ به طوري كه در سال1908، در نيويورك زني را به جرم كشيدن سيگار دستگير كردند. در همين زمينه، در سال1921 لايحه‌اي را به كنگره ايالات متحده تسليم كردند كه به موجب آن، سيگاركشيدن زنان در منطقه كلمبيا ممنوع اعلام شد.


بنابراين جالب توجه است كه به فاصله 50سال از توليد انبوه سيگار، استعمال سيگار در ميان زنان آمريكاي شمالي و شمال اروپا از نظر اجتماعي به امري قابل قبول و حتي محبوب تبديل شده است! اين امر از يك طرف به تغييرات بنيادي در موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان در طي اين مدت مربوط مي‌شود و از طرف ديگر به روش سرمايه‌گذاري صنعت دخانيات در زمينه تغيير نگرش‌هاي اجتماعي نسبت به زنان مربوط مي‌شود كه اين كار را با تبليغ سيگار به عنوان سمبلي از رهايي زنان به عبارت ديگر «مشعل آزادي» انجام داده است. اين شعار هنوز هم توسط صنعت دخانيات در تمام دنيا تبليغ مي‌شود؛ به خصوص در كشورهايي كه اخيراً تغييرات اجتماعي سريعي در آنها روي داده و يا در حال حاضر روي مي‌دهد.


پيشرفتي كه در توليد انبوه سيگار در قرن نوزدهم صورت گرفت، تأثير شگرفي بر مصرف سيگار و جايگاه اجتماعي دخانيات گذاشت. در مقايسه با روش‌هاي سنتي مصرف سيگار، استفاده از سيگارهاي جديد آسان‌تر و بسيار ارزان‌ بود اما با وجود اين‌كه در اواخر قرن، استفاده از سيگار مي‌رفت كه در ميان مردان شايع‌تر شود، هنوز مخالفت‌هاي چشمگيري نسبت به سيگار وجود داشت و به كشيدن سيگار بسان عادت زشتي نگاه مي‌كردند كه آلوده‌كننده هر دو گروه مردان و زنان بود.

در همين زمان در ايالات متحده و كانادا، گروه‌هايي از زنان نقش مهمي در جنبش‌هاي ضدسيگار بازي كردند ليكن شركت‌هاي دخانيات با به‌كارگيري شيوه‌هاي جديد بازاريابي كه آنها را در گسترش تبليغاتشان ياري مي‌كرد، به همين جنبش‌ها نيز پاسخ دادند.
شواهد بسيار كمي در اين زمينه وجود دارد كه در آن زمان كمپاني‌هاي دخانيات به ميزان چشم‌گيري زنان را به طور مستقيم مورد هدف قرار داده باشند يا با ننگ اجتماعي بزرگ توأم با سيگاركشيدن زنان، به مبارزه برخاسته باشند.


ثابت شده است كه جنگ جهاني اول آغاز گسترش مصرف سيگار در ميان زنان است. در طول اين جنگ، اكثر زنان نه‌تنها شغل‌هاي «مردانه‌»‌اي را تقبل كردند بلكه شروع به پوشيدن شلوار، ورزش‌كردن، كوتاه‌‌كردن موها و مصرف سيگار كردند. متعاقب اين امر، نگرش‌ها نسبت به سيگاركشيدن زنان تغيير كرد و زنان بيشتر و بيشتر شروع به استعمال سيگار كردند كه براي آنها حكم سلاحي را داشت كه در جهت مبارزات پيش‌رونده خود با عقايد سنتي موجود در مورد رفتار زنان، به كار مي‌گرفتند.


در آرايشگاه‌ها و آسايشگاه‌ها، اكثر زنان به دنبال يك نفر بودند كه مشتاق به از ميان برداشتن محدوديت‌هاي جاافتاده رسوم اجتماعي باشد و با آنها هم‌سيگار شود. به‌زودي سيگار به سمبلي از نقش‌ها و توقعات جديدي در زمينه رفتار زنان تبديل گرديد. اما سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه اگر كمپاني‌هاي دخانيات در دهه1920 و دهه1930 از فرصت استفاده نمي‌كردند و از عقايد آزادي‌خواهانه و قدرت‌طلبانه زنان و ارزش‌‌هاي ديگري كه براي زنان مهم بود، در جهت ايجاد يك بازار فروش براي سيگار، سوءاستفاده نمي‌كردند، آيا در آن صورت باز هم كشيدن سيگار در ميان زنان به همان ميزاني كه شايع شد،

مي‌توانست رونق پيدا كند؟ اين شركت‌ها به‌خصوص نياز به خلق تصويرها و معني‌هاي جديدي براي سيگاركشيدن زنان داشتند تا بتوانند به ارتباطي كه در اذهان مردم در رابطه با كشيدن سيگار و اخلاق و رفتارهاي جنسي وجود داشت، غلبه نمايند. آنها مجبور بودند كه سيگاركشيدن را نه تنها امري قابل احترام، بلكه رفتاري اجتماعي، شيك، مد روز و زنانه جلوه بدهند و بدين ترتيب يك جايگاه جديد براي آن تعريف كنند. هدف نهايي شركت‌ها اين بود كه بازار فروش را به طور بالقوه دو برابر كنند؛ به طوري كه در سال1928 هيل -رئيس دخانيات آمريكا- اين موضوع را چنين توصيف كرد: «فروش سيگار به زنان، مثل كشف معدن جديدي از طلا، درست در حياط خانه خودمان است».


رئيس دخانيات آمريكا متوجه شد كه فروش سيگار به زنان، يك راه بدون چربي براي از بين بردن گرسنگي مي‌باشد. فعاليت تبليغاتي «لاكي استرايك» در سال1925 با اين مضمون كه «تناسب اندام يا شيريني» يكي از اولين فعاليت‌هاي تبليغاتي رسانه‌اي بود كه زنان را مورد هدف قرار داده بود.

اين پيام به شدت موثر واقع شد به طوري كه سهم فروش لاكي استرايك را تا بيش از 200درصد افزايش داد. به كمك «ادوارد بارنيز»- پدر روابط عمومي- دخانيات آمريكا به مدت دو سال، لاكي استرايك را به پرفروش‌ترين مارك سيگار تبديل كرد.


يك عنصر مهم ديگر در فعاليت تبليغاتي اين شركت در راستاي تغيير دادن تصوير سيگار كشيدن در اذهان عمومي، عبارت بود از مبارزه با تحريم اجتماعي موجود بر عليه سيگار كشيدن زنان در ملأ عام در سال 1929. يك كار بسيار تبليغي در مراسم رژه «استرساندي» (يكشنبه شرقي) در نيويورك صورت گرفت كه طي آن، دخانيات با عظمت آمريكا تعدادي زن جوان را اجير كرد تا به همراه استعمال «مشعل آزادي» خود يعني سيگار لاكي استرايك، در حالي كه به سمت پايين خيابان پنجاهم حركت مي‌كردند، عليه نابرابري‌هاي اعمال شده در مورد زنان اعتراض كنند.


اين حركت بيشتر روزنامه‌ها را تحت پوشش قرار داد و بناي يك مذاكره كشوري را پايه‌ريزي كرد. به طوري كه برنايز بعد از مدتها در اين رابطه گفت: «من آموختم كه مي‌توان رسوم كهنه و قديمي را بوسيله جذب شديدي كه توسط شبكه‌هاي رسانه‌اي تبليغ مي‌شود، در هم شكست.»

كمپاني‌هاي دخانيات همچنين نيازمند آن بودند كه زنان در موقع سيگار كشيدن در ملأ عام احساس راحتي بكنند و خطراتي از قبيل مسخره شدن آنها را تهديد نكند. از جمله اين اقدامات تمسخر‌آميز مي‌توان به اين گفته يك مدير هتل در سال 1919 خطاب به خبرنگار نيويورك تايمز اشاره كرد كه گفته بود «زنان واقعا بلد نيستند كه چطور سيگارهايشان را درست در دستشان بگيرند. در واقع آنها خيلي ناشيانه عمل مي‌كنند.»

كمپاني‌هاي دخانيات اين مشكل را نيز تا حدودي با به كار گرفتن تصاوير زنان سيگار به دست در آگهي‌هاي تبليغاتي سيگار برطرف كرده و از طرف ديگر با كسب اطمينان از اينكه ستاره‌هاي سينمايي هاليوود كاملاً از بابت سيگار تامين هستند و نيز اغلب با پرداخت مبالغي به آنها، توافق آنها را در زمينه آگهي‌هاي تبليغاتي جلب كردند.


«فليپ موريس» حتي پا را فراتر نهاده و يك سخنراني سيار در ايالات متحده درباره ارائه درس‌هايي در زمينه سيگار كشيدن براي زنان ترتيب داد. به طوري كه به فاصله 20 سال از شروع هدف قراردادن زنان، بيش از نصف زنان جوان (35 – 16ساله) انگليس، سيگاري شدند.


از زمان شروع به هدف قرار دادن زنان در آمريكاي شمالي و شمال اروپا در دهه 20 و 30ميلادي، شيوه‌هاي بازاريابي صنعت دخانيات را بسيار پيچيده‌تر كرده‌اند تا با خلق شعارهاي تبليغاتي متنوع و توليد محصولات و مارك‌هاي متنوع و گسترده براي محصولات خود در قسمت‌هاي مختلف بازار فروش زنان، گيرايي و جذابيت بدست آورند. همانطور كه «لورين گريوز» گفته است، چنين شعارهاي تبليغاتي براي بازاريابي كمتري در ميزان استعمال ملاحظه شد. علاوه بر اين در طول همين دوره، رغبت به ترك سيگار در سنين 25– 12 سال، از 62 درصد به 42درصد كاهش پيدا كرد.


در اغلب كشورهاي جهان، به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، عوامل فرهنگي و اقتصادي مانع از آلوده شدن وسيع زنان به سيگار شده است. اما در كشورهايي از اروپا كه پيشرفت‌هايي در موقعيت اجتماعي، اقتصادي و آموزشي زنان در حال وقوع است، با تبليغ انواع سيگار به عنوان مجوز آزادي و سمبل رهايي، استقلال و موفقيت، شروع به هدف قرار دادن زنان كرده‌اند.

در سال 1990، در سرمقاله‌اي در مجله «توباكو ريپورتر» (گزارشگر دخانيات) اين مضمون آمد كه «زنان در حال كسب استقلال هستند و در نتيجه سبك‌هاي سنتي زندگي را ديگر در پيش نمي‌گيرند و سيگار را مي‌توان يكي از آزادي‌هاي تازه كسب شده آنها به حساب آورد.» در واقع اين سرمقاله به فرصت‌هاي رشدي اشاره كرده كه براي زنان مطرح است. اخيراً سرمقاله ديگري در همين نشريه به خوانندگان خود تاكيد كرده كه در جست‌وجوي جنبه‌هاي مثبت آسيا باشند؛ جايي كه در ميان سير طبيعي ساير موضوعات، «پذيرش رو به ‌رشد سيگاركشيدن زنان، به خلق نيازهاي جديد مي‌انجامد.»


بدين ترتيب ملاحظه مي‌كنيم كه در ژاپن، تبليغات مربوط به سيگار «ويرجينيا اسليمز» به زنان اصرار مي‌كند كه «خودتان باشيد» و به زنان هنگ‌كنگي مي‌گويد «به راه خودتان باشيد» و در همين زمان تبليغات «سيگار كاپري» زنان را تشويق كرده كه طبق نظر خود عمل نمايند.


در ژاپن همچنين، آگهي‌هاي تبليغاتي مربوط به سيگار كاپري، الگوي زن اروپايي را تحت عنوان «زندگي واقعي» بسان يك طراح لباس مطرح كرد و چنين تبليغ كرد «لباسي كه من طراحي مي‌كنم نمايانگر راهي است كه خودم در زندگي انتخاب كرده‌ام» و ويرجينيا اسليمز نيز در تبليغ خود در يك پوستر سيگار، يك بازيكن راگبي مرد و يك بازيكن زن را در كنار هم به تصوير كشيد.» يك بررسي كه اخيراً وزارت بهداشت و رفاه ژاپن انجام داده نشان داد كه مصرف سيگار در ميان زنان 20 تا 29 ساله در فاصله سالهاي 1986 تا 1999 بيش از دو برابر شده و از 5/10درصد به 2/32 درصد افزايش يافته است(سازمان بهداشت جهاني، ارتباطات شخصي، 1999).


زنان، دومين موج همه‌گيري مصرف سيگار
طبق برآورد سازمان بهداشت جهاني، تعداد زنان سيگاري در ميان نسل بعدي تقريباً سه برابر خواهد شد و از مرز 500 ميليون نفر خواهد گذشت (WHO، ارتباطات شخصي، 1999). از اين تعداد، بيش از 200 ميليون نفرشان بر اثر مرگ زودرس ناشي از بيماري‌هاي وابسته به سيگار، قرباني خواهند شد.

بيشترين افزايش در مصرف سيگار توسط زنان، در كشورهاي كمتر توسعه يافته روي خواهد داد و از حدود 7 درصد در حال حاضر به 20 درصد در سال 2025 افزايش خواهد يافت. در اروپا، كه در اغلب كشورهاي آن ميزان مصرف سيگار در دخترها بيشتر از پسرهاست، شكاف بين ميزان‌هاي سيگار در مردان و زنان به كاهش خود ادامه خواهد داد. حتي احتمال دارد در برخي از كشورها ميزان مصرف سيگار در زنان، گوي سبقت را از دست مردان بربايد. همچنان كه اخيراً در كشور سوئد اين وضع پيش آمده است.


جهت غلبه بر اين موج دوم همه‌گيري دخانيات، اساسي‌ترين نيازها، اجراي ممنوعيت‌هاي جامع در زمينه تبليغ و فروش دخانيات در تمام دنياست. همچنين در همه سطوح نياز به اطلاع‌رساني در زمينه اينكه مصرف دخانيات توسط زنان يك معضل بزرگ عليه بهداشت و سلامتي است و نيز نياز به رسيدن به يك توافق كشوري و بين‌المللي در رابطه با اين موضوع، احساس مي‌شود.

حمايت از زناني كه هدف برنامه‌هاي كنترل دخانيات هستند، از طريق دخالت دادن آنها، يك امر حياتي در رسيدن به موفقيت در اين برنامه‌هاست. كار كردن با سازمان‌هاي مربوط به زنان كه تاكنون علاقه كمتري به اين موضوع نشان داده‌اند و دخالت دادن آنها در اين زمينه، نياز ويژه‌اي است كه احساس مي‌شود.

soleares
30-12-2006, 15:39
ناس و سيگار

ا‌ين روزها قوانين منع دخانيات بين‌المللي كه در قالب كنوانسيون منع دخانيات در بسياري از كشورها در حال اجراست، به سيگاري‌هاي دنيا محدوديت‌هاي زيادي را تحميل مي‌كند.
براي همين عده‌اي براي فرار از قوانيني كه مي‌گويند، استعمال دخانيات در اماكن عمومي ممنوع است، به انواع غيرتدخيني تنباكو روي آورده‌اند.

مهم‌ترين اين مواد ناس است كه اتفاقاً در كشور ما هم طرفداراني دارد. به همين دليل برخي از گروه‌هاي مخالف استعمال دخانيات و صنايع دخانيات اروپا خواستار لغو ممنوعيت مصرف ناس در اين قاره شده‌اند.

زمزمه جايگزيني سيگار با ناس

ناس، شكلي از تنباكوست كه مصرف آن دود توليد نمي‌كند. مصرف‌كنندگان ناس آن را زيرلب خود قرار مي‌دهند و تنباكو كه در مجاورت لثه قرار گرفته وارد خون مي‌شود.

به همين دليل، از آنجايي كه در سوئد و نروژ استعمال دخانيات در اماكن عمومي منع قانوني دارد، مصرف ناس به شدت افزايش يافته است. حدود 20درصد از مردان در سوئد از ناس استفاده مي‌كنند.

شايد به همين دليل باشد كه ميزان بيماري‌هاي ناشي از استعمال سيگار، در اين كشور اروپايي كمتر از كشورهاي ديگر اتحاديه اروپاست.

ناس همچنين در ميان افرادي كه سعي دارند اعتياد به سيگار را ترك كنند، محبوبيت زيادي پيدا كرده است.

اما محققان در سراسر جهان هنوز در مورد خطرات مصرف ناس اختلاف نظر دارند. متخصصان يكي از دانشگاه‌هاي معتبر پزشكي سوئد مي‌گويند كه بدون شك مصرف ناس موجب سرطان لوزالمعده و دهان مي‌شود. اما محققان ديگر مي‌گويند كه ناس تا 100 برابر امن‌تر از استعمال سيگار است.

سازمان خيريه «اش»(Ash) كه در انگلستان براي منع استعمال سيگار فعاليت مي‌كند، يكي از گروه‌هايي است كه موافق مجاز شدن مصرف ناس در اتحاديه اروپاست.

مدير اين سازمان مي‌گويد: «تنباكوي بدون دود در مقايسه با دخانيات دودزا، خطرات بسيار كمتري دارد. اكنون در انگلستان اشكال مختلفي از تنباكوي جويدني كه از جنوب آسيا وارد مي‌شود، به فروش مي‌رسد كه بسيار خطرناك‌تر از ناس است.»

اما يكي از تحقيقاتي كه در اختيار قانونگذاران اتحاديه اروپا قرار گرفته است، نشان مي‌دهد كه ناس نه تنها سرطان‌زاست، بلكه باعث افزايش فشار خون و احتمال بروز حمله قلبي نيز مي‌شود.

پروفسور گوران پرشاگن كه انجام اين تحقيق را برعهده داشته است، مي‌گويد:«ما بايد خيلي دقت كنيم كه چه مواد مصرفي را به مردم معرفي مي‌كنيم. ترغيب مردم به جايگزين كردن سيگار با ناس، در نهايت منجر به بالا رفتن مصرف تنباكو خواهد شد.»

او معتقد است كه در مقايسه با سيگار، تحقيقات در مورد خطرات مصرف ناس به قدر كافي گسترده و جامع نبوده است.

تنباكو به هر شكلي مرگ‌آور است

با وجود زمزمه‌هاي لغو منع دخانيات جويدني به ويژه ناس در اروپا، چندي پيش، سازمان جهاني بهداشت روز بدون دخانيات خود را با اين هشدار برگزار كرد كه صنعت دخانيات با توجه به مقررات سختي كه در كشورهاي مختلف در مورد كشيدن سيگار و تبليغ در اين باره اجرا شده، توليد محصولات ديگري مانند تنباكوي جويدني، انفيه (گرد توتون) و قليان را افزايش داده است.

اين سازمان از كشورهاي جهان خواست تا تدابير فوري براي كنترل بازاريابي اين دسته از محصولات تنباكو - كه به ويژه جوانان و زنان را هدف قرار داده - و همچنين مصرف آنها، اتخاذ كنند. به گزارش سازمان جهاني بهداشت كه در روز بدون دخانيات منتشر شد، بر خلاف آنچه تبليغ شده است اين محصولات سالم‌تر از سيگار نيستند.

به همين دليل موضوع امسال روز جهاني بدون دخانيات «مرگ آور در هر شكل و پوشش» بود. همچنين نظرسنجي سازمان جهاني بهداشت از 705 هزار نوجوان 13 تا 15 ساله در كشورهاي مختلف نشان داده كه استعمال انواع دخانيات در ميان اين گروه سني رواجي نگران‌‌كننده دارد.

اين گزارش حاكي است، 11 درصد نوجوانان، محصولات تنباكو، به غير از سيگار را مصرف مي‌كنند، در حالي كه 9 درصد سيگار مي‌كشند.

سازمان جهاني بهداشت تبليغات نادرست بازار را كه مي‌گويد استعمال شكل‌هاي ديگر تنباكو بي‌خطر است، دليل گسترش مصرف اين‌گونه محصولات مي‌داند. اين سازمان خواستار مقررات شديدتري در مورد محصولات تنباكو شده و مي‌گويد كه دخانيات در هر شكل آن مرگ‌آور است.

كنوانسيون دخانيات

كنوانسيون كنترل دخانيات سازمان جهاني بهداشت فوريه سال گذشته ضمانت اجرايي يافت. سازمان جهاني بهداشت اين كنوانسيون را - كه مدت ده سال در دست بررسي بود - به اميد پيشگيري از 5 ميليون مرگ ساليانه ناشي از مصرف دخانيات به اجرا درآورده است.

اين سند اولين معاهده جهاني درباره بهداشت عمومي است و كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت ملزم به اعمال مفاد آن هستند. كشورهايي كه اين كنوانسيون را تصويب كرده‌اند، اكنون سه سال وقت دارند تا روي بسته‌هاي سيگار هشدارهاي جدي بهداشتي بچسبانند و 5 سال فرصت دارند تا تبليغات دخانيات را ممنوع كنند.

آنها بايد پيروي خود از اين معاهده را به صورت منظم به سازمان جهاني بهداشت گزارش كنند. اين كشورها مي‌توانند عليه كشورهايي كه اين كنوانسيون را تصويب نكرده‌اند و كشورهاي توليدكننده دخانيات كه مبارزه‌شان را تضعيف مي‌كنند، به سازمان جهاني بهداشت شكايت كنند.

سازمان جهاني بهداشت اميدوار است كه اين معاهده به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مفيد باشد، زيرا جوانان اين كشورها هدف تبليغات صنعت دخانيات قرار مي‌گيرند.

آمار نشان مي‌دهد كه 84 درصد از 1/8 ميليارد مصرف‌كننده دخانيات جهان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند كه نقش بسزايي در اجرايي كردن اين كنوانسيون داشتند.

mojrem3
28-03-2008, 14:37
سيگار،خطرناک تراز آنچه تصور مي شد


محققان اعلام کردند، حتي پس از ترک سيگار نيز مشکلات زيادي مصرف کنندگان اين ماده مخدر را تهديد مي کند. به گزارش روز سه شنبه سرويس علمي پژوهشي ايسکانيوز به نقل از مجله science، دانشمندان تايواني معتقدند، سيگار کشيدن مي تواند مشکلاتي از جمله گرفتگي راه تنفسي و يا بيماري هاي ريوي به وجود آورد که ساليان سال پس از ترک کامل آن آشکار شوند.
تحقيقات نشان مي دهد حدود 76 درصد از افراد سيگاري خود نيز نمي دانند که به بيماري COPD مبتلا هستند. از جمله علايم بارز اين بيماري، سرفه هاي شديد، تنفس ناهموار و احساس درد در قفسه سينه مي باشد. مبتلايان همچنين در آزمايش ميزان گنجايش حجم هوا در ريه ها نيز خوب عمل نمي کنند و نتايج آزمايش آنها با يک فرد 94 ساله مطابقت دارد. گنجايش ريه ها در سن 25 سالگي به اوج خود مي رسد که در افراد سيگاري هر ساله 12 درصدآن کاهش مي يابد.

منبع : سایت دوستان

mojrem3
28-03-2008, 14:39
يک ضرر ديگر سيگار!

سيگار با افزايش فعاليت پلاکت ها ، گلبول هاي خوني که به انعقاد خون کمک مي کنند ، اثر ضد انعقادي آسپرين را کاهش مي دهد. معمولا براي جلوگيري از تجمع پلاکت ها و انسداد عروق در بيماراني که دچار حمله قلبي ياسکته مغزي شده اند ، دريافت دز کم آسپرين در روز تجويز مي شود. مصرف آسپرين و ديگر داروهاي آنتي پلاکت براي جلوگيري از حمله قلبي و سکته مغزي ضروري است.

به گزارش هلث سنترز ، محققان آمريکايي مطالعه اي را انجام داده اند تا دريابندچه فاکتورهايي در ضعف پاسخ ضد انعقادي به آسپرين نقش دارند.اين محققان دريافتند از ميان شرکت کنندگان ، افراد سيگاري 12 برابر بيش از غيرسيگاري ها به آسپرين مقاوم بودند بنابراين يافته هاي فوق نيزدليل ديگري براي اهميت اجتناب از سيگار است.

mojrem3
28-03-2008, 14:40
چنانچه غذاهاي آماده و كنسرو شده از روي عادت و به طور مستمر استفاده شوند موجبات ابتلا به سرطان مثانه را فراهم خواهند كرد.دكتر«سيديوسف حسيني»اورولوژيست ضمن بيان مطلب فوق در گفت و گو باخبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)واحد علوم پزشكي ايران، اظهار داشت: امروز تبديل زندگي سنتي به زندگي صنعتي باعث ايجاد مشكلات فراواني شده است؛ به طوري كه حتي سلامت را به مخاطره مي اندازد و آمار ابتلا به انواع سرطان ها را افزايش داده است.

وي در همين راستا اظهار داشت: غذاهاي آماده براي نزديك تر شدن يك قدم به زندگي راحت تر فراهم شده اند؛ در صورتيكه اثرات سوء اين غذاها در درازمدت مشخص مي شود.دكتر حسيني ادامه داد: اين در حالي است كه افراد وحتي مسئولان بهداشتي به دليل مشخص شدن اثرات سوء غذاها در درازمدت كمتر به عوارض آنها آشنايي داشته و به همين دليل كنترل صحيح روي مصرف آنها صورت نمي پذيرد.

وي با اعلام اينكه ابتلا به سرطان ها در برخي جوامع كم و در برخي بيشتر است اظهارداشت: دليل اين امر عادات غذايي خاص آن جوامع به شمار مي رود.اين متخصص سيگار را از ديگر عوامل بروز سرطان مثانه برشمرد و گفت: به طوري كه سيگار 4 برابر احتمال ابتلا به اين نوع سرطان را افزايش مي دهد، اين در حالي است كه ترك سيگار تاثير چشمگيري در پيشگيري و درمان سرطان مثانه خواهد داشت.

دكتر حسيني در پايان نوشيدن آب زياد را در پيشگيري از سرطان مثانه بسيار موثر دانست و اظهارداشت: دليل اين امر رقيق شدن ادرار و در نتيجه جلوگيري از اثرات سوء مواد موثر در بروز سرطان مثانه است.

mojrem3
28-03-2008, 14:41
هزينه روزانه مصرف سيگار


سرپرست مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: براساس برآوردهاي انجام شده، هزينه روزانه مصرف دخانيات در كشورحدود پنج ميليارد تومان است. دكتر غلامرضا حيدري افزود: طي تحقيقات انجام شده از سوي جمعيت مبارزه با دخانيات، اولين دريچه ورود افراد به دنياي بزهكاري و مواد مخدر، استعمال سيگار است و دليل اين امر در دسترس بودن دخانيات در جامعه است.

وي ادامه داد: در سال 1998 سازمان بهداشت جهاني پيشنهاد تدوين معاهده كنترل دخانيات را اعلام كرد و در سال 2003 آن را به تصويب رساند و دولت ها موظف شدند كه بعد از امضاي معاهده جهاني كنترل دخانيات شرايطي به وجود آورند كه نسبت اعتياد افراد به ماده نيكوتين در آن كشورها كم شود. در سال 2003، 192 كشور معاهده جهاني كنترل دخانيات را امضا كردند و ايران جزو 16 كشوري بود كه در امضاي اين معاهده پيشگام شدند.

دكتر حيدري در خصوص آمار مصرف سيگار در كشور گفت: دو بررسي بزرگ در كشور توسط وزارت بهداشت در سال هاي 69 و 78 در كل كشور انجام شد كه طبق آن مطالعه در سال 69، 3/14 درصد افراد كشور سيگار استعمال مي كرده اند، يعني 27 درصد آقايان و 4/3 درصد خانم ها . در سال 78 اين آمارها تغيير كرد و مطالعات نشان داد 5/12 درصد كل افراد كشور سيگار استعمال مي كنند كه آقايان 25 درصد و خانم ها 5/2 درصد دخانيات مصرف مي كرده اند. آمارهاي غيررسمي ما تعداد افراد سيگاري كشور را بيش از آمارهاي بالا نشان داده است و ما در مطالعات محدود خود آمار 16 درصد را به دست آورده ايم يعني در آقايان 30 درصد و در خانم ها 9 درصد كه با اين آمارها حدود 10 ميليون يا كمي بيشتر افراد سيگاري در كشور وجود دارند و در قياس با ديگر كشورها، كشور ما در حد متوسط از لحاظ مصرف سيگار در دنيا قرار دارد و در حقيقت با جمعيت موجود در كشور تقريبا يك هفتم افراد در ايران از سيگار استفاده مي كنند.

وي ادامه داد: تمام گروه هاي سني كشور از سيگار استفاده مي كنند، يعني در دوره نوجواني كه سنين بين 12 تا 15 است، تجربه مصرف سيگار وجود دارد و اين زنگ خطري است زيرا ما در 10 سال پيش در اين دوره مصرف سيگار نمي ديديم يا بسيار كم وجودداشت ولي سن شروع مصرف سيگار آرام آرام در حال پايين آمدن است و سن تجربه مصرف سيگار در حال حاضر در سن 15 سالگي ديده مي شود در حالي كه بيشترين درصد مصرف در دهه چهارم زندگي افراد يعني در سن 30 تا 40 سالگي وجود دارد.

مسؤول كلينيك هاي ترك سيگار كشور خاطر نشان كرد: براساس تحقيقات پژوهشگران استعمال دخانيات 50 نوع بيماري ايجاد مي كند و سيگار عامل بروز 90 درصد سرطان هاي ريه، 75 درصد بيماري هاي تنفسي و 50 درصد بيماري هاي قلبي - عروقي است.

mojrem3
28-03-2008, 14:42
هشداري براي خانم هاي سيگاري


تحقيقات جديد نشان مي دهد که سيگار کشيدن ميزان بارداري را در خانم ها کاهش مي دهد.

تحقيقات جديد نشان مي دهد که سيگار کشيدن باعث افزايش ناباروري در خانم ها مي شود. به گفته دانشمندان سيگار کشيدن باعث مي شود تا ميزان چسبندگي رحم کاهش يابد و در نتيجه تخمک به ديواره آن نمي چسبد و فرد باردار نمي شود. ميزان ناباروري در خانم هايي که در روز 3 يا 4 نخ سيگار مي کشند 31 درصد و در خانم هايي که در روز بيش از 10 نخ سيگار مي کشند 60 درصد است.

البته تاثير تنباکو در افراد مختلف، متفاوت است و در بعضي افراد تاثير بيشتري دارد. به گفته دانشمندان خانم هاي سيگاري که باردار مي شوند قبل از هر درماني بايد سيگار را ترک کنند

mojrem3
28-03-2008, 14:43
مصرف نيکوتين سرطان ريه را افزايش مي دهد


محققان طي يافته هاي خود موفق شدند ارتباط ميان مصرف نيکوتين و افزايش سرعت ابتلا به سرطان ريه را کشف کنند. به گزارش سرويس علمي پژوهشي ايسکانيوز، به نقل از نشريه Science، نيکوتين موجود در تنباکو و ديگر مواد ترکيبي و يا جايگزين مانند آدامس و چسب هاي مخصوص ترک سيگار، اگرچه در همان دفعات اوليه مصرف فرد را به سرطان ريه دچار نمي کند، اما جريان ابتلا را سرعت مي بخشد.
نيکوتين سرعت رشد سلول ها و تشکيل رگ هاي جديد که ارتباط مستقيم با سرطان ريه دارند را افزايش مي دهد. نيکوتين و محصولات جانبي آن براي افرادي تجويز مي شودکه درصدد ترک سيگار هستند. علاوه بر اين، مي توان گفت که سرطان ريه در سال هاي اخير به نوعي بيماري جهش يافته سلولي بدن شده و حدود 85 درصد زنان و مردان سيگاري با اين بيماري دست به گريبان هستند، همچنين مي توان براساس تحقيقات به عمل آمده چنين نتيجه گرفت که نه تنها تنباکو بلکه مصرف نيکوتين در بروز سرطان ريه و ديگر عوارض جانبي مصرف اين مواد نقش موثري ايفا مي کنند.

mojrem3
28-03-2008, 14:44
سيگار کشيدن پير پوستي را تشديد مي کند


با بالا رفتن سن روند پيري در قسمتهاي مختلف بدن از جمله قلب، کليه و استخوانها بوجود مي آيد، پوست نيز يکي از قسمتهايي است که ممکن است با افزايش سن، اين روند فيزيولوژيک در آن ايجاد شده و فرد دچار پيرپوستي شود. دکترعلي ابراهيمي متخصص بيماريهاي پوست و مو در خصوص پيرپوستي، اظهار كرد: اين روند فيزيولوژيک اصلا قابل کنترل نيست، زيرا عملکرد سلولها به مرور زمان کم مي شود و اين امري است که براي تمام افراد رخ مي دهد.

وي با بيان اين که عوامل خارجي نيز مي توانند در ايجاد پيرپوستي نقش داشته و باعث تشديد پيرپوستي شوند، تصريح کرد: آفتاب مهمترين اين عوامل است که مي تواند نقش عمده اي در تشديد علائم پيري پوست داشته باشد و به همين دليل است که پوست صورت، دست و گردن افراد پير که بيشتر در معرض نور آفتاب است، عموما چين و چروک بيشتري دارد و اثرات پيري در اين نواحي بارزتر از ديگر نواحي بدن ديده مي شود. ابراهيمي استعمال سيگار و دخانيات را دومين عامل خارجي تشديد کنده پيرپوستي دانست و گفت: اين عوامل بر روي فاکتورهايي از پوست تاثير مي گذارد و سلولهاي پوست را آزرده مي کند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، قرار گرفتن در معرض اشعه ايکس، استرسها و فشارهاي روحي و نوع تغذيه را نيز در چروک شدن و تشديد پيري پوست مؤثر دانست و افزود: کنترل عوامل خارجي در جلوگيري از ايجاد پيرپوستي بسيار مهم و موثر است. اين متخصص بيماريهاي پوست و مو افزود: با توجه به اين که مهمترين عامل خارجي ايجاد کننده پيري پوستي نورآفتاب است، رعايت مواردي همچون انجام کارهاي غيرضروري قبل از ساعت 9 صبح و يا بعد از ساعت چهارتا پنج بعدازظهر(مواقعي که شدت نور آفتاب کم هست) و استفاده از ضد آفتاب ها در کنترل پيرپوستي حائز اهميت است.

ابراهيمي با بيان اين که خوردن مواد سرخ کردني نيز گاهي مي تواند به پوست آسيب برساند و ايجاد مشکل کند، عنوان کرد: از سوي ديگر مصرف سبزيها و ميوه هاي تازه باعث شادابي پوست مي شود.

mojrem3
28-03-2008, 14:45
سيگار ، عامل کاهش اثر داروهاي ضد انعقاد


سيگار کشيدن با افزايش فعاليت پلاکت ها ، سلول هاي خوني که به انعقاد خون کمک مي کنند ، باعث تضعيف اثر ضد انعقادي آسپرين مي شود. به گزارش هلث سنترز ، دز اندک روزانه آسپرين معمولا برا ي بيماراني که حمله قلبي يا سکته مغزي را پشت سر گذاشته اند تجويز مي شود تا از تجمع پلاکت ها و انسداد عروق خوني اصلي جلوگيري کند. آسپرين و ديگر داروهاي ضدپلاکت در پيشگيري از حمله قلبي و سکته مغزي نقش مهمي دارد.
محققان دانشگاه مريلند مطالعه اي را براي تعيين فاکتورهاي پيش بيني کننده پاسخ ضد انعقادي ضعيف به آسپرين انجام داده اند. افراد سيگاري تقريبا 12 برابر غير سيگاري ها به آسپرين مقاوم بودند. بنابراين يافته هاي فوق بار ديگر بر اهميت پرهيز از سيگار تاکيد مي کنند.

bidastar
14-04-2008, 21:17
یک واقعیت کاملا شناخته شده در مورد سیگار این است که هر نخ سیگار به تنهایی حاوی بیش از ۴۰۰۰ ماده شیمیایی است. البته بسیاری از این مواد شیمیایی سمی‌و حتی سرطان‌زا هستند.
دود سیگار حاوی سه ماده اصلی است
▪ نیکوتین:
یکی از اجزای اعتیادآور سیگار است. این ماده به داخل خون جذب و در مدت ۱۰ ثانیه روی مغز تاثیر می‌گذارد. نیکوتین باعث می‌شود که سیگاری‌ها به علت آزاد شدن نوروترانسمیترها (مواد شیمیایی موجود در مغز) احساس خوبی داشته باشند. نیکوتین همچنین باعث ایجاد یک جهش در میزان ضربان قلب و فشار خون و آدرنالین می‌شود. متاسفانه به علت ماهیت اعتیادی نیکوتین هنگامی‌که اثرات آن روی مغز و بدن از بین می‌رود فرد سیگاری احساس بدتری نسبت به قبل از کشیدن سیگار خواهد داشت. این باعث تقویت اشتیاق برای کشیدن سیگار بعدی می‌شود.
▪ تار:
تار خود حاوی مواد سمی بسیار زیادی برای بدن است. تار یک ماده چسبنده و سخت است و هنگامی‌که دود سیگار فروبرده می‌شود این مواد به موهای داخل راه‌های هوایی موجود در ریه‌ها که به‌طور طبیعی مسوول حفاظت از ریه‌ها در برابر عفونت‌ها و دیگر مواد از جمله گرد و غبار هستند می‌چسبند و مانع از انجام عمل طبیعی آنها می‌شوند. تار همچنین سطح دیواره کل سیستم تنفسی را نیز می‌پوشاند و موجب تنگ شدن مجاری انتقال هوا و کاهش خاصیت ارتجاعی آنها می‌شوند.
▪ منوکسید کربن:
منوکسید کربن یک ماده شیمیایی سمی‌موجود در دود خروجی از اگزوز ماشین‌ها است. منوکسید کربن مقدار اکسیژن موجود در خون را کاهش می‌دهد که همه ارگان‌ها و اندام‌ها را از داشتن اکسیژن به مقدار کافی محروم می‌کند و به علت کمبود اکسیژن در خون، به قلب برای پمپاژ بیشتر خون فشار وارد می‌شود.

● دیگر مواد موجود در دود سیگار
▪ بنزن: حلال مورد استفاده در سوخت‌ها و ساخت مواد شیمیایی
▪ فرمالدئید: یک مایع بسیار سمی‌که برای حفظ اجساد مرده بکار برده می‌شود.
▪ بخار آمونیاک: یک ماده شیمایی که در مواد پاک کننده یافت می‌شود.
▪ سیانید هیدروژن: سمی‌که برای از بین بردن مورچه‌ها استفاده می‌شود. این ماده همچنین در ساخت پلاستیک و سموم آفت کش نیز بکار برده می‌شود.
▪ کادمیوم: یک فلز بسیار سمی‌و رادیواکتیو که در باطری‌ها یافت می‌شود.
▪ استون: یک مایع حلال که در پاک کننده‌های لاک ناخن‌ها یافت می‌شود.
▪ آرسنیک: یک ماده سمی‌که در سم موش‌ها وجود دارد.

bidastar
14-04-2008, 21:18
● زیان های سیگار برای سلامتی
شواهد پزشکی نشان داده اند تمامی محدوده‌هایی که در نواحی از بدن که در معرض دود سیگار قرار دارند (مانند لب، دهان، گلو، حنجره، مری، ریه و ) در خطر ابتلا به سرطان هستند.
اما تنها سرطان ریه یا بیماری‌های قلبی پیامدهای استعمال دخانیات نیست بلکه مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات بهداشتی در ارتباط با مصرف مواد دخانی وجود دارد که می‌تواند به لحاظ شرایط جسمانی و مقاومت ایمنی در افراد سیگاری بروز کند برخی از آنها عبارتند از:
‌١) از دست دادن موها
با تضعیف سیستم ایمنی افراد سیگاری در اثر مصرف مواد دخانی، بدن این افراد مستعد ابتلا به انواع بیماری‌ها از جمله «لوپوس اریتماتوز» می‌شود که این بیماری می‌تواند عامل از دست دادن موها، ایجاد زخم‌ در دهان، جوش‌های پوست روی صورت، سر و دست‌ها شود.
‌٢) آب مروارید (کاتاراکت)
افراد سیگاری ‌٤٠ درصد بیش از افراد دیگر در معرض ابتلا به آب مروارید، کدر شدن عدسی چشم و ممانعت از عبور نور و در نهایت نابینایی هستند.
‌٣) افزایش چین و چروک پوست
استعمال دخانیات باعث از بین بردن پروتئین‌های انعطاف دهنده پوست و تحلیل بردن ویتامین A و محدود کردن جریان خون در عروق پوست می‌شود. پوست افراد سیگاری خشک و دارای خطوط و چین خوردگی‌های ریزی در اطراف لب‌ها و چشم‌هاست.
‌٤) ضایعات شنوایی
افراد سیگاری ‌٣ برابر بیش از افراد غیر سیگاری به عفونت گوش میانی دچار می‌شوند.
‌٥) سرطان پوست
افراد سیگاری ‌٢ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض خطر ابتلا به نوعی سرطان پوست (پوسته‌پوسته شدن، برجستگی روی پوست) قرار دارند.
‌٦) فساد دندان‌ها
افراد سیگاری ‌٥/١ مرتبه بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض خطر از دست دادن زودرس دندان‌ها هستند.
۷ ) بیماری‌های قلبی
استعمال دخانیات باعث افزایش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا و گرفتگی عروق و نهایتا ایجاد حمله قلبی و سکته می‌شود.
۸) زخم معده
دخانیات مقاومت معده را در برابر باکتری‌ها پایین می‌آورد؛ باعث تضعیف معده در خنثی‌سازی اسید معده و مقاومت در برابر آن بعد از غذا خوردن و بر جای ماندن باقیمانده اسید در معده و در نتیجه تخریب دیواره آن می‌شود.
زخم معده افراد سیگاری به سختی درمان می‌شود و احتمال بهبودی آن تا زمانی که فرد سیگاری باشد اکثرا اندک است.
۹) تغییر رنگ انگشتان
قطران موجود در دود سیگار در اثر استعمال مستمر دخانیات روی انگشتان و ناخن‌ها جمع شده و باعث تغییر رنگ آنها به قهوه‌ای مایل به زرد می‌شود.روزنامه تهران امروز

bidastar
14-04-2008, 21:18
پکی عمیق به سیگار می‌زنم، اما...

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قصه ضررهای سیگار بر سلامت آدمی‌قصه تکراری است که سیگاری بارها و بارها آن را شنیده‌است بدون آنکه کوچک‌ترین خللی بر اراده استوارش در مصرف سیگار داشته باشد.
اما اگر چکیدن مداوم قطره‌های آب بر سنگ خارا، عاقبت ممکن است آن را سوراخ کند، بعید نیست اراده استوار شما نیز بر اثر تکرار و تکرار نکته‌های هشداردهنده روزی بشکند. آنچه در ادامه خواهید خواهند مروری کوتاه بر برخی از عوارضی است که کشیدن سیگار برای شما به ارمغان می‌آورد. حتی اگر این مرور، قطره آبی باشد که بر سنگ می‌چکد، شاید عاقبت در شما تاثیر داشته باشد.


● رکورد مرگ و میر در دست سیگاری‌ها
بر طبق آخرین تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، از هر ۸ نفر در جهان، یک نفر جان خود را به علت استعمال دخانیات از دست می‌دهد؛ یعنی مصرف سیگار سالانه باعث مرگ نزدیک به ۵ میلیون انسان می‌شود. پیش‌بینی شده است که در صورت استمرار الگوی فعلی مصرف دخانیات، این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید. ۷۰ درصد از قربانیان مصرف سیگار در کشورهای در حال‌ توسعه به‌سر می‌برند.
درحال‌حاضر، اعتیاد به دخانیات یک همه‌گیری جهانی است. در حدود ۱/ ۳ میلیارد سیگاری در جهان زندگی می‌کنند که نیمی‌از آنها بر اثر ابتلا به بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات دچار مرگ زودرس خواهند شد. در هر نخ سیگار ۴ هزار ماده سمی‌و حدود ۴۰ عنصر سرطان‌زا وجود دارد.
احتمال ابتلای سیگاری‌ها به سرطان ریه در حدود ۲۲ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری است. خطری که سیگار برای انسان‌ها دارد فقط به همین جمعیت محدود نمی‌شود: ۷۰۰ میلیون کودک و نوجوان در معرض استنشاق تحمیلی دود سیگار والدینشان هستند و به موازات آن، سن شروع مصرف دخانیات روبه ‌کاهش است.
به استناد آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سن شروع استعمال دخانیات در دنیا به ۱۳ تا ۱۵ سالگی رسیده است.


● سیگاری‌های ایرانی چه می‌کنند
طبق آمارهای وزارت بهداشت، در سال۷۸ در حدود ۱۱/۷ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۹ ساله کشور سیگاری بودند. دو سوم این جمعیت اولین سیگار خود را در ۱۳ سالگی کشیده‌اند.
به گفته دکتر سیدمؤید علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت، در هر ۲/۵ دقیقه یک نفر بر اثر مصرف سیگار و عوارض آن در ایران فوت می‌کند.
مهندس خدیجه محصلی، مسوول دبیرخانه کمیته کشوری کنترل دخانیات، به مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی به علت مصرف انواع دخانیات اشاره می‌کند و می‌گوید: ۳ درصد نوجوانان ایرانی سیگار می‌کشند و ۱۴ درصد آنان از سایر انواع دخانیات و عمدتا قلیان استفاده می‌کنند.
در حدود ۱۷ هزار و ۵۴۲ هکتار از اراضی کشور زیر کشت توتون و تنباکو رفته است. بخش عمده این اراضی در استان‌های شمالی و شمال شرقی کشور واقع شده‌اند. آمارهای رسمی‌از مصرف سالانه ۵۳ میلیارد نخ سیگار در کشور خبر می‌دهد. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند این آمار واقعی نیست و میزان حقیقی به حدود ۹۳ میلیارد نخ می‌رسد. به این ترتیب سیگاری‌ها سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان را دود می‌کنند.


● زنان از زیان های سیگار بی‌نصیب نیستند
براساس آمار سال ۲۰۰۵ سازمان بهداشت جهانی، تعداد زنان سیگاری در ۲۰ سال اخیر ۶۰ درصد افزایش یافته و تعداد زنانی که روزانه بیشتر از یک پاکت سیگار می‌کشند ۳ برابر شده است.
عوارض زیان‌بار استعمال سیگار برای همه بارها مورد تأکید مراجع علمی‌قرار گرفته است، اما واقعیت آن است که زنان ـ چه مستقیم و چه غیرمستقیم ـ از رواج استعمال سیگار در جوامع بیش از مردان آسیب می‌بینند.
سیگار بر عملکرد قرص‌های هورمون‌درمانی جایگزین نیز اثر می‌گذارد و از قابلیت آنها در کاهش علائم آزاردهنده یائسگی نظیر گرگرفتگی می‌کاهد. زنان سیگاری به‌طور متوسط زودتر از همسالان خود یائسه می‌شوند و در نتیجه، احتمال بروز پوکی استخوان و متعاقب آن شکستگی‌های استخوانی در آنان افزایش می‌یابد. استخوان زنان سیگاری تراکم خود را از دست می‌دهد و به‌راحتی می‌شکند.
به علاوه، زمان جوش خوردن آنها پس از شکستگی نیز تا ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
افزایش خطر تولد نوزاد با وزن کم، هوش پایین و مبتلا به ناهنجاری‌های مادرزادی از عوارض دیگر سیگار کشیدن مادر است. سقط جنین نیز در مادران سیگاری ۲ تا ۳ برابر افزایش می‌یابد. آنها هر سال در جهان ۶ هزار نوزاد مرده به دنیا می‌آورند.
افزون بر اینها، ۴۰ درصد بارداری‌ها در زنان سیگاری در خارج رحم رخ می‌دهد. احتمال باروری در زنان سیگاری بالاتر از ۳۰ سال نیز تا ۷۵ درصد کاهش می‌یابد.دکتر سیامک شایان امین
روزنامه تهران امروز

bidastar
14-04-2008, 21:20
سيگار نكشيدن موجب كاهش مرگ‌هاي ناشي از بيماريهاي مرتبط مي‌شود


يك گروه مطالعاتي وزارت بهداشت ، رفاه و كار ژاپن اعلام كرد: بر اساس تحقيقات انجام شده در اين كشور در صورتي كه نرخ استعمال سيگار در ‪۱۰‬ سال به صفر برسد، ميزان مرگ و مير ناشي از آن در طي ‪ ۲۰‬سال در مردان به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد.


به گزارش روزدوشنبه تلويزيون سراسري ژاپن (ان .اچ .كي )، اين گروه تحقيقاتي مطالعات خود را بر روي مردان ‪ ۴۰‬تا ‪ ۷۰‬سال ژاپني كه در خطر ابتلا به سرطان قرار دارند.

اين گروه هدف از انجام اين تحقيق را بررسي ميزان تاثيرات كاهش استعمال سيگار در كاهش مرگهاي ناشي از آن بر روي اين افراد، عنوان كرده است .

بر اساس تحقيقاتي كه در سال ‪ ۲۰۰۰‬ميلادي در ژاپن انجام شده است ، هر ساله حدود ‪ ۱۴۰‬هزار نفر از شهروندان ژاپني بر اثر سرطانهاي ناشي از استعمال سيگار فوت مي‌كنند.

بر اساس اين تحقيق نرخ مردان سيگاري كه براثر سرطانهاي مرتبط با استعمال سيگار فوت مي‌كنند، ‪ ۴۴‬درصد است .

به گزارش ان .اچ .كي ، محققان ژاپني مي‌گويند ، در صورتي كه ميزان استعمال سيگار در طي مدت ‪ ۱۰‬سال به صفر برسد، مرگ و مير ناشي از سرطان شش ، معده و كبد در مردان تا ميزان ‪ ۲۴۰‬هزار نفر در طي ‪ ۲۰‬سال كاهش مي‌يابد اين گزارش مي‌افزايد: اين تحقيق انجام شده نخستين مورداز نوع خود در بررسي ميزان تاثير استعمال سيگار در مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان‌هاي مرتبط با آن است .

كوتا كاتانودا يك محقق مركز ملي تحقيقات سرطان ژاپن كه تجزيه و تحليلهاي اين تحقيق را بر عهده داشت ، گفت : در صورتي كه تلاشها متمركز براي كاهش مرگ و مير ناشي از استعمال دخانيات انجام شود، مي‌توان درطي ‪۲۰‬ سال از بروزمرگ و مير هزاران نفر جلوگيري كرد.

كاتانودا، افزود: براي كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از استعمال دخانيات ، همچنين نياز به يك مشاركت عمومي است .

bidastar
14-04-2008, 21:21
ترك سيگار همزمان با تغيير در شيوه زندگي موفقيت آميزتر است
محققان آمريكايي اعلام كردند افرادي كه همزمان با تلاش براي ترك سيگار، مصرف سديم را كاهش مي‌دهند و بيشتر ورزش مي‌كنند، در ترك سيگار موفق تر از كساني هستند كه مي‌كوشند اين عوامل را يكي يكي تغيير دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از رويترز، دكتر "ديويد هايمن" و همكارانش از دانشكده پزشكي بيلور در هوستون ايالت تكزاس آمريكا، در چارچوب يك برنامه اصلاح رفتار كه با بودجه دولتي انجام گرفت، با بررسي درصد موفقيت‌هاي به دست آمده در ترك سيگار، به اين نتيجه رسيدند.
در اين برنامه ‪ ۲۸۹‬فرد ‪ ۴۵‬تا ‪ ۶۴‬ساله حضور داشتند كه دو سوم آنان را زنان تشكيل مي‌دادند. تمامي اين افراد سياه‌پوست، سيگاري و داراي فشار خون بالا بودند.
نتايج اين تحقيقات در مجله آرشيو طب داخلي به چاپ رسيده است.
هدف از اين برنامه، ترك سيگار اين افراد و كاهش ميزان سديم در رژيم غذايي و افزايش فعاليت بدني با دستكم ‪ ۱۰‬هزار گام در هفته بود.
اين بيماران بدون دسته‌بندي بر اساس يك ويژگي خاص، در سه گروه قرار گرفتند.
مدت ‪ ۱۸‬ماه هر شش ماه يكبار، اعضاي گروه اول در جلسات مشاوره كلينيكي در ارتباط با هر سه اين رفتارها شركت مي‌كردند و با تماس‌هاي تلفني مورد تشويق قرار مي‌گرفتند.
رفتار با گروه دوم نيز مشابه گروه اول بود با اين تفاوت كه در هر شش ماه، يك رفتار مورد توجه قرار مي‌گرفت.اما از گروه سوم فقط مراقبتهاي معمولي به عمل آمد كه شامل يك بار حضور در كلاس‌هاي گروه‌هاي موجود بود.
در كل، ‪ ۲۳۰‬تن از شركت‌كنندگان ، اين مطالعه را به اتمام رساندند.
گروه هايمن دريافت كه دسترسي به هدف تغيير دو رفتار از اين سه رفتار، در گروه هم زمان ‪ ۵/۶‬درصد، در گروه ترتيبي ‪ ۵/۲‬درصد و در گروه مراقبت هاي معمولي ‪ ۶/۵‬است.
ترك سيگار در گروه همزمان ‪ ۲۰‬درصد، در گروه ترتيبي ‪ ۱۷‬درصد و در گروه كنترل ‪ ۱۰‬درصد صورت گرفت.

bidastar
14-04-2008, 21:22
پرتغال هم به موج ضدسیگار پیوست
پرتغال هم از سه‌شنبه اول ژانویه به جنبش ضدسیگار اروپا پیوست

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازخبرگزاری فرانسه پارلمان پرتغال در ماه ژوئن گذشته قانونی را به تصویب رساند که حقوق سیگار کشیدن در ساختمان‌های عمومی و اماکن پروانه‌دار زیر 100 متر مربع را محدود می‌‌کند و این قانون از ابتدای سال نو میلادی به اجرا درمی‌آید.
در پرتغال نیز مانند کشور همسایه‌اش اسپانیا، اماکن دارای مجوز مانند کافه‌ها می‌توانند یکی از دو حالت مخصوص سیگاری‌ها یا غیرسیگاری‌ها را انتخاب کنند.
سایر ساختمان‌های با استفاده عمومی از محل‌های کار گرفته مراکز خرید هنوز می‌‌توانند اتاق‌های مخصوص افراد سیگاری داشته باشند، به شرطی که "این اتاق‌ها به وضوح مشخص شده و دارای تهویه کافی باشند."
افرادی که این قانون را زیر پا بگذارند با جریمه‌‌های بین 50 تا 750 یورو و صاحبان اماکنی که آن را رعایت نکنند، 50 تا 1000 یورو جریمه خواهند شد.
این قانون همچنین سن خرید سیگار را برای افراد زیر 18 سال ممنوع می‌کند. فرانسه و آلمان هم از اول سال 2008 قوانین جدیدضدسیگار [فرانسه و آلمان: سیگار ممنوع] را به اجرا در آورده‌اند

bidastar
14-04-2008, 21:22
دود سیگار به شنوایی پسران صدمه می زند
تحقیقات نشان می دهد دود سیگار با تحریک بخشی از مغز موجب بروز صدماتی در شنوایی افراد می شود و این صدمات در پسران بیشتر از دختران است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بی.بی.سی ، دانشمندان دریافته اند که صدمات شنوایی در مرحله اول در مورد صداهای ضعیف و آرام می باشد و چنانچه تحت مراقبت قرار گرفته نشود در دراز مدت در شنیدن انواع صدا مشکلاتی پدید می آید.
بررسی ها بر روی حدود 70 نوجوان که در معرض دود سیگار قرار داشتند، نشان داد این افراد در شنیدن صداها با مشکل مواجه هستند و همچنین اسکن هایی از مغز این افراد نیز مشخص کرد قسمت هایی از ماده سفید رنگ مغز این افراد دچار تغییراتی شده است.
محققان معتقدند، تاثیرات نیکوتین بر این بخش موجب می شود این ماده سفید رنگ بیش از حد در مغز تولید شود و در نتیجه در شنوایی مشکلاتی به بار می آید.
در بررسی های دیگر بر روی گروهی از نوجوانان 13 تا 18 ساله که به سئوالات شنوایی و تصویری پاسخ می دادند ، مشخص شد پسرانی که در معرض دود سیگار قرار داشتند حدود 77 درصد و پسران دیگر حدود 85 درصد به سوالات پاسخ صحیح می دادند در صورتی که این میزان در دختران سیگاری حدود 84 و در دختران غیر سیگاری حدود 90 درصد بود.
بنابراین مشخص شد صدمات شنوایی در پسران بیشتر از دختران است اما در مورد علت آن هنوز تحقیقات در حال انجام است.

bidastar
14-04-2008, 21:23
کشف یک ژن مربوط به سیگارکشیدن شدید
تحقيقات- همشهری آنلاین:
گروهی از دانشمندان ژاپنی ژنی را یافته‌اند که ارتباط نزدیکی با اعتیاد به نیکوتین دارد و کشف آن می‌تواند به ابداع راه‌هایی مؤثرتر برای ترک سیگار بینجامد.
به گزارش خبرگزاری رویترز گروهی از دانشمندان ژاپنی در دانشگاه اوزاکا در میان سیگاری‌های شدید - افرادی که به محض بلند شدن از خواب سیگاری روشن می‌کنند- ژنی را یافته‌اند که مسئول تولید آنزیمی است که در تجزیه نیکوتین فعال‌تر از آنزیم‌های مشابه است.
این دانشمندان در بر رسی ژن Cyp2a6 در میان 30 سیگاری و آنهایی که در گذشته سیگار می کشیدند متوجه شدند که 70 درصد افرادی که نوع فعال این ژن را دارند به شدت به نیکوتین معتادند.
این بررسی نشان داد که درصد سیگاری‌های شدید در میان افرادی که شکل کمتر فعال Cyp2a6 را داشتند کمتر از 40 درصد است.
اگر پزشکان بتوانند این ژن را در بیمارانی که می‌خواهند سیگار را ترک کنند بیابند، می‌توانند روش‌های درمانی را مطابق آن تغییر دهند، مثلا می‌شود مقدار برچسب پوستی نیکوتینی که برای فرد سیگاری تجویز می‌شود را تنظیم کرد.

bidastar
14-04-2008, 21:24
عروق قلبي جوانان سيگاري با ترك سيگار بهبود مي يابد
محققان ژاپني دريافتند: در صورتيكه جوانان سيگاري ترك كنند، عروق دهليزي و بطني قلب آنها بهبود مي يابد.

به نقل از خبرگزاري آلمان، محققان ژاپني براي يافتن اين موضوع 15 جوان سيگاري و 12 جوان غير سيگاري را مورد بررسي قرار دادند آنها در موقعيت هاي مختلف توانايي اتساع و انقباض رگهاي اين افراد را بررسي كردند و به بهبود سريع آنها يك ماه بعد از ترك سيگار پي بردند. بر اساس اين گزارش يك ماه بعد از ترك سيگار عملكرد لايه اندوتل (endothel) قلب كه حفرات و سطح داخلي عروق خوني و لنفاوي قلب را مي پوشاند، بهبود يافت و عملكرد آن به ميزان عملكردش در افراد غير سيگاري نزديك شد.

bidastar
14-04-2008, 21:24
مصرف دخانيات و قليات شايع‌ترين علل ابتلا به سرطان حنجره است
استفاده از دخانيات و همچنين قليان، مهم‌ترين عوامل در ايجاد بيماري‌هاي شايع حنجره و خصوصاً ابتلا به سرطان حنجره در بين اقشار مختلف جامعه است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرگزاري فارس رئيس انجمن علمي گوش، گلو، بيني سر و گردن ايران تأكيد كرد:
حنجره كه به عنوان يك عضو حساس و استثنايي در حلق و در مسير ورود هوا و غذا قرار دارد به دليل شرايط خاص تشخيصي و عدم آگاهي و اطلاع عموم از بيماري‌ها و مشكلات موجود كم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.
حسين حكمت آرا، آلودگي هوا، استفاده از دخانيات و به خصوص قليان را كه متأسفانه امروز در بين جوانان و حتي نوجوانان شايع شده، مهم‌ترين عوامل در ايجاد بيماري‌هاي حنجره، تغييرات صوت و خصوصاً ابتلا به سرطان حنجره دانست و گفت: حنجره ويبراتور اصلي صدا و محل تشكيل صوت است و نقش بسيار با اهميتي در انتقال احساسات و عواطف و برقراري ارتباطات اجتماعي دارد و ‌بايد بيش‌تر مورد توجه قرار گرفته و براي سلامت و بهداشت آن تلاش كرد.
=============

bidastar
14-04-2008, 21:28
«یک آدم سیگاری»، اولین تصوری که از چنین آدمی در ذهنتان ایجاد می‌شود چیست؟ آدمی که یک نخ سیگار را در گوشه لبش گذاشته و گاه‌گاهی به آن پک می‌زند، البته با ژست‌های خاصی که در میان این افراد رایج است، آن را برای تکاندن خاکسترها گاهی نیز از دهان خود جدا می‌کند ولی پس از لحظاتی آن را روی لب‌هایش می‌گذارد.
حالا تصورش را بکنید، همین فرد روزانه ۲۰ـ۱۰ نخ سیگار داغ را روی لب‌هایش بگذارد و دود داغ آن را از دهانش فروببرد. در این میان نخستین بافت‌هایی که سروصدایشان از دست سیگار درخواهد آمد، لثه‌ها، دندان‌ها و بافت‌های نرم لب، گونه و کام است...

● سیگارکشیدن بدون دود
اگر به کشورهای جنوبی آسیا سفر کرده باشید و یا سفری به کشور هند داشته باشید، حتما دیده‌اید که مردم این کشورها عادت دارند تنباکو را بجوند. آنها معمولا برگ تنباکو را در گوشه لپ خود می‌گذارند و مانند یک آدامس، ساعت‌ها آن را می‌جوند.
خطرات جویدن برگ تنباکو کمتر از کشیدن خود سیگار نیست، چراکه مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد جویدن تنباکو، احتمال ابتلا به سرطان‌های دهان را افزایش می‌دهد.
جویدن تنباکو را نوعی «سیگار‌کشیدن بدون دود» به‌شمار می‌آورند. در صورتی که این عادت تکرار شود، ضایعه‌ای سفیدرنگ در مخاط گونه پدید می‌آید که آغازگر سرطان دهان به‌شمار می‌رود.
جالب اینجاست که عادت جویدن تنباکو خیلی زود آغاز می‌شود و معمولا کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ ساله آن را از بزرگ‌ترها یاد می‌گیرند.
تنباکوی بدون دود حاوی چندین عامل سرطان‌زای خطرناک است که یکی از این مواد «ان نیتروژن نیکوتین» است. البته افرادی که به جویدن تنباکو عادت دارند، باید منتظر پوسیدگی‌های شدید در گردن دندان‌هایشان در مجاورت لثه نیز باشند.
گاهی به این تنباکوها شکر اضافه می‌کنند تا جویدن آن برای این نوع افراد خوشایندتر شود ولی همین شکر فراوان،علیه دندان‌ها دست به طغیان زده و پوسیدگی‌های شدید را در سطح مجاور لثه دندان‌ها ایجاد می‌کند. مخاط گونه معتادان به این نوع مصرف تنباکو، چین خورده و خاکستری‌رنگ خواهد شد و تخریب شدیدی در لثه‌های آنها رخ می‌دهد.
اگر استفاده از آن برای مدت طولانی ادامه یابد، مخاط چربی‌شکل می‌شود. ترک استفاده از تنباکوی بدون دود، تقریبا در عرض یک الی ۲ هفته موجب برگشت مخاط دهان به حالت اولیه خواهد شد ولی نمونه‌برداری از ضایعات برای تشخیص سرطان دهان لازم است.

● سیگار کشیدن برعکس
اگر سیگار کشیده‌اید حتما متوجه شده‌اید که هنگامی که به سیگار پک می‌زنید دود داغ آن را با فشار به سمت مخاط سقف دهانتان (کام) می‌کشید، این دود داغ چندین بار در طول روز با سقف دهان‌تان برخورد می‌کند و حال حسابش را بکنید که در طول ماه‌ها و سال‌هایی که به سیگار پک زده‌اید چه بلایی بر سر کام‌تان آورده‌اید.
البته این اتفاق برای کسانی که به کشیدن پیپ هم عادت دارند پیش می‌آید چون آنها نیز دود داغ تنباکوی پیپ را با مخاط پوشاننده سقف دهانشان تماس می‌دهند. به مرور زمان در بعضی از افراد سیگاری یک ضایعه سفیدرنگ در این بخش از دهان پدید می‌آید.
جالب اینجاست که اگر فردی که سیگار می‌کشد از دست دندان فک بالا استفاده کند اصلا ضایعه در سقف دهانش پدید نمی‌آید چون دست دندان از برخورد دود داغ سیگار به سقف دهان او جلوگیری می‌کند. جالب‌تر اینکه در برخی کشورها مردم عادت دارند سیگارشان را برعکس بکشند یعنی بخش انتهایی سیگار را که آتش می‌زنند در داخل دهان‌شان می‌گذارند.
در این صورت ضایعه‌ای بسیار خطرناک در سقف دهان‌شان پدید می‌آید که می‌توانند به سمت سرطان‌های بسیار بدخیم دهان پیشرفت کنند. اگر عادت داشته‌اید که سال‌های طولانی سیگار یا پیپ بکشید بد نیست نیم‌نگاهی در آینه به سقف دهان‌تان داشته باشید. مخاط پوشاننده سقف دهان در برخی از افراد خاکستری یا سفید شده است و نقاط قرمز کوچکی در سطح آن دیده می‌شود. البته باید یک خبر خوش نیز به شما بدهیم و آن اینکه اگر مصرف سیگار و پیپ را کنار بگذارید این ضایعه به کلی از مخاط سقف دهان‌تان پاک خواهد شد.
ضایعات معمولا در عرض دو هفته پس از قطع سیگار از بین می‌روند ولی اگر این ضایعات پس از یک ماه از قطع دخانیات همچنان به سقف دهان‌تان چسبیده بودند و قصد نداشتند دل از شما بکنند باید به یک متخصص «پاتولوژی دهان» مراجعه کنید تا یک نمونه‌برداری از این ضایعات انجام داده و احتمال بروز بدخیمی را در آنها رد کند. این ضایعه آنقدر شایع است که نام «کام (سقف دهان) سیگاری‌ها» را به آن داده‌اند. راستی سقف دهان شما چگونه است؟

● دهان بدبو،‌دندان‌های زرد
اصلا بهتر است لبخند نزنید، چون با این همه سیگاری که در طول روز دود می‌کنید هنگامی که لبخند می‌زنید به جای آنکه یک ردیف مروارید سفید را به نمایش بگذارید دندان‌هایی زرد بدرنگ از دهان‌تان بیرون می‌افتند. سیگار و ترکیبات حاصل از آن حاوی رنگدانه‌هایی است که مرور زمان بر سطح دندان‌هایتان رسوب کرده و دندان‌هایتان را بدرنگ خواهد کرد.
به‌ویژه اگر عادت دارید سیگار را روی دو دندان جلویی‌تان نگه دارید حتما به مرور زمان تغییر رنگ بارزی را در این دندان‌ها شاهد خواهید بود. برای از بین بردن بدرنگی دندان‌هایتان نخستین قدم آن است که سیگار را ترک کنید. قدم بعدی شما این است که به مطب دندانپزشکی بروید و یک جرم‌گیری اساسی انجام بدهید. چون جرم‌ها و مواد بدرنگی به ویژه در پشت دندان‌های جلویی‌تان جایی که با دود سیگار در تماس است انباشته شده‌اند.
بروساژ قدم بعدی است که با استفاده از یک خمیر ویژه و یک برس سطح دندان‌های شما از مواد بدرنگ حاصل از سیگار پاک می‌شود. در نهایت اگر از رنگ دندان‌هایتان راضی نبودید باید با مشورت دندانپزشک‌تان از روش «سفید کردن دندان‌ها» استفاده کنید. حالا فکر می‌کنید سیگار کشیدن به این همه دردسر می‌ارزد؟
از سوی دیگر ترکیبات بدبوی موجود در سیگار نفس شما را بدبو می‌کنند. اکثر دندانپزشکان اعتقاد دارند یکی از دلایل اصلی ایجاد بوی بد دهان کشیدن سیگار، پیپ و قلیان است. برای اینکه از شر بوی بد دهان خلاص شوید سیگارتان را همین الان خاموش کنید. سیگار کشیدن باعث خشکی دهان شده و با کاهش جریان خون مخاط، شانس ابتلا به بیماری‌های دهان و دندان را افزایش می‌دهد.

● کاشتن دندان ممنوع
کشیدن سیگار و نگه داشتن آن روی دندان‌های جلویی باعث می‌شود که بسیاری از سیگاری‌ها دندان‌های جلویی‌شان پوسیده شود و کار به عصب‌کشی یا حتی کشیدن دندان بکشد. در این صورت شما می‌مانید با زیبایی که در لبخند شما از دست رفته است.
شاید فکر کنید اصلا مهم نیست، پیش یک متخصص «بیماری‌های لثه» خواهید رفت و یک جفت «ایمپلنت» تر و تمیز را جایگزین آن خواهید کرد. ولی چنین خبری نیست چون تا هنگامی که سیگار را ترک نکرده‌اید شما نمی‌توانید ایمپلنتی را در فک خود جایگزین دندان‌های از دست رفته‌تان کنید. متخصصان بیماری‌های لثه اعتقاد دارند که کشیدن سیگار شانس ابتلا به بیماری‌های لثه را در افراد معتاد به سیگار افزایش می‌دهد.دکترگلرخ ثریا
روزنامه تهران امروز

bidastar
14-04-2008, 21:29
سیگار حاوی ۴۰۰ هزار ماده شیمیایی است

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دود تنباکو و سیگار حاوی بیش از چهار هزار ماده شیمیایی است که شمار زیادی از آنها مواد محرک یا سمی و سرطان زا هستند.
دکتر مهرداد باقریان، متخصص خون و آنکلوژی، با عنوان این مطلب که دود سیگار بیش از ۴۰ نوع ترکیب سرطان زا دارد، گفت: نیکوتین سیگار و تنباکو به سرعت جذب جریان خون می شود و ظرف ۳۰ ثانیه به مغز می رسد و روی سلولهای عصبی آن اثر می گذارد.
وی با تاکید بر اینکه نیکوتین با اثر بر دستگاه اعصاب مرکزی موجب اعتیاد می شود، افزود: دود تنباکو و سیگار مانند آزیست (پنبه نسوز)، آرسنیک، بنزن و گاز رادون، جزو مواد سرطان زا درجه یک طبقه بندی می شود.
این متخصص خون و آنکلوژی، همچنین تصریح کرد: نیتروزآمین ها فعال ترین مواد سرطان زای موجود در دود سیگار و تنباکو هستند.
باقریان با تاکید بر اینکه استفاده از مواد دخانی مهم ترین عامل مرگ و میرهای قابل پیشگیری محسوب می شود، ادامه داد: خطر بروز سرطان در سیگاری ها بیش از دیگران است و این افراد حداقل ۱۵ سال زودتر از افراد غیر سیگاری به سنین در معرض خطر سرطان می رسند.
وی دود سیگار برای اطرافیان را نیز زیان آور دانست و گفت: خطر بیماری قلبی و سرطان ریه در افراد غیر سیگاری که در خانه در معرض دود سیگار اطرافیان خود هستند، ۲۵ درصد بیشتر از دیگران است.
این متخصص خون و آنکلوژی، خطر پیدایش سرطان سینه در زنان سیگاری و حتی در زنانی که در معرض دود سیگار اطرافیان هستند (در مکانهای سربسته) را، بیش از سایر زنان دانست.
وی گفت: ۵۰ درصد سرطان های مثانه در مردان و بیش از ۳۰ درصد سرطان های مثانه در زنان با استعمال دخانیات ارتباط دارد و سرطان کلیه نیزدر افراد سیگاری شایع تر است.
باقریان درعین حال تصریح کرد: افرادی که سالهای زیاد حتی تا زمان میانسالی سیگار کشیده اند، قطع کامل استعمال دخانیات خطر پیدایش سرطان ریه را به میزان زیادی کاهش می دهد.


روزنامه مردم‌سالاری

bidastar
14-04-2008, 21:30
اين برنامه براي ترك سيگار در طول سه هفته طراحي شده است. اگر زمان كوتاهتر يا بلندتري را مد نظر داريد مي توانيد اين برنامه را متناسب با زمان بندي خود تنظيم كنيد.

هفته اول
عادت هاي سيگار كشيدن خود را بررسي كنيد.
از نحوه سيگار كشيدن خود يادداشت برداري كنيد، هر روز و هر زماني كه سيگار مي كشيد موارد زير را يادداشت كنيد:
- زمان
- نوع كاري كه در حال انجام آن هستيد
- دليل سيگار كشيدن در آن زمان
- احساسي كه بعد از سيگار كشيدن داريد
- در پايان هر روز الگوي سيگار كشيدن خود را مرور كنيد؛ چه چيز شما را وادار به استعمال سيگار مي كند؟ كسالت، خشم، كارسخت، عصبانيت يا موقعيت هاي خاص اجتماعي؟ در جستجوي ساير روش ها براي روبرو شدن با اين احساسات و شرايط باشيد.


هفته دوم
برخي عادت ها را تغيير دهيد.
برنامه ترك سيگار خود را مرور كنيد. برنامه روزمره خود را به نحوي تغيير دهيد كه سيگار كشيدن سخت تر به نظر بيايد.
- سيگار را نخي و دانه اي بخريد، نه بسته اي يا جعبه اي.
- مصرف چاي يا قهوه خود را نصف کنيد(زيرا نوشيدن چاي يا قهوه و بخصوص قهوه معمولاً به استعمال سيگار مي انجامد) و به جاي آن پياده روي كنيد يا يك ليوان آبميوه بنوشيد.
- اگر معمولاً هنگام معطل شدن در ترافيك سنگين سيگار مي كشيد، به جاي آن آدامس بدون قند يا آب نبات در ماشين و در دسترس داشته باشيد.
- از محيط هايي كه پردود هستند دوري كنيد.
- زمان كشيدن سيگار روزانه را به تأخير بياندازيد، سعي كنيد هر سه يا چهار روز يك بار، اولين سيگار را ديرتر بكشيد.
ممكن است پزشك براي كمك به شما داروي ضد افسردگي تجويز كند.


هفته سوم
شمارش معكوس را آغاز كنيد.
به اطرافيانتان يادآوري كنيد كه زمان ترك كامل نزديك است. به تعويق انداختن سيگار روزانه را ادامه دهيد.
همچنين:
- سعي كنيد يك روز كامل سيگار نكشيد.
- در اتومبيل فندك نداشته باشيد.
- سيگار را با دست مخالف بگيريد.
شب قبل از ترك كامل، باقي مانده سيگارهايتان را در آب خيس كنيد و در سطل زباله بريزيد. تمام زيرسيگاري ها، فندك ها و كبريت ها را دور بريزيد. از محصولات جايگزين نيكوتين يا كمك هاي ديگر استفاده كنيد. قبل از خواب، دليل هاي ترك سيگار را مرور كنيد. خود را فاتح بر سيگار و در راه بازگشت به سلامتي تجسم كنيد


هفته چهارم
روز ترك نهايي
يك روز خاص اين هفته را انتخاب كنيد، وقتي از بستر برمي خيزيد علت هاي ترك سيگار را با خود مرور كنيد. با خودتان تكرار كنيد «به مدت يك روز قادر به انجام هر كاري هستم» احساستان را در دفتر يادداشت خود بنويسيد و براي جلوگيري از بازگشت، از هر كمك ديگري كه در برنامه داريد استفاده كنيد. از نوشيدني هاي حاوي كافئين اجتناب كنيد، چرا كه اين مواد تمايل به مصرف نيكوتين را افزايش مي دهد. از مكان هايي كه شما را به ياد سيگار مي اندازد دوري كنيد. به خاطر داشته باشيد، تمايل شديد به سيگار كشيدن در زمان ترك اعتياد طبيعي است.
اگر مشكل بي خوابي داريد، قبل از خواب يك قاشق ماست يا يك ليوان شير گرم بنوشيد. شير و ماست حاوي مواد شيميايي به نام تريتوفان است كه آرام بخش بوده و براي خوابيدن بهتر به شما كمك مي كند.
اين ميل معمولاً چند دقيقه اي بيشتر طول نمي كشد. زماني كه حس نياز شديد به كشيدن سيگار مي كنيد، نفس عميقي بكشيد و سپس يك ليوان آب بنوشيد؛ يا اين كه كمي ورزش كنيد، يك بسته آدامس، تكه هاي هويج، يا تكه هاي دارچين را براي مكيدن در دست داشته باشيد. هدف امروز شما : سيگار نكشيدن.
ممكن است ناآرام و بيقرار باشيد يا مشكل تمركز داشته باشيد و به همين خاطر احساس تنفر خود را از سيگار كشيدن نشان دهيد. اگر مشكل بي خوابي داريد، قبل از خواب يك قاشق ماست يا يك ليوان شير گرم بنوشيد. شير و ماست حاوي مواد شيميايي به نام تريتوفان است كه آرام بخش بوده و براي خوابيدن بهتر به شما كمك مي كند. آيا اين كارها را انجام داديد؟ خيلي خوب! فردا آسان تر خواهد بود. اگر اين كارها را انجام نداديد، احساس گناه نكنيد، اين به معناي ناكامي و عدم موفقيت شما نيست، ترك كردن يك پروسه است نه يك اتفاق.


هفته پنجم
استقامت نشان دهيد.
از آنچه به دست آورده ايد شاد باشيد. اگر هنوز هم ترك نيكوتين باعث بروز مشكلاتي در خواب شما مي شود، به تمرينات تنفس عميق ادامه دهيد.
ميل به کشيدن سيگار معمولاً چند دقيقه اي بيشتر طول نمي كشد. زماني كه حس نياز شديد به كشيدن سيگار مي كنيد، نفس عميقي بكشيد و سپس يك ليوان آب بنوشيد؛ يا اين كه كمي ورزش كنيد، يك بسته آدامس، تكه هاي هويج، يا تكه هاي دارچين را براي مكيدن در دست داشته باشيد.
زماني كه وسوسه مي شويد سيگار بکشيد، به مكان هايي برويد كه سيگار كشيدن در آنجا ممنوع است؛ مثلاً سينما. خيلي تمرين كنيد. از داروهاي تجويز شده توسط پزشك متخصص يا جايگزين هاي نيكوتين استفاده كنيد. يادداشت هاي خود را ادامه دهيد. هر شب قبل از رفتن به رختخواب، از اين كه آن روز از شيطان نيكوتين دور بوده ايد خوشحال باشيد. وقتي صبح ها از خواب برمي خيزيد، نفس عميق بكشيد و هوا را استشمام كنيد. الان سرحال تر از هفته قبل هستيد.


هفته ششم
داريد به هدفتان مي رسيد!
برنامه خود را ادامه دهيد... داريد به نتيجه مي رسيد! در مورد پيوستن به يك باشگاه سلامتي فكر كنيد (از پولي كه براي خريد سيگار صرف مي كرديد استفاده كنيد) با دقت در آينه به خود نگاه كنيد، به دندان هاي تميزتر، پوست سالم تر و موهاي شفاف تر خود توجه كنيد.
مواظب باشيد عواملي كه باعث پسرفت شما مي شود فريبتان ندهد: جر و بحث، معطل شدن در ترافيك سنگين يا ملاقات دوستاني كه بعد از مدت ها شما را به کافه تريا دعوت مي كنند... در پايان هفته، موفقيت خود را جشن بگيريد، اما باز هم مواظب باشيد. براي برخي افراد ترك ميل و عطش شديد استعمال سيگار، سال ها به طول مي انجامد.

bidastar
14-04-2008, 21:31
سیگار، عاملی برای بروز آب مروارید
افراد سیگاری بیش از دیگران در خطر ابتلا به آب مروارید قرار دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شبكه خبر، نتیجه بررسی محققان در هند نشان می دهد : مصرف تنباكو حتی به صورت جویدنی و استنشاقی خطر ابتلا به آب مروارید یا كاتاراكت را افزایش می دهد.
نتیجه بررسی اخیر محققان درباره بیش از 1700 فرد كه به شیوه های مختلف تنباكو مصرف می كردند ، حاكیست : احتمال ابتلا به آب مروارید در افرادی كه تنباكو مصرف می كنند ، 72 درصد بیش از سایرین است و این احتمال در افرادی كه تنباكو را می جوند یا به طور استنشاقی استفاده می كنند ، به میزان بیشتری افزایش می یابد

============

14 درصد افراد سیگاری کشور 13 تا 15 ساله هستند
عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: کاهش سن افراد سیگاری تنها مختص ایران نیست و این روند در تمام دنیا مشاهده می شود.

دکتر حسن آذری پور در گفتگو با مهر گفت:
سن شروع استعمال دخانیات در حاضر بین 13 تا 19 سالگی است که این وضعیت شامل ایران نیز می شود.
وی با اشاره به اینکه درصد شیوع مصرف سیگار در ایران نسبت به کشورهای منطقه پایین تر است، افزود:
بر اساس اطلاعات موجود، اغلب افراد سیگاری کشور بالای 30 سال سن دارند.
عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت اظهار داشت:
1/14 درصد افراد سیگاری کشور، بین 13 تا 15 سال هستند.
آذری پور افزود:
این وضعیت نشان می دهد، در صورت ادامه چنین روندی، باید شاهد افزایش جمعیت سیگاری کشور باشیم و این مسئله به هیچ وجه معقول و مطلوب نیست و می تواند برای جامعه خطرناک نیز باشد

bidastar
14-04-2008, 21:32
جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان در مورد استعمال دخانیات اعلام شد

گروهی از دانشمندان ایتالیایی ارتباط میان استعمال دخانیات و آسیب های پوستی به خصوص جوش های آکنه را شناسایی کردند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، محققان موسسه سن گالکانو در رم در بررسی های خود نشان دادند که نه تنها پیری و افزایش سن موجب چروکیدگی پوست می شود، بلکه استعمال دخانیات هم مسئول یک نوع آسیب پوستی است که "آکنه سیگاری ها" نام گرفته است.
نتایج این تحقیقات که در مجله The British Journal of Dermatology منتشر شده است، نشان می دهد جوش های پوستی 12 تا 14درصد از زنان بزرگسال التهاب هایی را در منطقه چانه و زیر فک ایجاد می کند.
این جوش ها در اثر اختلالات هورمونی به وجود می آیند اما اکنون این بررسی ها نشان می دهد که علت اصلی ایجاد نوع دیگری از این جوش ها که غیر التهابی است مصرف دخانیات است.
این دانشمندان با بررسی هزار زن بین 25 تا 50 سال کشف کردند که در 41 درصد از سیگاری ها این جوش ها وجود دارد. این در حالی است که تنها در 10 درصد غیرسیگاری ها این جوش ها دیده می شود.
در 91 درصد از موارد گروه اول جوش ها به شکل غیرالتهابی بروز می یابد و تنها در 10 درصد از افراد گروه دوم جوش های غیرالتهابی دیده می شود.
این دانشمندان در توضیح ارتباط استعمال دخانیات با جوش های آکنه توضیح دادند که نیکوتین توانایی تراکم سلولهای سطحی پوست و همچنین ترکیبات آنتی اکسیدان ها را تغییر می دهد. به این ترتیب در صورت بزرگسالان سیگاری جوش های غیر الهتابی شبیه به جای جراحت ایجاد می شود.
گام بعدی این محققان بررسی نقش دخانیات و نیکوتین روی سلولهای پوست از طریق بررسی های آزمایشگاهی و مقایسه نتایج آن با تحقیقات بالینی است.

bidastar
14-04-2008, 21:33
درد زانو در مردان سيگاري بيشتر است

تحقيقات نشان مي‌دهد افراد سيگاري در مقايسه با افراد غير سيگاري به طور متوسط درد بيشتر را در زانوهايشان تجربه مي‌كنند.
دكتر رضوان، روماتولوژيست به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: سيگار تاثيرات مخربي را بر بافت غضروف دارد، همچنين كشيدن سيگار آستانه درد در افراد را پايين مي‌آورد.
وي افزود: پوكي استخوان در ناحيه زانو يكي از دلايل مهم ناتواني و معلوليت در افراد سالمند است.
اين روماتولوژيست تصريح كرد: سيگار منجر به تخريب سلول‌ها شده و باعث جلوگيري از رشد سلولي و افزايش فشار اكسيدي مي‌شود كه نتيجه آن تخريب غضروف‌ها است.

==========

هشدار درباره صحنه های سیگار كشیدن در فیلم ها

تماشای صحنه های سیگار كشیدن در فیلم های سینمایی باعث می شود تا نوجوانان سیگار كشیدن را امتحان كنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازشبكه خبر، بررسی محققان در دانشگاه كالیفرنیا درباره 1500 نوجوان نشان می دهد : نمایش صحنه های سیگار كشیدن در فیلم های سینمایی ، نوجوانان را ترغیب می كند كه نخستین بار سیگار كشیدن را تجربه كنند.
بررسی های پیشین نشان داده بود ، نوجوانانی كه قبلا سیگار می كشیدند، بر اثر تماشای صحنه های سیگار كشیدن دوباره به استعمال دخانیات روی می آورند.

bidastar
14-04-2008, 21:33
نیکوتین موجود در دود قلیان اعتیاد آور است
بررسی ها نشان می دهد برخلاف بسیاری از عقاید و باورهای سنتی ، دود حاصل از قلیان حاوی مقدار زیادی مواد سمی است که مصرف این مواد عامل مهمی در بروز سرطان ریه و بیماری های قلبی و عروقی است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر ، براساس مطالعات معاونت سلامت و دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات ، مصرف کنندگان قلیان در هر بار مصرف دود بسیارزیادی را در مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار دریافت می کنند که میزان نیکوتین دریافتی در افراد مصرف کننده قلیان به اندازه ای است ، که ایجاد اعتیاد می کند .
براساس این گزارش ، خطر انتقال بیماری های عفونی به دلیل استفاده مشترک افراد از قلیان، وجود دارد وبیماری های منتقله از طریق دهان و دستان آلوده همچون سل و هپاتیت به وضوح دیده می شود.
از طرفی مصرف کنندگان قلیان و اطرافیان آنها ، در معرض ابتلا به انواع سرطان ها ، بیماری های قلبی ، عروقی و حملات تنفسی می باشند چرا که میزان منواکسید کربن ، فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی سرطان زا منتشره از احتراق قلیان حتی در مقایسه با سیگار به مراتب بیشتر است.
در ضمن افراد سیگاری به طور متداول 8 تا 12 نخ سیگار در روز مصرف می کنند و به طور متوسط با 40 تا 75 پک در روز حدود 5/0 تا 6/0 لیتر دود استنشاق می کنند ، این در حالی است که مصرف کنندگان قلیان در هر وعده مصرف که به طور متداول 20 تا 80 دقیقه طول می کشد حدود 50 تا 200 پک می زند که هرپکی حاوی 15/0 تا یک لیتر دود می باشد.
بر اساس بررسی های انجام شده توسط معاونت سلامت و دبیر خانه کشوری کنترل دخانیات، هرفرد مصرف کننده قلیان ازنظر مواجهه و استنشاق دود درهروعده ، معادل 100 نخ یا بیشتر سیگار ، دود دریافت می کند.
--------------

bidastar
14-04-2008, 21:34
دود سيگار باعث پيري چشم مي‌شود
تحقيقات نشان مي دهد، سيگاري‌ها چهار برابر بيشتر از ديگران دچار پير چشمي مي شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي، كسانيكه سيگار مي كشند بيشتر در معرض تخريب سلول‌هاي ماكولاي بينايي در اثر افزايش سن هستند.
بر اساس اين گزارش، محققان عقيده دارند مي توان سيگار را نيز در كنار افزايش فشارخون و افزايش كلسترول خون به عنوان عامل خطر ساز در پيرچشمي نام برد كه اين عامل مي تواند اين اختلالات چشمي را چهار برابر كند.
بنابراين گزارش، اين تحقيقات نشان مي دهند پايين بودن سطح كلسترول خوب بدن (hdl)، بالابودن نسبت كلسترول بد(ldl) و پايين بودن فرهنگ مصرف ماهي در رژيم غذايي ديگر عوامل موثر و مهم در ايجاد پيرچشمي هستند.
گفتني است، پيرچشمي شامل نوعي تخريب سلول‌هاي عصبي و بينايي است كه باعث كاهش كيفيت تصاوير ايجاد شده در شبكيه چشمي و نيز محدوديت ميدان بينايي در افراد مي شود.


==========


دود سيگار در ابتلاي نوازادن به سرطان موثر است

تحقيقات نشان مي دهد قرارگرفتن نوزادان در معرض دود سيگار باعث افزايش احتمال ابتلا به سرطان در سنين بزرگسالي مي شود.
دكتر فرشته شمسيان، متخصص ريه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: تقريبا در ادرار نيمي از اين نوزادان كه در معرض دود سيگار هستند، مقادير مشخصي از ماده شيميايي سرطانزا وجود دارد.
وي افزود: تحقيقات نشان مي دهد ادرار نوزاداني كه در معرض دود سيگار افراد سيگاري قرار مي گيرند، نسبت به ادرار بچه‌ها و بزرگسالان، حاوي مقادير بيشتري از ماده سرطانزا موسوم به Nnal است.
يادآور مي‌شود، به دليل همين مواد آلرژي زا و سرطان زا توصيه مي شود والدين نزديك يك نوزاد از استعمال سيگار خودداري كنند.

bidastar
14-04-2008, 21:34
تقويت قدرت«نه گفتن»درهنگام تعارف سيگاردردانش آموزان
مدير اجرايي جمعيت مبارزه با دخانيات با اشاره به اهميت بالاي فرهنگ سازي در عدم مصرف سيگار گفت: تقويت قدرت «نه گفتن» در هنگام تعارف سيگار در دانش آموزان از اهميت به سزايي برخوردار است.

دكتر معدني در گفت وگو با ایسنا، با بيان اين كه فرهنگ‌سازي و اطلاع رساني در زمينه عدم مصرف دخانيات درعموم مردم از اهميت بالايي برخوردار است، افزود:
به عنوان مثال در زمينه پرتاب آشغال از داخل خودرو‌ به بيرون، شهرداري تهران تيزر و انيميشن‌هاي مختلف در رسانه ملي به نمايش گذاشته است كه تاثير آن را مي‌توان در كودكان در هنگام برخورد با اين صحنه‌ها از سوي والدين مشاهده كرد. در زمينه كنترل مواد دخاني نيز چنين برنامه‌هايي نيز بايد به نمايش گذاشته شود.
وي با بيان اين كه رسانه ملي بايد تاكيد بيشتري بر روي فرهنگ سازي داشته باشد، اظهار كرد: فرهنگ سازي و اطلاع رساني از طريق رسانه ملي و جمعي در زمينه ممنوعيت مصرف سيگار و برخورد با عاملان آن بر عهده وزارت بهداشت است تا با پخش برنامه‌ها و نشست‌هاي مختلف از طريق صدا و سيما در جهت تحقق هر چه بهتر آيين نامه مبارزه با دخانيات گام برداشته شود.
دكتر معدني با بيان اين كه مصرف دو نخ سيگار در يك فضاي بسته 12 متر مكعبي، هواي آنجا را ده بار آلوده‌تر از آلوده‌ترين نقطه شهر تهران مي‌كند، تصريح كرد:
به اين ترتيب فردي كه در داخل يك تاكسي، اتوبوس يا اتاق مشترك سيگار مي‌كشد، تنفس در آن جا به سختي صورت مي‌گيرد و حق مسلم اطرافيان ضايع مي‌شود؛ بنابراين بايد با اين افراد برخورد ارشادي صورت گيرد.
مدير اجرايي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات، خاطرنشان كرد:
بر اساس يك كار تحقيقاتي بر روي توتون قليان، دو ميكروب بسيار خطرناك به نام‌هاي استرژيلوس و كوكسي گرم مثبت در آن موجود است كه خطرات بسياري را براي مصرف كنندگان در بردارد، همچنين تصور مردم مبني بر تصفيه توتون از انواع ميكروب‌ها توسط آب انتهاي قليان به هيچ عنوان پايه علمي ندارد.
وي با بيان اين كه با تكرار مضرات سيگار و قليان بايد اذعان عمومي را به سمت عدم مصرف آنها پيش برد، خاطرنشان كرد:
همچنين اطلاع رساني باعث ايجاد مبلغاني از جنس مردم در بين آنها مي‌شود. البته شكسته شدن قبح مصرف قليان در بين خانواده‌ها به علت عدم اطلاع رساني و تصورات غلط مردم در اين زمينه است.
معدني با بيان اين كه اشاعه فرهنگ مصرف قليان در خانه‌ها و تفرجگاه‌ها‌ در گذشته و حال حاضر وجود دارد، گفت:
محدود كردن مصرف سيگار، انجام فعاليت‌هاي فرهنگي، احداث كلينيك‌هاي ترك سيگار به تنهايي نمي‌توانند باعث عدم مصرف دخانيات در بين مردم شود بلكه با همكاري و قانون‌مند كردن تمامي اين اقدامات و نظارت بر اجراي قانون، امكان تحقق آن وجود دارد.
وي با بيان اين كه انجام فعاليت‌هاي پيشگيرانه بايد از كودكي صورت گيرد به ايسنا گفت:
تقويت قدرت «نه گفتن» در مردم به ويژه در دانش آموزان نيز از اهميت بالايي برخوردار است؛ به طوري كه بر اساس تحقيقات انجام گرفته اكثر افراد با يك تعارف، سيگاري شده‌اند.
معدني خاطرنشان كرد:
جلوگيري از قاچاق و گراني مواد دخاني مي‌تواند در كاهش مصرف آن موثر باشد كه نيازمند عزم ملي سازمان‌هاي مرتبط، رسانه‌ها در زمينه فرهنگ و تبليغات عليه آنهاست تا زمينه براي كاهش و كنترل مصرف سيگار فراهم شود

pakbakhteh
17-06-2008, 10:03
مرسي از همه دوستان عزيز واقعا مطالب مفيدي ارائه كردين
اما به نظرم اگه مطالبي هم در ادامه تاپيك در رابطه با نحوه ترك سيگار و اينكه چه راهكارهايي براي اين موضوع ميتونه وجود داشته باشه ارائه بشه ميشه گفت تاپيك جامع و كاملي در اين خصوص ميشه
بازم مرسي

راه كوير
13-07-2008, 08:10
نگاه داشتن سیگار روی لب باعث تشدید خطرات آن می شود. بخصوص هنگامی که دود سیگار در بزاق دهان حل می شود و شما آنرا می بلعید، سموم و مواد سرطان زا با تمامی قسمت های جهاز هاضمه برخورد خواهد داشت.

تفاوت سیگار معمولی و برگ
علاوه بر ابعاد که معمولا" سیگارهای برگ بزرگتر هستند نوع و میزان تنباکویی که در آنها بکار رفته نیز متفاوت می باشد. سیگارهای معمولی که معمولا" سایز واحدی دارند کمتر از یک گرم تنباکو را در خود دارند. در حالی که سیگار های برگ با توجه به ابعادشان می توانند بین 5 تا 17 گرم تنباکو را در خود داشته باشند. کشیدن سیگار های برگ بزرگ ممکن است تا یک ساعت هم بطول انجامد اما سیگار های معمولی حدود 10 دقیقه بیشتر عمر ندارند.

اینکه کدام نوع از سیگارها خطر بیشتری دارد به میزان مصرف و استنشاق دود و همچنین مقدار کشیدن دود به داخل ریه بستگی دارد. چرا که سموم و مواد سرطان زایی که در هر دو وجود دارند تقریبا" مشابه می باشد.

اغلب افرادی که به سیگار معمولی اعتیاد دارند، هر روز و به مقدار زیاد آنرا مصرف می کنند در حالی که آمار نشان می دهد افرادی که سیگار برگ می کشند بصورت گاه و بیگاه آنرا مصرف کرده و نیز کمتر از افراد معتاد به سیگار معمولی دود آنرا به درون ریه خود می کشانند بنابراین معمولا" افرادی که سیگار برگ می کشند در معرض خطر کمتری هستند. در هر صورت چه دود سیگار را به درون ریه خود بکشانیم چه نه، لب، زبان، دهان، گلو و حنجره در معرض خطر سرطان خواهند بود.

خطر استنشاق دود سیگار در محیط برای افراد غیر سیگاری

دود سیگاری که در محیط وجود دارد به Environmental tobacco smoke یا ETS معرف است. ETS ناشی از سیگار معمولی یا برگ همانند دود سیگاری که به دهان وارد می شود شامل همان سموم و مواد سرطان زا می باشد. تنها نکته آن است که سیگار برگ به علت دارا بودن میزان تنباکوی بیشتر ETS بیشتری طولید می کند.

با این حال میان ETS این دو نوع سیگار تفاوت هایی وجود دارد که به نحوه ساخت آنها بر می گردد. در قسمتی از پروسه ساخت سیگار برگ مرحله تخمیر وجود دارد که در این پروسه مواد سرطان زای تولید شده بگونه ای در می آیند که با روشن شدن سیگار برگ به راحتی می سوزند و بصورت گاز آزاد می شوند. اما در سیگارهای معمولی بخصوص آنهایی که لفاف کاغذی نا مرغوب دارند سوختن نا مناسب کاغذ باعث می شود که تنباکو بصورت ناقص بسوزد و این مواد خطرناک کمتر آزاد شوند. بنابراین در کل می توان گفت که ETS حاصل از سیگار برگ خطر بیشتری دارد.

نیکوتین
نیکوتین عاملی است که در تنباکو موجود است و نماینده خطر بسیار بزرگ سیگار یعنی اعتیاد می باشد. سیگارهای معمولی حدود 9 میلی گرم و سیگارهای برگ بین 100 تا 400 میلی گرم نیکوتین در بر دارند. نیکوتین به محض آنکه به داخل ریه کشیده شود جذب می شود و اثر اعتیاد آور خود را باعث می شود علت آنکه افراد کمتر به سیگار برگ معتاد هستند آن است که آنها دود سیگار را به داخل ریه خود نمی کشند. اما نیکوتینی که در دهان می ماند بیشتر حالت یک سم خطر دارد تا یک ماده اعتیاد آور.

karin
19-07-2008, 12:37
كشيدن ۲۰ نخ سيگار در روز غلظت منواكسيد كربن در خون را بيش از پنج درصد افزايش مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، پژوهشگران انجمن چشم آمريكا اعلام كردند؛ دود سيگار موجب كاهش قدرت ديد افراد مي‌شود. به گفته اين پژوهشگران، دود سيگار خطر تحليل سلولهاي عصبي شبكيه را افزايش داده و موجب بروز نوعي بيماري غير قابل درمان به نام «دژنر سانس ماكولا» مي‌شود كه در آن قدرت بينايي به شدت كاهش مي‌يابد.

دود سيگار با كاهش مواد آنتي‌اكسيدان بدن موجب افزايش خطر بروز اين بيماري مي‌شود و علاوه بر آن خطر ابتلا به بيماري آب مرواريد را نيز در افراد سيگاري افزايش مي‌دهد.

نيكوتين موجود در سيگار با چسبندگي به سطح ريشه دندانها مانع اتصال لثه به دندان مي‌شود كه متعاقب آن فاصله ميان لثه و دندان عميق‌تر شده و چرك و ساير ترشحات ميكروبي اين ناحيه را پر كرده كه باعث لقي دندان و بوي بد دهان شده كه اين امر از عوارض مصرف طولاني مدت سيگار است

death knight
22-07-2008, 21:54
با اين همه تركش خيلي مشكله
موقتي راحت ميشه ترك كرد اما دايم نميشه
--------------
امروز بعد از چندين روز نكشيدن 2 نخ كشيدم
خيلي بده كه سيگار ضرر داره

karin
31-07-2008, 22:30
خبرگزاري فارس: نتيجه تحقيقات اخير دانشمندان آمريكايي نشان داد احتمال سكته‌هاي قلبي در افراد غير‌سيگاري ازدواج كرده با سيگاري‌ها بيش‌تر است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز از واشنگتن، نتايج اين تحقيقات سه‌شنبه منتشر شده و نشان دهنده خطر دود سيگار براي افراد ديگر است.
محققان اعلام كردند، ازدواج با افراد سيگاري خطر سكته قلبي در افرادي كه هرگز سيگار نكشيده‌اند را تا 42 درصد نسبت به افرادي كه با يك غير سيگاري ازدواج كرده‌اند، افزايش مي‌دهد.
اين احتمال براي افرادي كه سابقاً سيگار مي‌كشيده‌اند و هم اكنون با يك سيگاري ازدواج كرده‌اند به 72 درصد افزايش يافته است.
ماريا گليمور از مدرسه بهداشت عمومي هاروارد در بوستون كه با همكاري دانشگاه كلمبيا نيويورك اين تحقيق را انجام داده است در گفت‌وگوي تلفني به رويترز گفت: "ترك سيگار هم به سلامت شما و هم سلامت اطرافيانتان كمك مي‌كند."
اين تحقيق بر روي 16 هزار و 225 نفر از افراد 50 سال به بالا كه سابقه سكته نداشته‌اند و به طور ميانگين به طول 9 سال انجام شده است.
بر اساس پژوهش‌هايي هم قبلاً انجام شده است احتمال ابتلاي افرادي كه دود سيگار سيگاري‌ها را استنشاق مي‌كنند به سرطان ريه، سينوس‌ها، عفونت‌هاي تنفسي و بيماري‌هاي قلبي بيش‌تر از سايران است.
نتايج اين تحقيق ‌در مجله آمريكايي پزشكي پيش‌گيري منتشر شده است.

samankermani
15-08-2008, 19:51
شنایی با موادی که شما را خواهند کشت !
دخانيات دخانيات كلمه اى است عربى مشتق از دخان كه در لغت به معنى دود است ، بنابراين هر چه ايجاد دود كند به نام دخانيات ناميده مى شود، ولى در اصطلاح امروز، دخانيات به توتون ، تنباكو، و مشتقات اينها مانند سيگار، چپق ، و قليان گفته مى شود.
دخانيات چنانچه از معنى آن پيداست غير از دود چيزى نيست و دود همان كلمه اى است كه انسان از شنيدن آن تنفر دارد، زيرا كلمه دود انسان را بياد تاريكيها ، تيره گيها و خفقانه مى اندازد، دود يعنى لمت و فشار روح و دل آرى همين دخانيات است كه جسم و روح ما را مى فشارد، صورت گلگون جوانان را به تيرگى و سياهى مى كشاند، و قلب روشن آنان را تير و تاريك مى سازد، و همان دود است كه اخلاق نيكوى انسانها را به تندى و عصبانيت ، تبديل مى كند.
دخانيات همان دودى است كه بشر با يك كبريت آنرا روشن مى كند، و بوسيله آن خرمن زندگى خود را به آتش مى كشد، و در اين خرمن ، قبل از هر چيز سلامت خود را مى سوزاند و سپس در آمد روزانه خود را كه براى بيشتر افراد، با كندن جان ، فراهم مى شود به آتش مى كشد حال بهتر است با تركيبات اصلى اين دود و دخان بيشتر آشنا شويم
تركيبات شيميايى ، توتون و دود آن عبارتند از:
۱- نيكوتين
۲ - گاز كربنيك
۳ - اسيد استيك و اسيد سيانيدريك
۴ - الكل متيليك
۵ - آمونياك
۶ - پريدين
۱- نيكوتين در سال ۱۸۲۸ بوسيله پوست وت و ايمان كشف شد، اگر محلول يك يا دو در صد نيكوتين خالص به قورباغه تزريق شود، مرگ آن حتمى است براى كشتن خرگوش ۴/۱ تزريق آن كافى است و براى كشتن سگ ۲/۱ تا دو قطره
۲- از كربنيك همه مى دانند موجب خفگى است
۳- اسيد استيك و اسيد سيانيدريك، با يك قطره اين اسيد يك انسان را مى شود نابود ساخت
۴- الكل متيليك، باعث كورى چشم است
۵- آمونياك ، همان چيزى است كه از فساد مواد آلى تهيه مى شود
۶- پريدين ، مولد سرطان است بايد ديد كسى كه روزى ۲۰ عدد سيگار مى كشد تا چه اندازه خود را به مرگ تدريجى مبتلا كرده است
در ۲۰ عدد سيگار:نيكوتين، پريدين ، آمونياك ، اسيد سيانيدريك ، اسيد كربن
بد نيست از معتادين به دخانيات بپرسيم به جاى پول دادن و خريدن اين همه سموم و بعد كشيدن و مسموم شدن ، بهتر نيست اين پولها را صرف ميوه هاى شيرين و گوارا بنماييد؟
بعضى از افراد معتاد براى سيگار كشيدن خود دليل مى آورند و مى گويند: كشيدن سيگار باعث آرامش فكر و اعصاب است ولى اين دليل صحيح نيست ، زيرا: استعمال دخانيات در حين انجام كارهاى سنگين دو چندان ضرر مى رساند. كسى كه در اثر فشار كار زياد جسمى ، استراحت مى كند بنا به گفته فيزيولوزيست ها دين خود را در قبال اكسيژن ادا مى كند.
در موقع اشتغال به كار سنگين احتياج به اكسيژن آنقدر افزايش مى يابد كه بدن در آن حالت با نفس كشيدن هاى پى در پى تند و عميق و تشديد كار قلب ، نمى تواند اكسيژن را تاءمين كند و در نتيجه نقص اكسيژن گيرى ، خستگى توليد مى شود.
رفع خستگى انسان پس از كارهاى سنگين با تنفس عميق بايد توام باشدت تا مواد حاصله در حين كار در اثر اكسيداسيون از بين بروند، استعمال دخانيات در چنين وضعى موجب كمبود اكسيژن گيرى گرديده و از نيروى كار مى كاهد.روى اين اصل مشاهده اسكى بازى كه در حال اسكى سيگار به دهن دارد و يا ورزشكارى كه بخاطر سيگار خميازه مى كشد چقدر ملال انگيز است
دخانيات و ويتامن ث
دخانيات ويتامين ث بدن را فاسد مى نمايد و شخص معتاد را زود پير مى كند، زنان معتاد كمتر بار دار ميشوند ، زخم معده معتادين دير جوش مى خورد. قطران دود كه به صورت جرم مى باشد ايجاد سرطان مى نمايد
قندهاى مصنوعى
يكى از مواد لازم بدن ، مواد قندى است يعنى شيرينيها، چنانكه چربيها نيز قسمت ديگرى از مواد ضرورى بدن را تشكيل مى دهند، ولى مواد قندى ضرورى را بايست از قندهاى طبيعى تاءمين نمود، مثلا با خوردن خرما، عسل ، چغندر…. كاملا مواد قندى بدن تامين مى شود قندهاى مصنوعى بواسطه داشتن مقاديرى داروهاى شيميايى براى سلامت بدن مضر است و جزء عوامل مرگهاى تدريجى محسوب مى شود.
لبو تمام مواد لازم را از نظر ويتامين و آنزيم جهت هضم و جذب قند دارد، قندى كه با كمك داروهاى شيميايى از چغندر گرفته مى شود فايده اين عوامل مفيد بوده و براى اينكه در بدن سوخته و نيروى لازم را تحويل دهد ناچار است كه اين عوامل را از غذاهاى ديگر و ذخاير بدن گرفته انسان را دچار كمبود آنها ساخته و موجب گرسنگى نامرئى گردد و سرانجام بيماريهايى ايجاد نمايد.
قند سفيد يك غذاى محرك و بيمارى زاست و در زندگى نيمه مصنوعى شما از غذاهاى كشنده مسحوب مى شود مرگ تدريجى كه از خوردن قند سفيد به انسان دست مى دهد، عامل بسيارى از ناخوشيها و ناراحتيهاى جسمى و روحى است ، دندان را خراب مى كند، خون را كثيف مى نمايد.كبد را كه سكان كشتى بدن است خراب مى نمايد و سلسله اعصاب را ضعيف مى سازد.
به اين جهت توصيه مى شود كه براى شيرين كردن كام خود، حتى المقدور از شيرينيهاى طبيعى مثل عسل ، مويز، شيره ، خرما و لبو استفاده نماييد، و اگر خواستيد قند سفيد بخوريد از قند نيشكر بهره مند شويد
چاى - قهوه - انواع كولاها چاى و كولاها خصوصا چاى خوراكى جزو رژيمهاى عموم خانواده هاست ، عمومى ترين وسيله پذيرايى هر مهمانى است ، قهوه هم كم و بيش ‍ در بعضى خانواده ها استعمال مى شود.
با آنكه چاى و قهوه و همين طور كولاها فاقد مواد ضرورى و لازمند متاءسفانه نزد بيشتر خانواده ها بحسب عادت از رايج ترين آشاميدنيها مى باشند يك دسته ديگر از غذاهاى ضد حياتى ، اجسام دو محلولى هستند كه در آب و روغن حل مى شوند.
خاصيت اين اجسام اين است كه به كمك آب به طرف سلولهاى بدن مى روند و در چربى غشاء سلولها مخصوصا سلولهاى عصبى حل شده داخل آنها راه يافته سبب تخدير و بى حس كردن سلولهاى مى شوند.مهمترين اين اجسام دو محلولى عبارتند از الكل ، مرفين ، ترياك ، كافئين ، قهوه و چاى ، تئوبرملين و كاكائو.
اشخاص معمولا بدون آنكه مسموميت اين مواد را منكر شوند خود را بوسيله آن مسموم مى كنند… ما صبح بجاى آنكه ميوه بخوريم صبحانه خود را با چاى شروع مى كنيم ، و تا آخر شب هر موقع هوس نماييم خود را مسموم مى سازيم كولاها نيز آشاميدنيهايى هستند كه مقدارى كافئين دارند، و حتى مقدار اين سم در آنها دو برابر يك قهوه بسيار تند است ، كولاها توليد زخم معده كرده و ميناى دندان را فاسد مى كنند.
ليمو نادها، آشاميدنيهاى بسيار بدى هستند زيرا اگر با قند سفيد درست شوند ضررهاى بسيار دارند و زود فاسد مى شوند و حال آنكه ليمو ناد سازها براى جلوگيرى از ترش شدن آن معمولا‌« ساخارين » كه سم كبد است استعمال مى نمايند چاى و قهوه عامل خوابى و ريزش موى سر است بعضى از سموم مثل كافئين كه درچاى و قهوه وجود دارد خواب را كم مى كند
يكى از عوامل موثر ريزش و سفيد شدن موى سر قهوه است ، در آزمايشگاه به عده زيادى از خوكچه هاى هندى كه خوب تغذيه شده بودند مقدارى قهوه خوراندند پى از مدتى ديدند كه در اين حيوانات عوارض ‍ كمبود ويتامين هاى (ب ) ظاهر شده است ، بعد از آزمايش و تشرح دقيقى كه در آنها به عمل آمد معلوم شد قهوه اى كه به اين حيوانات خورنده شده است تمام ويتامين هاى (ب ) را در معده و روده ها حل كرده و به خارج دفع و نگذاشته است جذب خون و بدن شود.

karin
29-08-2008, 20:36
افراد سیگاری نه تنها سـلامـتـی خـود را در مـعـرض انــواع بیماریهای خطرناك قرار می‌دهـنـد، بـلـكه بـاعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافیانشان میگردند. متاسفانه امـروزه برخی افراد به غلط سیـگار كـشـیـدن را نشانـه بلـوغ و یـا حتی "كلاس" در خود محسوب می كنند و با پـك زدنهـای آنچنانی سعی در خود نمایی و فخر فروشی مینمایند! ...


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


عوارض و صدمات ناشی از استعمال سیگار تقریـبـا" بـرای همگی ما آشكار و معلوم است امـا در ایـن بـخـش بـه ۲۳ دلیل مهم برای ترك سیگار اشاره میكنیم:
۱- ظاهر آراسته تر با حذف لكه های روی انگشتان و دندانهایتان.
۲- حذف بوی بد دهان ناشی از كشیدن سیگار و تنفس راحت تر.
۳- حذف بوی سیگار از روی لباس، مو، و بـدنـتـان و تـمـام وسـایـلـی كه با آنها سر و كار دارید.
۴- پیشگیری از پیدایش چین وچروك زود هنگام در پوست صورتتان.
۵- حذف مشكلات تنفسی از قبیل:خس خس حین تنفس، سرفه، برونشیت مزمن و از همه مهمتر سرطان ریه.
۶- بازیافت دوباره حس بویایی و چـشایی كـه بـر اثر استعمال سیگار از حساسیتشان كاسته شده است. دوباره طعم واقعی غذایتان را احساس خواهید كرد.
۷- احساس سرزندگی و شادابی دوباره در زندگی. افزایش قوای جسمانی.
۸- خواب بهتر و راحت تر.
۹- كاهش خطرات بیماریهای قلبی، نـفـخ، فـشـار خـون بـالا، تـپـش قـلـب، زخـم مـعده، برگشت اسید معده، سرطان دهان و تعداد بیشماری از سرطان های گوناگون.
۱۰- كاهش بیش از ۵۰ بیماری و عارضه های گوناگون.
۱۱- دوباره كنترل رفتار خود را بدست خواهید آورید و با رهایی از زنـدان اعـتـیـاد بـار دیگر حس آزادی را باز پس خواهید گرفت.
۱۲- كاهش خطر آسیب رسیدن به نوزاد در زنان باردار.
۱۳- افزایش طول عمر (افرادی كه بطور مستمر سیگار می كشند بطور متوسط ۱۶ سال از عمر خود را از دست میدهند ).
۱۴- فراهم آوردن یك محیط سالم و سلامت برای كودكان وتمام افرادی كه با آنان زندگی می كنید.
۱۵- الگوی مناسبی برای فرزندانتان خواهید بود .
۱۶- حذف هـزیـنـه هـای خرید سیگار كه قابل توجه بوده و میتوان آن را صرف امور بهتری كرد.
۱۷- رهایی از صدها ماده سمی و سرطانزای موجود در سیگار.
۱۸- تردد و مسافرت بوسیله قطار، هواپیما و اتوبـوس بـرای شـما و دیـگر افراد سهل تر و دلپذیرتر خواهد شد.
۱۹- دیگر در محل كارتان مجبور نمی باشد برای سیگار كشیدن به بیرون بروید.
۲۰- آنكه بوسیدن محبوبتان میسر گشته و دیگر بوی دهانتان او را آزار نخواهد داد.
۲۱- بـا تـرك ایـن عـادت نـادرسـت اعـتـمـاد بـنـفس خود را افزایش داده و به اراده خودتان ببالید.
۲۲- از دنبال جاسیگاری گشتن خلاصی می یابید.
۲۳- از آن مهمتر دیگر نیازی به مطالعه دوباره این مقاله نخوهید داشت!


منبع: همپرواز

karin
04-09-2008, 23:19
طبق تحقيقات سازمان جهاني بهداشت در هر ‌٨ ثانيه يك نفر در دنيا به علت استعمال دخانيات جان خود را از دست مي‌دهد.

نتايج تحقيقات حاكي از آن است چنانچه افراد در سنين نوجواني شروع به كشيدن سيگار كنند (بيش از ‌٧٠ درصد موارد سيگاري شدن در اين مرحله اتفاق مي‌افتد) و مدت ‌٢٠ سال يا بيشتر به اين عمل ادامه بدهند بين ‌٢٠ تا ‌٢٥ سال زودتر از افرادي كه به هيچ‌وجه در زندگي سيگار نكشيده‌اند، خواهند مرد.
تنها سرطان ريه يا بيماريهاي قلبي پيامدهاي استعمال دخانيات نيست بلكه مجموعه‌اي از مسايل و مشكلات بهداشتي در ارتباط با مصرف مواد دخاني وجود دارد كه مي‌تواند به لحاظ شرايط جسماني و مقاومت ايمني در افراد سيگاري بروز مي‌كند، كه برخي از آنها عبارتند از:

‌١- از دست دادن موها
با تضعيف سيستم ايمني افراد سيگاري در اثر مصرف مواد دخاني، بدن اين افراد مستعد ابتلا به انواع بيماريها از جمله «لوپوس اريتماتوز» مي‌شود كه اين بيماري مي‌تواند عامل از دست دادن موها، ايجاد زخم‌ در دهان، جوش‌هاي پوست روي صورت، سر و دست‌ها شود.

‌٢ - آب مرواريد (كاتاراكت)
افراد سيگاري ‌٤٠ درصد بيش از افراد ديگر در معرض ابتلا به آب مرواريد، كدر شدن عدسي چشم و ممانعت از عبور نور و در نهايت نابينايي هستند.

‌٣ - چين و چروك
استعمال دخانيات باعث از بين بردن پروتئين‌هاي انعطاف دهنده پوست مي‌شود؛ همچنين باعث تحليل بردن ويتامين A و محدود كردن جريان خون در عروق پوست مي‌گردد.
پوست افراد سيگاري خشك و داراي خطوط و چين خوردگي‌هاي ريزي در اطراف لبها و چشمهاست.

‌٤ - ضايعات شنوايي
افراد سيگاري ‌٣ برابر بيش از افراد غير سيگاري به عفونت گوش مياني دچار مي‌شوند.

‌٥ - سرطان پوست
افراد سيگاري ‌٢ برابر بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر ابتلا به نوعي سرطان پوست (پوسته پوسته شدن، برجستگي روي پوست) قرار دارند

‌٦ - فساد دندانها
افراد سيگاري ‌٥/١ مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها هستند.

‌٧ - پوكي استخوان
منواكسيد كربن يكي از اصلي‌ترين گازهاي سمي در خروجي اگزوز اتومبيل و دود سيگار است، ميل تركيبي اين گاز با خون بسيار بالاتر از اكسيژن است. اين گاز باعث كاهش قدرت عمل اكسيژن در خون افراد سيگاري حرفه‌اي تا ‌١٥ درصد مي‌شود.
استخوان‌هاي افراد سيگاري تراكم خود را از دست داده و به راحتي شكسته مي‌شود همينطور زمان التيام يافتن و جوش خوردن آنها پس از شكستگي تا ‌٨٠ درصد افزايش پيدا مي‌كند.

‌٨ - بيماريهاي قلبي
بيماريهاي قلبي ـ عروقي ناشي از استعمال دخانيات بيش از ‌٦٠٠ هزار نفر را در سال در كشورهاي توسعه يافته از بين مي‌رود استعمال دخانيات باعث افزايش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، افزايش خطر ابتلا به فشار خون بالا و گرفتگي عروق و نهايتا ايجاد حمله قلبي و سكته مي‌شود.

‌٩ - زخم معده
استعمال دخانيات مقاومت معده را در برابر باكتريها پايين مي‌آورد؛ همچنين باعث تضعيف معده در خنثي سازي اسيد معده و مقاومت در برابر آن بعد از غذا خوردن و بر جاي ماندن باقيمانده اسيد در معده و در نتيجه تخريب ديواره آن مي‌شود.
زخم معده افراد سيگاري به سختي درمان مي‌شود و احتمالي بهبودي آن تا زماني كه فرد سيگاري اكثرا اندك است.

‌١٠- تغيير رنگ انگشتان
قطران موجود در دود سيگار در اثر استعمال مستمر دخانيات روي انگشتان و ناخنها جمع شده و باعث تغيير رنگ آنها به قهوه‌اي مايل به زرد مي‌شود.

‌١١ - سرطان رحم و سقط جنين
استعمال دخانيات در دوران بارداري مي‌تواند باعث افزايش خطر زايمان نوزاد با وزن كم و بروز مسايل بهداشتي در آينده شود. سقط جنين در مادران سيگاري ‌٢ تا ‌٣ برابر بيشتر است

‌١٢ - تغيير شكل دادن سلولهاي جنسي در مردان
استعمال دخانيات باعث كاهش تعداد اسپرم و كاهش جريان خون در آلت تناسلي مردان و ناتواني جنسي در اين افراد مي‌شود. ناباروري جنسي در مردان سيگاري نيز متداول‌تر از افراد غير سيگاري است.

‌١٣ - سرطان
بيش از ‌٤٠ عنصر سرطانزا در دود سيگار وجود دارد احتمال سرطان ريه ‌٢٢ مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري است.
طبق تحقيقات بي شماري كه انجام شده است در صورت ادامه استعمال دخانيات توسط افراد سيگاري، احتمال مبتلا شدن آنها به انواع سرطان‌هاي ديگر از قبيل زبان، دهان، غدد، بزاق و حلق (‌٦ تا ‌٢٧ برابر)، سرطان بيني (‌٢ مرتبه بيشتر)، گلو (‌١٢ مرتبه)، مري (‌٨ تا ‌١٠ برابر)، حنجره (‌١٠ تا ‌١٨ برابر)، معده (‌٢ تا ‌٣ برابر)، كليه (‌٥ برابر)، آلت تناسلي مرد (‌٢ تا ‌٣ برابر)، لوزالمعده (‌٢ تا ‌٥ برابر) مقعد (‌٥ تا ‌٦ مرتبه) وجود دارد. سیگار و راه های ترک آن
مطمئن باشید صحیح ترین مبارزه را در زندگی خود انجام میدهـید. در نهایت اگر میخواهید عادت
دیگری را جایگزین كشیدن سیگار نمایید دقت كنید كه كار بد تر از بد نشود!

افراد سیگاری می گوینـد كه هـیـچ چیزی لذت بخشتر از كشیدن یك نخ سیگار بعد از یك روز خسته
كننده نیست. با اینحال اكثر آنها بزرگترین آروزی خود را پایان دادن به این عادت زننده شان
میدانند. در آمریكا سالانه حدود ٤٠٠ هزار نفر بدلیل امراض ناشــی از مصرف سیگار جان خود را
از دست میـدهنـد. استـعمال دخانیات خطر ابتلا به سرطان ریه را تا حـد بـسیـار زیـادی افزایش
میدهد.

شما سیگاری هستیـد؟ آیا تـا بـه حال سـعـی در تـرك آن كرده اید؟ آیا سعی و تلاش شما بی نتیجه
مانده اسـت؟ روشهای زیر بشما كمك زیادی در ترك كردن سیگار بصورت دائمی خواهد نمود.


● تصمیم جدی برای ترك
اولین فكری كه ممكن است به ذهن شـما خـطـور نماید این است: چرا باید تركش كنم؟ برای شروع باید سلامتی خود را مد نظر داشته باشید. ترك آن، بـلافاصله باعث كاهـش احتمال ابتلا به انواع سرطان میگردد. این نیز واقعیتی محسوب میشود كه سیـگاریهـای سابق نسبت به كسانیكه كماكان سیگار میكشند از سلامتی بیشتری برخـوردانـد. بـه علاوه دیگر دود سیگار اطرافیان شما را آزرده خاطر نخواهد كرد.
سپس نوبت به برطرف شدن مسائلی دیگر می رسد. نـفس شما دیگر بوی بد نخواهد داد، حس ذائقه شما بازگشته و همه چیز خوشمزه تر خواهد شد. و به این فكر كنید كه با ترك سیگار تا چه اندازه در پول خود صرفه جویی میكنید. اگر روزی یك پاكت میكشید، در سال حدود ٢٠٠ هزار تومان دود می كنید در حـالی كه میتوانـید این پول را به مصارف بهتری برسانید.
مسئله مهمی كه باید بخاطر داشته باشید این است كه تنها زمانی میتوانـید سیگار را ترك كنید كه آمادگی آن را داشته باشید. بخاطر دیگران یا دلایلی كه زیاد بـرایتان اهمیت ندارد، اقدام به ترك آن نكنید. فقط برای خودتان این كـار را انـجام دهیـد. ایـن تنها روشی است كه قطعا شما را موفق خواهد كرد.

● طی مراحل
از آنجایی كه سیگار یكی از مشكلترین عادتهایی است كه میتوان كنار گذاشت، در این قسمت چندین روش برای مجهز تر نمودن تلاش و كوشش شما برای رسیدن بـه هـدف ارائه شده است.

● تاریخی برای شروع تنظیم كنید
بعد از این تصمیم به ترك سیگار گرفتید، لازم است تاریخی را برای شروع در نظر بگیرید. قصور در این كار خیلی راحت میتواند باعث ترغیب شما در به تاخیر انداختن تـرك سیگار تا مدتی نامعلوم گردد. همچنین باید ببینید كه آیا میخواهید به یكباره آن را كنـار بگذارید و یا به تدریج. البته معمولا بهتر است كه به یكباره این كار را انجام دهید. اگر به كشیدن حتی یكی دو نخ سیگار ادامه دهید، بازهم ممكن است مانند گذشته در دام بیفتید.

● عهد ببندید
اگر چه این عمل جنبه قـانونی ندارد، اما با بستن یك قرارداد میتوانید به كارتان رسمیت ببخشید. این پیمان را با یكی از دوستان یا یكی از اعضای خـانـواده خـود بسته و به هر كسیكه میشناسید اعلام كنید كه قصد ترك سیگار را دارید تا غرورتان شمـا را در راهـی كه میروید ثابت قدم نگاه دارد. بعلاوه میتوانید اقدام بنصب تابلوی “لطفا سیگار نكشید” در خانه، محل كار یا اتومبیل خود نمایید تا دیگران را از تعهد خود آگاه نگاه دارید.

● طلب یاری نمایید
چرا از دیگران برای رنگ كردن خانه و یا اثباب كشی درخواست كمك میكنیم؟چون وقتی بار مسؤلیتی را با دوستان تقسیم می نماییم راحت تر می توانیم از عهده اش برآییم.
وقتی همزمان با دوستتان سعی در ترك سیگار میكنید، میتوانید انگیزه یكدیگر را تجدید نموده و در لحظات سخت با هم صحبت كنید. نقل و انتقال تجربیات به همدیگر اثرات بسیار سودمندی دربر خواهد داشت.
در روش دیگر برای برخی افراد مفید واقع شده اند: طب سوزنی و هیپنوتیزم. این روشها روی جسم و ذهن عمل نموده و باعث مقاوت بدن در برابر نیكوتین می گردند. میزان اثر بخشی از شخصی به شخصی دیگر متفاوت است.

● رخت و لباس دخانیات را از تن بیرون كنید
نگهداری سیگار در منزل احتمال مراجعه به آن را افزایش می دهد. هـر چـیـز مـربــوط بـه دخانیات مانند زیرسیگاری، فندك و سیگار را دور انـداخـتـه و از آنـــچــه كـه با استـعـمـال دخانیات مربوط میشود خود را رهایی دهید.

● عادت دیگری را جایگزین نمایید
سیگار كشیدن یك عادت است. كاری كه شمـا بـرای آرام كـردن اعـصاب یا مشغول نگاه داشتن خود به صورت ناخودآگاه انجام می دهید. لازم اسـت عـادت دیـگـری را جـایگزین كشیدن سیگار نمایید. برای مثال می تـوانـیـد آدامـس بـجـویـد، آب نـبـات بخورید و یا از سبزیجات استفاده كنید.
گذشته از این،سعی كنید میل و كشش خود را به كشیدن سیگار با انجام برخی اعمال بی ضرر و وقت گیر جایگزین كرده و از بـیـن بـبرید. هرگاه هوس كشیدن كردید، یك لیوان پر آب بخورید تا میلتان فروكش كند. هدف این است كه كمی فاصله انداخته تا رغبت شما برای مصرف سیگار مرتفع شود.

● رویه زندگی خود را تغییر دهید
ترك سیگار آغاز جدیدی برای شما بشمار آمده و باید عادتهای خود را مطابق با آن تغییر دهیـد. اگـر به همراه چای صبحانه عادت به كشیدن سیگار داشتید، بجای آن آب پرتقال یا شیر موز بخورید. اگر در بین وقت استراحت كلاس دانشگاه، با دوست خود مبادرت به كشیدن سیگار می نـمـودیـد، مـن بـعـد از این با افراد غیـر سـیگاری و در محیطهایی كه سیگار كشیدن در آنجا ممنوع است، وقت استراحت خود را بگذرانید. عادتهایی جدید و سالمتر برای خود درنظر بگیرید.

● از اماکنی كه سیگار كشیدن در آنها رواج دارد دوری كنید
حتما لازم نیست همه دوستان سیگاری خود را كـنار گـذاشته و با آنها قطع رابطه كنید، اما سعی نمایید در محلهایی كه معمولای افـراد سیگاری رفـت و آمـد داشته و استعمال دخانیات در آنجا رایج است رفت و آمد نكنید. در قسمتـهای سیـگار مـمـنـوع رستـورانهـا بنشینید. رعایت این مسئله در مراحل ابتدایی ترك بسیار پر اهمیت است. درو ماندن از وسوسه كشیدن سیگار كمك شایان در به هدف رسیدن شما خواهد نمود.

● از محصولات طبی كمك بگیرید
دنیــای پزشـكـی از ایـن موضـوع كامـلا آگـاه است كه ترك سیگار مشكل تر است از آن چیزی است كه گفته میشود. بنابراین محصولات زیادی برای از بین بـردن این عـادت بـد تولید شده است. در وحله اول آدامس نیكوتینی ساختـه شد كه نه تـنـها بـاعث مشـغـول نگاه داشتن دهان شما میگردد، بلكه مقدار اندكی نیكوتین برای ارضای بدن وارد سیستم فرد مینماید.
بطور مشابه، برچسبهای نیكوتینی وجود دارند كه باعـث مقاومت بدن در برابر نـیـكـوتـین هنـگـام نـكشیدن سیگار میشونـد. و در انـتـها داروهایی مانند “زایبن” باعث از بین رفتن میل و رغبت شما به كشیدن سیگار میگردند. در هرحال پیش از بكاربردن هر كدام از این محصولات با پزشك خود مشورت كنید.

● مقاوم باشید
همان گونـه كـه قـبـلا نیز گفته شد، ترك سیگار بسیار دشوار است. قطعا دچار وسوسه كشیدن سیگار خواهید شد و موانع بسـیاری در سـر راهتان قرار خواهد گرفت ولی باید پایداری نموده و هیچگاه دلسرد نگردید. این یك مسابقه دوی سرعت نـبـوده بـلـكـه دوی استقامت است؛ باید جنگنده باشید.
● هر روز برایتان آسانتر خواهد شد
با اینکه میگویند برندگان هیچگاه میدان را ترك نمی كنند و ترك كننده گان هرگز برنده نخواهند شد،

● به خودتان پاداش دهید
ترك سیگار گامی بلند در زندگی محسوب شـده و باید بهمیـن مناسبت همانند اتفاقات مهم دیگر جشنی برپا كرد.
با پولـی كـه قـرار بــود صرف خریداری سیگار و یا توتون گردد، اكنون می تـوانـیـد بـا آن چـیـزی بـخـریـد كـه بـرایتان لذت بخش باشد مانند یك تلویزیون پلاسمای زیبا. به این وسیله یك مزیت محسوس ترك سیگار را دریافته و برای ادامه كـار مصمم تر خواهید شد.


● نكاتی دیگر
▪ در این قسمت چند نكته دیگر برای ترك سیگار آورده شده است:

● از سیگار متنفر شوید
برای اینگه دیگر هیـچـگاه سـراغ سیگار نروید، دیواری از تنفر و انزجار نسبت به آن پیش خود ترسیم كنید تا همواره مـانع رغـبت شـما بـه مصرف سیگار گردد. یك روش مناسب این است كه همیشه شیشه كوچكی كه داخلش چـند تـه سـیگـار وجود دارد به همراه خود داشته باشید و هرگاه هوس سیگار كشیدن به سرتان زد، در شیـشه را باز كرده و داخلش را بوكنید، بوی تعفن و زننده آن قـطـعـا شـما را از كاری كه می خواهـیـد انـجـام دهید منصرف خواهد كرد.

● مچ بند ببندید
این یك روش روانشـنـاسـانـه اسـت. همیشه مچ بند به دستتان بیندازید. هرگاه میل به سیگار پیدا كردید، آنرا محكم بپیچانید تا كمی احساس درد به شما دست بدهد. بعد از زمانی كوتاه مغز شما احساس درد را جایگزین هوس كشیدن سیگار نموده و میل شما از بین خواهد رفت.

● ورزش كنید
تمرینات ورزشی قطعا به شما كمك خواهد نمود چراكه فعالیت زیاد باعث مـشغـول نـگاه داشتن ریه ها و از بین بردن میل به سیگار می گردد. از لـحـاظ جـسـمانی هم احساس بهتری خواهید یافت. این احساس به عنوان یادآوری كننده خوبی برای مـزایـای سیگاری نبودن به شما خدمت خواهد كرد.

● برنامه غذایی منظمی داشته باشید
سعی كنید از وعده های غذایی مناسبی استفاده نموده و در ساعات منظمی اقدام به خوردن غذا نمایـیـد. بـا داشتن رژیم غذایی مناسب و مناسب آسانتر میتوانید سیگار را ترك نموده و درعین حال از سلامتی بیشتری برخوردار خواهید گشت. مزیت دیگر برنامه غذایی منظم جلوگیری از پرخوری و در نـتـیـجه اضـافـه وزن اسـت، مشكلی كه در اغلب كسانیكه قبلا سیگاری بوده اند دیده میشود.

● مراحل را آهسته طی كنید
واژه “همیشه” كلمه ای وحشت آور است چراكه اشاره به آن دارد كه مابـقی عـمـر خـود را باید به همین منوال و بدون هیچ انحرافی طی نمایید. كاری كه باید انـجـام دهـیـد ایـن است كه روز به روز پیش روید؛ با اهداف دراز مدت خود را هراسـان نـكنـیـد. امـروز سخت تلاش میكنید كه سیگار نكشید. فردا نیز دوباره به همین ترتیب.

● رهایی از مصرف سیگار
وقتی كار تمام شد و به نتیجه رسید، هیچ دلیلی مثبتی برای آغاز مجدد وجـود نـدارد و آن چه كه هست دلایل منفی میباشد. بعلاوه هـیچـكس جـز خـودتان نمی تواند شما را مجبور به ترك نماید. مطمئن باشید صحیح ترین مبارزه را در زندگی خود انجام میدهـید. در نهایت اگر میخواهید عادت دیگری را جایگزین كشیدن سیگار نمایید دقت كنید كه كار بد تر از بد نشود!


تاثیر زیانبار استنشاق دود سیگار محیطی بر افراد سالم

به نقل از یونایتدپرس مارگرت دبلیو گربیس از بیمارستان دانشگاهی ژنو و ۱۱ همكارش علائم تنفسی را در ۱۶۶۱ نفر كه د رطول ۱۱ سال گذشته هرگز سیگار نكشیده بودند بررسی كردند.
نتایج بررسی این افراد غیرسیگاری در مورد اثرات وجود دود سیگار در محیط نشان داد كه قرار گرفتن در معرض دود سیگار دیگران با بروز علائم تنفسی در آنها همراه است.
این پژوهشگران گفتند كه افراد دچار تحریك‌پذیری مجاری تنفسی كه مداوما د رمعرض دود سیگار دست دوم هستندبه خصوص در معرض خطر بیماری مزمن تنفسی زودرس هستند.
به گفته گربیس در گروهی از این افراد كه در طول سال‌ها دچار علائم تحریك‌پذیری بیش از حد مجاری تنفسی بودند، رابطه‌ای میان علائم خس‌خس سینه، سرفه و تنگ نفس و برونشیت مزمن وجود داشت‌، اما تنها در مورد تنگ‌‌نفس و اسنشاق دود سیگار محیطی این رابطه از لحاظ آماری قابل‌توجه بود.
نتایج این تحقیق در شماره نوامبر نشریه American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine منتشر شده است.

ترك سیگار برای فرزندان مادران سیگاری سخت‌تر است

محققان می‌گویند، ترك سیگار برای افرادی كه مادرانشان در دوران بارداری آنها سیگار می‌كشیده‌اند دشوارتر است.
به گزارش یونایتدپرس از دورهام، “ادوارد لوین” استاد روان شناسی زیستی در “مركز پزشكی دانشگاه دوك” گفت: آسیبی كه سیگار كشیدن در دوران جنینی به فرد می‌رساند بسیار بیشتر از زایمان زودهنگام و یا كم بودن وزن نوزاد در هنگام تولد است.
دورهام گفت، سیگار كشیدن در دوران بارداری تغییراتی در رشد مغز نوزاد ایجاد می‌كند كه می‌تواند تا پایان عمر ادامه یابد.
دانشمندان “مركز تحقیقات بر روی نیكوتین و ترك سیگار دوك” اعلام كردند زنان باردار باید سیگار را كنار بگذارند تا جنین آنها در معرض نیكوتین قرار نگیرد و باید این كار را بدون استفاده از فراورده‌های حاوی نیكوتین مانند برچسب‌های پوستی و یا آدامس ترك سیگار كه بازهم برای جنین خطر دارد، انجام دهند.
لوین گفت: هرچند میزان استعمال دخانیات در آمریكا در حال كاهش است، اما حدود یك چهارم آمریكایی‌ها مادرانی دارند كه در دوران بارداری سیگار می‌كشیده‌اند.
وی افزود: مطالعات قبلی نشان داده است احتمال مرگ ناگهانی در دوران نوزادی، اختلال كمبود توجه - بیش فعالی، چاقی و حتی استعمال دخانیات تا پایان عمر در فرزندان اینگونه مادران بیشتر است.
این مطالعه در نشریه اینترنتی مجله “داروشناسی، بیوشیمی و رفتار” (‪ (Pharmacology, Biochemistry and Behavior‬چاپ شده است.

سیگار کشیدن والدین بر جنسیت جنین تاثیر دارد

محققان دریافته اند والدینی که سیگار می کشند ، موجب می شوند که جنین در صورت پسر بودن از بین برود و احتمال دختر شدن جنین افزایش یابد و جنین دختر نیز در صورت تولد ۲ برابر بیشتر در معرض سرطان قرار می گیرد.
به نقل از دیلی تلگراف ، این موضوع بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ بر روی بیش از ۹۰۰۰خانم باردار بررسی شده است.
نتایج بررسی ها نشان می دهد مادرانی که در طول دوران بارداری سیگار می کشیده اند ، یک سوم کمتر از بقیه دارای فرزند پسر می شوند.
نکته دیگر اینکه چنانچه علاوه بر مادر پدر نیز سیگار بکشد احتمال پسر شدن جنین تا ۵۰ درصد کاهش می یابد و این ناشی از حساسیت بیشتر جنین پسر نسبت به تاثیرات مخرب سیگار است و در مواردی نیز که جنین این والدین پسر باشد ، احتمال سقط به مراتب افزایش می یابد.
کارشناسان معتقدند علت این امر نیز تاثیر مواد شیمیایی موجود در نیکوتین بر کروموزومهای مردانه اسپرم و تخریب آنها است.
به همین دلیل اگر فرزند پسر می خواهید اصلا سیگار نکشید و اگر فرزند دختر سالم هم می خواهید سیگار نکشید، زیرا در صورت دختر شدن جنین احتمال سرطان و ضعیف شدن سیستم بدنی او افزایش می یابد.

سیگار كشیدن در دوران بارداری با بروز مشكلات روانی ارتباط دارد

به گفته محققان: مشكلات سلامت روانی مانند اختلالات اضطراب و افسردگی در زنانیكه در دوران بارداری خود سیگار می‌كشند شایع است و یكی از علل سیگار كشیدن آنها نیز می‌تواند همین امر باشد.
دكتر “رنی دی. گودوین” به پایگاه سرویس خبرهای بهداشتی اینترنتی گفت، با توجه به دهها سال تلاشی كه برای وادار كردن زنان به نكشیدن سیگار در دوران بارداری انجام شده است، مشاهده ادامه این مشكل بسیار آزاردهنده است.
وی افزود، میزان بالای افسردگی در میان زنان باردار معتاد به نیكوتین می‌تواند نشانه دیگری از وجود این مشكل در میان این زنان باشد.
گودوین و همكارانش در “دانشگاه كلمبیا” واقع در نیویورك اطلاعات ناشی از مصاحبه با یك هزار و ‪ ۵۱۶‬زنی را كه در مطالعه‌ای در زمینه استفاده از الكل شركت كرده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
تمام این زنان در سال گذشته باردار بودند.
گروه محققان در مجله “زایمان و بیماری زنان” نوشتند، در مجموع ‪۲۲‬ درصد زنان مورد مطالعه گزارش دادند كه سیگار می‌كشیدند و ‪ ۱۲‬درصد آنها را می‌شد در رده زنان معتاد به نیكوتین قرار داد.
در این مطالعه دیده شد كه یك اختلال روانی مانند افسردگی و یا اختلال ترس كه در ‪ ۵۷‬درصد از زنان معتاد به نیكوتین دیده می‌شد، تقریبا در نیمی از زنان سیگاری یعنی ‪ ۴۵‬درصد آنها نیز مشاهده می‌شد.
گودوین گفت، متخصصین سلامت كه روی زنان باردار سیگاری كار می‌كنند، باید بدانند كه افسردگی و تشویش می‌تواند بزرگترین موانع بیماران آنان برای ترك سیگار باشد.
وی نتیجه گرفت، برای این قبیل افراد استفاده از برخی روشهای درمان روانی مانند رفتار درمانی و یا درمان حمایتی بعلاوه یك برنامه متوقف كردن استعمال دخانیات می‌تواند به مراتب بهتر از یك برچسب ساده پوستی نیكوتین به درمان بیمار كمك كند.
مشروح این مطالعه در شماره آوریل ‪ ،۲۰۰۷‬مجله” زایمان و بیماری‌های زنان” منتشر شده است.

ارتباط كشیدن سیگار با كاهش بینایی چشم

روزنامه “استار” چاپ مالزی نوشت: كشیدن سیگار موجب تسریع در روند كاهش بینایی افراد در سنین بالا می‌شود.
این روزنامه درشماره چهارشنبه خود به‌نقل از رویترز افزود: افراد سیگاری در حدود چهار برابر دیگران درمعرض مواجهه باكاهش شدید دید ناشی از افزایش سن هستند.
براساس این گزارش، گروه محققین دانشگاه سیدنی استرالیا به سرپرستی دكتر “جنیفر تن” با تحقیقات اخیر خود صحت این ادعا را اثبات كرده‌اند.
در این تحقیقات كه مدت ده سال به طول انجامیده است تعداد دو هزار و ‪۴۵۴ نفر از شهروندان استرالیا با حداقل سن ‪ ۴۹سال مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتند.
در بررسی‌های انجام شده توسط محققین استرالیایی اثبات شده است كه افراد سیگاری نه‌تنها چهاربرابر افرادی كه تاكنون سیگار نكشیده‌اند درمعرض مواجهه با افت شدید بینایی هستند، بلكه آنان پنج سال زودتر ازدیگر افراد بامساله كاهش بینایی بر اثر افزایش سن مواجه خواهند شد.
دراین تحقیقات همچنین اثبات شده كه افراد سیگاری به‌مراتب بیشتر ازافراد دیگر با خطر ابتلای به بیماری “تحلیل شبكیه” در سنین بالاتر مواجه‌اند.
“تحلیل شبكیه” (‪ (Macular degenerationبیماری است كه موجب از بین رفتن سلولهای شبكیه در قسمت مركزی آن شده و در نتیجه، تیزبینی و دید مركزی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد

كاهش ۱۰ تا ۱۵ سال عمر در افراد سیگاری

در ۲۰ سال اخیر در روسیه تعداد مصرف كنندگان سیگار ۴۴۰ هزار نفر افزایش داشته است كه جوانان و زنان در درجه اول این افزایش قرار دارند، در این كشور حدود سه میلیون نوجوان به سمت سیگار كشیده شده اند.
به گزارش خبرگزاری روسیه، مصرف دایمی و طولانی مدت سیگار منجر به پیری زودرس می شود و صدمات جدی به سلامت انسان وارد می كند.
بنابر این گزارش، میزان موارد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی كه علت آنها مصرف سیگار بوده در روسیه برای مردان ۲۷ درصد و برای زنان دو درصد است. تغییرات پاتولوژی در ارگان های تنفسی كه بر اثر سیگار ایجاد می شوند منجر به ابتلا به بیماری های برونشیت مزمن و صدمات ریوی می گردد. همچنین در بین موارد مرگ ناشی از این عوارض بیماری ها ۷۸ درصد را مردان سیگاری و ۳۰ درصد را زنان سیگاری تشكیل می دهند. علاوه بر سیگار علت مرگ بر اثر سرطان ریه در ۹۰ درصد موارد است. به طور متوسط هر فرد سیگاری به خاطر این عادت مضر سیگار كشیدن ۱۰ تا ۱۵ سال از عمر خود را از دست می دهد.
این گزارش حاكیست، طبق اطلاعات مركز موسوم به بلوخین آكادمی علوم پزشكی روسیه میزان مرگ و میر بر اثر امراض قلبی در خانواده ای كه یكی از همسران سیگار مصرف می كند ۲۰ درصد بیشتر از خانواده های غیر سیگاری است. فرد سیگاری غیر فعال در گروه خطر بروز سكته قلبی قرار دارد. دود سیگار حاوی چهار هزار ماده شیمیایی است كه در بین آنها نیكوتین مسئول عادت كردن به این عادت مضر كشیدن سیگار است و باعث وابستگی فیزیكی به آن می شود. پس از نفوذ دود به ریه، نیكوتین بعداز هفت ثانیه به مغز راه می یابد. علاوه بر این دود سیگار سرطان زا است و یك سوم تمام موارد مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار بر اثر سرطان دهان، سرطان حنجره و نایژه ها صورت می گیرد

سیگار نكشید چون كچل می‌شوید

دانشمندان در تازه‌ترین یافته‌های خود به یكی دیگر از مضرات سیگار برای بدن از جمله ریزش موی سر پی بردند.
به گزارش بی‌بی‌سی عربی، دانشمندان در تحقیقات خود دریافتند سیگار می‌تواند در ریزش موی برخی مردان و ابتلای آنان به بیماری طاسی تاثیر داشته باشد.
طاسی سر در میان مردان بیشتر ارثی است و علت آن به یكسری هورمون‌های نرینه برمی‌گردد.
محققان در این پژوهش دریافتند مردان آسیایی كه نسبت به مردان اروپایی كمتر به بیماری طاسی سر مبتلا می‌شوند، در صورت كشیدن سیگار، دچار ریزش بیشتر موی سر خواهند شد.
این یافته‌ها در بررسی روی ۷۴۰ مرد تایوانی كه عمر متوسط آنان به ۶۵ سال می‌رسد، به دست آمده است


pezeshk.us/?p=13027

karin
06-09-2008, 22:38
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


زناني كه سيگار مي‌كشند ، بيش از 12 سال زودتراز زنان غيرسيگاري به حملات قلبي دچار مي‌شوند.
به گزارش فارس، پزشكان نروژي در تحقيقي كه نتايج آن در جامعه اروپايي قلب و عروق ارائه شد، اعلام كردند اين اختلاف در ميان مردان چندان زياد نيست و مردان سيگاري حدود 6 سال زودتر از غيرسيگاري‌ها به حمله قلبي مبتلا مي‌شوند.

دكتر سيلويا پريوري از متخصصان قلب انستيتو علمي «پاويا» گفت: اين اختلاف چيز كمي نيست. زنان بايد بدانند در صورت استعمال دخانيات بيشتر از مردان ضرر مي‌كنند.

اين تحقيق به رهبري دكتر مورتن گرونتويگ توسط تيمي از پزشكان بيمارستان اينلاندن در شهر ليلهامر نروژ و بر اساس داده‌هاي به دست آمده از 1748 بيماري انجام شده كه براي نخستين بار دچار حمله قلبي شده بودند.

تحقيقات اين دانشمندان نشان داد مردان غيرسيگاري به طور ميانگين نخستين حمله قلبي خود را در 72 سالگي تجربه مي‌كنند و در صورت سيگاري بودن، اين سن به 64 سال كاهش مي‌يابد.

اين ميزان براي زنان غيرسيگاري 81 ‌سال است اما براي زنان سيگاري به 66‌سال كاهش مي‌يابد. اين اختلاف پس از اعمال فاكتورهايي مانند فشارخون ، كلسترول و ديابت به ترتيب به 8 و 18 سال براي مردان و زنان افزايش مي‌يابد.

دل تنگم
18-09-2008, 01:38
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ممنوع شدن عرضه سیگار تا 100 متری مدارس کشور خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ][100]new.jpg

کامران باقری لنکرانی، در حاشیه افتتاح بخش مسمومیت بیمارستان بهارلو در جمع خبرنگاران افزود: ممنوعیت عرضه سیگار تا 100 متری مدارس، بر اساس مصوّب اخیر "آئین ‌نامه قانون جامع دخانیات" برای پیشگیری از مصرف سیگار در بین دانش آموزان است.

باقری لنکرانی تاکید کرد: تمام تلاش این است که از این طریق، از گسترش مصرف دخانیات در بین دانش آموزان جلوگیری به عمل آید.

وزیر بهداشت، همچنین به برنامه معاینه و سنجش سلامت کلاس اولی ها اشاره کرد و گفت: کلاس اولی های امسال، با کیفیت بالاتری در مقایسه با سال‌های قبل، مورد معاینه و سنجش سلامت قرار می‌گیرند.

لنكرانی گفت: مشکل آن دسته از دانش آموزان معاینه شده که به مراکز مختلف ارجاع شده‌اند، بیشتر به عللی همچون ناراحتی‌های چشمی، شنوایی و اسکلتی در ستون فقرات بوده است.

وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه مشکلات این قبیل دانش آموزان، به موقع شناسایی شده و آنان تحت درمان قرار گرفته اند.

لنكرانی، همچنین از آماده‌باش بودن اورژانس کشور از هفته اول مهر خبر داد و گفت: این موضوع از برنامه‌هایی است که برای افزایش فعالیت اورژانس‌های پیش بیمارستانی در شهرها برای رسیدگی به موقع به حوادثی که ممکن است در مسیر جا به جایی دانش آموزان رخ دهد، در نظر گرفته شده است.

وزیر بهداشت، همچنین به گنجاندن مطالب آموزشی درباره مسائل بهداشتی در کتاب‌های درسی اشاره کرد و گفت:‌ این موضوع به منظور افزایش آگاهی جامعه، از جمله دانش آموزان است و همکاری‌های بلندمدت بین "وزارت بهداشت" و "وزارت آموزش و پرورش" را می‌طلبد.

دل تنگم
18-09-2008, 01:46
سيگار كشيدن باعث تغييراتي در بدن و نحوه عملكرد شما مي شود. این تغييرات در بدن شما نتیجه اعتیاد به نيكوتين است.

اين تغییرات در نحوه عمل شما، در طول زمان که شما سیگار می‌خرید، ان را روشن می‌کنید و می‌کشید، ایجاد شده‌اند.

اين تغییرات عادت شما به سیگار کشیدن را به وجود آورده‌‌اند.

چرا باید سیگار را ترک کرد؟

دلايل فوري برای ترک سيگار:

بوی بد دهان و لك شدن دندان‌ها
بوي نامطبوع در لباس، مو و پوست
كم شدن توانایی ورزشي
سرفه و گلو درد
ضربان سريع قلب و افزايش فشار خون
خطر دود سيگار محیطی برای بقیه افراد

هزینه مالی سيگارکشیدن

دلايل بلند مدت برای ترک سيگار:

وجود مواد شيميايي سمي در دود سيگار
خطر سرطان ريه و انواع ديگر سرطان‌ها
خطر بيماري قلبي
مشكلات وخیم تنفسی
از دست دادن زمان كاري يا سرگرمي به دليل بيماري
خطر زخم معده و بازگشت اسيد معده
خطر بيماري لثه
چین و چروک پوست
خطر آسیب‌رسیدن به جنین در زنان باردار سيگاري
الگوي بدی برای كودكان بودن.
چطور مي توانیم سيگار كشيدن را ترک كنیم؟

اگر در این نکات را رعایت کنید، بهترین بخت برای ترك سيگار را خواهيد داشت:

عزم خود را جزم کنید.
تشویق و حمایت کسب کنید.
آموختن نحوه كنترل استرس و میل به سیگار کشیدن را بیاموزید.
از داروهای کمکی دارو استفاده کنید و انها را به درستی مصرف کنید.
برای بازگشت اعتیاد به سیگار آماده باشید.
به کوشش ادامه دهید.
چطور براي ترك سيگار آمادگي پيدا كنیم؟

یک دوره ترك 2 تا 4 هفته‌اي از همين لحظه‌ تعیین کنید تا بتوانيد خود را براي اين كار آماده كنيد.

دلايل شخصي خود را براي ترك بنويسيد. دقيق باشيد. با نگهداشتن فهرستی با خود مي توانيد زمانيكه احساس كرديد میل به سیگار کشیدن دارید، به آن نگاه بیندازید.

برای آنکه از عادات سیگار کشیدن‌تان را آگاه شوید، یادداشت‌های روزانه از اینکه از چه وقت و چرا سيگارمي‌كشيد، نگهدارید.

با استفاده از اطلاعات اين دفترچه، شما و پزشك مي‌توانيد برنامه‌اي براي حل كردن مسائلي كه تمايل شما به سيگار را باعث مي‌شود، طراحی کنید.

درست پیش از شروع دوره‌ي ترك ، خود را از شر تمام سيگارها ، كبريت‌ها، فندك‌ها و زير سيگاري‌ها خلاص كنيد.

چگونه حمايت و تشويق به دست آوریم؟

به خانواده و دوستانتان بگوييد كه به چه نوعي به كمك نياز داريد. حمایت آنها شما را ترك سيگار را برای شما آسانتر خواهد کرد.

همچنين، از پزشك خانوادگي‌تان بخواهید در برنامه‌ریزی برای ترک سیگار به شما کمک کند. پزشک می‌تواند مراکز مشاوره یا خودآموزهای ترک سیگار را به شما معرفی کند.

پزشك همچنین مي‌تواند یک برنامه ترك سيگار را به شما توصيه كند.

براي ترك سيگار به خود پاداش دهيد. براي مثال با پولی که با سيگار نكشيدن ذخیره می‌کنید، چيز خاص و قابل توجهي براي خود بخريد.

در مورد استرس و میل به سيگار چکار کنیم؟

ممكن است شما عادت به استفاده از سيگار در اوقات پر تنش ‌‌‌‌‌‌داشته باشيد.
خوشبختانه، راه هاي خوبي براي كنترل استرس بدون سيگار وجود دارد،از جمله آرامش پیدا کردن با حمام آب گرم، رفتن به پياده‌روي، يا به آرامي و عميق نفس كشيدن.

به تغييرات در كار های روزمره‌تان فکر کنید که به شما در مقاومت در برابر میل به سيگار کشیدن كمك مي‌كند. براي مثال، چنانچه در زمان خوردن قهوه، سيگار می‌کشیدید، مي‌توانيد به جای آن چای داغ بنوشيد.

زماني كه سيگار را ترك كنیم چه اتفاقي خواهد افتاد؟

احساس شما در زمان ترك ،بستگي به مقدار سيگار كشيدن شما دارد واينكه چقدر بدن شما معتاد به نيكوتين است و چقدر براي ترك سيگار آمادگي داريد.

امكان دارد میل شدید به سيگارکشیدن يا احساس گرسنگی بیش از حد معمول داشته باشيد. احساس عصبانيت كنيد ودر تمركز كردن دچار مشكل شويد. در ابتدا ممكن است بيشتر سرفه کنید و سردرد داشته باشيد.

اين علائم به این خاطر رخ می‌دهد که بدن شما به نيكوتين عادت کرده است. این عوارض را علائم ترک نیکوتین می‌‌گویند.

این علائم در روزهاي اول بعد از ترك سيگار شدیدتر است، اما حداكثر در ظرف كمتر از يك هفته برطرف می‌شوند.

فراورده‌های جايگزيني نيكوتين يا داروي كمك به ترك اعتياد کدامند؟

فراورده‌های جايگزيني نيكوتين وسائلی هستند که نيكوتين را بدون سيگار كشيدن به بدن می‌رسانند.ای

ن فرآورده‌ها به چندين‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شكل وجود دارد: برچسب یا مشمع (patch)، اسپری بيني، اسپری تنفسي و قرص مكيدني.

تاثیر این فراورده‌های جايگزيني نيكوتين كاهش ميل به نيكوتين و كاهش علائم ترك در بدن است. اين فراورده‌ها این امکان را به شما می‌دهند که بر روی تغييراتی که نیاز دارید در عادات و محيط خود انجام دهید، متمركز شويد.

هنگامی که به عنوان یک فرد غير سيگاري احساس اعتماد به نفس کردید، راحت‌تر می‌توانید با اعتیاد به نيكوتين در خود مقابله کنید.

تجويز داروهايي از قبيل بوپروپیون آهسته‌رهش bupropion SR (نام تجارتی Zyban) وارنسیلین varenicline (نام تجارتی Chantix) به برخي افراد در ترك سيگار كمك مي‌كند.

اين داروها حاوي نيكوتين نيستند، اما به مقاومت شما در برابر میل به سيگار كمك مي‌كند. با پزشك خود درباره‌ي اينكه كداميك از فرآورده‌ها مناسب و بخت موفقيت با آن بيشتر است، صحبت كنيد. براي هر كداميك از اين فرآورده‌ها ، شما بايد با دقت دستورالعمل روي جعبه را دنبال كنيد.

خيلي مهم است كه هنگامی که از فرآورده هاي جايگزين نيكوتين استفاده مي كنيد، از سیگار کشیدن خودداری کنید.

آیا پس از ترک سيگار، افزايش وزن پيدا خواهیم كرد؟

بيشتر افراد بعد از ترك سيگار اندکی وزن اضافه مي كنند، به یاد داشته باشید که هر افزايش وزني بعد از ترك سيگار در مقايسه با خطرات سيگار كشيدن، خطر چندانی برای سلامتی به حساب می‌‌آید.

رژیم گرفتن در حین ترک سیگار باعث ایجاد استرس غير ضروري در شما می‌شود.

در عوض می‌توانید از افزايش وزن با استفاده از میان‌وعده‌های غذایی کم‌چربی و سالم و فعال بود ن از لحاظ جسمی پیشگیری کنید.

اگر دوباره سيگار بكشیم چطور؟

احساس شكست نكنيد. فكر كنيد چرا دوباره سيگار ‌كشيدید و چه كاري را براي جلوگیری از كشيدن مجدد سيگار مي‌توانيد انجام دهيد.

یک تاریخ ترک جدید برای خود تعیین کنید. بيشتر سيگاري‌هاي سابق برای اولين بار در كارشان موفق نبودند، اما آنها به تلاش خود ادامه دادند تا موفق شدند.

روزهاي اول بعد از ترك احتمالا سخت خواهد بود. حتي يك پك زدن به سيگار مي‌تواند سبب بازگشت آن شود، بنابراین بهتر است ریسک نکنید.


Familydoctor.org

دل تنگم
22-09-2008, 05:50
سازمان جهانی بهداشت خشمگینانه ادعاهای "ساختگی، آزمایش‌نشده و دروغین" سازندگان سیگارهای به اصطلاح الکترونیک در مورد استفاده از آن‌ها برای ترک سیگار را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه سازمان جهانی بهداشت جمعه 9 سپتامبر (30 شهریور) در باره این فراورده‌ که ادعا می‌کند، یک درمان جایگزینی نیکوتین است، هشدار داد که این محصول ممکن است بسیار سمی باشد، چرا که تحت آزمون‌های دقیق علمی قرار نگرفته است.

داگلاس بچر، مقام برنامه ضد سیگار سازمان جهانی بهداشت در این بره گفت: " اینکه ما این محصول برای ترک سیگار تایید کرده‌ایم، صدرصد دروغ است."

او افزود: "شماری از افزودنی‌های شیمیایی در این فرآورده وجود دارد که ممکن است بسیار سمی باشند."

سیگارهای الکترونیک معمولا از فولاد ضدزنگ ساخته می‌شوند و محفظه‌ای برای ذخیره نیکوتین در غلظت‌های مختلف دارند. استفاده‌کنندگان مانند سیگارهای واقعی به آنها پک می‌‌زنند، اما آنها را روشن نمی‌کنند، در عوض سیگار یک بخار مطبوع گرم تولید می‌کند که در درون ریه‌ها جذب می‌شوند.

سازمان بهداشت جهانی به خصوص از دست برخی از تولیدکنندگان عصبانی است که تبلیغ کرده بودند که این سازمان سیگار الکترونیک را یک شیوه مجاز جایگزینی نیکوتین مانند آدامس، قرص مکیدنی و برچسب‌های پوستی نیکوتین می‌‌داند.

بچر در این باره گفت: "سازمان جهانی بهداشت هیچ شاهد علمی از هیچ نوعی سراغ ندارد، که ثابت کند که سیگارهای الکترونیکی وسیله‌ای بی‌خطر و ایمن برای ترک سیگار است."

سیگارهای الکترونیک برای اولین بار در سال 2004 بوسیله یک شرکت چینی مستقر در هنگ‌کنگ تولید شد، و اکنون در چندین کشور دیگر از جمله انگلیس، کانادا، فنلاند تولید می‌شوند.

به گفته سازمان جهانی بهداشت ترکیه تا به حال تنها کشوری بوده است که فروش این محصول را به خاطر فقدان آزمون‌های علمی درباره آن، ممنوع کرده است.

دل تنگم
22-09-2008, 21:32
رييس مرکز تحقيقات دخانيات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از ارتباط تنگاتنگ ميان مصرف سيگار و نحوه حركت و تعداد سلول‌هاي جنسي خبر داد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دکتر حيدري با اشاره به ارتباط مصرف سيگار و بروز ناباروري و نازايي در زوج‌ها، از اجرا و نهايي شدن طرحي تحقيقاتي در اين زمينه خبر داد و گفت: تحقيقات اخير نشان داده که ارتباط تنگاتنگي ميان مصرف سيگار و بروز ناباروري و نازايي در زوج‌ها وجود دارد؛ بنابراين قطع مصرف سيگار مي‌تواند کمک ويژه‌اي به درمان ناباروري باشد.

وي ادامه داد: بر اين اساس، مرکز تحقيقات دخانيات و مرکز تخصصي درمان ناباروري ابن سينا به طور مشترک طرحي را در دست بررسي دارند که مراحل پاياني را مي‌گذراند.

به گفته رييس مركز تحقيقات دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تاكنون در بررسي‌هاي انجام شده در اين طرح، مشخص شده كه مصرف سيگار در نحوه حركت و تعداد سلول‌هاي جنسي تاثيرگذار است.

behnam_tr
30-09-2008, 20:07
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شما سیگار می کشید؟
سیگار کشیدن برای شما عادت شده است؟
سیگار کشیدن مشکلات فیزیکی برای بدن شما بوجود آورده؟
نگران این هستید که مبادا سرطان ریه به سراغ شما هم بیاید؟
و .......
قصد ترک سیگار را دارید؟

با ما همراه باشید تا مطلبی با عنوان «چطور سیگار را ترک کنم؟» که خانم «زهرا جباری امیری» در همشهری آنلاین منتشر کرده بودند را با هم مرور کنیم. این مقاله ترجمه ایست برگرفته از مقاله ای که در سایت Familydoctor.org منتشر شده بود.

سیگار کشیدن باعث تغییراتی در بدن و نحوه عملکرد شما می شود. این تغییرات در بدن شما نتیجه اعتیاد به نیکوتین است. این تغییرات در نحوه عمل شما، در طول زمان که شما سیگار می‌خرید، آن را روشن می‌کنید و می‌کشید، ایجاد شده‌اند. این تغییرات عادت شما به سیگار کشیدن را به وجود آورده‌‌اند.


چرا باید سیگار را ترک کرد؟
دلایل فوری برای ترک سیگار:
1- بوی بد دهان و لک شدن دندان‌ها
2- بوی نامطبوع در لباس، مو و پوست
3- کم شدن توانایی ورزشی
4- سرفه و گلو درد
5- ضربان سریع قلب و افزایش فشار خون
6- خطر دود سیگار محیطی برای بقیه افراد
7- هزینه مالی سیگار کشیدن

دلایل بلند مدت برای ترک سیگار:
1- وجود مواد شیمیایی سمی در دود سیگار
2- خطر سرطان ریه و انواع دیگر سرطان‌ها
3- خطر بیماری قلبی
4- مشکلات وخیم تنفسی
5- از دست دادن زمان کاری یا سرگرمی به دلیل بیماری
6- خطر زخم معده و بازگشت اسید معده
7- خطر بیماری لثه
8- چین و چروک پوست
9- خطر آسیب رسیدن به جنین در زنان باردار سیگاری
10- الگوی بدی برای کودکان بودن


چطور می توانم سیگار کشیدن را ترک کنم؟
اگر این نکات را رعایت کنید، بهترین بخت برای ترک سیگار را خواهید داشت:
1- عزم خود را جزم کنید
2- تشویق و حمایت کسب کنید
3- آموختن نحوه کنترل استرس و میل به سیگار کشیدن را بیاموزید
4- از داروهای کمکی استفاده کنید و آنها را به درستی مصرف کنید
5- برای بازگشت اعتیاد به سیگار آماده باشید
6- به کوشش ادامه دهید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چطور برای ترک سیگار آمادگی پیدا کنم؟
یک دوره ترک 2 تا 4 هفته‌ای از همین لحظه‌ تعیین کنید تا بتوانید خود را برای این کار آماده کنید. دلایل شخصی خود را برای ترک بنویسید. با نگهداشتن فهرستی با خود می توانید زمانیکه احساس کردید میل به سیگار کشیدن دارید، به آن نگاه بیندازید. برای آنکه از عادات سیگار کشیدنتان آگاه شوید، یادداشت های روزانه از اینکه از چه وقت و چرا سیگار می کشید، نگهدارید. با استفاده از اطلاعات این دفترچه، شما و پزشک می‌توانید برنامه‌ای برای حل کردن مسائلی که تمایل شما به سیگار را باعث می شود، طراحی کنید. درست پیش از شروع دوره ترک، خود را از شر تمام سیگارها، کبریت ها، فندک ها و زیر سیگاری ها خلاص کنید.


چگونه حمایت و تشویق به دست آورم؟
به خانواده و دوستانتان بگویید که به چه نوع کمکی نیاز دارید. حمایت آنها ترک سیگار را برای شما آسانتر خواهد کرد. از پزشک خانوادگی تان بخواهید در برنامه ریزی برای ترک سیگار به شما کمک کند. پزشک می تواند مراکز مشاوره یا خود آموزهای ترک سیگار را به شما معرفی کند. پزشک همچنین می‌تواند یک برنامه ترک سیگار را به شما توصیه کند. برای ترک سیگار به خود پاداش دهید، برای مثال با پولی که با سیگار نکشیدن ذخیره می‌کنید، چیز خاص و قابل توجهی برای خود بخرید.


در مورد استرس و میل به سیگار چکار کنم؟
ممکن است شما عادت به استفاده از سیگار در اوقات پر تنش ‌‌‌‌‌‌داشته باشید. خوشبختانه، راه های خوبی برای کنترل استرس بدون سیگار وجود دارد، از جمله آرامش پیدا کردن با دوش آب گرم، رفتن به پیاده روی و به آرامی و عمیق نفس کشیدن. به تغییرات در کار های روزمره تان فکر کنید که به شما در مقاومت در برابر میل به سیگار کشیدن کمک می‌کند. برای مثال، چنانچه در زمان خوردن قهوه، سیگار می‌کشیدید، می‌توانید به جای قهوه چای داغ بنوشید.


زمانیکه سیگار را ترک کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
احساس شما در زمان ترک، بستگی به مقدار سیگار کشیدن شما دارد و اینکه چقدر بدن شما معتاد به نیکوتین است و چقدر برای ترک سیگار آمادگی دارید. امکان دارد میل شدید به سیگار کشیدن یا احساس گرسنگی بیش از حد معمول داشته باشید. احساس عصبانیت کنید و در تمرکز کردن دچار مشکل شوید. در ابتدا ممکن است بیشتر سرفه کنید و سردرد داشته باشید. این علائم به این خاطر رخ می دهد که بدن شما به نیکوتین عادت کرده است. این عوارض را علائم ترک نیکوتین می‌‌گویند. این علائم در روزهای اول بعد از ترک سیگار شدیدتر است، اما حداکثر در ظرف کمتر از یک هفته برطرف می‌شوند.


فرآورده های جایگزینی نیکوتین یا داروی کمک به ترک اعتیاد کدامند؟
فرآورده‌های جایگزینی نیکوتین وسائلی هستند که نیکوتین را بدون سیگار کشیدن به بدن می‌رسانند. این فرآورده ها به چندین‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکل وجود دارد: برچسب یا مشمع(patch)، اسپری بینی، اسپری تنفسی و قرص مکیدنی. تاثیر این فرآورده های جایگزینی نیکوتین کاهش میل به نیکوتین و کاهش علائم ترک در بدن است. این فرآورده ها این امکان را به شما می دهند که بر روی تغییراتی که نیاز دارید در عادات و محیط خود انجام دهید، متمرکز شوید. هنگامی که به عنوان یک فرد غیر سیگاری احساس اعتماد به نفس کردید، راحت‌تر می‌توانید با اعتیاد به نیکوتین در خود مقابله کنید. تجویز داروهایی از قبیل بوپروپیون آهسته رهش bupropion SR(نام تجارتی Zyban) و وارنسیلین varenicline(نام تجارتی Chantix) به برخی افراد در ترک سیگار کمک می‌کند. این داروها حاوی نیکوتین نیستند، اما به مقاومت شما در برابر میل به سیگار کمک می‌کند. با پزشک خود درباره اینکه کدامیک از فرآورده ها مناسب است، صحبت کنید. برای هر کدامیک از این فرآورده ها، شما باید با دقت دستورالعمل روی جعبه را دنبال کنید. خیلی مهم است که هنگامی که از فرآورده های جایگزین نیکوتین استفاده می کنید، از سیگار کشیدن خودداری کنید.


آیا پس از ترک سیگار، افزایش وزن پیدا خواهم کرد؟
بیشتر افراد بعد از ترک سیگار اندکی وزن اضافه می کنند، به یاد داشته باشید که هر افزایش وزنی بعد از ترک سیگار در مقایسه با خطرات سیگار کشیدن، خطر چندانی برای سلامتی به حساب نمی آید. رژیم گرفتن در حین ترک سیگار باعث ایجاد استرس غیر ضروری در شما می شود. در عوض می‌توانید از افزایش وزن با استفاده از میان‌ وعده های غذایی کم چربی و سالم و فعال بودن از لحاظ جسمی پیشگیری کنید.


اگر دوباره سیگار بکشم چطور؟
احساس شکست نکنید، فکر کنید چرا دوباره سیگار ‌کشیدید و چه کاری را برای جلوگیری از کشیدن مجدد سیگار می‌توانید انجام دهید. یک تاریخ ترک جدید برای خود تعیین کنید. بیشتر سیگاری های سابق برای اولین بار در کارشان موفق نبودند، اما آنها به تلاش خود ادامه دادند تا موفق شدند. روزهای اول بعد از ترک احتمالا سخت خواهد بود. حتی یک پک زدن به سیگار می‌تواند سبب بازگشت آن شود، بنابراین بهتر است ریسک نکنید.


توجه: این مقاله را می توانید با مراجعه به سایت
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید مشاهده نمایید. البته ذکر این نکته لازم است که مقاله حاضر اندکی متفاوت با نسخه اصلی این مقاله می باشد، چرا که اصلاحات نگارشی بر روی متن مقاله صورت گرفته است.
=============
:11:موفق باشید../

دل تنگم
06-10-2008, 09:09
نتايج يك مطالعه جديد در دانشگاه هاروارد نشان داد كه بيش از 80 ميليون نفر در كشور چين طي 25 سال آينده در اثر ابتلا به بيماري‌هاي ريوي ناشي از استعمال دخانيات جان خود را از دست خواهند داد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بر اساس تحقيقات دكتر مجيد عزتي و همكارانش در دانشگاه هاروارد، اكثريت اين مرگ و ميرهاي زود هنگام قابل پيشگيري است.

به علاوه اين پژوهش روي تاثير مخرب و ويرانگر استعمال دخانيات و افزايش سوزاندن چوب و زغال در رودخانه‌هاي چيني براي پخت و پز و گرم كردن، ‌متمركز شده است.

‌از هر سه نخ سيگاري كه در جهان استفاده مي‌شود يك نخ سيگار در چين استعمال مي‌شود.

در اين تحقيق دانشكده بهداشت عمومي هاروارد يك دوره 30 ساله مدنظر قرار گرفته است كه شامل 5 سال قبل و 25 سال آينده است.

در حال حاضر بيماريهاي دستگاه تنفسي يكي از عوامل مهم مرگ و مير در چين محسوب مي‌شود؛ اما اين پژوهش نشان مي‌دهد كه شمار تلفات در سالهاي آتي افزايش مي‌يابد.

محاسبات نشان داده است كه در يك دوره 30 ساله حدود 83 ميليون نفر از مردم چين در اثر ابتلا به بيماري هاي ريوي در سنين پايين خواهند مرد.

دكتر مجيد عزتي، استاد بهداشت بين‌الملل و محقق اصلي اين پژوهش در دانشكده هاروارد با اشاره به اين كه بيشتر اين تلفات جاني قابل پيشگيري است، تاكيد كرد: تلاش گسترده دولت چين اگر از هم اكنون آغاز شود مي‌تواند جان ميليون‌ها نفر را نجات دهد.

وي افزود: اگر چين استعمال دخانيات را از طريق تعيين ماليات، آموزش‌هاي بهداشتي يا توقف تبليغات كنترل كند و نيز استفاده از سوخت‌هاي پاك يا شيوه‌هاي پاكسازي سوخت‌ها را به مردم خود بياموزد و مديريت كند اين مشكل تا ميزان قابل توجهي حل خواهد شد.

بر اساس اين تحقيق، هم اكنون نيمي از مردان چيني سيگاري هستند كه اگر اين روند ادامه يابد همين آمار به جمعيت زنان چيني نيز كشيده مي‌شود.

دل تنگم
06-10-2008, 09:11
در انگليس از اين هفته چاپ تصاوير فجيع و تكان دهنده از اعضاي آسيب‌ديده بدن سيگاري‌ها، روي پاكت‌هاي سيگار و بسته‌هاي تنباكو شروع مي‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تصاويري كه قرار است سيگاري‌ها با ديدن آن از كشيدن سيگار منصرف شوند. ريه‌اي در حال فساد، گلويي كه سرطان شكلش را تغيير داده و يك پاي مبتلا به قانقاريا نمونه تصاويري است كه از ابتداي ماه اكتبر خريداران بسته‌هاي سيگار با آن روبه‌رو خواهند شد.

به نوشته بي‌بي‌سي، پيش از اين، چنين روشي در برخي كشورها پياده شده بود اما انگليس اولين كشور در اتحاديه اروپاست كه اين روش را روي تمام بسته‌هاي دخاني آزمايش مي‌كند، از جمله براي پاكت‌هاي توتون سيگارهاي دست پيچ كه براي بسياري از سيگاري‌هاي جوان در اين كشور به گزينه‌اي ارزانتر نسبت سيگارهاي آماده و گران تبديل شده است.

چاپ تصاوير هولناك روي بسته‌هاي سيگار، اولين بار در سال 2001 ميلادي در كانادا شروع شد. اكنون برايان استوتن رئيس كنفدراسيون ملي خدمات بهداشتي بريتانيا مي‌گويد: الگوي كانادايي ارزش پيروي را دارد. او مي‌گويد: يك سوم كساني كه در كانادا سيگار را ترك كردند مي‌گويند آنچه آنها را به ترك واداشت، ديدن اين‌گونه تصاوير روي پاكت‌هاي سيگار بود. اين دليل خوبي است براي اينكه قانع شويم اينگونه اطلاع رساني مؤثر است.
اما سايمون كلارك كه يك گروه حامي سيگاري‌ها به نام فارست را اداره مي‌كند، مي‌گويد چاپ اين تصاوير خيلي هم مفيد نيست. كلارك اين تصاوير را زننده مي‌داند و مي‌گويد: مردم از زيان‌هاي كشيدن سيگار آگاه هستند، ديگر چه دليلي دارد كه آزارشان دهيم؟

آنچه مسلم است اين است كه زندگي براي سيگاري‌ها در انگليس دشوارتر شده و كشيدن سيگار روز به روز مقبوليت اجتماعي‌اش را از دست مي‌دهد. اسكاتلند در مارس 2006 پيشگام منع كشيدن سيگار در محل‌هاي كار سربسته شد و انگلستان، ايرلند شمالي و ولز هم سال گذشته از اسكاتلند پيروي كردند. با اين حال تخمين زده مي‌شود كه هنوز 10 ميليون سيگاري در بريتانيا هستند كه يك ششم جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند. در نتيجه سالانه 90 هزار نفر تنها در انگلستان دچار مرگ زودرس مي‌شوند.

هشدارهاي تصويري جديد روي پاكت‌هاي سيگار جايگزين‌هشدارهاي متني «سيگار مي‌كٌشد» مي‌شود كه 5 سال پيش عرضه شد؛ البته اين اقدامات مي‌تواند براي كارآفرينان هم فرصتي ايجاد كند تا از بازار بهره بگيرند. مثلا يك فروشنده آلماني بعد از مواجهه با اين هشدارها اقدام به فروش پاكت‌هايي براي سيگار كرد كه روي آنها طرح گل چاپ شده بود.

دل تنگم
14-10-2008, 12:33
قليان جايگزين سالم و مناسب براي سيگار نيست.

کشيدن قليان مي تواند همان خطراتي را دربر داشته باشد که از کشيدن سيگار حاصل مي شود و بايد تحقيقات بيشتري در زمينه ارتباط قليان و بيماري هاي مرگ آور صورت گيرد.

قليان که قرن هاست در آفريقاي شمالي، خاورميانه و آسياي مرکزي و جنوبي استعمال مي شود، به شدت در اروپا و به خصوص در ميان دانشجويان و جوانان رواج يافته است.

هرچند سازمان بهداشت جهاني (who)، در متني 7 صفحه اي به برشمردن مضرات و خطرات قليان پرداخته و اعلام نموده است که "قليان جايگزين سالمي براي سيگار نيست"، اما به گفته بخش بهداشت سازمان ملل، بالا رفتن مصرف قليان تا حد زيادي به دليل تبليغات بي پايه ايست که درباره سالم بودن آن در بازار تجاري بر سر زبانها افتاده است.

بنا به گفته Who کشورها را به تحريم مصرف دخانيات در ساختمانهاي عمومي ترغيب کرده بود، " بر خلاف باورهاي باستاني و اعتقاد عمومي، دودي که از قليان خارج مي شود حاوي مواد مسموم متعددي است که از جمله عوامل شناخته شده ايجاد سرطان، بيماريهاي قلبي و امراض ديگر هستند.

سازمان بهداشت جهاني هشدار داد که قلياني که براي تدخين تنباکوي ميوه اي-ترکيبي از تنباکو، ملاس قند و اسانس ميوه- به کار مي رود، در مقايسه با سيگار شخص را به مدت بيشتري در معرض دود فراوان قرار مي دهد.

همچنين کشيدن يک قليان، شخص را در معرض دودي قرار ميدهد که 100 مرتبه از يک عدد سيگار بيشتر است.

قليان نيز با همراه داشتن نيکوتين در دود خود، مي تواند اعتياد آور باشد.

تحقيقات مقدماتي نشان مي دهد که استفاده از قليان مي تواند خطراتي در بر داشته باشد .

با وجود اينکه در اين زمينه تحقيقات بيشتري مورد نياز است، اما سازمان هاي بهداشت اعلام کرده اند افرادي که در معرض دود "دست دوم" قليان قرار مي گيرند نيز در معرض خطر ابتلا به همان بيماري هايي هستند که افراد غير سيگاري در معرض دود دست دوم را تهديد مي کند.

سازمان بهداشت جهاني هشدار داد که دود قليان در دوران بارداري نيز مي تواند خطرات فراواني براي جنين داشته باشد.

دل تنگم
19-10-2008, 03:38
اغلب سیگاری‌ها معتقدند که کشیدن سیگار بعد از خوردن یک وعده غذایی یکی از بهترین لذات زندگی آنهاست.

این لذت از زمانی که برای چند لحظه پشت میز کار را ترک می‌کنند تا سیگاری روشن کنند و به قول خودشان خستگی را از تن بیرون کنند هم بیشتر است.

در حالی که سیگاری‌ها هزاران دلیل را برای شما که آنها را از خطرات جانی این ماده آگاه می‌کنید سر هم می‌سازند تا شما را قانع کنند، یک موضوع می‌تواند به همه سئوالات پاسخ دهد: آنها معتاد به نیکوتین هستند.

بیشتر مردم با این جمله آشنا هستند و آن را زیاد شنیده‌اند اما شاید دانستن معنای واقعی آن خالی از لطف نباشد. نیکوتین مایعی بی‌رنگ در تنباکوست که وقتی آتش می‌گیرد به رنگ قهوه‌ای در می‌آید و این همان ماده اعتیادآور است.

تکنولوژی‌های بسیاری وجود دارد که نیکوتین را از سیگارها خارج کند. اما شرکت‌های ساخت تنباکو این حقیقت را انکار نمی‌کنند که اگر این کار ار انجام دهند و خاصیت اعتیاد این ماده کم شود خریدارها به شدت کاسته خواهند شد و این به ضرر آنهاست.

با این حال اصلا عجیب نیست که دست کم یک سوم افراد سیگاری آرزو دارند که از شر این اعتیاد خلاص شوند اما مدعی هستند که توانایی انجام آن را ندارند. از هر 10 فرد سیگاری تنها یک نفر می تواند سیگار را ترک کند که آن هم معمولا به خاطر ابتلا به سرطان ریه مجبور به این کار شده‌است.

علت مهم این موضوع آن است که هر سیگار به اندازه دو میلی‌گرم نیکوتین دارد در نتیجه فردی که در روز یک پاکت سیگار می‌کشد تقریبا 250 بار نیکوتین را روانه مغزش می‌کند. پس ترک کردن سیگار در مورد یک بسته سیگار نیست در واقع سختی کار آن 250 مقدار نیکوتین است وارد مغز شده و کار را بسیار دشوار ساخته است.

اعتیاد به نیکوتین:

انسان‌ها سال‌های سال است که نیکوتین را به بدنشان وارد می‌کنند. نیکوتین در آمریکا متولد شده و زمانی که این کشور آن را با رنگ و طرح‌های مختلف به بازار داد خیلی زود روانه اروپا و تمامی جهان شد. حدود سال‌های 1600 بود که اولین بار پزشکان در مورد خواص بسیار بد سیگار بر بدن انسان ها هشدار دادند و صدها سال طول کشید تا بلاخره شرکت‌های ساخت سیگار حاضر شدند تا برچسب خطرناک بودن را روی محصولاتشان بچسبانند.

واقعیت آن است که نیکوتین روی مغز تاثیر می‌گذارد این تاثیر روی هورمون‌هایی است که به شما می‌گوید غذایی که می‌خورید خوشمزه و دلچسب است. تاثیر دیگر نیکوتین روی محل‌هایی همچون حافظه افراد است. جایی که حتی می‌تواند شما را با احساس سر حالی و یا تمرکز بیشتر مواجه کند.

نیکوتین همچنین مقدار "اندورفین" را بالا می‌برد. اندورفین‌ها پروتئین‌هایی هستند که شما را با احساس سرخوشی آشنا کرده‌اند. اگر سیگاری باشید وقتی شما هنگام شب خواب هستید این مقدار پائین می‌آید و وقتی بلند می‌شوید ناخودآگاه به طرف سیگار می‌روید به همین علت است که یک سوم سیگاری‌ها تا 10 دقیقه پس از بیدار شدن از خواب اولین سیگار خود را روشن می‌کنند.

مقدار نیکوتین موجود در تنباکو سبب می شود تا سیگاری‌ها میل به سیگار کشیدن را همواره با خود داشته باشند. زمانی که شرکت" مالبرو "مقداری شکر به نیکوتین اضافه کرد سبب شد تا با سوختن شکر ماده شیمیایی به نام استالدهید تولید شود.

زمانی که آدامس‌هایی برای ترک سیگار استفاده می‌شود این مواد می‌تواند کشش فرد را به نیکوتین کم کند اما به استالدهید کار زیادی ندارد و این ترک سیگار را ناخوشایندتر و سخت‌تر می‌کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


نکته دیگری که سبب سخت بودن کار سیگاری‌ها می‌شود "نیکوتین با پایه آزاد" نام دارد که یکی از انواع ساختارهای ملکولی است و یون هیدورژن در آن غایب است. بدون یون هیدروژن نیکوتین سریعتر به گاز تبدیل می‌شود و آن را سریعتر به ریه و سپس مغز شما می‌رساند و هر ماده مخدری که سریعتر به مغز شما برسد حالت اعتیاد بیشتری ایجاد می‌کند. نیکوتین با پایه آزاد همان کاری را با مغز می‌کند که کراک و کوکائین می‌کنند.

چرا نمی‌توانم سیگار را ترک کنم؟

تحقیقات سال 2004 دانشگاه اوهایو نشان داده است که هیپنوتیزم برای ترک سیگار در مردان بیشتر اثر دارد تا زن‌ها. 5600 داوطلب در این تخقیق نشان دادند که گرچه زنان‌ها هم با هیپنوتیزم قادر به ترک سیگار هستند اما این روش در مردها تاثیر بسیار بیشتری دارد. در مورد چسب‌های ترک سیگار نیز زن ها بسیار سخت‌تر آن را قبول کرده و بدنشان مقاومت بیشتری نشان می‌دهد.

برخی از محققان نیز معتقدند که ژنتیک نیز می‌تواند عامل موثری در سیگاری شدن افراد داشته باشد و به همین خاطر است که بسیاری از افراد سیگاری اولین تجربه خود در سیگار کشیدن را بسیار لذت بخش توصیف می‌کنند

نکته خطرناک اینجاست که تحقیقات در دانشگاه پنسیلوانیا نیز نشان داده است که بسیاری از بیماری‌های روانی با سیگار هم قدم هستند و با آن نزدیک حرکت می‌کنند. اختلالات شخصیتی و دو شخصیته شدن با افراد سیگاری هم‌خوانی دارد و به همین خاطر است که حدود 20 تا 25 درصد افراد سیگاری در طول عمر خود یک اختلال روانی را تجربه می‌کنند که رایج‌ترین آنها اسکیزوفرنی است.

با وجود تمامی اطلاعات داده شده تنها خبر خوب برای افراد سیگاری آن است که مهم نیست که چند سال را سیگار کشده باشند ، بدن انسان با نیروی فوق العاده‌اش هر زمان که بخواهد می‌تواند این عادت را کنار گذاشته و خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. پس اگر سیگاری هستید بهتر است همین امروز دست به کار شوید.

دل تنگم
19-10-2008, 03:44
اگر با هزار دليل پيشين براي ترك سيگار متقاعد نشده‌ايد، به اين دليل هزار و يكم توجه كنيد كه نتايج تازه‌ترين مطالعات پزشكي به آن رسيده است: سيگار مي‌تواند باعث كم شدن شنوايي سيگاري‌ها شود.

به گزارش بي‌بي‌سي، مطالعات محققان دانشگاه آنتورپ بلژيك نشان داده است سيگار و چاقي، ۲ عامل مهم در كم شدن جريان خون گوش هستند و به اين ترتيب درصورتي كه فرد در درازمدت اضافه‌وزن داشته باشد يا با دود سيگار مواجه باشد، خود را در معرض تخريب برگشت‌ناپذير سلول‌هاي حسي شنوايي قرار مي‌دهد و به عبارت ساده‌تر خود را كر مي‌كند! اين، البته، علاوه بر همه زيان‌هايي است كه پيشتر مشخص شده بود سيگار به قربانيان‌اش هديه مي‌كند.

در مطالعات قبلي نيز، به اين زيان ويژه سيگار اشاره شده بود؛ اما اين مطالعه جديد، با حجم نمونه بالاتر و روش دقيق‌تر، توانسته است شواهد محكم‌تري براي اين تاثير فراهم كند.

محققان مجري اين طرح، ابتدا از افراد تست شنوايي به عمل آوردند، سپس از آنها در مورد سابقه سيگار، شغل‌شان و ساير موارد مربوط به سبك زندگي‌شان سؤال كردند. همچنين قد و وزن آنها را براي محاسبه نمايه توده بدني (bmi)، اندازه‌گيري كردند.

جمع‌بندي اطلاعات به دست‌آمده نشان داد كه مواجهه با صداي بلند در محيط كاري، اولين و تعيين‌كننده‌ترين عامل براي ايجاد تخريب اندام شنوايي محسوب مي‌شود و پس از آن، 2 عامل چاقي و سيگار قرار دارند.

اين محققان مي‌گويند بررسي‌هاي آنها نشان داده است كه يك سال سيگار كشيدن مي‌تواند توانايي شنيدن صداهاي با فركانس بالا (صداهاي زير) را تا حد زيادي مختل كند. اين در حالي است كه بسياري از سيگاري‌هاي جوان، به‌خود و ديگران وعده مي‌دهند كه بعد از چند سال و در ميان‌سالي، ديگر متنبه خواهند شد و سيگار را كنار خواهند گذاشت.

به گفته اين محققان، مهم‌ترين سازوكار تاثير مخرب سيگار بر شنوايي، كاهش جريان خون منطقه‌اي است، اما اين تاثير وقتي مضاعف مي‌شود كه سيگار، مژك‌هاي مجراي تنفسي و گوش را نيز فلج كند.

به اين ترتيب، گوش خارجي توانايي دفع مواد و ذرات سمي و زيان‌بار را نخواهد داشت و اين موضوع نيز مي‌تواند عملكرد گوش را تحت‌تاثير منفي خود قرار دهد.

نتايج اين مطالعه، در نشريه انجمن مطالعات بيماري‌هاي گوش و حنجره چاپ شده، اما همزمان مطالعه مستقل ديگري نيز در نشريه آرشيو بيماري‌هاي داخلي منتشر شده كه از زيان‌هاي ديگر سيگار حكايت دارد و شايد بتواند در تصميم سيگاري‌ها براي ترك آن، مؤثر واقع شود.

در اين مطالعه دوم، مشخص شده كه سيگار باعث كاهش حافظه و قدرت استدلال در افراد ميانسال مي‌شود. اين مطالعه كه توسط محققان دانشگاه پاريس و دانشگاه كالج لندن به‌طور مشترك انجام شده، نشان داده كه چطور سيگار و مواد سمي موجود در دود آن، مي‌تواند روند زوال عقل و آلزايمر را در افراد ميانسال - يعني بين سنين ۳۵ تا ۵۵ سال - تسريع كند.

اين نتايج بعد از حدود ۱۷ سال پيگيري از افراد سيگاري به دست آمده است، به اين صورت كه يكبار قبل از اين دوره و يك بار بعد از آن، از اين افراد تست حافظه و استدلال به عمل آمد و نتايج اين ۲ نوبت با هم مقايسه شد.
مقايسه اين ۲ نوبت نشان‌دهنده تفاوت قابل‌ملاحظه و افت محسوس در حافظه و توان ذهني اين افراد بود.
از ديگر نتايج اين مطالعه، آن بود كه نشان داد افرادي كه سيگار را كنار گذاشته‌اند، رفتارهاي پرخطر مربوط به سلامت را هم كنار گذاشته‌اند و رفتارهاي سالم‌تري را انتخاب كرده‌اند. به‌عنوان مثال، كمتر الكل مي‌نوشند، بيشتر ورزش مي‌كنند و به تغذيه‌شان بيشتر اهميت مي‌دهند.

اگر اين نتايج در مطالعات بعدي تاييد شود، بايد منتظر باشيم كه افراد سيگاري، در سنين پايين‌تري علائم فراموشي و كاهش قواي ذهني را از خود نشان دهند و كارايي آنها در اجتماع نيز كاهش يابد.

ضمن اينكه بايد اشاره كرد كاهش توانايي شنوايي نيز در سنين ميان‌سالي، دست‌كمي از افت حافظه ندارد، چون مي‌تواند باعث اخلال در برقراري ارتباط فرد با محيط اطرافش شده و نهايتا باعث انزوا و افسردگي فرد شود.

دل تنگم
19-10-2008, 03:47
همه می‌دانند که سیگارکشیدن برای‌شان خوب نیست، اما اکنون پژوهشگران فنلاندی می‌گویند

مردان سیگاری نه تنها در سن جوانتری می‌میرند، بلکه کیفیت زندگی بدتری هم از افرادی دارند که هرگز سیگار نکشیده‌اند.

به گزارش هلث‌دی‌نیوز زوال کیفیت زندگی حتی پس از ترک سیگار ادامه پیدا می‌کند. پژوهشگران می‌گویند در واقع سیگاری‌های قهار به طور مشخص از لحاظ سلامتی، کیفیت زندگی مشابه شخصی 10 سال سالمندتر از خودشان را دارند.

دکتر آرتو وای استراندبرگ از دانشگاه هلسینکی فنلاند و سرپرست این پژوهش در این باره گفت: "یک تاثیر به خصوص منفی که در این بررسی دیده شد، این بود که سیگاری‌های قهار [کسانی که بیش از 20 سیگار در روز می‌‌کشند]، حدود 10 سال از میانگین طول عمرشان را از دست می‌دهند و آنهایی که زنده باقی می‌ماند دچار زوال قابل‌توجه در کیفیت زندگی می‌‌شوند."

این گزارش در شماره 13 اکتبر مجله "آرشیوهای طب داخلی" منتشر شده است.

استراندبرگ برای این بررسی داده‌های مربوط به 1658 مرد را جمع‌آوری کرده است، که میان سال‌های 1919 و 1934 متولد شده بودند و در سال 1974 مورد مصاحبه قرار گرفته بودند.

این پژوهشگران دریافتند که مردانی که هیچگاه سیگار نکشیده بودند به طور میانگین 10 سال بیشتر از مردانی که بیش از 20 سیگار در روز می‌کشیدند، زنده مانده بودند.

غیرسیگاری‌ها همچنین از لحاظ معیارهای کیفیت زندگی، در مقایسه با سیگاری‌ها، نمرات پایین‌تری گرفتند. استراندبرگ می‌گوید: "به خصوص تفاوت‌های قابل‌‌توجهی از لحاظ کارکرد جسمی، سلامتی کلی، سرزندگی و درد بدنی دیده می‌شد. نمره اختلال کارکرد بدنی سیگاری‌ها معادل 10 سال تفاوت سنی در جمعیت عادی بود."

کیفیت زندگی حتی در میان مردانی که سیگار کشیدن را ترک کرده بودند، بدتر بود." در سطح فردی، اخبار بد این است که در حالیکه ترک سیگار در مقایسه با ادامه دادن به سیگار کشیدن به طور کلی مفید است، کنار گذاشتن سیگار پس از میانسالی به طور کامل خطر بالاتر مرگ و میر و کیفیت بدتر زندگی از لحاظ سلامتی را که در سیگاری‌ها دیده می‌شود، برطرف نمی‌کند."

دکتر دیوید ام برنز، استاد پزشکی در دانشگاه کالیفرنیای سان‌دیه‌گو در سرمقاله‌ای در همین شماره مجله می‌گوید سیگار کشیدن راهی به سوی زندگی نیست.

برنز می‌نویسد: "بسیاری از افراد، به خصوص جوانان می‌گویند: "می‌خواهم الآن زندگی کنم، و اهمیتی به زودتر مردن در سنین بالا نمی‌دهم. می‌خواهم همینطور زندگی کنم، و به سن بالا هم نرسم".

اما سیگارکشیدن چنین کاری را برای شما انجام نمی‌دهد. آنچه واقعا رخ می‌دهد این است که شما زودتر از موقع پیر می‌شوید."

برنز می‌افزاید: "سیگار کشیدن سبک زندگی شما را بهبود نمی‌بخشد.سیگارکشیدن مسیری به سوی پیری زودرس است."

دل تنگم
22-10-2008, 11:24
زنان بهتر از مردان به درمان‌های ضد درد مزمن پاسخ می‌دهند، و مردانی که سیگار می‌‌کشند حتی پاسخدهی کمتری به این داروها دارند

به گزارش هلث‌دی‌نیوز این بررسی که در کلینیک مایو در روچستر مینه‌سوتا در آمریکا انجام شد، 1200 مرد و زن را دربرمی‌گرفت که در یک برنامه درمانی سرپایی سه‌هفته‌ای کنترل درد مزمن پذیرش شده بودند. هدف این برنامه بازیابی کارکرد جسمی این افراد و کاهش یا حذف داروهای مورد استفاده آنها برای درد مزمن بود.

بررسی‌های قبلی نشان داده بود که سیگاری‌ها عموما به اندازه غیرسیگاری‌ها از برنامه‌های کنترل درد مزمن نفع نمی‌برند، عمدتا به این خاطر که سلامت بدنی آنها در حین اجرای برنامه بدتر می‌شود.

سرپرست این تحقیق دکر دبلیو مایکل هوتن، از کلینیک مایو در این باره گفت: "بهبودی کمتر مردان در برنامه‌های کنترل درد مزمن ممکن است مربوط به فعالیت‌های شغلی و/یا عوامل اجتماعی کمتر فهمیده‌شده دیگر باشد."

او پیشنهاد کرد که پژوهش‌های بیشتری باید در جهت یافتن راهبردهای درمانی تمرکز یابد که بتواند به مردان سیگاری‌ کمک کند.

death knight
23-10-2008, 20:41
من که میگم همگی برید ترک کنید دیروز وسط سیگارم تنه درخت پیدا کردم الکی نیست سر درد میگیریم

دل تنگم
05-11-2008, 16:30
نزديك به يك‌سال از تصويب آيين‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانيات مي‌گذرد؛ آيين‌نامه‌اي كه حالا چند ماهي است برخي از مفاد آن از سوي وزارت بهداشت اعلام شده و ارگان‌ها و صنوف مختلف كشور را ملزم به اجراي اين مفاد كرده است.

اما مثل اينكه ظاهرا خبري از پيشرفت اجراي اين مفاد نيست؛ به‌طوري كه روز گذشته دكتر محمدرضا مسجدي، رئيس جمعيت مبارزه با دخانيات كشور اعلام كرد: بيش از 90 درصد مردم هنوز حتي از قانون جامع كنترل دخانيات اطلاعي ندارند.

اين در حالي است كه مسئولان وزارت بهداشت كاملا نظري عكس اين را دارند و مدعي هستند كه قانون جامع مبارزه با دخانيات به خواست مردم در حال اجرا شدن است و بيش از 80 درصد مردم از نحوه اجراي اين قانون اطلاع دارند.

خديجه محصلي، كارشناس دفتر بهداشت محيط و كار وزارت بهداشت در گفت‌وگو با همشهري و با بيان اينكه مردم ديگر تقريبا مي‌دانند كه نبايد در اماكن عمومي سيگار بكشند و اينكه مراكز عرضه دخانيات محدود شده‌اند، معتقد است: حتي ما در يك نظرسنجي‌ عمومي كه از طريق سازمان صدا و سيما انجام داديم، به اين نتيجه رسيديم كه بيش از 90 درصد مردم راغب به اجراي برخي مفاد قانون جامع مبارزه با دخانيات هستند چون همه مفاد مربوط به مردم نيست و اغلب ارگان‌ها بايد آنها را اجرا كنند.

به گفته وي البته ما به‌عنوان متوليان اين امر، برنامه‌هاي آموزشي براي مبارزه با دخانيات از طريق فيلم كوتاه و انيميشن را تهيه كرديم، اما به هر حال اجراي هر ماده قانوني، صنوف مختلفي را در بر مي‌گيرد، يعني ضمن اينكه اين صنوف بايد اطلاع كافي و تخصصي در مورد اجراي قانون داشته باشند، يك سري اطلاع‌رساني عمومي هم در اين خصوص بايد به مردم بدهند چون اجراي اين قانون به خواست خود مردم است.

اطلاعات در حد صفر

شنيدن اين عبارات از زبان اين مقام وزارت بهداشت در حالي است كه به گفته دكتر هومن شريفي، قائم مقام مركز تحقيقات مبارزه با دخانيات، نتايج نظرسنجي اين مركز، كاملا عكس نتايج وزارت بهداشت است.

وي معتقد است: در حال حاضر مركز تحقيقات پيشگيري و مبارزه با دخانيات طرحي را در سطح تهران انجام داده است.

دراين طرح ما از مردم اين سؤال را پرسيديم كه آيا مي‌دانند قانون جامع مبارزه با دخانيات اصلا وجود دارد يا نه؟ بيش از 90 درصد از مردم پاسخشان منفي بود. درصورتي كه ما زماني اين سؤال را از مردم پرسيديم كه آيين‌نامه قانون جامع وارد مرحله اجرا شده بود؛اگر چه اجرا نمي‌شد. وي ضمن اشاره به روند معاهدات جهاني كنترل و مبارزه با دخانيات ادامه مي‌دهد: در سال 1908 نخستين كنوانسيون معاهده جهاني مبارزه با مواد‌مخدر در چين تصويب شد و اين نخستين معاهده جهاني بود كه البته مدت زيادي دوام نداشت و فراموش شد.

بعد از آن معاهده‌هاي كوچك‌تر در حد قاره‌اي و كشوري، نوشته و تصويب مي‌شد ولي نخستين معاهده جهاني در حوزه بهداشت، معاهده كنترل دخانيات بود و ما هم از نخستين كشورهايي بوديم كه آن را امضا كرده و سال گذشته آن را به تصويب رسانديم.

« اين معاهده بندهايي دارد كه در تمام دنيا بايد اجرا شوند مثل محافظت از افراد غيرسيگاري. ما هم در راستاي اين معاهده، مينياتوري از معاهده جهاني كنترل دخانيات در كشور طراحي كرديم به نام قانون جامع كنترل دخانيات.»

دكتر شريفي با اشاره به اين عبارات در مورد نحوه اجراي اين قانون در كشور اظهار تأسف كرده و مي‌گويد: مشكل اصلي اين است كه مسئولان اجراي اين قانون فكر مي‌كنند كه مفاد اين آيين‌نامه در بيش از 50 درصد موارد اجرا مي‌شود اما بايد بدانند كه آنها در واقع حركات خودجوش برخي ارگان‌ها و مراكز در مبارزه با دخانيات را به حساب اجراي قانون مي‌گذارند.

در حالي كه ما در اصل شاهد يك همه‌گيري نوين در مورد دخانيات و مواد‌مخدر هستيم. به عقيده وي با اين حال به عقيده ما كساني‌كه اجراي اين قانون را به‌عهده دارند، مقصران اصلي هستند و بايد پاسخ بدهند كه چرا بعد از يك سال از ابلاغ آيين‌نامه هيچ اقدام خاصي نكرده‌اند و فقط برخي از حركات خودجوش را به عنوان دستاوردهاي قانون جامع كنترل دخانيات مي‌دانند.

مردم بايد رعايت كنند:

«تجربه كشورهاي موفق مانند استراليا كه توانسته‌اند استعمال دخانيات را كنترل كنند، نشان مي‌دهد كه در اين كشورها هر 20 دقيقه يك پيام تبليغاتي درباره سيگار و قوانين مربوط به آن از رسانه‌ها پخش مي‌شود؛ به همين دليل مردم در اين كشورها درباره قوانين مربوط به استعمال دخانيات اطلاع كافي دارند و آن را مي‌پذيرند.»

اما در عين حال دكتر محمد رضا مسجدي در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به اين عبارات معتقد است: در كشور ما با وجود ممنوعيت استعمال سيگار و مواد دخاني در اماكن عمومي ، خود من شاهد بودم كه در يك كافي نت فردي سيگار مي‌كشيد و هنگامي كه يكي از مشتريان اعتراض كرد، نه تنها فرد سيگاري بلكه صاحب كافي نت نيز اعلام كرد كه او حق دارد در اين مكان سيگار بكشد.

دكتر مسجدي مي‌افزايد: اجراي قانون جامع دخانيات به‌صورت دستوري و از بالا امكان پذير نيست، اين قانوني است كه مردم بايد آن را رعايت كنند، بنابراين بايد درباره آن اطلاعات كافي داشته باشند و بدانند كه سيگار كشيدن در اماكن عمومي، تجاوز به حقوق ديگران ‌و ممنوع است.

رئيس جمعيت مبارزه با دخانيات كشور اضافه كرد: مردم بايد بدانند براساس قانون، فروش سيگار به افراد زير 18 سال ممنوع است، فروش نخي سيگار خلاف قانون است و هر جايي نبايد مواد دخاني عرضه شود.

صدا و سيما و رسانه‌ها هم بايد اين مسائل و قوانين را به اطلاع مردم برسانند تا افكار عمومي براي پذيرش اين قانون آماده شود.

elham_007
23-12-2008, 23:22
محققان مي‌گويند سيگار کشيدن در دختران نوجوان خطر چاقي و ابتلا به اضافه وزن را افزايش مي‌دهد.
به گزارش سلامتيران به نقل از اي‌بي‌سي‌ نيوز پژوهشگران فنلاندي پس از بررسي 2 هزار دختر جوان سيگاري و مقايسه آنها با مردان سيگاري دريافتند اگر دختران نوجوان روزانه 10 نخ سيگار يا حتي بيشتر استفاده كنند خطر چاقي در آنها بسيار تشديد مي‌شود
چاقي اين دختران بيشتراز نوع شکمي بود كه عامل بسياري از بيماري‌ها از جمله ديابت نوع دو است.
نتايج اين تحقيق در مجله بهداشت عمومي آمريکا منتشر شده است.

separate
24-12-2008, 17:59
این حرفا برای آدم سیگاری کشکه

پدربزرگ من از 20 سالگی توتون میکشیده الانم که 81 سالشه در حال مصرف بهمن هست! بدنش هم مثل پهلووناست :دی من خودم 3 سال بود میکشیدم البته شکر خدا ترک کردم یواش یواش داشتم میرفتم سمت مخدرات! ولی قلیون :دی

amirkhaaan
07-01-2009, 02:51
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


شما سیگار می کشید؟
سیگار کشیدن برای شما عادت شده است؟
سیگار کشیدن مشکلات فیزیکی برای بدن شما بوجود آورده؟
نگران این هستید که مبادا سرطان ریه به سراغ شما هم بیاید؟
و .......
قصد ترک سیگار را دارید؟

با ما همراه باشید تا مطلبی با عنوان «چطور سیگار را ترک کنم؟» که خانم «زهرا جباری امیری» در همشهری آنلاین منتشر کرده بودند را با هم مرور کنیم. این مقاله ترجمه ایست برگرفته از مقاله ای که در سایت familydoctor.org منتشر شده بود.

سیگار کشیدن باعث تغییراتی در بدن و نحوه عملکرد شما می شود. این تغییرات در بدن شما نتیجه اعتیاد به نیکوتین است. این تغییرات در نحوه عمل شما، در طول زمان که شما سیگار می‌خرید، آن را روشن می‌کنید و می‌کشید، ایجاد شده‌اند. این تغییرات عادت شما به سیگار کشیدن را به وجود آورده‌‌اند.


چرا باید سیگار را ترک کرد؟
دلایل فوری برای ترک سیگار:
1- بوی بد دهان و لک شدن دندان‌ها
2- بوی نامطبوع در لباس، مو و پوست
3- کم شدن توانایی ورزشی
4- سرفه و گلو درد
5- ضربان سریع قلب و افزایش فشار خون
6- خطر دود سیگار محیطی برای بقیه افراد
7- هزینه مالی سیگار کشیدن

دلایل بلند مدت برای ترک سیگار:
1- وجود مواد شیمیایی سمی در دود سیگار
2- خطر سرطان ریه و انواع دیگر سرطان‌ها
3- خطر بیماری قلبی
4- مشکلات وخیم تنفسی
5- از دست دادن زمان کاری یا سرگرمی به دلیل بیماری
6- خطر زخم معده و بازگشت اسید معده
7- خطر بیماری لثه
8- چین و چروک پوست
9- خطر آسیب رسیدن به جنین در زنان باردار سیگاری
10- الگوی بدی برای کودکان بودن


چطور می توانم سیگار کشیدن را ترک کنم؟
اگر این نکات را رعایت کنید، بهترین بخت برای ترک سیگار را خواهید داشت:
1- عزم خود را جزم کنید
2- تشویق و حمایت کسب کنید
3- آموختن نحوه کنترل استرس و میل به سیگار کشیدن را بیاموزید
4- از داروهای کمکی استفاده کنید و آنها را به درستی مصرف کنید
5- برای بازگشت اعتیاد به سیگار آماده باشید
6- به کوشش ادامه دهید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چطور برای ترک سیگار آمادگی پیدا کنم؟
یک دوره ترک 2 تا 4 هفته‌ای از همین لحظه‌ تعیین کنید تا بتوانید خود را برای این کار آماده کنید. دلایل شخصی خود را برای ترک بنویسید. با نگهداشتن فهرستی با خود می توانید زمانیکه احساس کردید میل به سیگار کشیدن دارید، به آن نگاه بیندازید. برای آنکه از عادات سیگار کشیدنتان آگاه شوید، یادداشت های روزانه از اینکه از چه وقت و چرا سیگار می کشید، نگهدارید. با استفاده از اطلاعات این دفترچه، شما و پزشک می‌توانید برنامه‌ای برای حل کردن مسائلی که تمایل شما به سیگار را باعث می شود، طراحی کنید. درست پیش از شروع دوره ترک، خود را از شر تمام سیگارها، کبریت ها، فندک ها و زیر سیگاری ها خلاص کنید.


چگونه حمایت و تشویق به دست آورم؟
به خانواده و دوستانتان بگویید که به چه نوع کمکی نیاز دارید. حمایت آنها ترک سیگار را برای شما آسانتر خواهد کرد. از پزشک خانوادگی تان بخواهید در برنامه ریزی برای ترک سیگار به شما کمک کند. پزشک می تواند مراکز مشاوره یا خود آموزهای ترک سیگار را به شما معرفی کند. پزشک همچنین می‌تواند یک برنامه ترک سیگار را به شما توصیه کند. برای ترک سیگار به خود پاداش دهید، برای مثال با پولی که با سیگار نکشیدن ذخیره می‌کنید، چیز خاص و قابل توجهی برای خود بخرید.


در مورد استرس و میل به سیگار چکار کنم؟
ممکن است شما عادت به استفاده از سیگار در اوقات پر تنش ‌‌‌‌‌‌داشته باشید. خوشبختانه، راه های خوبی برای کنترل استرس بدون سیگار وجود دارد، از جمله آرامش پیدا کردن با دوش آب گرم، رفتن به پیاده روی و به آرامی و عمیق نفس کشیدن. به تغییرات در کار های روزمره تان فکر کنید که به شما در مقاومت در برابر میل به سیگار کشیدن کمک می‌کند. برای مثال، چنانچه در زمان خوردن قهوه، سیگار می‌کشیدید، می‌توانید به جای قهوه چای داغ بنوشید.


زمانیکه سیگار را ترک کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
احساس شما در زمان ترک، بستگی به مقدار سیگار کشیدن شما دارد و اینکه چقدر بدن شما معتاد به نیکوتین است و چقدر برای ترک سیگار آمادگی دارید. امکان دارد میل شدید به سیگار کشیدن یا احساس گرسنگی بیش از حد معمول داشته باشید. احساس عصبانیت کنید و در تمرکز کردن دچار مشکل شوید. در ابتدا ممکن است بیشتر سرفه کنید و سردرد داشته باشید. این علائم به این خاطر رخ می دهد که بدن شما به نیکوتین عادت کرده است. این عوارض را علائم ترک نیکوتین می‌‌گویند. این علائم در روزهای اول بعد از ترک سیگار شدیدتر است، اما حداکثر در ظرف کمتر از یک هفته برطرف می‌شوند.


فرآورده های جایگزینی نیکوتین یا داروی کمک به ترک اعتیاد کدامند؟
فرآورده‌های جایگزینی نیکوتین وسائلی هستند که نیکوتین را بدون سیگار کشیدن به بدن می‌رسانند. این فرآورده ها به چندین‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکل وجود دارد: برچسب یا مشمع(patch)، اسپری بینی، اسپری تنفسی و قرص مکیدنی. تاثیر این فرآورده های جایگزینی نیکوتین کاهش میل به نیکوتین و کاهش علائم ترک در بدن است. این فرآورده ها این امکان را به شما می دهند که بر روی تغییراتی که نیاز دارید در عادات و محیط خود انجام دهید، متمرکز شوید. هنگامی که به عنوان یک فرد غیر سیگاری احساس اعتماد به نفس کردید، راحت‌تر می‌توانید با اعتیاد به نیکوتین در خود مقابله کنید. تجویز داروهایی از قبیل بوپروپیون آهسته رهش bupropion sr(نام تجارتی zyban) و وارنسیلین varenicline(نام تجارتی chantix) به برخی افراد در ترک سیگار کمک می‌کند. این داروها حاوی نیکوتین نیستند، اما به مقاومت شما در برابر میل به سیگار کمک می‌کند. با پزشک خود درباره اینکه کدامیک از فرآورده ها مناسب است، صحبت کنید. برای هر کدامیک از این فرآورده ها، شما باید با دقت دستورالعمل روی جعبه را دنبال کنید. خیلی مهم است که هنگامی که از فرآورده های جایگزین نیکوتین استفاده می کنید، از سیگار کشیدن خودداری کنید.


آیا پس از ترک سیگار، افزایش وزن پیدا خواهم کرد؟
بیشتر افراد بعد از ترک سیگار اندکی وزن اضافه می کنند، به یاد داشته باشید که هر افزایش وزنی بعد از ترک سیگار در مقایسه با خطرات سیگار کشیدن، خطر چندانی برای سلامتی به حساب نمی آید. رژیم گرفتن در حین ترک سیگار باعث ایجاد استرس غیر ضروری در شما می شود. در عوض می‌توانید از افزایش وزن با استفاده از میان‌ وعده های غذایی کم چربی و سالم و فعال بودن از لحاظ جسمی پیشگیری کنید.


اگر دوباره سیگار بکشم چطور؟
احساس شکست نکنید، فکر کنید چرا دوباره سیگار ‌کشیدید و چه کاری را برای جلوگیری از کشیدن مجدد سیگار می‌توانید انجام دهید. یک تاریخ ترک جدید برای خود تعیین کنید. بیشتر سیگاری های سابق برای اولین بار در کارشان موفق نبودند، اما آنها به تلاش خود ادامه دادند تا موفق شدند. روزهای اول بعد از ترک احتمالا سخت خواهد بود. حتی یک پک زدن به سیگار می‌تواند سبب بازگشت آن شود، بنابراین بهتر است ریسک نکنید.


توجه: این مقاله را می توانید با مراجعه به سایت
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید مشاهده نمایید. البته ذکر این نکته لازم است که مقاله حاضر اندکی متفاوت با نسخه اصلی این مقاله می باشد، چرا که اصلاحات نگارشی بر روی متن مقاله صورت گرفته است.
=============
:11:موفق باشید../من از امروز با خرید چسب نیکوتین شروع به ترک سیگار کردم.حدود 10 سالی سیگار کشیده ام و 2 بار ترک کردم.اما بدون کمک از دارو و چسب ووو فقط با آدامس نیکوتین و ورزش
اما از وقتی که این چسب رو زدم با اینکه سیگار جلوم بود و میخواستم بکشم اصلا نمیشد.احساس اینو داشتم که همین الان یک سیگار خاموش کردم و این احساس تا الان مونده و من نمی تونم سیگار بکشم نه اینکه نمی خوام.
حالا میخوام از فردا ورزش هم بکنم تا این سموم لعنتی بیان بیرون.
انشالله بعد از 3 هفته چسب و ورزش دیگه برای همیشه از شرش خلاص بشم.

برای سیگاریهایی که میخوان ترک کنن ولی مثل من اراده ضعیفی دارن چسب نیکوتین رو پیشنهاد میکنم
امیدوارم همه سیگاریها در ترک سیگار موفق باشند

amirkhaaan
07-01-2009, 16:25
من از امروز با خرید چسب نیکوتین شروع به ترک سیگار کردم.حدود 10 سالی سیگار کشیده ام و 2 بار ترک کردم.اما بدون کمک از دارو و چسب و.... فقط با آدامس نیکوتین و ورزش.با اینکه بیش از یک سال در ترک بودم ولی با یک سیگار دوباره شروع می کردم.

نمیدونم چرا ولی دیگه اراده قوی قبلا رو برای ترک نداشتم و با اینکه خیلی دلم میخواست ترک کنم اما نمی شد

اما از وقتی که این چسب رو زدم با اینکه سیگار جلوم بود و میخواستم بکشم اصلا نمیشد.احساس اینو داشتم که همین الان یک سیگار خاموش کردم و این احساس تا الان مونده و من نمی تونم سیگار بکشم نه اینکه نمی خوام.

حالا میخوام از فردا ورزش هم بکنم تا این سموم لعنتی بیان بیرون.
انشالله بعد از 3 هفته چسب و ورزش دیگه برای همیشه از شرش خلاص بشم.

برای سیگاریهایی که میخوان ترک کنن ولی مثل من اراده ضعیفی دارن:46: چسب نیکوتین رو پیشنهاد میکنم

اگر کسی در این زمینه تجربه یا اطلاعات مفیدی داره خوشحال میشم که با من و بقیه دوستان در میان بگذاره.

امیدوارم همه سیگاریها در ترک سیگار موفق باشند

Rahe Kavir
14-01-2009, 09:10
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


تحقيقات- همشهری‌آنلاین:
نتايج تحقيقات پژوهشگران نشان مي‌دهد که استعمال سيگار به تنهايي و بدون مصرف الکل ميزان فيبروز کبدي در بيماران مبتلا به هپاتيت C را افزايش داده و باعث تسريع روند سروز (مرحله آغاز بيماري کبد) مي‌شود. به گزارش ايسنا، اين پژوهش توسط دکتر ناصر درياني و همکارانش با هدف تعيين ارتباط مصرف سيگار با شدت درگيري کبد در بيماران مبتلا به هپاتيتC بر روي 46 بيمار داراي هپاتيت C انجام گرفته است.
گفتني است، در بين عوامل محيطي تأثيرگذار بر شدت آسيب کبدي در بيماران مبتلا به هپاتيت C الکل نقش شناخته شده‌اي دارد ولي در مورد مصرف سيگار به تنهايي چون در مطالعات غربي همزمان الکل هم مصرف مي‌کردند هنوز نتيجه قطعي حاصل نشده است.
يافته‌هاي اين بررسي نشان مي‌دهد: مصرف سيگار، ميزان فيبروز کبدي در بيماران مبتلا به هپاتيت C را افزايش مي‌دهد.
در اين پژوهش آمده است: سيگار ارتباط معني داري با ميزان فيبروز کبدي دارد که البته سيگار و يا مدت مصرف به تنهايي موثر نيست.
بنابراين مي‌توان مصرف سيگار را از عوامل پيش‌بيني کننده در پيشرفت بيماري کبدي در اين عفونت (فيبروز) برشمرد.
در انتهاي اين پژوهش محققان توصيه کردند براي کاهش عفونت فيبروز که باعث سيروز کبدي مي شود افراد مصرف دخانيات را ترک و يا آن را کاهش دهند.

Rahe Kavir
18-01-2009, 09:36
لايت‌ها سلامتي را زودتر دود مي‌كند


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تحقيقات- گروه سلامت- سميه شرافتي:
درحالي‌كه به گفته مسئولان وزارت بهداشت استفاده از اصطلاحات لايت، اولترالايت و كم‌قطران روي پاكت‌هاي سيگار در توليدات داخلي ممنوع شده است اما به‌دليل افزايش قاچاق محصولات دخاني و تقلبي بودن آنها، كارشناسان همچنان نسبت به استفاده از سيگارهاي لايت هشدار مي‌دهند. به‌طوري كه چندي پيش رئيس مركز تحقيقات و پيشگيري كنترل دخانيات دانشگاه ‌علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: آمار سرطان دهان در سيگارهاي لايت بيشتر از سيگارهاي معمولي است و سيگارهاي سبك و خنك تنها ترفند تبليغاتي است.
اما در حالي كه روي بسته‌هاي سيگارهايي كه با واژه لايت به فروش مي‌رسند نوشته شده: «اين سيگارها كمتر از سيگارهاي معمولي به بدن افراد ضرر مي‌رسانند و مصرف آنها خطرات كمي دارد» به گفته كارشناسان افرادي كه با اين باور غلط به مصرف اين سيگارها روي مي‌آورند، بسيار سخت‌تر از افرادي كه سيگار معمولي مصرف مي‌كنند، موفق به ترك اين محصول دخاني مي‌شوند.
تاريخچه لايت‌ها و اولترالايت‌ها
«از سال 1950 صنايع دخانيات تصميم گرفتند با ورود به بخش بهداشت، در كنترل دخانيات با دولت‌ها همكاري كنند. به اين شكل كه براي سيگارها ----- در نظر گرفتند.»
دكتر هومن شريفي، قائم مقام مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات با بيان اين عبارات به همشهري مي‌گويد: با اين اقدام دولت‌ها 20 سال بر اين باور غلط بودند كه ----- جلوي مضرات سيگار را خواهد گرفت.
دكتر شريفي در ادامه توضيح مي‌دهد: بعد از اين ماجرا و در سال 1970 صنايع دخاني شروع به تبليغ سيگارهاي لايت و اولترالايت كردند.
البته به گفته وي اين سيگارها از سال 2005 در آمريكا و اروپا ديگر توليد نشد ولي متأسفانه در كشور ما همچنان استفاده از اين نوع سيگارها رواج داشته و البته اقبال زيادي هم دارد چون مردم به غلط تصور مي‌كنند كه ترك كردن سيگارهاي لايت راحت‌تر است.
خديجه محصلي، مسئول دبيرخانه كميته كشوري كنترل دخانيات نيز با اعلام اينكه سازمان بهداشت جهاني، تبليغات نادرست بازار را مبني بر بي‌خطر بودن استعمال شكل‌هاي ديگر محصولات دخاني، عامل گسترش مصرف اينگونه محصولات مي‌داند، مي‌گويد: چند سالي است كه شركت‌هاي دخانيات همه ترفند‌ها را براي فروش محصولات خود لحاظ مي‌كنند و براي گروه هدف برنامه خاصي دارند و با شعارهاي فريبنده به جاي تبليغات مستقيم، از تبليغات غيرمستقيم استفاده مي‌كنند.
به گفته وي، از طرف ديگر، صنايع دخاني براي جذاب نشان‌دادن مصرف سيگار براي جوانان از ژست‌هاي بازيگران معروف و محبوب در فيلم‌ها بهره مي‌برند و گاهي ديده شده كه كم‌كردن وزن، آرامش اعصاب و رسيدن به اندامي زيبا را نتيجه سيگاركشيدن جلوه مي‌دهند.
محصلي ادامه مي‌دهد: از ديگر تبليغات فريبكارانه شركت‌هاي دخاني اين است كه روي حجم عظيمي از توليدات سيگار، عبارت لايت، سوپرلايت و اولترالايت را به نحو قابل ديدي چاپ مي‌كنند، اما تحقيقات نشان مي‌دهد كه اين عبارات به هيچ عنوان مستند نيست و حتي سيگارهايي با اين برچسب‌ها و نوشته‌ها خطرناك‌تر هم هستند؛
زيرا نيكوتين كمي دارند و فرد براي جبران نيكوتين مورد نياز وادار به مصرف سيگار بيشتري مي‌شود. وي با اشاره به آمار مصرف‌كنندگان دخانيات در كشور خاطرنشان مي‌كند: متأسفانه آمارهاي موجود در ايران درباره تعداد سيگاري‌ها و تلفات سيگار چندان به روز نيست اما طبق آخرين آمار در سال 1384، حدود 2/14 درصد از جمعيت 15 تا 64 ساله كشور جزو مصرف‌كنندگان مواد دخاني هستند كه در اين ميان، 1/24 درصد مردان جامعه و 3/4 زنان جامعه در اين طبقه آماري قرار مي‌گيرند. اين در حالي است كه 3 درصد نوجوانان ايراني سيگار مي‌كشند و 14‌درصد آنها از ساير مواد دخاني و به‌طور عمده قليان استفاده مي‌كنند.
لايت‌ها پك‌ها را عميق‌تر مي‌كنند
«هر فرد سيگاري هر نوع محصولي را به هر ميزاني كه مصرف كند، نياز دارد كه ميزان نيكوتين در خونش به حد مشخصي برسد. اگر هم در اين راه مانعي به نام ----- وجود داشته باشد، طبيعتا ميزان پك‌ها در فرد سيگاري عميق‌تر خواهند شد.»
قائم مقام مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات با اشاره به اين عبارات خاطرنشان مي‌كند: ما در مركز تحقيقات كنترل دخانيات به اين نتيجه رسيديم كه ميزان عمق و زمان پك‌ در سيگارهاي معمولي 8دهم ثانيه طول مي‌كشد ولي در سيگارهاي لايت اين زمان 3 ثانيه است.
پس اين سيگارها مواد سمي و سرطان‌زاي بيشتري را وارد خون خواهد كرد.
اين در حالي است كه زهرا حسامي، رئيس مركز تحقيقات و پيشگيري كنترل دخانيات دانشگاه ‌علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به آمار 15 درصدي مبتلايان به سيگار در كشور در تاييد اين عبارات مي‌گويد: در سيگارهايي كه در آن از بيوفيلتر استفاده مي‌شود، به‌دليل اينكه فرد سيگاري پك‌هاي عميق‌تري مي‌زند، ميزان دود بيشتري وارد ريه او خواهد شد؛ بنابراين استفاده از بيو‌فيلتر، سرابي بيش نيست.
علاوه بر اين، محققان آمريكايي نيز در تحقيقاتي كه در دانشگاه پيتسبورگ انجام گرفت، مطالعاتي را روي 12 هزار سيگاري قديمي و جديد انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه يك سوم از اين افراد به‌دليل تبليغات كمپاني‌هاي سيگار‌سازي و به‌دليل نگراني در مورد سلامت خود از سيگارهاي لايت استفاده مي‌كنند، اما اين گروه بسيار سخت‌تر از افرادي كه سيگار معمولي مصرف مي‌كنند مي‌توانند سيگار كشيدن را كنار بگذارند.
جالب اينكه بسياري از افراد سيگاري در اين مطالعات متذكر شده‌اند كه آنها براي كنار گذاشتن سيگار اول تصميم گرفته‌اند كه سيگارهاي لايت مصرف كنند تا بعد آن را هم كنار بگذارند، اما در عمل اين اتفاق تنها در موارد بسيار كمي افتاده است.

Rahe Kavir
24-01-2009, 08:57
نکته بهداشتی روز: سیگار کشیدن و دیابت

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


عمومی- همشهری آنلاین:
سیگار کشیدن برای هر کسی زیانبار است، اما برای افراد دیابتی به خصوص خطرناک است چرا که دیابتی‌ها از پیش در معرض خطر عوارضی مانند بیماری‌های قلبی- عروقی هستند.
اگر مبتلا به دیابت هستید و سیگار می‌کشید، بدون توجه به اینکه چه مدت است سیگاری هستید، می‌توانید با ترک کردن سیگار سلامت‌تان را بهبود بخشید.

انجمن دیابت آمریکا این خطرات بالقوه را برای دیابتی‌های که سیگار می‌کشند، بر می‌شمرد:

سیگار کشیدن اکسیژن در بافت‌ها را کاهش می‌دهد، که می‌تواند به حمله قلبي و سکته مغزی منتهی شود.
سیگارکشیدن میزان فشار خون و کلسترول را بالا می‌برد، که اینها هم به نوبه خود خطر حمله قلبی را می‌افزاید.
سیگار کشیدن رگ‌های را منقبض می‌کند و به آنها صدمه می‌‌زند، و این امر بدتر شدن زخم پای دیابتی منجر می‌شود.
سیگار کشیدن خطر ٱسیب‌رساندن به اعصاب و کلیه‌ها را افزایش می‌دهد.
سیگار کشیدن خطر ابتلا به سرماخوردگی و بیماری‌های تنفسی دیگر را افزایش می‌دهد.
سیگار کشیدن میزان قند خون را بالا می‌برد.
سیگار کشیدن خطر مرگ ناشی از بیمار قلبی-عروقی را در دیابتی‌هایی که سیگار می‌کشند، در مقایسه با دیابتی‌هایی که سیگار نمی‌کشند، سه برابر افزایش می‌دهد.

Rahe Kavir
21-02-2009, 09:45
دود سیگار محیطی با زوال عقل ارتباط دارد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


تحقيقات- همشهری آنلاین:
افرادی در معرض دود سیگار محیطی، ممکن است 44 درصد بیشتر در معرض خطر بیماری آلزایمر قرار گیرند. به گزارش هلث‌دی نیوز پژوهشگران می‌گویند در حالیکه پژوهش‌های قبلی نشان‌دهنده رابطه میان سیگارکشیدن و افزایش خطر زوال عقل (دمانس)‌و بیماری آلزایمربوده‌اند،‌ این بررسی جدید بزرگترین بازبینی در مورد رابطه میان دود سیگار محیطی و خطر زوال عقل است.
سرپرست این پژوهش، لین لنگ، دستیار پژوهشی در گروه بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی در دانشکده پنینسولا در اکستر انگلیس در این باره گفت: "رابطه‌ای میان زوال کارکرد شناختی - که اغلب اما نه ضرورتا مقدمه زوال عقل است، و قرارگیری در معرض دود سیگار محیطی وجود دارد."
اما به گفته لنگ، یافته مهم‌تر این بررسی این است که با افزایش مقدار قرارگیری در معرض دود سیگار محیطی، خطر نقصان کارکرد شناختی افزایش می‌یابد.
این بررسی به صورت آنلاین در 13 فوریه در سایت نشریه پزشکی بریتانیا، BMJ.com
منتشر شده است.
گروه لنگ برای این بررسی، داده‌های جمع‌آوری‌شده از 4800 فرد غیرسیگاری را که بیش از 50 سال داشتند، مورد بررسی قرار دادند. این پژوهشگران نمونه‌های بزاق این افراد را جمع‌آوری کردند تا میزان کوتینین - یک فراورده نیکوتین که می‌توان آن را تا حدود 25 ساعت پس از قرارگرفتن در معرض دود سیگار در بزاق یافت- را در این نمونه‌ها اندازه‌گیری کنند.
سپس مشارکت‌کنندگان در این بررسی تحت آزمایش‌های فیزیولوژی عصبی قرار گرفتند تا کارکرد مغز و میزان نارسایی شناختی آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. این آزمایش‌ها حافظه، ریاضیات و مهارت‌های کلامی را ارزیابی می‌کرد. افرادی که نمره‌های‌شان در پایین‌ترین 10 درصد قرار داشت، به عنوان افراد دچار میزانی از نارسایی شناختی طبقه‌بندی شدند.
این پژوهشگران دریافتند که افراد دارای بالاترین میزان کوتینین در مقایسه با افراد دارای پایین‌ترین میزان کوتینین، 44 درصد بیشتر در معرض خطر نارسایی شناختی هستند. و در حالیکه خطر نارسایی شناختی در افراد دارای میزان پایین‌تر کوتینین، پایین‌تر بود،‌ این خطر هنوز قابل‌توجه بود.
لنگ گفت: "ما می‌دانیم که سیگارکشیدن فعال بد است، سیگاری بودن برای سلامتی شما ید است و خطر آلزایمر را افزایش می‌دهد. این بررسی بیانگر این است که همین خطر درمورد سیگارکشیدن غیرفعال یا استنشاق دود سیگار محیطی هم وجود دارد. ما می‌دانیم که استنشاق دود سیگار محیطی با خطر سکته مغزی و بیماری قلبی ارتباط دارد. یافته‌های ما دلیل دیگری برای اجتناب از قراردادن دیگران در معرض دود سیگارتان است،‌و اگر سیگاری نیستید از محل‌های که در آنها سیگار کشیده می‌شود، پرهیز کنید."
ماریا کاریلو، رئیس روابط پزشکی و علمی انجمن آلزایمرآمریکا، در این باره گفت که این بررسی شواهد بیشتری در مورد خطرات دود سیگار محیطی و خطر ابتلا به زوال عقل فراهم می‌آورد. به گفته او سیگار کشیدن از پیش به عنوان عامل خطرساز برای آلزایمر شناخته شده بود،‌و این خطر را اکنون می‌توان به استنشاق دود سیگار محیطی بسط داد.
او افزود: "یافته‌های موجود حاکی از آن است که استنشاق دود سیگار محیطی به همان اندازه سیگارکشیدن خطرناک است. ما توصیه می‌کنیم که مردم سیگار نکشند و سعی کنند که از قرارگرفتن در معرض دود سیگار هم پرهیز کنند."
دکتر مارک ایسنر،‌استادیار پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو و نویسنده مقاله تفسیری همراه این مقاله پژوهشی در BMJ در این باره گفت: "این بررسی انگیزه بیشتری را برای اعمال سیاست‌های عمومی برای ایجاد مکان‌های عمومی عاری از دود سیگار فراهم می‌کند."

jamshidjap
23-02-2009, 11:26
دو ماده مخدر جدید : برنز و نخ

خبرگزاری مهر:

یک متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی گفت دو ماده مخدر جدید برنز و نخ از گروه روانگردانها به تازگی وارد کشور شده است که خطرات جبران ناپذیری برای جوانان در پی دارد.

دکتر مجید ابهری درباره ورود داروهای جدید روانگردان افزود : بعد از ورود شیشه، کراک و روانگردان های این گروه به جامعه اینک متاسفانه شاهد ورود موادی به جامعه هستیم که مغز و اعصاب جوانان را نشانه رفته است.

وی ادامه داد: برنز و نخ دو ماده ای هستند که اخیرا وارد ایران شده اند و با ساختمانی ناشناخته به طور مستقیم به مغز و اعصاب اثر می گذارند. برنز را روی یخ می گذارند و تبخیر می شود و سپس آن را استشمام می کنند و نخ نیز باید روی خراشیدگیهای بدن قرار گیرد که در این صورت عمقی به عرض یک الی 2 سانتی متر و طول 6 الی 7 سانتی متر در بدن ایجاد می کند.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: خروج از هوشیاری ، اختلال در شناسایی ، نزدیک دیدن بلندیها و فاصله های دور یعنی کوتاه دیدن ارتفاعات و تشخیص ندادن خانواده از دیگران از اولیه ترین آثار این دو ماه هستند .

Rahe Kavir
28-04-2009, 08:01
نکته بهداشتی روز: چطور میل به سیگار را مهار کنیم؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عمومی- همشهری آنلاین:
سیگاری‌های سابق ممکن است به شما بگویند که ترک کردن سیگار یکی از سخت‌ترین چیزهایی است تا به حال انجام داده‌اند. علائم روانی و جسمی ترک سیگار ممکن است شدید باشد.

اگر قصد ترک سیگار را دارید، رعایت این نکات به شما کمک می‌کند که میل خود به سیگار را مهار کنید:

مقدار زیادی مایعات، به خصوص آب بنوشید.
از غذاهای شیرین و چرب اجتناب کنید، و وعده‌های غذایی‌تان را به مرتب نگهدارید و حذف نکنید.
به طور مرتب و متعادل ورزش کنید.
بیشتر بخوابید.
هنگامی میل به سیگار را احساس می‌کنید، نفس‌های عمیق بکشید.
عادات خود را تغییر دهید. برای مثال،‌ صبحانه‌تان را در جای متفاوتی بخورید، یا مسیرتان به سوی محل کار را عوض کنید.
کاری انجام دهید که استرس شما را کاهش دهد. حمام داغ بگیرید، کتاب بخوانید و ورزش کنید.


HealthDay News, 25 Apr., 2009

Rahe Kavir
08-04-2010, 09:48
دخانيات و سرطان ريه


بيماری- دكتر روزبه نقشين:
در اوايل قرن 20 سرطان ريه يك بيماري نادر محسوب مي‌شد ولي از حدود سال 1930 افزايش چشمگير و پيشرونده‌اي در موارد ابتلا به آن مشاهده شد و نخستين بار در مطالعات 1950 به بعد نقش سيگار در ايجاد سرطان ريه مشخص شد.
در همين سال‌ها سرطان ريه كشنده‌ترين سرطان در مردان بود ولي افزايش مصرف سيگار در خانم‌ها با تبليغات وسيعي كه در دهه60ميلادي براي فروش اين محصول به ظاهر سودآور صورت مي‌گرفت شاهد افزايش درصد اين سرطان در خانم‌ها بوديم و از 20 سال قبل سرطان ريه با سبقت گرفتن از سرطان پستان در حال حاضر شايع‌ترين عامل مرگ در خانم‌هاست.

توتون، قرن‌ها توسط انسان مصرف مي‌شد ولي توليد سيگارت با دست انسان كه به راحتي در دسترس و به‌شدت اعتياد آور است فرد را به‌صورت مداوم در معرض كارسينوژن‌هاي استنشاقي قرار مي‌دهد.

در 90 درصد افرادي كه به سرطان ريه دچار شده‌اند، سيگار عامل ابتلاست و در مورد هر فردي كه به تازگي سيگاري شده است تعداد سيگاري كه طي هرروز مي‌كشد تعيين‌كننده اين است كه با ادامه آن، 15 تا 20 سال بعد چقدر شانس براي ابتلا به سرطان ريه دارد.غير از سيگار عوامل ديگري مانند سابقه خانوادگي مثبت، عوامل شغلي و محيطي و در كشورهاي در حال توسعه دود حاصل از اجاق‌هاي خوراك پزي و شومينه و بخاري و... نيز در تعيين شانس ابتلا به اين سرطان دخالت دارند.

باوجود عوامل فوق و گسترش روز افزون استعمال سيگار در كشورهاي در حال توسعه براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني (دسامبر 2008 )، به‌علت افزايش مصرف دخانيات، در سال2010 سرطان كشنده‌ترين عامل در ميان ساير بيماري‌ها خواهد بود و گوي سبقت را از بيماري‌هاي قلبي – عروقي خواهد ربود.در سال 2010 تخمين زده مي‌شود 4/12 ميليون انسان مبتلا به سرطان در دنيا تشخيص داده شوند كه 6/7 ميليون نفر از آنها بر اثر اين بيماري فوت خواهند كرد و نكته حائز اهميت آن است كه سرطان ريه كشنده‌ترين و درعين حال قابل پيشگيري‌ترين سرطان انسان است.

در كشورهاي غرب، آمار معتادان به سيگار رو به كاهش گذاشته است. اما شركت‌هاي توليد‌كننده سيگار مشتريان خود را در كشورهاي در حال توسعه يافته‌اند كما اينكه براساس گزارشWHO ، 40در صد از سيگاري‌هاي دنيا در 2كشور چين و هندوستان زندگي مي‌كنند.

مهم‌ترين عامل در پيشگيري از ابتلا به سرطان ريه اين است كه مردم را از كشيدن سيگار باز داريم لذا تلاش بيشتر براي ترغيب قانونگذاران جامعه به وضع قوانين مؤثر كه خريد سيگار را به‌خصوص براي جمعيت جوان و نوجوان محدود يا ممنوع كند و جلوگيري جدي از استعمال دخانيات در محافل و اماكن عمومي و اداره‌ها و سازمان‌ها و افزايش ماليات بر فروش سيگار و ممنوع كردن هرگونه تبليغ براي اين محصول مرگ‌آور و در نهايت آموزش مستمر به آحاد جامعه با ايفاي نقش فعال توسط پزشكان و ساير متوليان سلامت جامعه و استفاده صحيح از رسانه‌هاي عمومي براي آگاهي مردم مي‌تواند نقش بسيار مهمي در پيشگيري از گسترش اين بيماري بسيار خطرناك در مردم كشورمان داشته باشد.

biseda_f
03-06-2010, 22:56
واقعا دولت مردان باید فکری به حال این مسائل بکنند ممنون ار اطلاعات خوبنون

Arashcompat2
30-06-2010, 20:17
به نظر من که باید سیگار هم مثل مواد مخدر فروش و استفاده ازش ممنوع بشه

mohsen.ghasemi
01-07-2010, 09:44
میگن یه پک قلیون به اندازه 70 پک سیگار ضرر داره.درسته؟

wichidika
23-07-2010, 19:20
میگن یه پک قلیون به اندازه 70 پک سیگار ضرر داره.درسته؟


صدرصد منوکسید کربن قلیان صدبرابر سیگار هست.

---------- Post added at 08:20 PM ---------- Previous post was at 08:19 PM ----------

محققان معتقدند؛ قرار گرفتن در معرض دود سيگار مي‌تواند باعث تحليل رفتن سيستم ايمني بدن شده و با آسيب رساندن به ژن‌ها خطر مشکلات متابوليکي، مرگ سلولي و سرطان را افزايش دهد.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، در اين پژوهش محققان موسسه SFBR با بررسي الگوي مشخص از 323 ژن که همه آنها در درون گلبول خون قرار داشتند، در 1240 نفر که شامل 297 سيگاري بود اين رابطه را کشف کردند.
لسوورت سرپرست گروه تحقيقاتي مي‌گويد: نتايج ما نشان مي‌دهد که سيگار کشيدن نه فقط به صورت تکي بر روي ژن‌ها اثر مي‌گذارد بلکه کل تعاملات بين سيستم ژن‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
وي ادامه داد: اين پژوهش که توسط موسسه ملي سلامت آمريکا هزينه شده، بزرگترين پژوهشي است که بر روي اثرات سيگار کشيدن در حالت ژن مطالعه مي‌کند.
وي افزود: احتمال دارد اين اثر مشاهده شده از سيگار بر روي سنتز زيستي RNA اشاره‌اي به خطر بيماريهاي انسان داشته باشد به خصوص خطر در گروه وسيعي از سرطان‌ها، درون بدن و در نتيجه قرار گرفتن در معرض سيگار افزايش مي‌يابد.
اين پژوهش در مجله«BMC medical genosics» به چاپ رسيده است.
انتهاي پيام

wichidika
28-07-2010, 13:17
يك متخصص بيماري‌هاي دهان:
دود سيگار اصلي‌ترين فاكتور سرطان دهان است
خشكي دهان در افراد سيگاري نسبت به سايرين بيشتر رخ مي‌دهد

يك متخصص بيماري‌هاي دهان:
دود سيگار اصلي‌ترين فاكتور سرطان دهان است
خشكي دهان در افراد سيگاري نسبت به سايرين بيشتر رخ مي‌دهد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]خبرگزاري دانشجويان ايران - يزد


يك متخصص بيماري‌هاي دهان گفت: دود سيگار اصلي‌ترين فاكتور سرطان دهان است و بروز بيماري‌هاي لثه و دهان در افراد سيگاري به مراتب شديدتر خواهد بود.
دكتر علي مومن در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه يزد، اظهار كرد: در افراد سيگاري تمام عوارض اصلي سيگار در دهان فرد بروز پيدا مي‌كند كه عوارضي همچون كاهش جريان بزاق دهان، افزايش بيماري‌هاي لثه و پوسيدگي دندان را به همراه دارد.
وي ادامه داد: طي مطالعات انجام شده دود سيگار از اصلي‌ترين فاكتورهاي سرطان دهان است و همچنين تغييرات رنگ در دندانها، مخاط دهان و سطح زبان و تيره شدن لثه‌ها از عوارض دود سيگار در دهان فرد سيگاري به شمار مي‌رود.
وي افزود: در افراد سيگاري حتي اگر بهداشت دهان و دندان به خوبي رعايت شود، باز هم دود سيگار عوارض خود را بر جاي مي‌گذارد و بيماري‌ لثه با شدت بيشتري در اين افراد ايجاد خواهد شد. به علاوه خونريزي لثه، تورم و التهاب كه علائم بيماري‌هاي دهان است در افراد سيگاري كمتر بروز مي‌كند. اين در حالي است كه فرد دچار بيماري پيشرفته لثه شده ولي علائم آن مشخص نيست.
اين متخصص بيماريهاي دهان گفت: خشكي دهان در افراد سيگاري نسبت به سايرين بيشتر رخ مي‌دهد و زمينه بروز پوسيدگي‌هاي خيلي شديد را در فرد ايجاد مي‌كند.
مومن در پايان خاطرنشان كرد: افراد سيگاري بعد از سيگار مي‌توانند شاهد بهبود تدريجي عوارض ناشي از دود سيگار بر لثه و دهان باشند.
انتهاي پيام

wichidika
31-07-2010, 11:24
آلودگی پرفروش ترین سیگار قاچاق کشور به مواد هسته ای ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

حوادث - دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات با تایید آلوده بودن یکی از مارکهای معروف سیگارهای قاچاقی در ایران به مواد هسته ای و هموگلوبین خوک اظهار داشت: شرکت دخانیات باید بر روند توزیع سیگار نظارت کند تا این قبیل مواد خطرناک به مواد موجود در سیگارها اضافه نشود.
دکتر محمدرضا معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمپانیهای بزرگ تولید سیگار در دنیا برای اینکه بتوانند بازار فروش خود را بالا ببرند از ترفندهای گوناگونی استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه سیگار ذاتا بیماریزا و مرگ آور است تاکید کرد: بعضی برندها ومارکهای معروف سیگار در دنیا مثل مارلبورو که بیشترین حجم سیگار قاچاق کشور را به خود اختصاص داده اند آلوده به مواد هسته ای هستند.
به گفته دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات هدایت کننده واردات این سیگار کمپانی "فلیپ موریس" است که صهیونیستها آن را مدیریت می کنند.
معدنی ادامه داد: چند سال پیش طی گزارش محرمانه ای که در مورد محصولات این شرکت خارجی منتشر شد اعلام شد در داخل سیگار تولیدی این کمپانی مواد هسته ای به کار رفته است و شرکت دخانیات ایران نیز عنوان داشت وجود هموگلوبین خوک در این سیگارها به اثبات رسیده است.
دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: شرکت دخانیات موظف است بر روند توزیع سیگار نظارت کند تا این قبیل مواد خطرناک به مواد موجود در سیگارها اضافه نشود.
شرکت دخانی چندملیتی فیلیپ موریس تولیدکننده سیگار "مارلبورو" و "مریت" دارای چهار بازار اصلی اتحادیه اروپا، شرق اروپا و خاورمیانه و آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین و کانادا ست که محصولاتش در 160 کشور جهان به فروش می‌رسد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

wichidika
06-08-2010, 13:20
گزارش خبری مهر/ دود قلیان سلامت مردم را با خود برد/ مسئولان همچنان توصیه می کنند! جمع آوری قلیانها از اماکن عمومی، موضوعی است که در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به آن تاکید شده اما با گذشت حدود 19ماه از مصوبه کمیسیون اجتماعی دولت، همچنان وزارت بهداشت به عنوان ناظر و وزارت کشور به عنوان مجری از اجرای این قانون خودداری می کنند. به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها و تحقیقات علمی نشان می دهد که مضرات و آسیبهای قلیان به مراتب مخرب تر از مصرف سیگار است به طوری که دکتر محمدرضا نوروزی، عضو کمیته عملی سمینار سرطان کلیه گفته که پیش زمینه ابتلا به سرطان کلیه مصرف تنباکو، ‌دخانیات و قلیان است.
این در حالی است که دکتر رویا دستجردی، کارشناس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات گفته که در اثر اهمال ‌کاریها و شیوع گسترده قلیان در بین خانواده‌ها و جوانان، محدودیت سنی و جغرافیایی مصرف این ماده دخانی در جامعه به کلی از بین رفته است.
به گفته این کارشناس مواددخانی، یک وعده مصرف قلیان معادل مصرف 80 تا 100 نخ سیگار است و آنچه تحت عنوان قلیانهای معطر مصرف می‌شود نیز همان مضرات قلیان معمولی را دارد. بعلاوه اینکه ممکن است توتونهای مصرفی در قلیان معطر توتونهای کپک زده انتهای انبارها باشند که با افزودن مواد معطر فساد آنها پوشانده شده است.
دکتر مرجان قطبی، کارشناس مسئول ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات با اشاره به مصرف اشتراکی قلیان که می‌تواند منجر به افزایش احتمال ابتلا به میکروب سل و ویروسهایی مانند تب خال و هپاتیت ‌شود، گفت: توتون تنباکوی مورد استفاده برای مصرف قلیان حاوی میکروب و قارچ است که این امر موجب ایجاد عفونتهای حاد و مزمن در دستگاه تنفسی می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد که شیوع سرطان ریه، آسم و بیماریهای انسدادی ریه در افرادی که در معرض دودسیگار و یا قلیان قرار می‌گیرند نسبت به افرادی که اصلا در معرض دود قرار ندارند بیشتر است.
پس از تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ابلاغ آن در شهریور 1385 تا امروز، اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است. به طوری که در مدت زمان کوتاهی موضوع جمع آوری قلیانها از اماکن عمومی در دستور کار وزارت کشور و نیروی انتظامی قرار گرفت اما به دنبال اعتراض صنف قهوه خانه داران شهر تبریز، این موضوع به دستور رئیس جمهور مسکوت ماند.
بعد از گذشت مدتی، موضوع جمع آوری قلیانها از اماکن عمومی در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی و قرار شد بار دیگر این موضوع در دستور کار قرار بگیرد اما تا امروز این بند از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، همچنان "کم لن یکن" باقی مانده و مسئولان وزارت بهداشت هم عکس العملی نشان نمی دهند و تنها به توصیه های بهداشتی و فرهنگی بسنده می کنند و اینکه مصرف قلیان ضرر دارد و خانواده ها نباید به عنوان تفریح به قلیان نگاه کنند.
اوائل امسال بود که دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در کنفرانس خبری و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا جمع آوری قلیانها جدی گرفته نمی شود، گفت که وزارت کشور امتناع می کند.
اجرای طرح جمع آوری قلیانها از سطح سفره خانه ها و قهوه خانه ها در سال 86 آغاز شد که به دنبال اعتراض صنوف مربوطه این طرح با تصمیم رئیس جمهور متوقف شد. اما با گذشت حدود 19ماه از مصوبه کمیسیون اجتماعی دولت برای جمع آوری مجدد قلیانها، هیچ اقدامی دیده نمی شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دکتر اکبر رنجبرزاده، عضو فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا قانون جمع آوری قلیانها اجرا نمی شود، گفت: متاسفانه برخی دستگاهها از قانون تبعیت نمی کنند. وقتی وزیر بهداشت دستور می دهد که این قانون باید اجرا شود، حتما باید عملیاتی شود ولی بخش دیگری از این دستور تبعیت نمی کند و علت آن هم مشخص نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با قبول این موضوع که قانون مذکور به درستی اجرا نمی شود، افزود: همه دولت باید تبعیت محض از تصمیمات کارشناسی شده داشته باشند.
رنجبرزاده به برگزاری جلساتی با حضور وزرای بهداشت، بازرگانی، صنایع و کشور در مجلس اشاره کرد و گفت: در این جلسات بارها بر سر این موضوع صحبت شد اما نمی دانیم چرا در اجرا دچار مشکل است.
بشیر خالقی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: متاسفانه موضوع را سیاسی کرده اند.
وی با عنوان این مطلب که دیده شدن قانون ضمانت اجرایی می خواهد، افزود: در مجلس هفتم طرحی آورده بودند که این قانون را حذف کنند و امروز می بینیم که قانون مبارزه با دخانیات ضمانت اجرایی ندارد.
پیش از این قلیان در بین سنین بالا و بیشتر در مردان و در محدوده جغرافیایی جنوب کشور رواج داشت ولی در سالیان اخیر مصرف این ماده دخانی بین خانواده‌ها وجوانان سراسر کشور گسترش چشمگیر و هشداردهنده‌ای یافته است. متاسفانه مصرف قلیان در مراکز تفریحی جنبه تفریحی و تفننی یافته و گاهی برای نشان دادن میزان صمیمیت بین افراد خانواده دست به دست بین تمامی اعضاء فامیل می‌چرخد و مصرف می‌شود.

wichidika
22-09-2010, 15:45
يك پژوهش جديد حاكيست: قرار گرفتن در معرض دود سيگار و استنشاق آن سبب بروز آشفتگي‌هاي رواني مي‌شود.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، محققان مي‌گويند: افراد سالم و غيرسيگاري كه در معرض دود سيگار ديگران قرار مي‌گيرند با خطر بروز پريشاني‌ها و آشفتگي‌هاي رواني و حتي نياز به بستري شدن در بيمارستان به دليل بروز اين اختلالات مواجه هستند.
براي رسيدن به اين نتايج، دكتر مارك هامر محقق كالج دانشگاهي لندن و دستياران وي 5 هزار و 560 فرد بالغ و سالم غيرسيگاري و 2 هزار و 595 فرد سيگاري را كه سابقه ابتلا به اختلالات رواني را نداشتند و در پژوهش سلامت اسكاتلند بين سالهاي 1998 تا 2003 شركت كرده بودند، تحت مطالعه قرار دادند. شركت كنندگان شش سال پس از آغاز پژوهش تحت نظر و مطالعه بودند.
به گزارش روزنامه اينديپندنت، محققان در اين پژوهش مي‌گويند: تا جايي كه مي‌دانيم اين اولين تحقيقي است كه وجود يك رابطه بلندمدت بين تماس با دود سيگار و سلامت رواني را نشان مي‌دهد.
آزمايشات انجام شده روي حيوانات هم نشان داده است كه تنباكو رفتار و احساس منفي را تشديد مي‌كند.
انتهاي پيام

wichidika
12-10-2010, 19:23
طلا : قاچاقچیان سیگار 56 درصد نیاز بازار مصرف را تامین کردند مدیرعامل شرکت دخانیات ایران تبلیغ مستقیم و منفی روی بسته های تولیدی و وارداتی را از جمله عوامل افزایش تقاضا برای سیگارهای قاچاق عنوان کرد و گفت: در شش ماه نخست سالجاری بالغ بر 56 درصد بازار مصرف کشور از طریق قاچاق تامین شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طلا با اشاره به رابطه معکوس میان واردات محصولات دخانی و تولیدات داخلی با پدیده قاچاق ، گفت: هر زمانی که واردات و تولیدات داخلی دچار کاهش می شود قاچاق محصولات دخانی افزایش می یابد.
وی افزود: وجود برخی موارد متناقص در خصوص صنعت دخانیات ، عدم نظارت بر ترانزیت کالا ، افزایش عوارض واردات کالاهای مجاز دخانی و افزایش مالیات تولیدات داخلی باعث تشدید و افزایش قاچاق سیگار در سالهای اخیر شده است.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران تصریح کرد: در تحلیل بازاری مصرف 62 میلیارد نخ سیگار در سال 88 ، 25 میلیارد نخ در اختیار تولیدات داخلی ، 7 میلیارد نخ در اختیار تولیدات مشارکتی، 12 میلیارد نخ در اختیار واردات و 18 میلیارد نخ به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
به گفته وی از لحاظ ارزشی تولیدات داخلی 320 میلیارد تومان، تولیدات مشارکتی و واردات 1580 میلیارد تومان و قاچاق 1100 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است در واقع در بازار تیراژی معادل 40 درصد تولیدات داخلی ، 19 درصد تولیدات مشارکتی و واردات و معادل 29 درصد در اختیار قاچاق قرار دارد.
وی تصریح کرد : در بحث ارزش ریالی نیز 11 درصد در اختیار تولیدات داخلی ، 53 درصد در اختیار تولیدات مشارکتی و واردات و 36 درصد رقم ریالی در اختیار سیگارهای قاچاق است، این در حالی است که میزان مصرف سیگار در ارزش ریالی آن در سال 1388 رقمی در حدود 3 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده، این در حالی است که در شش ماه نخست سال جاری بالغ بر 56 درصد بازار مصرف کشور از طریق قاچاق تامین شده است.
طلا عوامل موثر بر تشدید قاچاق را اصرار بر تبلیغ مستقیم و منفی روی بسته های تولیدی و وارداتی ، عدم مدیریت صحیح موضوع ترانزیت کالا ، اصرار بر افزایش حق عوارض تولید و واردات، عدم نظارت دقیق بر شبکه توزیع ، اصرار بر افزایش نرخ عوارض توتون وارداتی بر اساس پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی ، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فروشندگان و نبود متولی خاص اطلاع رسانی مواد دخانی قاچاق برشمرد.

وی تاکید کرد : وجود ماشین آلات قدیمی و مشکل بودن اخذ مجوز واردات ماشین آلات ، بالا رفتن بهای تمام شده به دلیل هزینه های سربار نیز از دیگر مشکلات صنعت دخانیات کشور و تهدید جدی برای این صنعت است.

طلا در یک مقایسه اجمالی قاچاق دخانیات در دو کشور ایران و چین پرداخت و گفت : مساحت کشور ایران 000/648/1 کیلومتر مربع با داشتن 7 کشور همسایه و میزان قاچاق آن 36 درصد گردش مالی یا ارزش تولیدات داخلی را در بر می گیرد اما کشور چین با داشتن مساحت 960 /596/9 کیلومتر مربع یعنی 6 برابر مساحت ایران و داشتن 17 کشور همسایه و میزان قاچاق آن زیر یک در صد گردش مالی است .

وس دلایل موفقیت این کشور در مبارزه با قاچاق را تولید کالاهای با قیمت تمام شده پایین ، بومی سازی صنعتی ، مبارزه جدی با قاچاق درسطح خرده فروشی و عمده فروشی در پول شوئی برشمرد.

وی اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با قاچاق کالای دخانی در شش ماهه اول سال جاری را تعامل تنگاتنگ با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، رایزنی برای تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالای دخانی ، توافق با شورای اصناف در جهت تشکیل روزانه 45 اکیپ بازرسی مبارزه با خرده فروشان ، بازرسی از 12 هزار واحد صنفی تا پایان شهریور 89 ، پلمپ 60 واحد مختلف صنفی ، امحاء 26 هزار کارتن کالای دخانی قاچاق طی دو مرحله ، تلاش در جهت رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، نظارت بر ترانزیت کالاهای دخانی با حضور کارشناسان شرکت در مبداء و مقصد ،‌برگزاری نشست های منطقه ای عنوان کرد.

wichidika
12-10-2010, 19:39
طرح "اروپای عاری از دخانیات" در سال 2011 اجرا می شود مقامات اتحادیه اروپا بر آن هستند تا طرح "اروپای عاری از دخانیات" را برای تمامی این اتحادیه در سال 2011 به اجرا بگذارند. به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیگل با اعلام این خبر می نویسد: علیرغم تلاش های اخیر برای ممنوعیت کشیدن سیگار در آلمان، روزنه های قانون این اجازه را می دهد که افرادی در گوشه کنارها در برلین و یا دیگر شهرها به سیگار کشیدن مشغول شوند، "جان دالی" کمیسیونر اهل مالت اتحادیه اروپا بر این باور است که این اتحادیه می تواند استعمال سیگار را برای کل مناطق ممنوع کند.
وی در گفتگو با "دی ولت" می گوید: من اقدامات محکم تری علیه سیگار کشیدن اتخاذ خواهم کرد و اینکه کمیسیون اروپایی برنامه هایی را برای قوانین جدید در سال 2011 ارائه خواهد کرد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از مصرف سیگار و مسائل اقتصادی ناشی از آن گفت که این موارد سبب می شود تا سیستم نظام مراقبت های بهداشتی، سالانه میلیاردها یورو هزینه کند. بر اساس آمار سالانه 650 هزار اروپایی به دلیل مصرف سیگار جان می بازند.
جان دالی برای کاستن از جذابیت، مضرات و خطرات سیگار خواستار بررسی فرمانی برای کاهش قابل ملاحظه مقدار سم و مواد اعتیاد آوری مانند نیکوتین در سیگار شد و در عین حال خواستار بسته بندی سیگارها به گونه ای شد که برای خریداران جذابیت های کمتری را ایجاد کند.
ممانعت از نمایش و در معرض دید گذاشتن سیگارها در فروشگاهها به عنوان راه حل دیگری برای مقابله با دخانیات عنوان شده است.
وی با طرح این ایده اضافه کرد که در تلاش است تا در تمامی اماکن عمومی، حمل و نقل همگانی و محیطهای کاری اروپا استعمال دخانیات را ممنوع کند.

Life24
10-02-2011, 12:29
به گزارش خبرگزاري فارس از لنگرود، ياسر نصرتي صبح امروز در همايش طرح مشترك ارتقاي امنيت اجتماعي نيروي انتظامي و نهضت سوادآموزي در اين شهرستان، اظهار داشت: پس از نفت، اسلحه و توريسم پرسودترين تجارت در دنيا مواد مخدر است و سالانه هزينه‌هاي بسيلري صرف آن مي‌شود.
وي با بيان اينكه در ايران نيز مواد مخدر سابقه طولاني دارد، بيان داشت: با توجه به اقدام‌هاي گسترده‌اي كه براي جلوگيري از مواد مخدر در كشور انجام مي‌شود، اما به دليل همسايگي با افغانستان و پاكستان كه منبع تهيه و پخش مواد مخدر هستند، مشكلات زيادي براي كشورمان فراهم مي‌كنند.
كارشناس مواد مخدر گيلان با اشاره به اينكه سال گذشته شش تن انواع مواد مخدر وارد كشور شده بود، تصريح كرد: بخش اعظمي از اين مواد ترياك بود.
وي ادامه داد: به دليل سياست‌هاي موجود در دنيا براي اغفال جوانان جهان سوم اينگونه مواد را وارد كشورهاي اين منطقه مي‌كنند كه هدفي جز آلوده كردن جوانان به مواد مخدر ندارند.
نصرتي با بيان اينكه هر روز با انواع مواد مخدر صنعتي و جديد جوانان را اغفال مي‌كنند، افزود: هر سال مواد جديدتري مانند كراك، شيشه، قرص‌هاي اكس و ديگر موارد را وارد بازار مي‌كنند.
وي تعداد معتادان كشور را حدود 2 ميليون نفر عنوان كرد و افزود: معتادان كارتن خواب از افراد اعلام شده جدا هستند.
وي سيگار را يكي از عوامل گرايش به انواع مواد مخدر دانست و افزود: امروزه سيگار يكي از دلايل اصلي بيماري‌هاي قلب و عروقي است.
نصرتي سيگار را دليل 12.5 درصد مرگ و ميرها در دنيا عنوان كرد و اظهار داشت: در سيگار 4 هزار ماده مخرب وجود دارد كه اثر نامطلوبي روي سلامت افراد مي‌گذارد.
وي مصرف قليان را مضرتر از سيگار ناميد و تصريح كرد: با مصرف هر سيگار تنها 9 سي‌سي دود وارد حفره دهان مي‌شود در حالي كه با مصرف هر قليان 45 سي‌سي دود وارد حفره دهان مي‌شود كه طبق بررسي‌ها هر بار قليان كشيدن معادل 20 تا 50 نخ سيگار است.
كارشناس مبارزه با مواد مخدر گيلان اضافه كرد: تصور غلط در مصرف قليان اين است كه آبي كه در قليان وجود دارد از غلظت دود آن مي‌كاهد در حالي كه دود حاصل از قليان توسط بخار آب تصفيه نمي‌شود بلكه چسبندگي آن را افزايش مي‌دهد و كساني كه قليان مي‌كشند بدون ترديد پس از مصرف آن به سيگار روي مي‌آورند.
وي با تأكيد بر اينكه با مصرف قليان 600 ماده سمي وارد ريه مي‌شود، افزود: در كارخانه‌هاي ساخت توتون و تنباكو از تفاله و ضايعات توليد سيگار تنباكوي قليان را توليد مي‌كنند.
نصرتي اعتياد را شامل تمام تركيب‌هايي دانست كه موجب تغيير كاركرد مغز مي‌شود و هيجان، سستي، رعب و انرژي‌هاي كاذب را ايجاد مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه وابستگي به ماده تمايل فرد را به ادامه مصرف همان ماده براي رسيدن به حالت نشئگي مجبور مي‌كند، خاطرنشان كرد: اين امر موجب افزايش قدرت تخريب مي‌شود و فرد وابسته در صورت عدم مصرف آن علائم ناهنجاري پيدا مي‌كند و فرد حس مسئوليت‌پذيري خود را از دست مي‌دهد.

Saeed System
10-02-2011, 12:45
من یه دوست دارم اسمش امیر دوست این دوستم اسمش محمد.......روزی 3 بار قلیون میکشید تنهایی پشت کامپیوتر بیکاره..

بعد از 3 سال ...پریروز رفته بود سینما دیدیمش تو خیابون گفتش بچه ها فردا جراحی دارم برام دعا کنید 50% ریه هام از بین رفته

دوستم امیر اینقدر ناراحت شد رفت تو شوک...

کلا قلییون بیش از حد کشیدن نابود میکنه ریه رو

shabnam1986
13-08-2011, 23:03
در سیگار هرچی میزانش بالاتر باشه بهتره یا پایین تر؟
قطران چیه؟

morsadr
14-08-2011, 09:01
در سیگار هرچی میزانش بالاتر باشه بهتره یا پایین تر؟
قطران چیه؟

نیکوتین و قطران ( یا تار ) دو فاکتور اصلی و مضر سیگار می باشند و این دو فاکتور هر چی کمتر باشند بهتره .
قطران ماده سیاه رنگی شبیه قیر می باشد که در اثر سوختن سیگار آزاد می شود .

wichidika
25-10-2011, 16:05
معاون درمان مرکز تحقیقات دخانیات در گفت‌وگو با فارس هشدار داد
افزایش نگران کننده مصرف سیگار بین دختران و نوجوانان در کشور
خبرگزاری فارس: معاون درمان مرکز تحقیقات دخانیات گفت: متأسفانه شیوع مصرف سیگار در سنین 15 تا 24 سالگی و ویژه در بین دختران کشور رشد نشان می‌دهد و باید خانواده‌ها نسبت به این موضوع حساس شوند و موضع ضد سیگار بگیرند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
زهرا حسامی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس اظهار داشت: در دنیا اثبات شده است که یکی از دلایل مهم سیگاری شدن بچه‌ها والدین هستند اما تاثیری که مادر سیگاری روی بچه می‌گذارد به مراتب بیشتر از پدر است.

وی افزود: توصیه می‌شود سیگاری‌ها سیگار خود را ترک کنند و آنها که سیگاری نیستند نسبت به آن موضع ضدسیگار بگیرند چرا که داشتن این حالت و نگرش منفی نسبت به سیگار بسیار موثر است.

حسامی تصریح کرد: آمار رسمی مصرف سیگار در کشور مربوط به سال 84 است که بر اساس آن 15 درصد جمعیت کشور سیگاری هستند. همچنین 26.6 درصد مردان و 4.2 درصد زنان سیگار مصرف می‌کنند که البته در مورد آمار زنان به نظر من این میزان خیلی بیشتر است چرا که بسیاری زنان شهرستانی مصرف سیگار خود را اعلام نمی‌کنند.

وی گفت: مسئله نگران کننده این است که روند رو به رشد مصرف سیگار در بین زنان سریعتر از مردان است و موضوع نگران کننده‌تر اینکه مصرف دخانیات در بین دختران جوان در حال افزایش است.

معاون درمان مرکز تحقیقات دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: بر اساس آماری که در سال 2007 روی دانش‌آموزان کشور انجام شده مشخص شد 6.1 درصد دختران سیگار می‌کشند که در دختران دبیرستانی این میزان 8.4 درصد بود. این آمار در پسران دبیرستانی 13.1 درصد بود.

وی گفت: از طرفی در سال 2004 یعنی 3 سال قبل از این مطالعه نیز مطالعه‌ای روی دبیرستان‌های تهران انجام شد که بر اساس آن مشخص شد 1.5 درصد دختران دبیرستانی و 6.6 درصد پسران دبیرستانی سیگار می‌کشند که این موضوع روند رو به رشد مصرف سیگار در بین دختران را نشان می‌دهد که طی این ۳ سال مصرف حدوداً 6 برابر شده است.

حسامی خاطرنشان کرد: نگران کننده‌تر این است که این افزایش شیوع مصرف بیشتر در سنین 15 تا 24 سالگی اتفاق می‌افتد.
نتهای پیام/

wichidika
18-11-2011, 23:07
رئیس انجمن قلب و عروق ایران در گفت‌وگو با فارس:
مصرف هر ۳ نخ سیگار برای فرد کناری معادل مصرف یک نخ سیگار است
خبرگزاری فارس: رئیس انجمن قلب و عروق ایران گفت: با وجود تصویب قانون عزم جدی برای کاهش مصرف دخانیات و به خصوص عرضه قلیان در قهوه خانه ها وجود ندارد و برای من هم روشن نیست که علتش چیست و چه سیاستی پشت قضیه است، مصرف هر ۳ نخ سیگار نیز برای فرد کناری معادل مصرف یک نخ سیگار است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فریدون نوحی، فوق‌تخصص قلب و عروق در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص مقابله با شیوع بیماری‌های قلبی اظهار داشت: شایع‌ترین بیماری‌های قلبی در ایران مانند تمام نقاط دنیا، بیماری‌های عروق «کرونر» یا «خونرسان» به قلب است و نارسایی قلب به سبب عوامل مختلفی رخ می‌دهد.

وی در مورد پیشگیری از بیماری‌های قلبی، تصریح کرد: توجه به عوامل خطر مانند کنترل فشار خون، چربی خون و دیابت قندی، فعالیت فیزیکی منسجم، جلوگیری از چاقی و ترک دخانیات سبب پیشگیری از نارسایی قلبی شده و به سلامت قلب کمک می‌کند؛ در واقع باید گفت بهترین و ساده‌ترین راه، جلوگیری از بیماری‌های ایجادکننده اصلی است که علامت نهایی آنها به قلب می‌رسد.

رئیس انجمن قلب و عروق ایران درباره ارائه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و عدم وجود عزم جدی برای اجرای قانون در این زمینه بیان کرد: دقیقاً‌ نمی‌دانم که سیاست در خصوص این موضوع چیست؛ قانون در این زمینه وجود دارد اما با اجرای ضعیف در خصوص آن مواجه هستیم؛ این سؤال را باید از کسانی پرسید که مسائل اجتماعی و اقتصادی را در دست دارند.

مصرف هر ۳ نخ سیگار برای فرد کناری معادل مصرف یک نخ سیگار است

وی افزود:‌ ترویج دخانیات و استفاده از قلیان از مسائلی است که به شدت به سلامت جامعه لطمه می‌زند و در دراز مدت حتی برای کسانی که خودشان تبلیغ، تشویق و توسعه دهنده آن هستند، آسیب‌هایی را به همراه دارد؛ اشخاصی که این امکانات را در رستوران‌ها یا قهوه‌خانه‌ها فراهم می‌کنند، هر چند خودشان از دخانیات استفاده نمی‌کنند، باید بدانند به صورت غیرمستقیم دچار آسیب می‌شوند.

نوحی تأکید کرد: به ازای هر یک نفر که در رستوران یا قهوه‌خانه سیگار می‌کشد، یک سوم ضررهای آن متوجه شخص غیر سیگاری همجوار می‌شود؛ در واقع مصرف سه سیگار مانند آن است که فرد غیر سیگاری همجوار مضرات یک سیگار نصیبش شده است؛ فراوانی مصرف‌کننده در جوار این افراد باعث بروز آسیب جدی در فرد غیر سیگاری می‌شود.

وی گفت: قانون کنترل دخانیات به شدت ضعیف اجرا می شود و همچنان عرضه قلیان در قهوه خانه ها ادامه دارد و با وجود تصویب قانون در مجلس هیچ عزم جدی در مسئولان برای اجرای این قانون و جلوگیری از عرضه و مصرف قلیان در جامعه وجود ندارد و برای هم روشن نیست که علت این قضیه چیست.
انتهای پیام/

wichidika
22-11-2011, 12:52
دبير انجمن نفرولوژي:
مصرف دخانيات، نارسايي كليه را 10 برابر افزايش مي‌دهد
قليان نسبت به سيگار تاثير بيشتري بر سرعت ابتلا به نارسايي كليه دارد

دبير انجمن نفرولوژي گفت: مصرف دخانيات نارسايي كليه را 10 برابر افزايش مي‌دهد و بر اساس نتايج بسياري از مطالعات، قليان نسبت به سيگار تاثير بيشتري بر افزايش سرعت ابتلا به نارسايي كليه دارد چون دود و نيكوتين آن بسيار بيشتر از سيگار است.
دكتر محسن نفر در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: يكي از مهمترين توصيه‌هاي ما به مبتلايان به نارسايي مزمن كليه قطع استعمال دخانيات از جمله قليان و سيگار است.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر كشورهاي دنيا به سمت دنياي بدون دود حركت مي‌كنند نه دنياي با دود اما در ايران مصرف قليان آزاد مي‌شود.
انتهاي پيام

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

wichidika
19-09-2012, 14:54
پژوهش‌ها نشان داد:
اگر در معرض دود سيگار هستيد 20 درصد بيشتر دچار فراموشي مي‌شويد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مطالعات نشان مي‌دهد که افراد غيرسيگاري که به‌طور مرتب در معرض دود سيگار هستند نزديک به 20 درصد در آزمون دچار فراموشي مي‌شوند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خراسان، بر اساس مطالعات جديد در بريتانيا محققان دريافته‌اند که قرار گرفتن به‌طور منظم در معرض دود سيگار، داراي اثر منفي بر روي عملکرد مغز است و افرادي که با فرد سيگاري زندگي مي‌کنند يا زمان زيادي را با آنها مي‌گذرانند در حال صدمه زدن به حافظه خود هستند.
دکتر تام هفرنان، محقق پژوهشي در دانشگاه نرتمبريا(Northumbria) اظهار کرد: با توجه به گزارش‌هاي اخير که توسط سازمان بهداشت جهاني منتشر شده است، قرار گرفتن در معرض دود سيگار مي‌تواند عواقب جدي بر سلامت افرادي که هرگز سيگار نکشيده‌اند و در معرض دود سيگار ديگران بوده‌اند، داشته باشد.
اين مطالعه نشان داد: غيرسيگاري‌هايي که در معرض دود هستند در حدود 20 درصد بيشتر در آزمون‌هاي حافظه نسبت به گروه غيرسيگاري ديگر دچار فراموشي مي‌شوند.
محققان دريافتند افراد سيگاري در آزمون‌هاي حافظه انجام شده بدترين نمره را دارند و در حدود 30 درصد بيشتر از کساني که در معرض دود هستند دچار فراموشي مي‌شوند.
اين مطالعه به تازگي در مجله Addiction منتشر شده است.
انتهاي پیام

malasfore
07-10-2012, 14:22
با سلام و احترام

من 7 سال سيگار کشيدم که 4 سال اين مدت تقريباً نصف پاکت در روز بوده.الان يک ماه هستش که ترک کردم و بيخيالش شدم. فکر نمي‌کردم به اين راحتي ترکش کنم. اگر مي‌دونستم که با يه قول دادن به خودم ترکش مي‌کنم زودتر از اين حرفا اينکارو مي‌کردم.
هيچ‌وقت اولين باري که شروع کردم دود سيگار رو کم کم داخل ريه مي‌دادم رو يادم نميره. وقتي که دوستام تو دانشگاه من رو ديدن که راحت سيگار مي‌کشم، اول خجالت کشيدم و گفتم الان ناراحت مي‌شن. ولي يهو ديدم گفتن ايوللااااااا. و منو تو جمعشون راه دادن و خيلي خوش مي‌گذشت.
اينکه با ديدن سيگار توو دستم منو تو جمع خودشون راه دادن مال سال 1383 يا 84 بود. الان که آپديت شده به مخدر. يعني کسي که سيگاري بکشه جاش توو جمع باحالاس.
سيگار بعد از مشروبات الکلي واقعاً مي‌چسبه، توي باشگاه بيليارد، توي ماشين با صداي موزيک بلند، توي استخر، تو شهراي شمالي زير نم نم بارون. اينارو گفتم که بدونيد از خودتونم. دوست من تمام اين شرايط هميشه بوده و هست پس تو هم حداقل سعي کن که به خودت قول بدي.
کساني که اين متن رو مي‌خونيد، بدونيد که من يه فرد آزاد آزاد هستم توي خانواده. مخدر مصرف کردم و سيگار هم کشيدم. پس فکر نکنيد که دارم نصيحت مي‌کنم. واقعا بعد از ترک متوجه مي‌شيد که زندگي چيه. تازه اوني که احساس مي‌کنيد يک دهم واقعيت زندگي و حس خوبيه که به آدم دست مي‌ده.
زماني که براي اولين بار ترياک مصرف کردم خيلي کيف داد. به خاطر حس معروفي که به همه دست مي‌ده به اسم پري خواب. هرچقد دفعات مصرف بيشتر شد ديدم ديگه اون حس خوب بهم دست نمي‌ده. اينجاس که ديگه برگشت سخته. چون ديگه تفريح و لذتي در کار نيست و فقط نياز وجود داره.
باور کنيد که من تمام مخدرهاي رايج رو امتحان کردم. ايکه ميگن فلان مخدر فلان فاز رو داره چرت و پرته. همه چيز بستگي به شرايط روحي شما داره. اگر ناراحت باشي فاز غم مي‌گيري، خوشحال باشي فاز خنده و غيره.....
به خودم قول دادم که ديگه مصرف نکنم و الان 2 ساله که مصرف نکردم. اين رو بدونيد که چيزي که بزرگترين مانع براي ترک سيگار و عادت هاي ديگس، دوستاي ما هستن. من رو خيلي مسخره کردن. چه بعد ترک مخدر و چه بعد از ترک سيگار. ولي الان بهم مي‌گن ايوللاااا و اسمم تو همه جمع‌ها هست که فلاني با قول دادن به خودش هم سيگار رو ترک کرد هم مخدر رو.
ترک سيگار و مخدر براي من راحت تر از جزم کردن عزمم واسه درس خوند توي شب امتحان بود. فقط بايد بخواي.


خوب الان از دوستان محترم در اين تاپيک تقاضا دارم که من رو راهنمايي کنن براي جبران آسيبهاي سيگار. اينکه چطور مي‌تونم ريه‌هام رو ترميم کنم يا کلاً چطور مي‌تونم به سمت روز اول حرکت کنم:


با تشکر فراوان

Reza Azimy_RW
07-10-2012, 16:16
ترک سیگار که کاری نداره من خودم 7 بار ترک کردم مهم اینه تو ترک بمونی
یک ماه که نشد
دوما واسه شما که روز 10 نخ میکشیدی راحته واسه 40-30 نخ چه نظری داری ؟
در ضمن روی پاکت سیگار نوشته : زندگی - مرگ ... خوب معلومه مرگ, سگ زندگی میکنه ... لزومی نداره ترک کنی

malasfore
08-10-2012, 10:42
ترک سیگار که کاری نداره من خودم 7 بار ترک کردم مهم اینه تو ترک بمونی
یک ماه که نشد
دوما واسه شما که روز 10 نخ میکشیدی راحته واسه 40-30 نخ چه نظری داری ؟
در ضمن روی پاکت سیگار نوشته : زندگی - مرگ ... خوب معلومه مرگ, سگ زندگی میکنه ... لزومی نداره ترک کنی


آها.

خوب رفيق تو مشکلت اينه که مي‌خواي بميري. پس ربطي به اراده و اين حرفا نداره. شما بکش، منم ترک مي‌کنم کامل. شما به هدفت يعني مرگ برس منم به هدف يعني زندگي.
خيليا رو ديدم گفتن مرگ؟ چه بهتر و اين حرفا. تا يه سکته مي‌زنن ترک مي‌کنن. نمونش دايي خودم. 30 سال روزي 2 پاکت کشيد. يه سکته باعث شد ترک کنه.
پس همه چي توو ذهن ماست. شما هم تو ذهنت مي‌گي مرگ. پس چطور ازدواج با کسي که آدم دوسش داره يا بچه دار شدن يا سکته يه هو باعث ترک سيگار مي‌شه؟
من شعار نمي‌دم رفيق. فقط آمادگي ذهني مي‌خواد. دليل مي‌خواد. من خيلي وقت بود که به فکر ترک بودم. حتي دوستام بهم مي‌خنديدن. چون با سوزن سيگارو سوراخ مي‌کردم که دود کمتري بره توو ريم.
بعد اين همه دنگ و فنگ تازه ترک کردم.
مطمئناً نه تنها براي نرک سيگار بلکه براي ترک تمام عادت‌ها نياز به يه عامل قويتر هست. اون عامل بايد ايجاد شه.
اعتياد به بازيهاي آنلاين هم کم از سيگار نداره، اعتياد به قهوه يا چاي و خيلي چيزاي ديگه.
فقط يه عامل قويتر و تصميم قاطع مي‌خواد. من به تمام دوستام گفتم فعلاً از من فاصله بگيرن. خوب ترک کردن که فقط به گفتنش نيست. بايد شرايطش رو هم براي خودت ايجاد کني.
خلاصه رفيق اميدوارم ترک کني و ذهنت رو از مرگ پاک کني. چون ممکنه يه روزي به يه چيزي برسي و بخوايش ولي همين مرگ خفتت کنه و بگي اي کاش ......

چاکريم

BLAK LORD
24-03-2014, 10:43
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

شما را به خدا قسم، به این 22 دلیل سیگار نکشید!

افراد سیگاری نه تنها سـلامـتـی خـود را در مـعـرض انــواع بیماری های خطرناك قرار می‌ دهـنـد، بـلـكه بـاعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافیانشان می گردند. متأسفانه امـروزه برخی افراد سیـگار كـشـیـدن را نشانـه بلـوغ و یـا حتی «كلاس» خود محسوب می كنند و با پـك زدن هـای آنچنانی سعی در خودنمایی و فخرفروشی دارند.
عوارض و صدمات ناشی از استعمال سیگار تقریـبـاً بـرای همگی ما آشكار و معلوم است امـا در ایـن بـخـش بـه 22 دلیل مهم برای ترك سیگار اشاره می كنیم:


1 - ظاهر آراسته تر با حذف لكه های روی انگشتان و دندانهایتان.
2 - حذف بوی بد دهان ناشی از كشیدن سیگار و تنفس راحت تر.
3 - حذف بوی سیگار از لباس، مو، و بـدنـتـان و تـمـام وسـایـلـی كه با آنها سروكار دارید.
4 - پیشگیری از پیدایش چین و چروك زودرس در پوست صورتتان.
5 - حذف مشكلات تنفسی از قبیل: خس خس حین تنفس، سرفه ، برونشیت مزمن، و از همه مهمتر سرطان ریه.--------------------------------

6 - بازیافت دوباره حس بویایی و چـشایی كـه بـر اثر استعمال سیگار از حساسیتشان كاسته شده است. دوباره طعم واقعی غذایتان را احساس خواهید كرد.
7 - احساس سرزندگی و شادابی دوباره در زندگی، افزایش قوای جسمانی.
8 - خواب بهتر و راحت تر.
9 - كاهش خطرات بیماری های قلبی ، نـفـخ، فـشـارخـون بـال ا، تـپـش قـلـب، زخـم مـعده ، برگشت اسید معده، سرطان دهان و تعداد بیشماری از سرطان های گوناگون .
10 - كاهش بیش از 50 بیماری و عارضه های گوناگون.--------------------------------
11 - دوباره كنترل رفتار خود را به دست خواهید آورید و با رهایی از زنـدان اعـتـیـاد بـار دیگر حس آزادی را باز پس خواهید گرفت.
12 - كاهش خطر آسیب رسیدن به نوزاد در زنان باردار.
13 - افزایش طول عمر (افرادی كه به طور مستمر سیگار می كشند به طور متوسط 16 سال از عمر خود را از دست می دهند. )
14 - فراهم آوردن یك محیط سالم و سلامت برای كودكان وتمام افرادی كه با آنان زندگی می كنید.
15 - الگوی مناسبی برای فرزندانتان خواهید بود.--------------------------------
16 - حذف هـزیـنـه هـای خرید سیگار كه قابل توجه بوده و می توان آن را صرف امور بهتری كرد.
17 - رهایی از صدها ماده سمی و سرطان زای موجود در سیگار.
18 - تردد و مسافرت به وسیله قطار، هواپیما و اتوبـوس بـرای شـما و دیـگر افراد سهل تر و دلپذیرتر خواهد شد.
19 - دیگر در محل كارتان مجبور نیستید برای سیگار كشیدن از اتاق خارج شوید!
20- بـا تـرك ایـن عـادت نـادرسـت اعـتـمـاد بـه نـفس خود را افزایش دهید و به اراده خودتان ببالید.
21 - از دنبال جا سیگاری گشتن خلاصی می یابید.
22 - از آن مهمتر دیگر نیازی به مطالعه دوباره این مقاله نخواهید داشت!منبع:tebyan.net

.................................................. .......................................

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

همسرم سیگار می کشد، چگونه به او کمک کنم؟
یک روان شناس تعریف می‌کرد؛ روزی خانمی که به خاطر سیگاری بودن همسرش دلخور بود، به او مراجعه کرد و بعد از مدتی صحبت و گفت‌وگو، خانم جوان به این نتیجه رسید آن چیزی که بیشتر از سیگاری بودن همسر، او را آزرده می‌کند، بی توجهی شریکش نسبت به خواسته او برای ترک سیگار است و در واقع همسر این مرد سیگاری کسی بود که بیشتر از همه به توجه و روانکاوی نیاز داشت.


اگر شما هم از آن دسته از زنانی هستید که فقط به دنبال تأیید همسر و اطاعت بی چون و چرای او در مقابل خواسته‌هایتان هستید، بهتر است دست از این انتظار بیهوده بردارید و در عوض راه حلی بیابید که بتواند به همسرتان کمک کند. همسر شما به نیکوتین اعتیاد پیدا کرده و این حقیقتی است که باید قبل از هر چیز آن را بپذیرید.


از او بخواهید بیشتر زنده بماند
به همسرتان بگویید که دوست دارید مدت زمان طولانی را با او زندگی کنید و نمی‌خواهید که او به خاطر مشکلات تنفسی و سایر عوارض کشیدن سیگار، سلامتش به خطر بیفتد. علاوه بر این، صحبت در مورد هزینه مصرف سیگار هم می‌تواند او را متوجه خسارت مالی که به درآمد خود می‌زند بیندازد که از یادآوری آن غافل نشود.وقتی کنارش نیستی
از همسرتان بخواهید که روزی را برای ترک سیگار تعیین کند تا در پایان آن روز، هدفش را به انجام برساند. در زمانی که از هم دور هستید از همسرتان بخواهید که هر زمان وسوسه کشیدن سیگار به سراغش آمد با شما تماس بگیرد و در آن زمان با یکدیگر صحبت کنید و این را بدانید همسرتان در این مرحله بیش از آنچه تصور می‌کنید به کمک شما نیاز دارد.چیزی که معجزه می‌ کند
اگر همسرتان توانست یک هفته سیگار را ترک کند، به او هدیه‌ای بدهید مثلاً شام مورد علاقه‌اش را بپزید یا چیزی که به آن علاقه دارد را برایش بخرید. اجازه دهید او متوجه حمایت و توجه شما بشود. به همسرتان یادآوری کنید که شما هرگز اراده و توانش را در ترک سیگار نادیده نمی‌گیرید.


مردانی که زیاد سیگار می‌کشند
اغلب مردانی که خیلی سیگار می‌کشند حساب تعداد سیگارهایشان را ندارند. شما به عنوان شریک می‌توانید به او گوشزد کنید که تعداد آن را کمتر کند و علاوه بر این، به آرامی با او در مورد ضررهایی که سیگار می‌تواند به شما و فرزندان شما برساند صحبت کنید.


مراقب باشید
از به وجود آوردن شرایطی که باعث ایجاد استرس و نگرانی در همسرتان می‌شود خودداری کنید و محیطی آرام را برایش به وجود بیاورید. شنا و ورزش کردن در کنار حمایت شما می‌تواند محیط مناسبی را برای ترک سیگار در او به وجود بیاورد.یک جایگزین به درد بخور
همسر شما به کشیدن سیگار عادت کرده و برای همین، شما به عنوان همسر، باید کاری دیگر را جایگزین این عادت کنید، مثل پیاده روی و ورزش، یا تنقلاتی را برایش تهیه کنید که در عین داشتن کالری کم بتواند او را در ساعاتی که عادت به کشیدن سیگار دارد، مشغول نگه دارد.اگر ناامید می‌شود
کسانی که در مرحله ترک سیگار هستند ممکن است در این بین، گاهی سیگار هم بکشند و از ترک سیگار ناامید شوند. هرگز همسرتان را به خاطر این کار سرزنش نکنید، چون این موضوع در ترک سیگار بسیار طبیعی است. از شریکتان بخواهید که دوباره تلاش کند و او را نسبت به نتیجه کار امیدوار کنید.
منبع: akairan.com


wichidika
16-05-2014, 21:37
یک کارشناس دخانیات در گفت‌وگو با فارس:
تفننی که هر 6 ثانیه یک قربانی می‌گیرد/ مرگ 70 هزار ایرانی با مصرف دخانیات

یک کارشناس حوزه دخانیات با اشاره به خطرات مصرف سیگار و قلیان گفت: مصرف دخانیات در دنیا هر 6 ثاینه یک قربانی می‌گیرد و به طور میانگین 15 سال از عمر افراد را می‌کاهد این در حالی است که نیمی از افراد سیگاری به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Tweet ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
فریبا نادری در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، گفت: با توجه به اینکه در آستانه هفته عاری از دخانیات قرار داریم، باید از خطرات مصرف آن آگاه شویم و بدانیم که دود دخانیات ترکیبی از 7 هزار ماده شیمیایی است.
وی ادامه داد:‌ سالانه بیش از 6 میلیون نفر در دنیا بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند و روزانه بیش از 15 هزار نفر در جهان به علت مصرف آن می‌میزند.
این کارشناس دخانیات گفت: مصرف دخانیات در ایران سالانه موجب مرگ 70 هزار نفر می‌شود و به طور میانگین 15 سال از عمر انسان‌ها را کم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در هر 6 ثانیه مصرف دخانیات یک نفر قربانی می‌گیرد، گفت: ‌افراد سیگاری به طور متوسط 5 سال پیرتر از افراد غیر سیگاری به نظر می‌رسند چرا که مصرف دخانیات علت عمده بیماری‌های قلبی و سکته‌های مغزی است.
نادری گفت:‌ نیمی از افراد سیگاری به علت مصرف دخانیات می‌میرند و نیمی از مرگ‌های ناشی از مصرف دخانیات در دوران میان‌سالی رخ می‌دهد.
این کارشناس حوزه دخانیات ادامه داد: نیکوتین موجود در دخانیات باعث افزایش اسید معده، زخم معده، لخته شدن خون، خرابی و زرد شدن دندان‌ها، بیماری لثه، سرطان‌های حنجره، مری، نای،ریه، معده و پانکراس می‌شود.
انتهای پیام/

wichidika
02-06-2014, 22:09
وضعیت اسفبار مصرف قلیان در کشور؛حرکت ضدقلیان به سردمداری رییس جمهور
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن هشدار نسبت به روند رو به رشد مصرف قلیان در کشور، از اقدامات در دست انجام جهت راه‌اندازی حرکت ضدقلیان به سردمداری رییس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمداسماعیل اکبری در مراسم روز جهانی بدون دخانیات گفت:‌ سالانه حدود 90 هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می‌شوند که حدود 33 هزار نفرشان به دلیل این بیماری جان خود را از دست می‌دهند.


بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان در ایران


وی با اشاره به روند رو به رشد ابتلا به سرطان در کشور افزود: میزان ابتلا به سرطان در کشور 150 در هر 100 هزار نفر است هرچند این رقم نسبت به جوامع غربی رقم بالایی نیست اما سرعت رشد سرطان در ایران با هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست. به طوری که ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در دنیا دارد که مهم‌ترین دلیل این موضوع افزایش سن است به طوری که وارد سن سرطان شده‌ایم.

اکبری افزود: اما حدود 30 تا 35 درصد علل بروز سرطان به عوامل خطر بازمی‌گردد که دخانیات در راس آن قرار دارد. 30 درصد مرگ‌های ناشی از سرطان مستقیما با دخانیات در ارتباط است.

وی ادامه داد: دخانیات با سموم مختلف وارد سطح سلول می‌شود و آزادانه درون سلول حرکت کرده و به هر گروه ژنی که برخورد کند، بیان ژنی را تغییر می‌دهد. در مجموع با مصرف دخانیات بیان ژنی نیز تغییر پیدا می‌کند.

اکبری درباره افزایش قیمت مواد دخانی نیز گفت: گران شدن مواد دخانی بی‌تردید عاملی محافظت کننده است اما مهم آنست که پول ناشی از گران شدن مواد دخانی به کجا می‌رود و در کجا هزینه می‌شود. متاسفانه تاکنون کمتر از 20 درصد این پول به حوزه سلامت وارد شده است. بنابراین باید اتفاق دیگری در این زمینه بیافتد. مبارزه با دخانیات غیرتی مردانه و حرکتی مردانه می‌خواهد.

وی تاکید کرد:‌ دخانیات نباید به سیگار خلاصه شود چرا که قلیان در کشور ما از وضع بدی برخوردار است. اقداماتی را در دست انجام داریم که رییس جمهور شخصا سردمداری حرکت ضدقلیان را بر عهده بگیرد. وضعیت استعمال قلیان بسیار خجالت آور شده است به طوری که قلیان را در محافل خصوصی، قهوه‌خانه‌ها، رستوران‌ها و ... مشاهده می‌کنیم. این در حالی است که ضرر قلیان بسیار بیشتر از سیگار است. بنابراین نباید در زمینه مبارزه با قلیان کوتاه آمد.

وی همچنین درباره تریاک و مشتقات آن نیز گفت: ثابت شده که تریاک و مشتقات آن هم با سرطان‌های کلورکتال ارتباط مستقیم دارد.

وی در پایان گفت:‌ به منظور کنترل و مبارزه با دخانیات توصیه می‌کنم که حرکتی جهادی شکل گرفته و با هماهنگی‌های بین بخشی بتوان این موضوع را ساماندهی کرد تا شرمنده نسل آینده نباشیم.

انتهای پیام

wichidika
07-07-2014, 18:51
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت عنوان کرد
مرگ سالانه ۱۱ هزار ایرانی بر اثر مصرف سیگار/ تحریم‌کنندگان دارو دنبال تأسیس کارخانه سیگار بودند

رئیس دفتر ارتقای سلامت وزارت بهداشت: سیگار سالانه ۱۱ هزار ایرانی را می‌کشد. سیگار و قلیان با مغز همان کاری را می‌کند که کوکائین و هروئین می‌کند. تحریم‌کنندگان دارو در زمان تحریم دنبال تأسیس کارخانه سیگار در کشور بودند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، شهرام رفیعی‌فر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته مبارزه با دخانیات در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: در هر 5 ثانیه یک نفر بر اثر مصرف سیگار در دنیا می‌میرد و از زمانی که مصرف دخانیات در کشورها کاهش یافت، محصولات دخانی فریبنده هدفشان را به سمت جمعیت جوان تغییر داده‌اند.
وی ادامه داد: برای خرید سیگار 10 هزار میلیارد تومان سالانه در کشور هزینه می‌شود و 20 تا 30 میلیارد تومان هم صرف درمان و مرگ ناشی از دخانیات می‌شود.
رفیعی‌فر گفت: 11 هزار نفر در کشور به دلیل مصرف سیگار می‌میرند که از این تعداد 50 درصد در سن 45 تا 54 سال قرار دارند.
رئیس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت در دنیا سالانه 6 میلیون نفر بر اثر مصرف دخانیات می‌میرند که از هر 4 نفر 3 نفر مرد هستند و 600 هزار نفر سیگاری نبوده و دود سیگار را تحمل می‌کنند.
وی ادامه داد: شایع‌ترین محصول دخانی در بین نوجوانان ایرانی قلیان است که قبلاً به ازای هر 9 مرد یک زن محصول دخانی مصرف می‌کرد اما اکنون به ازای هر 6 مرد یک زن مصرف‌کننده است.
رفیعی‌فر ادامه داد: 90 درصد کسانی که مصرف‌کننده دخانیات هستند، از کمتر از 18 سالگی و 99 درصد از کمتر از 26 سالگی شروع به مصرف کرده‌اند.
وی گفت: از هر 4 نوجوانی که دخانیات را تجربه می‌کند 3 نفر سیگاری می‌شود و از هر 3 نفر یک نفر نسبت به همسن و سال خود 16 سال زودتر می‌میرد.
وی با هشدار نسبت به فروش محصولات دخانی در مغازه‌ها و دکه‌های فرهنگی گفت: 90 درصد نیکوتین سیگار بر روی مو، پوست، محیط رسوب می‌کند که به همراه 14 نوع ماده سرطانزاست.
وی افزود: سیگار و قلیان با مغز همان کاری را می‌کند که کوکائین و هروئین می‌کند.
رفیعی‌فر گفت: در سال 2010 تحقیقات نشان داد از ۱۰۰ فیلم‌ مورد علاقه جوانان در 30 درصدشان سیگار وجود داشته است، این در حالی است که دخانیات به فضای مجازی حمله کرده و افراد سیگاری تجارب خود را به اشتراک می‌گذارند.
رئیس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت تصریح کرد:‌ در سال گذشته 19 هزار نفر بر اثر حوادث ترافیکی فوت کردند در حالی که آمار مرگ و میر بر اثر دخانیات 11 هزار نفر بودند اما کاری برای این تعداد نمی‌شود.
رفیعی‌فر گفت: امیدواریم مالیات بر دخانیات افزوده شود تا قیمت این محصولات 70درصد افزایش یابد چرا که با افزایش آن، 25 درصد مرگ ناشی از دخانیات کاهش می‌یابد.
وی گفت:‌ متأسفانه کشورهای با درآمد کم، مصرف‌کننده محصولات دخانی هستند اما صنعت دخانیات در کشورهای ثروتمند قرار دارد و در زمان تحریم نیز کشورهایی که به ایران دارو نمی‌دادند، به دنبال تأسیس کارخانجات دخانی و فروش آن در کشور بودند.
رفیعی‌فر همچنین از اجرای برنامه محله عاری از دخانیات خبر داد و گفت: این برنامه از 7 مهر تا پایان مهر در 22 هزار مدرسه راهنمایی سراسر کشور اجرا می‌شود که با نصب پوسترهای آموزشی با همکاری صدا و سیما، شهرداری، وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و جوانان خواهد بود تا کمپین ملی محله عاری از دخانیات را برگزار کنند.
وی گفت: همچنین برای مقطع ابتدایی نیز برنامه سالم‌سازی با قلب سالم و عوارض سیگار را برای والدین خواهیم داشت.
انتهای پیام/

wichidika
15-07-2014, 18:22
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد
عطر و طعم توتون و تنباکو، محرک اصلی جوانان برای مصرف بیشتر قلیان/ترفند جدید صنایع دخانی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: حذف طعم و عطر انواع توتون و تنباکو و ممنوعیت تولید و واردات این گونه مواد، انگیزه مصرف قلیان در بین جوانان را کاهش می‌دهد. طعم دار کردن تنباکو از ترفندهای صنایع دخانی برای ایجاد وابستگی نیکوتین در بین مصرف کنندگان است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت بهداشت، کاظم ندافی با اشاره به این که در حال حاضر هیچ خلاء قانونی در مورد جلوگیری از مصرف قلیان در جامعه وجود ندارد، گفت: طبق تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 7 آیین نامه اجرایی آن هرگونه استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت، برای متخلفان پرداخت 22 تا 43 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
به گفته ندافی مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، طبق ماده 8 آیین نامه بر عهده مدیران و کارفرمایان و متصدیان این اماکن است. همچنین قهوه خانه‌ها طبق بند 8 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون جزء اماکن عمومی محسوب می‌شوند و اجرای ضوابط مربوط به اماکن عمومی در این مکانها الزامی است.
وی توضیح داد: همچنین در ماده 11 قانون برای فروشندگان و عرضه کنندگان دخانیات به استثنای اماکن مشمول ماده 7 قانون نیز 215 هزار تومان تا 13 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
ندافی با اشاره به اینکه متولی اجرای قانون در اماکن عمومی طبق ماده 14 آیین نامه قانون، بازرسان بهداشت و اصناف هستند، ادامه داد: مصرف قلیان یک تفریح نیست و نباید به عنوان وسیله ای برای پرکردن اوقات فراغت جوانان محسوب شود. ضمن اینکه مطالعات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده و مخاطرات مصرف این ماده دخانی به کرات به اطلاع عموم مردم رسانده شده است.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه برخلاف بسیاری از عقاید و باورهای سنتی، دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بی شماری مواد سمی است، گفت: این مواد به عنوان عوامل اصلی بروز سرطان ریه، بیماریهای قلبی عروقی و سایر بیماریها شناخته شده‌اند. همچنین نیکوتین موجود در دود حاصل از مصرف قلیان همانند سایر مواد دخانی اعتیادآور بوده و مصرف متناوب آن ایجاد وابستگی می‌کند.
ندافی خاطرنشان کرد: علاوه بر این به دلیل مصرف مشترک، قلیان موجب بیماریهای مسری از جمله سل، هپاتیت، تبخال و غیره می‌شود. با این وجود متأسفانه هنوز تعداد زیادی از خانواده ها آگاهی لازم در مورد خطرات مصرف قلیان ندارند و به همین دلیل از مصرف آن توسط جوانان خود ممانعت نمی‌کنند و متاسفانه حتی گاهی اوقات با آنها همراهی هم می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه از بعد فرهنگی باید روی مهارتهای جوانان در خصوص نه گفتن به تعارف اولین مصرف مواد دخانی کار کرد، ادامه داد: در این زمینه خانواده‌ها نقش موثری دارند. علاوه بر این راه‌اندازی و استمرار بسیج اطلاع رسانی در خصوص ارتقاء آگاهی عموم از مضرات استعمال قلیان لازم است که رسانه ها در این زمینه نقش موثری ایفا کنند. آموزش در مدارس، دانشگاهها و سایر گروه های هدف نیز از راه کارهای موثر در امر کاهش مصرف این مواد است.
ندافی با اشاره به اینکه ایجاد تسهیلات لازم ورزشی- فرهنگی برای استفاده جوانان در اوقات فراغت از مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند در جایگزینی مصرف قلیان موثر باشد، افزود: حذف طعم و عطر انواع توتون و تنباکو و عدم اجازه تولید و واردات اینگونه مواد، انگیزه مصرف قلیان در بین جوانان را کاهش می دهد.
وی تأکید کرد: در کنار فراهم کردن امکانات لازم برای جایگزینی تفریحات سالم، می بایست اقدامات قانونی برای ممانعت از واردات و تولید تنباکوی طعم دار انجام داد. چون اضافه کردن این گونه افزودنی ها برای ملایم کردن دود مصرفی، از ترفند های صنایع دخانی برای ایجاد وابستگی نیکوتین در بین مصرف کنندگان است.
انتهای پیام/

wichidika
24-07-2014, 14:20
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در گفت‌وگو با فارس:

قلیان ۷۰۰۰ سم را وارد خون می‌کند/ تنباکوهای مثل پِهِن را اسانس میوه‌ای می‌زنند

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: دود سیگار حاوی ۴ هزار ماده سمی و دود قلیان حاوی ۷ هزار ماده سمی است که عامل ۲۲ نوع سرطان است، هیچ استاندارد و نظارتی ندارد. حتی تنباکوهایی که ارزش پِهِن را هم ندارند با اسانس‌های شیمیایی میوه‌ای به خورد جوانان می‌دهند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


محمدرضا مسجدی، دبیر کل انجمن جهانی مبارزه با بیماریهای ریوی در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس گفت: قلیان ابعاد مختلف بهداشتی و اقتصادی دارد از نظر بهداشتی، باید بدانیم که دود سیگار حاوی 4 هزار ماده سمی است اما دود قلیان حاوی 7 هزار ماده سمی است و تمام این سموم را وارد خون می‌کند. حتی افرادی که قلیان نمی‌کشند و در معرض دود قلیان هستند، این سموم وارد بدنشان می‌شود.
وی ادامه داد: دود قلیان و سیگار عامل مهم ابتلا به بیماریهای قلبی، فشار خون، سکته مغزی و قلبی، بیماریهای تنفسی، بیماریهای مثانه و 22 نوع سرطان از جمله سرطان رحم است.
وی گفت: توتون و تنباکوی قلیان مشکلات ساختاری و اساسی دارد، چون توتون سیگار عمدتاً در کشورهای پیشرفته غربی تولید می‌شود و نظارت و استانداردی برای تولید آن وجود دارد، گر چه آن هم سم است اما در مورد قلیان عمدتاً تنباکو و توتون آن در کشورهای جهان سوم و بدون هیچ استاندارد و نظارتی تولید می‌شوند.
مسجدی افزود: توتون سیگار با اینکه حاوی سموم است اما از نظر میزان قطران، الکوییدها بالاخره نوعی طبقه بندی و نظارت در مورد آن وجود دارد اما تنباکوی قلیان در کشورهایی مثل امارات، آذربایجان و شمال عراق و کشورهای منطقه ما در شرایط بسیار غیر بهداشتی تولید می‌شوند.
وی افزود:‌ گاهی تنباکوهایی که ارزش آنها با پِهِن برابری می کند را با اسانس های شیمیایی پرتقال، کیوی و سیب به خورد مردم و به خصوص جوانان می دهند.
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: نحوه سوخت و ساز آن نیز قابل توجه است در مورد سیگار نوک آن حدود 900 درجه سانتی گراد حرارت دارد و فرآیندی شبیه انفجار هسته در هنگام سوختن آن رخ می‌دهد اما در مورد قلیان فرآیند تصعید هنگام سوختن تنباکو صورت می‌گیرد و مواد سمی آن خیلی سریعتر آزاد می‌شود.
مسجدی ادامه داد: مسئله مهم دیگر اعتیاد آور بودن این مواد است به طوری که سیگار و قلیان به مراتب بیش از مورفین اعتیاد آور هستند و وابستگی ایجاد می‌کنند.
وی گفت:‌ ابعاد اجتماعی مصرف آن نیز قابل توجه است، کمتر دختری را می‌توانید در جامعه ما پیدا کنید که جلوی پدرش سیگار بکشد اما پسران و دختران ما به راحتی و خیلی خندان جلوی پدر، مادر و پدر و مادر همسر قلیان می‌کشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:‌ ابعاد اقتصادی افزایش مصرف قلیان نیز بسیار قابل توجه است. ما در همین تهران جاهایی داریم که ورودی مصرف قلیان در آن 150هزار یا حتی 250 هزار تومان است بدون اینکه مالیات پرداخت کند.
وی گفت:‌ سیگار روزانه 10 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت می‌زند، و ضرر روزانه قلیان به کشور نیز کمتر از این میزان نیست.

وی ادامه داد: امروزه دیگر سر هر کوچه و در محله ای، مرکزی برای عرضه قلیان و فروش ابزار آن وجود دارد، معلوم نیست اینها از کی و کجا مجوز فعالیت می گیرند.
انتهای پیام/‌

wichidika
30-07-2014, 20:35
افراد سیگاری ممکن است بیشتر در معرض خودکشی قرار گیرند

تحقیقات اخیر پژوهشگران نشان داد افراد سیگاری ممکن است بیشتر در معرض خودکشی قرار گیرند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه دانستنی‌های خبرگزاری فارس، محققان دریافتند که نیکوتین گزینه قابل قبولی برای توضیح ارتباط بین سیگار کشیدن و خطر اقدام به خودکشی است.
خطرات سلامت جسمی بر اثر مصرف سیگار در این نقطه ثبت شده است، ‌اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که یکی از عواقب سیگار کشیدن به خطر افتادن سلامت روان است.پژوهشگران در بررسی‌های خود در تجزیه و تحلیل اقدامات سیاست ضد توتون و تنباکو بین افزایش مالیات و سازماندهی ممنوعیت سیگار کشیدن عمومی و نرخ خودکشی در تمام 50 ایالت آمریکا در سال‌های 1990 و 2004، یک رابطه‌ای را یافتند. طرح‌های ضد توتون و تنباکو بیشتر منجر به کاهش نرخ خودکشی شد.به گفته پژوهشگران تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که افزایش دلار در مالیات با کاهش 10 درصدی خطر خودکشی همراه بوده است و ممنوعیت سیگار کشیدن در فضاهای بسته با کاهش خطر همراه بوده است.تحقیقات قبلی همچنین ارتباط بین اختلالات روانی و سیگار کشیدن را نشان داده بود.همچنین در آن تحقیقات افراد سیگاری احتمال بیشتری داشت که به مصرف مواد مخدر و الکل روی بیاورند.انتهای پیام/-

wichidika
21-08-2014, 17:02
دبیر علمی شانزدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق:
مصرف یک بار قلیان معادل 180 تا 300 نخ سیگار است

دبیر علمی شانزدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق گفت: مصرف یک بار قلیان معادل مصرف 180 تا 300 نخ سیگار است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، مسعود اسلامی در نشست خبری شانزدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق اظهار داشت: این کنگره از 25 تا 28 شهریور سال جاری در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار می‌شود و سخنرانانی از آمریکا، انگلستان، آلمان و ایتالیا در این کنگره به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
دبیر علمی شانزدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق افزود: سخنرانی‌ها در مورد پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق و آخرین روش‌ها و دستورالعمل‌ها برای کنترل فشار خون و روش‌های نوین درمانی و تشخیصی، روش‌های پیشرفته تصویربرداری PET و MIR و تعویض دریچه بدون جراحی خواهد بود.
اسلامی با بیان نقش عوامل محیطی به ویژه آلودگی هوا در بروز بیماری‌های قلبی گفت: تاکنون پنلی در کنگره قلب نداشته‌ایم که متخصصان این رشته و متخصصان ریه و کارشناسان محیط زیست به این موضوع به طور مشترک بپردازند.
وی بیان اینکه آلودگی هوا می‌تواند منجر به سرطان و تغییرات ژنتیکی شود، اظهار داشت: معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این پنل حضور خواهد یافت تا درباره موضوع آلودگی هوا به بحث و تبادل‌نظر بپردازیم همچنین این کنگره برای نخستین بار به صورت زنده در سراسر دنیا پخش خواهد شد. بسیاری از استادان سرشناس ایرانی در آمریکا از دانشگاه استنفورد این کشور از طریق وب سخنرانی خود را ارائه خواهند داد، همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند سؤالات خود را به صورت زنده مطرح کنند.
وی ادامه داد: حمایت دولت از انجمن‌های علمی در ارتقای سلامت، درمان و پیشگیری از بیماری‌ها نقش مهمی دارد؛ در این پنل‌ها با همکاری متخصصان قلب و عروق می‌توانیم آخرین درمان چربی خون را آموزش دهیم همچنین از طریق تقویت انجمن‌های علمی می‌توانیم سطح درمان را افزایش دهیم.
دبیر علمی شانزدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق گفت: در حال بررسی نیاز کشور به متخصصان قلب و عروق و فلوشیپ فوق تخصص این رشته هستیم در حال حاضر در آمریکا 23 هزار نفر متخصص قلب و عروق وجود دارد و سالانه 750 نفر خروجی در این رشته وجود دارد.
همچنین سن بازنشستگی متخصصان قلب و عروق در آمریکا 55 سالگی است و در سال 2014 یک سوم آنها بازنشسته می‌شوند؛ یکی از مواردی که انجمن به آن فکر می‌کند بررسی سن بازنشستگی متخصصان قلب و عروق در ایران است.
وی افزود: باید به تعداد بیمارستان‌های قلب و عروق توجه کرد؛ همچنین سن بازنشستگی متخصصان قلب و عروق در کشور ما اکنون بالای 55 سال است.
دبیر علمی شانزدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق در پاسخ به این سؤال که آیا آمار دقیقی در مورد میزان شیوع بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما شواهد نشان می‌دهد که شیوع بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور روند صعودی دارد و چنانچه با این سیاست پیش رویم افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که کشورهای غربی با به کارگیری روش‌های پیشگیری توانسته‌اند میزان ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهند.
وی با تأکید درباره استفاده از اسیدهای چرب اشباع شده مانند روغن پالم گفت: مصرف روغن‌های حاوی اسیدهای چرب اشباع شده مانند روغن پالم می‌تواند موجب تنگی عروق کرونر شود؛ بنابراین وزارت بهداشت باید بخشی از بودجه سلامت را صرف پیشگیری کند؛ به دلیل اینکه روش‌های پیشگیری نتیجه خود را 15 تا 20 سال آینده نشان می‌دهد و خیلی‌ها وارد این حیطه نمی‌شوند.
وی افزود: یکی از روش‌های خوب در این راستا تقویت انجمن‌های علمی و به روز کردن اطلاعات مردم است.
دبیر علمی شانزدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق اظهار داشت: در این کنگره محلی را برای عرضه نوآوری‌های دانشمندان ایرانی در زمینه قلب و عروق در نظر گرفته‌ایم تا دانشمندان با متخصصان این رشته به بحث و تبادل‌نظر بپردازند همچنین نمایشگاه جانبی تجهیزات پزشکی و دارویی به ارائه آخرین دستاوردها در این زمینه خواهند پرداخت.
وی با اشاره به 40 مقاله رسیده به دبیرخانه این کنگره گفت: 40 مقاله به صورت سخنرانی شفاهی در بخش پزشکی و پرستاری ارائه خواهد شد؛ امتیاز بازآموزی برای متخصصان و فوق تخصصان قلب و عروق 20 امتیاز، پزشکان عمومی و رزیدنت‌ها 14 امتیاز و پرستاران 10 امتیاز خواهد بود.
دبیر علمی شانزدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق با انتقاد از افزایش مصرف قلیان در جامعه گفت: برخی عادات در جامعه منجر به بروز بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور شده‌اند یکی از این عادات نادرست مصرف قلیان است که متأسفانه در کشور به وفور به چشم می‌خورد؛ مصرف یک بار قلیان معادل مصرف 180 تا 300 عدد سیگار است. همچنین مصرف شیشه می‌تواند عوارض قلبی زیادی ایجاد کند.
تحقیقات نشان داده است که بین مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و بیماری‌های قلبی و عروقی رابطه مستقیم وجود دارد همچنین کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند به دلیل اینکه مصرف این مواد علایم بیماری قلبی را می‌پوشاند دیرتر مراجعه کرده و شانس درمان کمتری دارند.
وی با اذعان نسبت به این تفکر که مصرف مواد مخدر برای امراض قلبی و دیابت مهم است، اظهار داشت: این مواد به هیچ وجه نمی‌توانند در کاهش و کنترل بیماری‌های قلبی و دیابت مؤثر باشند، همچنین مصرف مشروبات الکلی به میزان زیاد عوارض مختلفی مانند افزایش فشار خون و نارسایی قلبی را ایجاد می‌کند.
وی افزود: در کشورهای غربی به فردی که دچار سکته قلبی یا گرفتگی عروقی شده‌اند توصیه می‌شود تا چنانچه تاکنون از مشروبات الکلی استفاده نمی‌کرده آن را شروع نکند.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل هزینه‌های بالای درمانی تمام افرادی که نیاز به خدمات درمانی در خصوص بیماری‌های قلبی و عروقی دارند به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند مثلاً پیش‌بینی می‌شود سالیانه 50 هزار نفر به استفاده از باتری قلب نیاز داشته باشند در حالی که حدود 6 هزار نفر در این زمینه مراجعه می‌کنند خوشبختانه با اجرای طرح تحول سلامت، میزان مراجعه مردم جهت درمان بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش پیدا کرده است.
انتهای پیام/

wichidika
23-08-2014, 21:47
ضرب‌الاجل جدید برای جمع‌آوری قلیان‌ها


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات از تصمیم‌های اولیه اتخاذ شده جهت ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراهای بدون مجوز خبر داد.
علی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: طی جلسات برگزار شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اعلام فهرست قهوه‌خانه‌ها و قلیان سراهای فاقد مجوز اعلام آمادگی کرده و این جمع‌بندی صورت گرفته که قهوه‌خانه‌های فاقد مجوز تا 31 شهریور ماه اعلام شوند تا اقدامات قانونی لازم در مورد آنها اعمال شود. البته این امر باید در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه تا 31 شهریور ماه قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراهای فاقد مجوز مشخص می‌شوند، گفت: در این زمینه پیگیری‌های جمعیت مبارزه با دخانیات آغاز شده و اقدامات انجام شده در برخی استان‌ها نظیر کرمانشاه، همدان و به ویژه استان قزوین نیز پیشرفت خوبی داشته است.
وی همچنین از تعیین زمان مشخص برای تمدید مجوز قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراهای دارای مجوز خبر داد.
طاهری با بیان اینکه در این امر مهم‌ترین چالش ما عدم اجرای قانون است، گفت: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات با نظارت بر اجرای مصوبات در جهت اجرای قانون تلاش می‌کند.
وی ادامه داد: به دنبال تعامل سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول در این امر و برگزاری جلسات ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات در وزارت بهداشت، تصمیم‌های خوبی در این زمینه گرفته شده است.
طاهری همچنین اقدامات و مصوبات ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات را مورد اشاره قرار داد و گفت: برنامه‌های جدیدی در دست اجراست که به زودی به تصویب ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات می‌رسد.
انتهای پیام

Arash4484
23-08-2014, 21:52
در پارک ها و بوستان ها و معابر عمومی این بساط دود ذغال و منظره زشت دنگ و فنگ قلیون رو جمع کنند خیلی بهتره تا برن برای جمع کردن جایی که جاشه!
بودن قلیان در جایی مثل سفره خونه ها یا قهوه خونه ها (به عبارت صحیح تر دود کش خونه ها) حالا چه بی مجوز چه با مجوز...بهتره تا قدم به قدم فضاهای عمومی و پارکها شده بوی انواع تنباکو و دود...
گرچه خود این معضل از مشکل بزرگتری میاد که همون نبودن تفریحات متنوع است.

wichidika
31-08-2014, 21:23
توتون های آلوده به سوسک روی قلیان ها


سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی٬ با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر واردات و توزیع توتون آلوده به سوسک خطرناک لازیردرما٬ گفت: شرکت دخانیات٬ سازمان استاندارد و همچنین وزارت بهداشت باید پاسخگوی چرایی توزیع توتون های آلوده باشند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی٬ با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر واردات و توزیع توتون آلوده به سوسک خطرناک لازیردرما٬ گفت: شرکت دخانیات٬ سازمان استاندارد و همچنین وزارت بهداشت باید پاسخگوی چرایی توزیع توتون های آلوده باشند.

به گزارش خانه ملت، «ایرج عبدی» افزود: با توجه به اینکه استعمال دخانیات خود عاملی برای به مخاطره افتادن سلامت افراد است، حال باید نسبت به توزیع چنین توتونی در سطح شهر نیز حساس باشیم.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی٬ در تشریح مضرات استعمال دخانیات به ویژه قلیان و سیگار گفت: متاسفانه با کاهش سن تمایل به مصرف مواد دخانی بین نوجوانان وجوانان باید به این نکته توجه کرد که افزایش مصرف دخانیات به بالا رفتن هزینه های سلامت جامعه منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه استعمال دخانیات و قلیان خود به انواع و اقسام بیماری ها منجر می شود٬ ادامه داد: متاسفانه اخیرا اخباری از واردات توتون آلوده به سموم منتشر شده که این موضوع دیگر جایی برای سکوت مسوولان باقی نمی گذارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه سموم آلوده به سم سوسک لازیردرما می تواند باعث بروز بیماری های جدی مانند آسم در میان مصرف کنندگان این توتون ها شود٬ افزود: شرکت دخانیات٬ سازمان استاندارد و همچنین وزارت بهداشت و درمان باید هر چه سریع تر با شناسایی توتون های آلوده و انتشار اسامی آنها از ادامه فروش این محصولات جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه تنها با فرهنگ ‎سازی و تبلیغات می ‎توان معضل استعمال دخانیات در بین جوانان را مهار کرد٬ گفت: دولت نمی‎ تواند با این مساله قهری برخورد کند تنها وظیفه حکومت در این باره اطلاع رسانی و آگاه سازی قشر جوان از مضرات استعمال دخانیات است.

عبدی با بیان اینکه ابزار برخورد با معضل استعمال دخانیات قابل اندازه‎ گیری و جوابگو نیست، ادامه داد: باید مضرات قلیان و مواد دخانی از سوی رسانه‎ها مطرح شود تا افراد با دیدن شرایط کنونی استعمال کنندگان خود تصمیم گیری کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: نحوه تولید٬ بسته بندی توزیع و حتی واردات سیگار و متعلقات آن باید از سوی شرکت دخانیات٬ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و همچنین وزارت بهداشت بررسی شود.

وی افزود: وزارت بهداشت اگر موضوعی را ببیند که با سلامتی افراد در ارتباط است باید سریع آن اخطار های لازم را به جامعه از طریق رسانه ها بدهد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مسوولان باید ضمن برخورد با هر نوع تخلفی که سلامت عمومی را به خطر می اندازد، با اطلاع رسانی جامع از مضرات استعمال مواد دخانی به کاهش تمایل افراد نسبت به استعمال این نوع مواد حرکت کنند.

tabnak

wichidika
08-09-2014, 21:32
14 درصد جمعیت ایران دودی هستندشمار قلیانی ها و سیگاری ها در ایران که افزون بر دود کردن سرمایه های ملی، هزاران میلیارد تومان هزینه بر نظام سلامت کشور و همچنین انواع بیماری ها را به اطرافیان خود تحمیل می کنند، 11 میلیون نفر اعلام شد.

این آمار که توسط دکتر علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت اعلام شده است، نشان می دهد که حدود 14 درصد جمعیت ایران دودی هستند.
هزینه دود کردن 6 میلیون قلیانی و 5 میلیون سیگاری به دلیل انبوه واردات قاچاق دخانیات قابل برآورد دقیق نیست.
عضو جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تخمین زد: سالانه 10هزار میلیارد تومان برای خرید سیگار و درمان بیماری های ناشی از آن در ایران هزینه می شود.
دکتر نصیر دهقان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: بر اساس آمار حاصل از تعداد افراد سیگاری، میزان مصرف روزانه سیگار آنها و قیمت فعلی سیگار، همچنین سالانه دو برابر هزینه خرید سیگار در کشور صرف درمان بیماری های ناشی از مصرف این ماده دخانی می شود.

تابناک/

aref.n
08-09-2014, 21:52
من قبلا فکر میکردم کمه کم 40 درصد ایرانی ها دودی هستند ...

ولی امار دودی ها هر روز بیشتر میشه

Arash4484
08-09-2014, 23:08
من قبلا فکر میکردم کمه کم 40 درصد ایرانی ها دودی هستند ...

همین فکر رو منم میکنم(یعنی آماری بیش از این)...ده ساله دارن میگن دو میلیون معتاد(هشتصد هزار نفر هم تفننی...چه دقیق) / پنج میلیون سیگاری...

مرتب همین حدود رو اعلام میکنن و لامصب با رشد جمعیت هم تکون نمیخوره. دیگه خجالت کشیدن و آماری از قلیونی ها رو هم حساب کردن یهو شد دو برابر...

گاهی هم یک دفعه یکی میاد معتادان مواد افیونی رو میگه چهار میلیون(ناگهان دو برابر آمار قبلی)...یکی میگه نه سه و ششصد، و... آخرم فقط در بولتنهای محرمانه آمار نزدیک به واقعیت اعلام میشه...

wichidika
19-09-2014, 16:33
دسترسی به دخانیات محدود شودمعاون وزیر بهداشت هشدار داد: 4درصد مرگ ایرانی‌ها به دلیل سیگار[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون وزیر بهداشت گفت: افزایش مالیات بر دخانیات به طور ویژه‌ای با کاهش مصرف سیگار در جوانان و افراد بی‌بضاعت همراه است.
به گزارش سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علی اکبر سیاری در جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات با اشاره به افزایش بیش از دو برابری مصرف قلیان در مقایسه با دوره‌های قبل، نسبت به گرایش مصرف کنندگان قلیان به سیگار و سایر مواد هشدار داد.
وی گفت: در حال حاضر در ایران حدود 7 میلیون و هفتصد هزار نفر مصرف کننده انواع مواد دخانی هستند و 4 درصد از کل مرگ و میر بالای 30 سال، به مصرف دخانیات انتساب داده شده است.
وی با اشاره به این که سالانه حدود ده هزار میلیارد تومان در اثر استعمال دخانیات در کشور دود می شود، ادامه داد: علاوه بر سرطان‌های سر و گردن، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری، سرطان خون و سرطان‌های زنان، بیماری‌های قلبی - عروقی، بیماری‌های مزمن تنفسی و مشکلات مرتبط با باروری و سقط جنین از عوارض دیگر استعمال دخانیات محسوب می شود.
سیاری ضمن اشاره به مشکلات اجتماعی ناشی از مصرف قلیان در جامعه گفت: ارزش دانستن مصرف قلیان، ضعف آگاهی لازم از مضرات آن و همچنین استفاده از قلیان به عنوان یک وسیله تفننی و تفریحی، از یک سو و وجود نگاه اشتغال‌زایی ناشی از مصرف قلیان از سوی دیگر، در کنار ضعف هماهنگی‌های بین بخشی، باعث شده هر روز تعداد بیشتری از افراد جامعه بویژه جوانان به مصرف قلیان گرایش داشته باشند.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم افزایش قیمت و مالیات بر سیگار خاطرنشان کرد: افزایش 10 درصدی مالیات دخانیات باعث کاهش 4 درصدی مصرف دخانیات و کاهش 8 درصدی مصرف این کالا می‌شود. ضمن اینکه افزایش مالیات بر دخانیات به طور ویژه‌ای با کاهش مصرف جوانان و افراد بی‌بیضاعت همراه است.
وی در پایان بر وجود محیط‌های عاری از دود، الصاق تصاویر هشداردهنده روی پاکت‌های سیگار، محدودیت دسترسی به دخانیات و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی برای کاهش استعمال دخانیات تاکید کرد.
انتهای پیام

wichidika
20-09-2014, 20:45
وزیر بهداشت اعلام کرد

مصرف سیگار در پنج‌ سال گذشته ۲ برابر شده/یک سوم سیگارهای مصرفی در کشور قاچاق است

وزیر بهداشت گفت: مصرف سیگار طی پنج‌ سال گذشته ۲ برابر شده و وزارت بهداشت قربانی استعمال دخانیات است. بیش از یک سوم سیگارهای مصرفی در کشور نیز قاچاق است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزار خبرگزاری فارس، به نقل از وزارت بهداشت، سید حسن هاشمی‌در اولین نشست ستاد کشوری کنترل دخانیات در دولت یازدهم با اشاره به اینکه تا به حال سیاست ها و تصمیمات این ستاد برای مبارزه با استعمال دخانیات موفق نبوده است، گفت: با توجه به آمار فزاینده مصرف دخانیات در کشور و در طی سالهای اخیر، باید مسیرمان در کنترل مصرف دخانیات و مبارزه با آن را تغییر دهیم.
هاشمی با تأکید بر تشکیل کمیته ای در ستاد کشوری کنترل دخانیات برای پیگیری اساسی اقدامات مربوط به این حوزه، خاطرنشان کرد: مهمترین تصمیم این جلسه ستاد، عزم جدی برای تغییر رویکردهای گذشته به منظور مبارزه با استعمال دخانیات بود. چون گاهی اوقات تصمیماتی غلط گرفته می شود که اصرار بر اجرای آنها منطقی نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مسلماً با برگزارکردن سالیانه یک جلسه، نمی‌توانیم از کاهش عمر ایرانی ها ناشی از استعمال دخانیات جلوگیری کنیم، افزود: فراموش نکنیم که حذف کامل تولید سیگار نیز میسر نیست. ولی با تشکیل کمیته ای در ستاد کشوری کنترل دخانیات، می توان این امکان را فراهم کرد تا بخصوص از طریق مردم و مشارکت های مردمی تخلفات در حوزه دخانیات را کاهش دهیم.
به گفته وزیر بهداشت برای مبارزه با دخانیات، در کل کشور باید یک عزم جدی وجود داشته باشد. قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه و از همه مهمتر مردم باید این خطر را جدی بگیرند و روش خود را در مبارزه با دخانیات تغییر دهند.
هاشمی با بیان اینکه در طول 5 سال گذشته مصرف سیگار دو برابر شده و این نشان می دهد باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم، بیان داشت: در این زمینه می توانیم از الگوهای بین‌المللی موفق نیز استفاده کنیم. اگر به این موفقیت نایل شویم، در کنار همکاری جدی مردم، مصرف سیگار کاهش خواهد یافت.
هاشمی در ادامه سخنانش اظهار کرد: در حال حاضر یک سوم سیگارهای موجود در کشور از مسیر قاچاق وارد شده اند در حالی که این روند به راحتی قابل کنترل است. افزایش مالیات بر سیگار می تواند یکی از اقدامات موثر برای مبارزه با قاچاق باشد.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به توجه جدی شخص ریاست جمهوری در افزایش ارتقاء سلامت در جامعه، گفت: امیدواریم از این به بعد قدمهای موثر و واقع بینانه ای در کاهش مصرف دخانیات برداشته شود.
هاشمی تاکید کرد: مبارزه با دخانیات تکلیفی نیست که صرفاً به عهده وزارت بهداشت باشد. در واقع ما در این وزارتخانه قربانی استعمال دخانیات هستیم و بخش عمده ای از اعتباراتمان صرف درمان بیمارانی می شود که با سیگار زندگی کرده اند.
جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات، به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل شد. مهمانان این جلسه متشکل از وزیر دادگستری، برخی نماینده های وزارتخانه های آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تنی چند از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نیز وزارتخانه های کشور و دادگستری بودند.
انتهای پیام/

wichidika
27-09-2014, 21:37
یک جامعه شناس:
مصرف مواد مخدر صنعتی، جرم و خشونت را در جامعه افزایش داده است/ جوانان از نصیحت اشباع شده‌اند

یک جامعه شناس گفت: مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به دلیل ایجاد وهم و خیال و تصورات باطل علاوه بر بروز اعتیاد، جرم و خشنونت را در جامعه را سبب می‌شود. باید فروش بدون مجوز مواد اولیه ساخت مخدرهای شیمیایی ممنوع شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، غلامرضا علیزاده اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را راهکار بسیار مناسب برای مبارزه با این معضل اجتماعی عنوان کرد و گفت: موضوع اعتیاد یک معضل ملی به شمار می‌رود، لذا حضور همه نهادها و مردم برای خشکاندن ریشه‌های آن امری واضح و مبرهن است ولی باید هوشمندسازی‌های لازم در این رابطه انجام گیرد تا بیشترین مشارکت مردمی جهت مبارزه با مواد مخدر حاصل شود.

این جامعه شناس با بیان اینکه نوع مبانی نظری برای مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در کشور مطرح است، افزود: کاهش عرضه، کاهش تقاضا و تلفیقی از این دو، از جمله مبانی نظری برای مبارزه با اعتیاد به شمار می‌رود و تجربه ثابت کرده، هرگاه به صورت تلفیقی برای مبارزه با اعتیاد تلاش شود، نتایج بیشتری در امر مبارزه با این مقوله به همراه داشته است.

وی ادامه داد: به دلیل طولانی بودن مرزهای خشکی و دریایی کشور و همجواری با مرکز اصلی تولید و کشت مواد مخدر در جهان، وجود مواد مخدر در کشور تا حدودی طبیعی بوده و انکار ناپذیر است، لذا باید بر اساس نظریه تلفیقی یاد شده، روش‌های جدید کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر در کشور را مدنظر قرار دهیم.


این محقق و مدرس دانشگاه گفت: اقدامات جمعی و گروهی برای حل یک مساله بسیار اثربخش است و برای فائق آمدن بر اعتیاد نیز بهره مندی از نیروی جمعی ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به دلیل ایجاد وهم و خیال و تصورات باطل علاوه بر بروز اعتیاد، جرم و خشوننت را در جامعه سبب می‌شود و متاسفانه امروز در برخی نقاط کشور به راحتی مواد اولیه ساخت مخدرهای شیمیایی به فروش می‌رسد که با ترکیب این مواد در آشپزخانه‌های خانگی می‌توان مخدر صنعتی تهیه و تولید کرد و این در حالیست که اکثر این مواد دارای ناخالصی هستند و عوارض جبران ناپذیری را برای مصرف کننده به همراه دارند.

علیزاده تاکید داشت: باید وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه مانع از فروش بدون مجوز این مواد شده و این موضوع را به تمام مواد شیمیایی فروش‌ها ابلاغ شود.

وی اظهار داشت: در مسئله مواد مخدر صنعتی باید دقیق باشیم چرا که مخدرهای سنتی فرد مصرف‌کننده را به نابودی و تباهی کشانده ولی مخدرهای صنعتی جنایت را در جامعه رشد می‌دهد. باید آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد را از مهدکودک‌ها آغاز کرد و جوانان و نوجوانان را به صورت غیرمستقیم نسبت به عوارض اعتیاد آگاه سازیم. همچنین خانواده‌ها، رسانه‌ها و آموزش و پرورش باید آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد را به روز و به این موضوع مهم توجه داشته باشند.


این جامعه‌شناس افزود: امروز با گذشته متفاوت است و جامعه دیگر پندپذیر نیست. جوانان از نصیحت اشباع شده‌اند و به راحتی از اندرز شانه خالی می‌کنند. باید با پیام غیرمستقیم به افراد آموزش پیشگیری از اعتیاد داد تا فرد خود به نتیجه عوارض اعتیاد برسد نه اینکه نتیجه را به آنان القاء کنیم. همچنین پیام غیر مستقیم سبب شده نگرش‌ها به بینش تبدیل شود و پس از آن رفتارهای صحیح در جامعه نهادینه شود.

این محقق و مدرس دانشگاه بیان داشت: خانواده‌ها همان قدر که به تغذیه فرزند خود توجه دارند باید به نوعدوستی آنان و رفتار آنها نیز آگاهی داشته و مناسب‌ترین رفتار را مقابل آن اتخاذ کنند. همچنین افزایش امکانات شهری برای گذراندن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان لازم است هرچه قدر در این زمینه کار شود هزینه‌های ناشی از اعتیاد کمتر می‌شود. تابستان‌ها 12 تا 13 میلیون دانش‌آموز و 4 الی 5 میلیون دانشجو دارای اوقات فراغت هستند که باید برای آنها برنامه‌ریزی کرد تا شاهد کاهش گرایش به مواد مخدر به صورت آگاه و ناخودآگاه میان آنها باشیم.

وی افسردگی را مادر همه بیماری‌ها برشمرد و گفت: نبود شادی سبب افسردگی می‌شود. باید زمینه‌های شادی و شاد زیستن را در جامعه به منظور کاهش گرایش به اعتیاد به دلیل افسردگی توسعه داد. در حال حاضر بنگاه‌های زیادی برای مسائل غیرشادی و گریاندن مردم از طریق انواع مداحان داریم ولی در زمینه شادی خلاء وجود دارد. نهادینه‌سازی فرهنگ شاد زیستن در جامعه ضرورت دارد.


علیزاده با بیان اینکه شادمانی بخشی از غذای روحی افراد است و هرچه در این حوزه تلاش شود اعتیاد و خشونت کاهش می‌یابد، افزود: باید فضای جامعه را به سمت شادی و نشاط پیش ببریم. در اسلام این موضوع در زندگی توصیه شده و فلسفه مناسبات اجتماعی اسلام نیز شادمان کردن انسان‌هاست.

علیزاده اظهار داشت: بر اساس بررسی کارشناسان هر چقدر افسردگی در جامعه بیشتر باید میزان اعتیاد و طلاق و پدیده‌های آسیب شناختی بیشتر می‌شود لذا باید اوقات فراغت مفرح برای جوانان و افراد جامعه ایجاد کرد. در این رابطه می‌توانیم از سایر کشورهای دیگر نیز الگوهایی را برای برنامه‌ها استفاده کنیم. همچنین در رابطه با اوقات فراغت باید موضوع بودجه خانواده‌ها را در نظر گرفت و نهادهای فرهنگی کمک و همیاری کنند تا تفریحات ارزان قیمت در پارک‌ها و مجامع عمومی بیشتر شود.

وی به ظرفیت مساجد جهت پر کردن اوقات فراغت جوانان اشاره کرد و گفت: مسجد باید زندگی‌ساز باشد. مکان‌های مذهبی همچون مساجد تنها محل عزاداری نیست و می‌توان از ظرفیت آنها برای فرهنگ‌سازی جوانان و پرکردن اوقات فراغتشان نیز با همکاری مردم، سازمان‌های دولتی همچون وزارت کشور و شهرداری‌ها استفاده کرد.
انتهای پیام/

wichidika
08-10-2014, 19:52
چند ایرانی شیشه می کشند؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
وی تصریح کرد: میزان مصرف مواد مخدر شیشه در کشور 126 تن است در حالیکه میزان کشفیات پنج تا هشت تن است.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: 345 هزار نفر در کشور مواد روانگردان شیشه مصرف می کنند.

به گزارش ایرنا 'بابک دینی زاده' روز شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: شمار معتادان به مصرف شیشه 26 درصد از کل جمعیت معتادان به مواد مخدر هستند.

وی تصریح کرد: میزان مصرف مواد مخدر شیشه در کشور 126 تن است در حالیکه میزان کشفیات پنج تا هشت تن است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه 96 درصد از جمعیت آماری نگرانی شان اعتیاد به مواد مخدر بوده به گونه ای که این درصد از میزان نگرانی برای اشتغال نیز بیشتر است بنابراین می طلبد اهتمام جدی مسوولان برای طرح های پیشگیرانه داشته باشند.

وی تریاک، شیشه و هروئین را عمده مواد افیونی مصرفی و کسب لذت کاذب، کنجکاوی و تفریح را از مهمترین علل گرایش به سمت مصرف مواد مخدر ذکر کرد و خواستار ارائه برنامه های مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان شد.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 90.7 درصد از معتادان مرد، 21 درصد دارای مدرک لیسانس، 53 درصد شاغل و 63 درصد از معتادان متاهل هستند.

وی افزود: دسترسی معتادان به خدمات درمانی در کشور 17 درصد است در حالیکه همدان 40 درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

دین پرست اضافه کرد: میانگین کشوری تحت پوشش بودن معتادان در کشور 58 درصد گزارش شده در حالیکه این رقم در همدان حدود 75 درصد است که باید صحت این آمار بررسی شود.

وی گفت: 661 معتاد در مراکز ماده 16 همدان پذیرش شدند که برای درمان این تعداد افراد هشت میلیارد و 350 میلیون ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: خلاهای قانونی از جمله جریمه اکتفا به نقدی فروشندگان مواد مخدر دسترسی افراد به مواد مخدر را راحت تر کرده که همین امر نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

wichidika
08-11-2014, 19:11
جنتی: من سیگار نمی‌کشم!

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
علی جنتی در حاشیه‌ی مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها وقتی با پرسش یک خبرنگار درباره‌ی مواد مخدر مواجه شد، در حالت شوخی و جدی گفت: من از این چیزها سردر نمی‌آورم؛ من سیگار هم نمی‌کشم!

به گزارش خبرنگار بخش رسانه ایسنا،‌ علی جنتی - وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی - در حاشیه‌ی مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او درباره‌ی ارتباط وزارت ارشاد و ستاد مبارزه مواد مخدر سوال می‌کرد، گفت: این سوالات را نباید از من بپرسید. من که ازمواد مخدر سر در نمی‌آورم. من سیگار هم نمی‌کشم.

جنتی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره وضعیت مجوز کتاب «کلنل» اثر محمود دولت‌آبادی که مدت‌ها منتظر دریافت مجوز نشر از سوی اداره کتاب است سوال کرد و پرسید که آیا اگر آقای دولت‌آبادی هان‌طور که امروز اعلام کرده برای دریافت مجوز کتابش به شما مراجعه کند، مجوز کتاب او را می‌دهید، گفت:‌ از من که نباید مجوز بگیرد، از حوزه‌ی کتاب ما باید مجوزدریافت کند. من هم در جریان آخرین وضعیت این کتاب نیستم.
جنتی در ادامه درباره انتخاب سخنگوی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:‌ حسین نوش‌آبادی که معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارتخانه است به‌عنوان سخنگوی وزارت خانه تعیین شده واز همین هفته برنامه می‌گذارد تا نمایندگان مطبوعات و رسانه‌ها در آن شرکت کنند.
او درباره دلیل انتخاب سخنگو توضیح داد: احساس کردیم این نیاز وجود دارد که به‌صورت هفتگی یا دو هفته یک بار مجموعه فعالیت‌های وزارت ارشاد در حوزه‌های مختلف بیان شود و خبرنگاران بتوانند همه سوالاتشان را سر صبر بپرسند و پاسخ بگیرند و موارد لازم به عرض مردم برسد و رسانه‌ها سوالاتی که دارند از سخنگوی وزارتخانه بپرسند.
جنتی همچنین درباره ویژگی‌های نخستین نمایشگاه مطبوعات دولت یازدهم گفت: امسال رسانه‌ها حضور بیشتر و فعال‌تری در این نمایشگاه دارند. رسانه‌های استانی همه در نمایشگاه شرکت کرده‌اند. مجموعه شرکت‌کنندگان در تقسیم‌بندی و موضوع‌های مختلف فعالیت می‌کنند؛ از جمله رسانه‌های حوزه دین و خبرگزاری‌ها و موسسات رسانه ای و ... به صورت تفکیک شده در نمایشگاه حضور دارند که این امر دسترسی به آنها را راحت‌تر کرده است.
او افزود: از نظر شکل کار و غرفه‌بندی و ظاهر غرفه‌ها نیز با توجه به تجربه‌ای که اصحاب رسانه درگذشته کسب کرده‌اند، دکورشان را زیباتر تهیه کرده‌اند . امیدواریم این نمایشگاه بتواند تماشاگران، اهل مطالعه واهل نظر بیشتری را جلب کند.
انتهای پیام

wichidika
08-11-2014, 19:13
قلیان در سنگاپور ممنوع شد

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دولت سنگاپور اعلام کرد: برای حفاظت از سلامت جوانانِ این کشور، استفاده از قلیان در اماکن عمومی ممنوع می‌شود.
به گزارش سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر اعلام دولت سنگاپور بسیاری از جوانان این کشور به اشتباه براین‌باورند که مصرف تنباکو از طریق قلیان نسبت به استعمال سیگار خطر کمتری را متوجه سلامتی‌شان می‌کند.
«فیصل ابراهیم» دبیر پارلمانی وزارت بهداشت سنگاپور گفت: ممنوعیت واردات قلیان و فروش آن از این ماه در این کشور اجرایی می‌شود. همچنین به واردکنندگان فعلی قلیان فرصت داده می‌شود تا سال 2016 میلادی تجارت خود را تغییر دهند.
فیصل ابراهیم همچنین افزود: به دلیل خطراتی که قلیان برای سلامتی دارد وزارت بهداشت سنگاپور تصمیم دارد واردات، توزیع و فروش آن را ممنوع کند.
به گزارش ایسنا به نقل از بانکوک پست، بررسی دولت سنگاپور حاکی از آن است که نسبت دانشجویان مصرف کننده محصولات جایگزین تنباکو از 2 درصد در سال 2009 به 9 درصد در سال 2012 افزایش یافته است.

انتهای پیام

wichidika
11-11-2014, 20:52
موافقت وزیر صنعت با تاسیس کارخانه تولید سیگار به ظرفیت12 میلیارد نخ در کشور :n28: اقتصاد > صنعت - مهر نوشت:
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

پس از انتشار خبرهایی که از مجوز واردات انحصاری سیگار حکایت داشت، حالا خبر می‌رسد محمدرضا نعمت زاده مجوز تاسیس شرکت "فیلیپ موریس" در ایران را صادر کرده است. براساس این مجوز که وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت "از طرف" آن را امضا کرده، کارخانه سیگارت سازی با ظرفیت 12 میلیارد نخ در سال ساخته خواهد شد.

wichidika
23-11-2014, 19:15
هشدار به قلیانی‌ها:n21:!

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که دود قلیان محتوی سم بنزن است.
به گزارش سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاید شما هم اگر بشنوید قلیانی که می‌کشید چیزی فراتر از کشیدن تنباکوی میوه‌ای و معطر و مملو از سموم خطرناک است، کشیدن آن را سریع متوقف می‌کنید زیرا مطالعه جدیدی نشان می‌دهد دود قلیان محتوی سم بنزن است و این سم از گذشته به عنوان عامل اصلی افزایش خطر ابتلا به سرطان خون شناخته می‌شود.
در این مطالعه، متخصصان به بررسی میزان ترکیبی موسوم به SPMA‌ در ادرار بیش از 100 فرد قلیانی پرداختند. SPMA‌ نوعی اسید و فرآورده جانبی بنزن است. آنها همچنین در گروه کنترل ادرار 100 فرد دیگر را که قلیان نمی‌کشیدند اما در معرض دود آن بودند، تحت آزمایش قرار دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه فاکس 28، در این مطالعه، متخصصان دریافتند سطح SPMA در ادرار افرادی که قلیان می‌کشند چهار برابر و در افرادی که قلیان نمی‌کشند اما در معرض دود آن قرار دارند، دو برابر بیش از حد مجاز است. بنا بر اعلام متخصصان برای قرارگیری در معرض بنزن هیچگونه سطح ایمنی وجود ندارد چرا که این ماده سمی در هر سطحی خطرناک است. آنها توصیه می‌کنند کشیدن قلیان را به حداقل رسانده یا اگر واقعا می‌توانید این عادت مضر را ترک کنید.
انتهای پیام

wichidika
28-11-2014, 22:16
وزیر بهداشت اعلام کرد
وجود ۱۰۸ هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور/ کمپ‌های ترک اعتیاد؛ محلی برای انتقال ایدز

وزیر بهداشت گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم آمار مبتلایان به ایدز در کشور ۲۷ هزار ضربدر ۴ نفر است و این آمار هیچ وقت مخفی و سری نبوده و به اطلاع مردم رسیده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، سیدحسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه جلسه مشترک با دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا آمار مبتلایان به ایدز از مردم پنهان می‌شود، گفت: بارها از طریق رسانه‌ها آمار دقیق مبتلایان به ایدز را اعلام کرده‌ایم.
وی افزود: آمار دقیق مبتلایان به ایدز 27 هزار نفر است که معمولا این عدد ضربدر 4 می‌شود تا تعداد کلی مبتلایان مشخص شود چرا که بسیاری از مبتلایان با پنهان‌کاری خود را به مراکز درمانی معرفی نمی‌کنند.
وزیر بهداشت در مورد جلسه مشترک نیز، گفت: مقرر شد راهکارهای تدوین شده در عرصه درمان و پیشگیری طی دو هفته آینده مشخص شده و به صورت تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با موادمخدر به امضا برسد.
وی مهمترین مشکل وزارت بهداشت را مربوط به آسیب های روحی و روانی ناشی از اعتیاد عنوان کرد و گفت: این آسیب‌ها بسیار مخرب هستند و به دلیل مصرف مواد مخدر صنعتی درمان آنها بسیار پیچیده است.
قاضی‌زاده هاشمی با انتقاد از عملکرد معتادان و خانواده آنها گفت: این پیچیدگی بیشتر معلول بد رفتاری معتاد و گاهی خانواده‌های آنهاست.
وی همچنین تأکید کرد: مبنای جلسه امروز بیشتر مربوط به پیشگیری از شیوع ایدز در نقاط کشور بود و طبق بررسی‌ها مشخص شد کمپ‌های ترک اعتیاد یکی از مراکزی است که به علت تجمع معتادان بستر مناسبی برای شیوع ایدز به شمار می‌‌رود.
وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد راهکارهای مبارزه با شیوع ایدز تا دو هفته دیگر مشخص شود.
وی همچنین نسبت به افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی هشدار داد و گفت: مبارزه با ایدز نیازمند همکاری تمام قوا و دستگاه‌های نظام است چرا که یک برنامه کلی برای نظام به شمار می‌‌رود.
انتهای پی

wichidika
17-02-2015, 21:44
نی‌قلیان، زیستگاه کلونی‌های قارچ و میکروب‌/زیان 45دقیقه قلیان کشیدن معادل پنج پاکت سیگار!

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: متاسفانه ماده مخدر هروئین در افغانستان به میزان قابل توجه تولید می‌شود و قیمت آن در پروسه قاچاق از مبدا تا اولین نقطه ایران پانصد برابر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در گلپایگان، منصور هاشمی فشارکی در همایش "اعتیاد و آثارمخرب" که به همت هلال احمر گلپایگان در دانشگاه فنی مهندسی شهرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه بر اساس گزارش CNN در سال 2002 یک ترس عمومی از ماده کروکودیل در دنیا ایجاد شد، اظهار کرد: این ماده مخدر را می‌توان با تهیه مواد اولیه آن از داروخانه، به همراه دو قابلمه و یک کتری تهیه کرد.

وی ادامه داد: ماده مخدر هروئین در سال 1898 توسط آلمان‌ها ساخته شد و به همراه آسپرین به عنوان یک ماده ضد درد در جنگ جهانی دوم به مجروحین داده می‌شد و بعد از جنگ هیچ ماده ای به اندازه هروئین درتمام دنیا سبب فقر، فحشا، بی خانمانی، جرم و... نشده است.

رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در 16 کشور مجازات خرید و فروش هروئین اعدام است، گفت: متاسفانه این ماده مخدر در افغانستان به میزان قابل توجه تولید می شود و قیمت آن در پروسه قاچاق از مبدا تا اولین نقطه ایران پانصد برابر افزایش می‌یابد و منفعت مالی آن باورکردنی نیست.

هاشمی فشارکی در خصوص ماده مخدر تمجیزک اضافه کرد: تمجیزک محلول هروئین است که در آنالیز آن نیز ادرار دیده شده است و باورها در خصوص اینکه می‌توان از مخدر تمجیزک برای ترک اعتیاد استفاده کرد، صحیح نیست.

وی متامفتامین را اتوبانی یک طرفه به سمت مرگ دانست و ادامه داد: هیچ ماده مخدری به اندازه شیشه سبب از بین رفتن شکل ظاهری فرد نمی‌شود، به راحتی نمی‌توان در برابر شیشه ایستادگی کرد ضمن اینکه این ماده مخدر تنها ماده‌ای است که قیمت آن روز به روز در دنیا کاهش می‌یابد.

رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بابیان اینکه قبح قلیان شکسته شده است، تصریح کرد: رواج کشیدن قلیان، وزارت بهداشت را تا 10 سال دیگر با معضل مواجه خواهد کرد چرا که شاهد موج وسیعی از سرطانی بر اثر استعمال قلیان خواهیم بود، همچنین درصد بالایی از زنان معتاد به قلیان خواهیم داشت.

هاشمی فشارکی خاطرنشان کرد: 45 دقیقه قلیان کشیدن برابر با استعمال پنج پاکت سیگار در یک هفته است و نباید از این موضوع نیز غافل شد که نی‌قلیان به دلیل مرطوب بودن محل خوبی برای رشد کلونی‌های قارچ و میکروب‌ها است.

انتهای پیام

wichidika
16-05-2015, 20:53
علت آمار بالای افراد سیگاری در کشور [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])دبیر کل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات، علت افزایش آمار افراد سیگاری در جامعه را ناشی از آموزش ناکافی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مسجدی در جلسه ای که با حضور مشاور سازمان جهانی بهداشت در محل دفتر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات برگزار شد، گفت: استراليا هر نيم ساعت يک بار يک پيام بهداشتي در خصوص مضرات سيگار از تلويزيون پخش مي‌کند و فردي را که در اماکن عمومي ‌سيگار بکشد ۵۰۰ دلار جريمه مي‌کند.
وی تاکید کرد: با همين راهکارهاي ساده جلوی افزايش آمار سيگاری ها را می گيرد اما وضعيت در ایران ما چگونه است؟ مسلما افزایش آمار افراد سیگاری در کشور با آموزش‌ ناکافی ارتباط مستقیم دارد.
مسجدی افزود: برگزاری هفته بدون دخانیات، تلنگری در رابطه با مضررات سیگار و قلیان در جامعه است. ولی برگزاری چنین هفته ای، در واقع سمبلیک است و باید تمامی دستگاه ها از جلمله رسانه ملی ساعاتی از زمان برنامه های خود را صرف آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه کند، تا بیش از این شاهد افزایش استعمال سیگار و قلیان در بین جوانان جامعه نباشیم.
تصویب سند قلیان سکوت منطقه را شکست
مشاور سازمان بهداشت جهانی، در جلسه ای که در جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران برگزار شد، گفت: در آخرین کنفرانس کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی، سند قلیان به دست کنفرانس اعضا رسید که بعد از تصویب، موجب شد سکوت کشورهای منطقه در خصوص مضررات استعمال قلیان شکسته شود.
دکتر هاواری افزود: زمانی که سندی در رابطه با مضررات استعمال تنباکوی جویدنی در کنفرانس اعضا به تصویب رسید، بسیاری از کشورها از جمله هندوستان را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین امسال نیز در این سند بحث مضررات قلیان به میان آمد، که بر اساس آن سازمان بهداشت جهانی موظف است، دررابطه با چگونگی اندازه گیری مضررات قلیان و روشهای جلوگیری از استعمال آن را بعنوان یک دستورالعمل در قالب سند در اختیار کشورها قرار دهد.
وی متذکر شد: سازمان بهداشت جهانی در روند مبارزه با استعمال دخانیات در جهان به این نتیجه رسید، که اگر در جایی موفق شویم که سیگار را کاهش دهیم، ولی توجهی به افزایش استعمال قلیان نداشته باشیم، باید انتظار داشت در سالهای آینده با افزایش نرخ سیگار مواجه شویم.
هاواری در رابطه با ضمانت اجرایی این قبیل اسناد که به تصویب می رسند، عنوان کرد: تمامی این سندها زمانیکه به تصویب می رسند، همگی دارای ضمانت ا جرایی هستند. بدلیل اینکه زمانی که کنفرانس اعضا، در حکمی سندی را به تصویب می رساند، طی ۲ سال سازمان بهداشت جهانی موظف می شود در رابطه با این قبیل موضوعات اسناد مرتبطی را فراهم کند.
وی افزود: مصوباتی که در کنفرانس اعضا تصویب می شود، تمامی آنها برای کشورها الزام آور نیست، بلکه خیلی از آنها در قالب توصیه نامه به تصویب می رسند. بطور مثال در رابطه با مالیات سیگار، سازمان بهداشت جهانی موظف شد یک کارگروه تخصصی را تشکیل دهد، که این کارگروه، بعد از تهیه راهنمایی برای کشورها، مورد تایید کنفرانس اعضا در خصوص اجرا قرار گرفت. بنابراین به تمامی کشورها توصیه شد که با استفاده از قوانین شان در زمینه مالیات نیز تمهیداتی را انجام دهند.

wichidika
01-06-2015, 09:24
وزارت بهداشت:
یکبار قلیان معادل ۱۸۰ نخ سیگار است/چروکیدگی پوست، پیری زودرس ارمغان قلیان:n34:

مصرف یک بار قلیان معادل مصرف 180 تا 300 نخ سیگار است.مواد معطر استفاده شده در تنباکوهای معسل یا میوه‌‌ای حاوی هزاران ماده سمی است و چروکیدگی پوست، پیری زودرس، فساد دندان­ها و افزایش خطر سل و هپاتیت فقط بخشی از عوارض قلیان است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، برخی عادات در جامعه به بروز بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور منجر شده‌اند یکی از این عادات نادرست مصرف قلیان است که متأسفانه در کشور به وفور به چشم می‌خورد؛ مصرف یک بار قلیان معادل مصرف 180 تا 300 عدد سیگار است.
آثار استعمال قلیان بر روی سلامتی
برخلاف تصور بعضی افراد، دود حاصل از قلیان به هیچ وجه کم خطر نیست بلکه حاوی مواد سرطان­زا و سمی بی‌شماری است که باعث سرطان­های ریه، لب و حفره دهانی، بیماری های قلبی عروقی و دیگر بیماری­ها و سرطان­ها می شود.
خطر ابتلا به سرطان ریه در افرادی که قلیان و سایر مواد دخانی مصرف می کنند ۵ برابر افرادی است که مصرف کنده این مواد نیستند.
هشدارهایی در مورد مصرف قلیان
دود حاصل از مصرف قلیان، ترکیبی از مواد دخانی و دود ناشی از مواد سوختی است که خطری جدی برای اطرافیان محسوب می­شود. مصرف کنندگان قلیان و اطرافیان آنها که در معرض دود تحمیلی آن قرار دارند، همچون مصرف کنندگان سیگار، مبتلا به انواع سرطان ها، بیماریهای قلبی عروقی، تنفسی خواهند شد.
12درصد بیماریهای قلبی و عروقی، 66درصد برونشیت و سرطان ریه و 38 درصد بیماریهای حاد تنفسی در جهان به مصرف سیگار و قلیان اختصاص دارد.
زنانی که در طول دوران بارداری خود، مصرف کننده قلیان بوده یا در معرض دود قلیان اطرافیان قرار گرفته­‌اند، وزن نوزادشان در هنگام تولد کمتر از حد طبیعی بوده و خطر ابتلا به بیماریهای ریوی در این نوزادان بیشتر است.
چروکیدگی پوست، پیری زودرس، تیرگی زیر چشم و لب­ها، زردی و فساد دندان­ها، از دیگر مصارف قلیان است. استفاده مشترک از قسمت دهانی قلیان، عاملی در انتقال بیماری­های واگیر دار همچون سل و هپاتیت است.
معمولاً طعم شیرین و طعم مطبوع توتون­های معسل قلیان باعث می­‌شود برخی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان بدون توجه به اثرات سوء آن، اشتباهاً به مصرف قلیان روی آورند.
مصرف کننده قلیان با توجه به حجم دود دریافتی، به اندازه زیادی نیکوتین دریافت می کند و به آن اعتیاد پیدا می­‌کند.
تنباکو و توتون مورد استفاده در قلیان معمولاً از بی­‌کیفیت ترین و نامرغوب ترین انواع موجود و از خطرناک­ترین آنها است از طرفی اسانس ها و مواد معطر استفاده شده در تنباکوهای معسل یا میوه‌­ای حاوی هزاران ماده سمی و کشنده است.
انتهای پیام/

wichidika
02-06-2015, 09:45
منع استعمال سیگار در اماکن عمومی پکن

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
استعمال سیگار در اماکن‌ عمومی پکن، پایتخت چین پس از صدور قانون جدید ممنوع اعلام شد.
به گزارش سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در چین بیش از 300 میلیون نفر سیگار می‌کشند و هر سال بیش از یک میلیون چینی بر اثر بیماری‌های ناشی از استعمال این ماده دخانی جان خود را از دست می‌دهند.
پیش از این قانون منع استعمال سیگار در چین وجود داشت اما اجرای آن به طور گسترده‌ای مورد غفلت قرار می‌گرفت و این ‌بار در قانون جدید مقررات شدیدتری برای ممنوعیت استعمال سیگار در رستوران‌ها، ادارات و مکان‌های حمل‌ونقل عمومی در پکن اعمال می‌شود و هزاران مامور مسوول اجرای این قانون خواهند بود.
وزارت بهداشت چین در سال 2011 با انتشار دستورالعملی استعمال سیگار در تمام مکان‌های عمومی این کشور از جمله هتل‌ها و رستوران‌ها را ممنوع اعلام کرده بود هرچند این قانون اغلب توسط کارگران چینی که به سیگار کشیدن عادت دارند، نقض می‌شد.
طبق قانون جدید افرادی که اقدام به استعمال سیگار در امکان عمومی کنند به پرداخت 32 دلار محکوم می‌شوند. همچنین در صورت تکرار، نام فرد خاطی در وب‌سایت دولت چین اعلام می‌شود. همچنین تحت این قانون تبلیغ تنباکو در کل شهر پکن ممنوع است.
به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، در صورت اعمال این قانون، هوای اماکن عمومی پکن پاک خواهد شد و بیش از 20 میلیون ساکن پکن را از تاثیرات مرگبار قرار گرفتن در معرض دود سیگار حفظ خواهد کرد.
انتهای پیام

wichidika
15-08-2015, 21:30
قلیان باعث افزایش پوسیدگی دندان می‌شود

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
یک دندانپزشک گفت: قلیان از خانواده دخانیات، توتون و تنباکو بوده که باعث رنگ‌زدگی و افزایش پوسیدگی دندان می‌شود.

دکتر محمدهادی شفق در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه همدان، با تاکید بر اینکه تاثیر قلیان از سیگار شدیدتر و بیشتر است، اظهار کرد: از عوارض قلیان می‌توان به عفونت لثه‌ای و زرد شدن دندان‌ها، بوی بد دهان و ایجاد کاهش فعالیت فیزیولوژیک غدد بزاقی در دهان اشاره کرد.

وی در ادامه به افرادی که اقدام به کشیدن قلیان یا سیگار می‌کنند توصیه کرد: این افراد باید بیشتر از دیگران بهداشت دهان و دندان را رعایت کنند و هیچ‌گاه بعد از کشیدن قلیان و سیگار مسواک را فراموش نکنند.

شفق با بیان اینکه بسیاری از افراد از بوی بد سیگار و قلیان رنج می‌برند، یادآور شد: افرادی که قلیان می‌کشند به علت بوی بد دهان نمی‌توانند افراد نزدیک خود بویژه بچه‌ها را نوازش کرده یا ببوسند. در نتیجه همه از هم‌نشینی با آن‌ها گریزان هستند.

انتهای پیام

Zeitgeist
15-08-2015, 22:20
به جای هزینه ی عظیمی که میریزید پای قلیان و سیگار و الکل و دخانیات و مخدرجات، میوه و سبزیجاتی مثل هویج و گوجه و کاهو و هلو و شلیل و آلو و موز و غیره رو بگیرید بزنید به بدن تا برید فضا و در طولانی مدت، احساسی بسیار بهتر داشته باشید! اگر گوشت و روغن و چربی و نمک رو هم کم کنید که زندگیتون از این رو به اون رو میشه... :goatee:

wichidika
09-10-2015, 20:20
فوت یک سوم مردان چینی بر اثر مصرف سیگار :n05:

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
نتایج یک بررسی در چین نشان می‌دهد: یک سوم تمامی مردان زیر 20 سال این کشور به دلیل استعمال سیگار دچار مرگ زودهنگام می‌شوند.

به گزارش سرویس «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این مطالعه آمده‌است: درصورتیکه مردان زیر 20 سال مصرف کننده سیگار، استعمال این ماده دخانی را کنار نگذارند با مرگ زودهنگام مواجه می‌شوند.

در این بررسی آمده‌است دو سوم مردان چینی پیش از سن 20 سالگی سیگار مصرف می‌کنند در نتیجه نیمی از این مردان بر اثر این عادت زیانبار جان خود را از دست می‌دهند.

محققان چینی و انگلیسی در دو مطالعه‌ای که در فاصله 15 سال از هم انجام گرفت 100ها هزار نفر را مورد آزمایش قرار دادند و اظهار داشتند درصورتیکه روند فعلی ادامه پیدا کند تعداد فوتی‌های ناشی از استعمال سیگار در این کشور که اغلب از میان مردان هستند تا سال 2030 به دو میلیون نفر می‌رسید.

به گفته محققان بهترین شیوه جهت کاهش مرگ و میر ناشی از سیگار کنار گذاشتن آن است همچنین افراد جوان هم باید از استعمال آن خودداری کنند. درحالیکه نرخ استعمال سیگار در کشورهای توسعه یافته کاهش پیدا کرده این رقم در چین با افزایش روبرو بوده‌ است.

به گزارش ایسنا -به نقل از شبکه خبری بی‌بی‌سی، طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO) در سطح جهان نیمی از مصرف کنندگان مواد دخانی جان خود را از دست می‌دهند.

انتهای پیام

wichidika
06-11-2015, 21:53
فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی در گفت‌وگو با فارس:
هوای منزل افراد سیگاری تا 10 برابر آلوده‌تر از هوای تهران است

فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی گفت: هوای منزل افراد سیگاری تا 10 برابر آلوده‌تر از هوای تهران است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


حسن‌الله صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با اشاره به آلاینده‌هایی که در منزل وجود دارند، گفت: تعدادی از آلاینده‌هایی که به ریه آسیب می‌زنند، مربوط به فضای داخل خانه است و افراد به‌طور مستقیم در ایجاد آن‌‌ها نقش دارند؛ مثلا مواد آلاینده ناشی از وسایل گرمایشی خانه، مصرف دخانیات در فضای بسته منزل و همچنین پخت‌ و پز نیز می‌توانند باعث آسیب به ریه ساکنان در منزل شوند.
وی ضمن توضیح درباره روش‌هایی برای کاهش این آلاینده‌ها در منزل، گفت: به‌طورکلی دستورالعمل‌های خاصی برای کنترل این آلاینده‌ها ارائه‌شده است؛ مثلاً باید با ایجاد سیستم تهویه مناسب در فضای منزل و قرار دادن قسمت ورود و خروج هوا، به جریان داشتن هوا در منزل کمک کرد و در هنگام نصب کولر فیلترهایی بر روی آن قرار داد که از ورود آلاینده‌ها جلوگیری کند و هوای پاک را به داخل منزل بفرستد؛ همچنین نصب هود در بالای اجاق خوراک‌پزی و استفاده مداوم از آن برای تصفیه هوا بسیار کمک‌کننده است.
صادقی گفت: افرادی که در منزل دخانیات مصرف می‌کنند، بدانند که آلاینده‌های موجود در هوای خانه‌ای که در آن دخانیات مصرف می‌شود تا 10 برابر بیشتر از آلودگی هوای تهران است و می‌تواند برای ساکنان منزل آسیب جدی به دنبال داشته باشد.
این فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی، ادامه داد: اما بخشی از آلاینده‌های موجود در منزل منجر به آلرژی می‌شوند و انسان هیچ نقشی در ایجاد آن‌ها ندارد؛ مثلاً می‌توان به رشد کنه مایت در مبلمان اشاره کرد که از شایع‌ترین دلایل ایجاد آلرژی در افراد است، همچنین میزان رطوبت بالا در منزل باعث می‌شود تا قارچ‌های خاصی شروع به رشد و تکثیر کنند که بعدها منجر به بروز آسم و آلرژی در ساکنان می‌شوند.
وی با اشاره به روش‌هایی برای کنترل و از بین بردن مایت‌ها، گفت: از آنجایی که تنها حرارت و گرما حشره مایت را از بین می‌برد، توصیه می‌شود برای جلوگیری از رشد و تکثیر آن در فضای داخل منزل، ملحفه‌ها را هر هفته 8 ساعت در معرض آفتاب قرار دهند یا با استفاده از اتو و آب داغ آن‌ها را شسته و ضدعفونی کنند؛ اما افرادی که از آلرژی‌های سالیانه رنج می‌برند با تهیه ملحفه‌های ضد مایت، شدت ناراحتی و آلرژی خود را کاهش دهند.
وی افزود: سطح مبلمان‌های کرکی و پشمی را با فرچه جاروبرقی کاملاً تمیز کرده و همچنین از نگه‌داشتن حیوانات خانگی در فضای داخلی خانه خودداری کنید.
این متخصص ریه در پایان گفت: رطوبت مطلوب و تأییدشده برای فضای داخلی خانه باید بین 40 تا 60 درصد باشد، مخصوصاً بیماران تنفسی باید دائم در فضای مرطوب نفس بکشند؛ به همین دلیل ایجاد بخار آب در هوا با استفاده از کتری یا با استفاده از دستگاه بخور می‌تواند کمک‌کننده باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])؛ سلول‌های مرده پوست، حیوانات خانگی و همچنین حشرات، قارچ‌ها، کپک و... که در محیط زندگی انسان وجود دارند و همگی باعث آلودگی هوای خانه می‌شوند.
رنگ‌ها، شوینده‌ها، حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها، چسب، دستگاه‌های پرینتر و فتوکپی، ماژیک و برخی لوازم منزل و مصالح ساختمانی هم در آلوده کردن هوای داخل منزل نقش زیادی دارند و می‌توانند آثار گوناگونی مثل سوزش و خارش چشم، بینی، گلو تا سر درد و تهوع و بیماری‌های جدی‌تر مثل سرطان و آسیب به سیستم عصبی مرکزی را به همراه داشته باشند.
به گفته کارشناسان، فیلتر کربن اکتیو موجود در دستگاه‌های تصفیه هوا در از بین بردن آلاینده‌های داخل منزل بسیار مؤثر است.
انتهای پیام/

wichidika
29-11-2015, 22:05
مبارزه با قلیان در پاکستان+تصاویر

پس از آنکه دیوان عالی و دادگاه‌های پاکستان حکم ممنوعیت استفاده از قلیان در اماکن عمومی را صادر کردند بیش از 800 قلیان از مناطق مختلف شهر کراچی مرکز ایالت سند جمع‌آوری و معدوم شد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، پس از آنکه دیوان عالی و دادگاه‌های پاکستان حکم ممنوعیت استفاده از قلیان در اماکن عمومی را صادر کردند بیش از 800 قلیان از مناطق مختلف شهر کراچی مرکز ایالت سند جمع آوری و معدوم شد.
بعد از این حکم دادگاه بیشتر کافه‌هایی که برای مشتریان خود قلیان ارائه می کردند تعطیل شد.
بیشتر قلیان‌ها با استفاده از بلدوزر و یا به آتش کشیدن معدوم شد که مقامات دولت ایالتی سند نیز در این مراسم شرکت کردند.
مقامات اعلام کردند که در مرحله اول فقط 800 قلیان معدوم شده‌اند و با جدیت بیشتری با این موضوع برخورد خواهد شد.
در تصاویر زیر مبارزه جدی با قلیان در پاکستان را مشاهده می‌کنید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام/ح

MOHAMMAD_ASEMOONI
23-11-2016, 16:44
سلام
دخانیات ( سیگار و قلیان و پیپ و چپق و غیره ) لذت داره
همین لذت لعنتی هست که عده ی زیادی از مردم رو جذب میکنه و بعد از چند بار استفاده باعث میشه معتاد بشند
معتاد دیگه مثل روزهای اول لذت نمیبره بلکه فقط استفاده میکنه تا درد و زجر نکشه چون وقتی نمیکشه احساس ناراحتی و کمبود داره درست مثل کسی که مدتی آب نخوره و تشنه بشه

معتاد فقط 2 راه داره تا آخِر عمرش:
1- زجرِ کشیدن رو بکشه
2- زجرِ نکشیدن رو بکشه
عاقلانه ترین کار پیشگیری هست یعنی فقط 3 کلمه (هرگز امتحان نکن)
اگر این 3 کلمه اجرا بشه دیگه تا آخر عمر از شر لذتهای مُضر در امان هستین (دخانیات , الکل , مواد مخدر , بی بند و باری جنسی)
اگر فریب خوردین و امتحان کردین و لذت بردین و آلوده شدین , دیگه بعدش غیر اون 2 راه , راهِ دیگه ای ندارین و عقل سالم میگه زجرِ نکشیدن خیلی خیلی قابل تحمل تر عاقلانه تر از زجرِ کشیدن هست
دیگه انتخاب با خودتونه و مسئولیت و عواقبِ انتخابتون هم با خودتونه
عده ای از مردم ذاتاً از این چیزهای لذتبخشِ مُضر خوششون نمیاد و لذت نمیبرند ازش که ویژگی بسیار ارزشمندی هست و باید ارزشش رو خوب درک کنند
========================--======
عده ای از معتادان میگن اگه نباشه دیگه نمیکشیم اما اگه باشه نمیتونیم نکشیم !!!
چی بگیم به این دسته از مردم جز اینکه بگیم بکش ببین کی ضرر میکنه و نکش ببین کی نفع میکنه
در خانه اگر کس است , یک حرف بس است

دکتر سوشا
09-01-2017, 14:12
قلیون کشیدن بیشتر از سیگار محیط خانه را آلوده می کندتصورات شما راجع به قلیون کشیدن اشتباه است

اخبار سلامت : اکثر مردم تصور می‌کنند که قلیون کشیدن ایمن‌تر از سیگار است و با خیال راحت و در جمع‌های دوستانه خود عادت به قلیون کشیدن دارند. یافته‌های اخیر این تصور را نقض می‌کند.
بر اساس مطالعه اخیر در دبی قلیون کشیدن در خانه، موجب تولید مونوکسید کربن (گاز سمی) و ذرات آلوده کوچکی به نام PM 2.5 می‌شود که مقدار این مواد سمی و آلوده ، دو برابر سیگار کشیدن در منزل است.این ذرات آلوده وارد جریان خون و ریه‌ها می‌شوند و سلامت افراد را به خطر می‌اندازند.

همچنین بر اساس گزارشی که توسط محققان در مجله کنترل دخانیات منتشر شد ، میزان آلودگی در اتاق مجاور جایی که قلیون کشیده می‌‌شود ، بسیار بالاتر از جایی است که سیگار می‌کشند ، در حالی که میزان آلودگی در مکان‌هایی که دخانیات مصرف نمی‌شود بسیار پایین است و سلامت افراد حفظ می‌شود.

قلیون کشیدن در خانه می‌تواند به طرز وحشتناکی سلامت افراد منزل و به خصوص کودکان را به خطر بیندازد. دود ناشی از یک بار قلیون کشیدن ، معادل با دود 150 نخ سیگار است و مضرات یک بار قلیون کشیدن بسیار وحشتناک‌تر از سیگار است.
برخی تصور می‌کنند که عبور دود قلیون از آب که موجب خنک‌تر شدن آن می‌شود، باعث می‌شود که مواد مضر و سرطان‌زای دود قلیون کم‌تر شود، اما این تصور غلط است و دود قلیون حاوی همان مواد سرطان‌زای دود سیگار است و به همان اندازه و حتی بیش‌تر از سیگار، مضر می‌باشد.

قلیون کشیدن در منزل موجب می‌شود که تمام افراد خانه را در معرض بیماری‌های مختلف و سرطان‌های مرتبط به مصرف دخانیات قرار گیرند. هرگز در منزل قلیون نکشید زیرا موجب آلوده شدن محیط خانه به ذرات مضر و سرطان زایی می‌شود که تمام افراد منزل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تصورات اشتباه خود را راجع به قلیون کنار بگذارید تا به بدنتان آسیب نرسانید.

وب سایت پزشکی و سلامت دکتر سوشا

wichidika
26-12-2017, 15:49
تلاش مجلس برای بازگشت مجدد قلیان به اماکن عمومی/ سفره‌خانه‌ها مکان عمومی خاص هستند!:n34::n13: [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) چند ماهی از اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در استان البرز و به ویژه کلانشهر کرج می‌گذرد، طبق تبصره 1 ماده 13 این قانون، مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه البرز، اماکن عمومی طبق آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی، به محل‌هایی اطلاق می‌شود که محل استفاده و مراجعه عمومی مردم می‌باشد از قبیل اماکن متبرکه و مقدسه، مساجد،‌ مصلی‌ها، کارخانجات، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، سالن مهمانخانه‌ها(هتل‌ها) و مهمانسراها و میهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها(‌رستوران‌ها) گنجینه‌ها(موزه‌ها)، پایانه‌ها(‌ترمینال‌ها)، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
در هر حال اجرای این قانون و جلوگیری از عرضه قلیان در مکان‌هایی چون سفره‌خانه‌ها، چای‌خانه‌ها و ... باعث برگزاری چندین تجمع اعتراضی در نقاط مختلف کرج شد.
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا که رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز هست با حضور در برنامه اقتصاد پویا شبکه البرز در این خصوص گفت: ما در قانون دخانیات تعریفی داریم از اماکنی که دخانیات و عرضه دخانیات در آن اماکن ممنوع است، طبق این تعریف این اقدام در اماکن عمومی کلا ممنوع است.
کولیوند افزود: طبق این تعریف قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌های سنتی و حتی اتاق‌های سیگار در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها نیز جز اماکن عمومی محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: ما این موضوع را بررسی کردیم، با دادستان هم صحبت کردیم و جلساتی نیز گذاشتیم، رئیس اتحادیه سفره خانه‌های کشور را هم به مجلس دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید از مجلس استفساریه بگیریم که آیا قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌های سنتی و اتاق های سیگار مشمول قانون اماکن عمومی است یا اماکن عمومی خاص هستند.
کولیوند خاطرنشان کرد: متن این استفساریه را بنده نوشته‌ام، پاسخ مجلس را هم تنظیم کردیم، در واقع بهترین گزینه هم استفساریه است چون اگر به سمت اصلاح قانون می رفیتم حدود 6 ماه طول می‌کشید.
وی تصریح کرد: این استفساریه ثبت شده و پاسخ مجلس هم خیر است به این معنا که قهوه خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های سیگار در پایانه‌ها و فرودگاه‌ها جز اماکن عمومی خاص محسوب می‌شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اعلام کرد: با این استفساریه دست دستگاه قضایی هم برای کمک به کسانی که مجوز دارند باز می‌شود زیرا ما در البرز بیش از دوهزار مجموعه غیرمجاز داریم که باید بسته شوند و مراحل دریافت مجوز را طی کنند.انتهای پیام

wichidika
23-01-2018, 20:07
دبیر کل مجمع مبارزه با استعمال دخانیات خبر داد۵۲ بیماری در ارتباط با استعمال دخانیات، مرگ سالانه ۶۰ هزارایرانی/ سیگار سالانه جان ۶۰ هزار ایرانی را می‌گیرد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دبیر کل مجمع مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به اینکه ۵۲ بیماری در ارتباط با استعمال دخانیات است، گفت: 80 درصد علل مرگ‌ومیر در کشور به دلیل بیماری‌های غیرواگیر همچون سکته‌های قلبی و مغزی، سرطان و بیماری‌های مزمن تنفسی است.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مسجدی در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به‌ ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی گفت:‌ استعمال دخانیات در مکان‌های عمومی کشور در هیأت وزیران در سال 76 به تصویب رسید که بر اساس آن استعمال دخانیات در اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش،‌پایانه‌های مسافربری، میهمان‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها ممنوع شد.
وی افزود: به دنبال فشار صنف قهوه‌داران بر دولت دهم، رئیس دولت وقت، صنف قهوه‌داران را مجزا کرد و مجوز عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها صادر شد. به دنبال آن جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به دیوان عالی کشور شکایت کرده و هیأت عالی دیوان در سال91 مجدد قهوه‌خانه‌ها را جزو اماکن عمومی اعلام کرد.
دبیر کل مجمع مبارزه با استعمال دخانیات به دنبال شکایت وزارت بهداشت مبنی بر آلوده بودن و اعتیادآور بودن توتون تنباکوی معسل قلیان دعوی حقوقی تشکیل شد و نهایتاً هیأت عالی دیوان ممنوعیت تولید و واردات توتون تنباکوی معسل قلیان را در سال 93 ممنوع کرد.
مسجدی گفت: متأسفانه اکنون 12 سال از تصویب قانون جامع استعمال دخانیات می‌گذرد و صنف قهوه‌داران از همه روش‌ها و ترفندها باری تخطی از قانون و تجاوز از مقررات به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود.
وی گفت: متأسفانه اخیراً به بهانه حمایت از این صنف که جز سوداگری و منفعت شخصی چیزی ندارد و درنهایت اعتیاد جوانان، سکته قلبی، مغزی و سرطان و همچنین بیماری‌های مزمن تنفسی رهاورد آن است از طریق برخی نمایندگان مجلس ورود به این موضوع کرده‌اند.
* نمایندگان مجلس توجیه‌کننده افکار عمومی باشند
دبیر کل مجمع مبارزه با استعمال دخانیات تأکید کرد: نمایندگان مجلس باید میان مردم و اعتیاد جوانان همچنین بیماری‌های مختلف از یک‌سو و سود این صنف و پر کردن جیب متولیان پشت صحنه، یکی را انتخاب کنند و توجیه‌کننده افکار عمومی مردم باشند.
مسجدی با اشاره به اینکه تعداد کارخانه تولید دخانیات از 6 مورد به 17 مورد رسیده است گفت: سود کلان این مسئله سبب افزایش کارخانه‌ها شده که باید توجه جدی به این موضوع داشته باشیم.
* مرگ سالانه 60 هزار نفر در اثر استعمال دخانیات
وی گفت: هر یک میلیون نخ سیگار یک مرگ به همراه دارد و سالانه 60 هزار نفر در کشور به دلیل استعمال دخانیات می‌میرند که 10 درصد آنها کسانی هستند که سیگار نمی‌کشند و در معرض مستقیم دود ناشی از آن هستند.
دبیر کل مجمع مبارزه با استعمال دخانیات بابیان اینکه 52 بیماری در ارتباط با استعمال سیگار و قلیان است، گفت: 80 درصد علل مرگ‌ومیر در کشور به دلیل بیماری‌های غیرواگیر همچون سکته‌های قلبی و مغزی، سرطان و بیماری‌های مزمن تنفسی است.
وی گفت: راهکار مقابله با این بیماری‌ها تغذیه سالم، تحرک بدنی و عدم استعمال دخانیات و الکل به شمار می‌رود.
مسجدی اعلام کرد: عدم استعمال دخانیات و ترک آن 30 درصد از سرطان‌ها را کاهش می‌دهد، بنابراین توجه به این مسئله بسیار حائز اهمیت است.
انتهای پیام/

wichidika
19-05-2018, 14:44
روزشمار هفته ملی بدون دخانیات اعلام شد"قلیان" سمی برای سلامت خانواده
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]شعار هفته ملی بدون دخانیات " قلیان، سمی برای سلامت خانواده" تعیین شد.
به گزارش ایسنا، هر ساله به مناسبت سالروز جهانی بدون دخانیات، ۳۱ ماه می مصادف با ۱۰ خرداد، اقدامات و فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح کشور با همکاری ارگان‌های ذیربط به منظور حمایت طلبی برای اجرای سیاست‌های موثر بر کاهش مصرف دخانیات و ارتقای سطح آگاهی عمومی به ویژه جوانان و نوجوانان نسبت به مضرات استعمال دخانیات انجام می‌شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به این که بیماری‌های قلبی و عروقی از جمله سکته‌های قلبی، یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان امروز است، موضوع روز جهانی بدون دخانیات سال ۲۰۱۸ با عنوان دخانیات و بیماری قلبی با شعار TOBACCO BREAKS HEARTS از سوی سازمان جهانی بهداشت انتخاب شده است.
بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر همین اساس ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ به عنوان هفته ملی بدون دخانیات با شعار ملی " قلیان، سمی برای سلامت خانواده" در نظر گرفته شده است.
روزشمار هفته ملی بدون دخانیات به شرح زیر است:
۱ - شنبه ۵ خرداد ماه " جوانان علیه قلیان"
۲ - یکشنبه ۶ خردادماه " خانواده ی سالم با دوری از قلیان "
۳ - دوشنبه ۷خردادماه " قهوه خانه سالم عاری از دخانیات"
۴ - سه شنبه ۸خردادماه " دوری از دخانیات، حق شهروندی "
۵ - چهارشنبه ۹ خردادماه " تعهد و مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از دخانیات "
۶ - پنجشنبه ۱۰ خردادماه " دوری از قلیان برای سلامت قلب"
۷ - جمعه ۱۱ خردادماه " آموزه های دینی علیه قلیان "
انتهای پیام

wichidika
27-02-2019, 15:39
واکنش وزارت بهداشت به "نه" مجلس برای افزایش 100تومانی قیمت هر پاکت سیگار
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]به اذعان مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت، افزایش 100 تومانی قیمت هر پاکت سیگار بر اساس لایحه بودجه 98 در حالی در مجلس رای نیاورد که این افزایش می‌توانست 300 میلیارد تومان درآمد برای کشور به ارمغان آورده و از اعتیاد، افزایش بار بیماری و مرگ ناشی از مصرف دخانیات جلوگبری کند...
دکتر بهزاد ولی‌زاده - مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حذف بندی از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که در آن دولت مکلف شده بود به ازای هر نخ سیگار مبلغ ۵۰ ریال اضافه دریافت کند، گفت: طبق بند «م» تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۷، بحث دریافت میزان ۷۵ ریال به بالا برای خرده‌فروشی سیگار در سیگار تولید داخل، تولید مشترک و برند وارداتی تصویب شد. در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز سازمان برنامه و بودجه این بند را به صورت ردیف درآمدی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان قرار داده بود. نهایتا هم کمیسیون تلفیق، افزایش ۵۰ ریال به ازای هر نخ سیگار را تصویب کرد که درآمدی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان داشت و قرار بود که این درآمد به دو سازمان از جمله سازمان بهزیستی ارائه شود.وی افزود: از طرفی در بند «ت» ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه گفته شده که علاوه بر ارقام مالیاتی که در صدر این ماده نوشته شده است، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بند «ب» ماده ۶۳ قانون الحاق که درباره خرده‌فروشی سیگار است و به دولت اجازه داده که برای اهداف سلامت از خرده‌فروشی سیگار عوارض دریافت کند و... نیز، به محصولات دخانی اعمال ‌شود. بنابراین در قانون برنامه ششم، اخذ عوارض بر خرده‌فروشی سیگار تصویب شده و حکمش هم وجود دارد. بر این اساس ما می‌توانیم سالیانه در قوانین بودجه برای دریافت مالیات بر خرده‌فروشی سیگار پیشنهادات‌مان را ارائه دهیم. یک پاکت سیگار در ایران، چند؟ولی‌زاده با بیان اینکه ایران در زمینه اخذ مالیات بر دخانیات از کشورهای جهان بسیار عقب است، ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت به کشورها توصیه کرده است که ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی را به عنوان مالیات بر مواد دخانی اخذ کنند، اما متاسفانه این میزان در کشور ما ۲۰ درصد قیمت خرده‌فروشی بوده و بر همین اساس رتبه ایران از نظر مالیات بر دخانیات بسیار پایین است. قیمت محصولات دخانی در ایران بسیار پایین و متوسط قیمت پاکت سیگار در ایران حدود ۰.۲ دلار است؛ درحالیکه متوسط جهانی آن بیش از ۴ الی ۴.۷۵ دلار است.قاچاق سیگار ربطی به مالیات نداردمسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به دلیل عدم اجرای درست سیاست مالیات بر مواد دخانی ایران، اظهار کرد: توجیه صنایع دخانی این است که افزایش قیمت دخانیات منجر به افزایش قاچاق می‌شود. باید توجه کرد که شاید در سال‌های گذشته این ادعا تا حدودی صحت داشت؛ چراکه الزامات کنترلی ما برای مقابله با قاچاق مناسب نبود، اما بعد از اینکه صنایع در کشور ما راه‌اندازی شده، در حوزه تولید مواد دخانی سرمایه‌گذاری کردند و در حال حاضر بالای ۹۵ درصد تقاضای داخلی‌مان را از طریق تولید داخلی تامین می‌کنیم و نیازی به واردات نداریم، دیگر بهانه‌ای برای قاچاق هم در کشور وجود ندارد.سودهای کلان صنایع دخانیولی‌زاده تاکید کرد: قاچاق، بحثی سازمان‌یافته بوده و اصلا ربطی به مسائل مالیاتی ندارد، بلکه بحث‌های مرتبط با افزایش قاچاق مواد دخانی، بهانه‌هایی است که صنایع دخانی می‌آورند. طبیعی است که اگر قیمت محصولات دخانی بالا رود، میزان مصرف کاهش می‌یابد. طبیعتا در این صورت صنایع دخانی ضرر کرده و بازارشان را از دست می‌دهند. باید پرسید آیا سلامت مردم واجب‌تر است یا سود صنایع دخانی؟ در حال حاضر با سیستم ضعیف و نابه‌سامان مالیاتی که داریم، بالای ۵۶ درصد سرمایه‌ای که صنایع دخانی هزینه می‌کنند، سود است؟. صنعت دخانیات بالای ۵۶ درصد سود دریافت می‌کند. کدام صنعت در کشور این شرایط را دارد؟. این به دلیل ضعف اقتصادی است. این صنایع همواره به دنبال این هستند که مسئولین، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران را توجیه کنند که افزایش مالیات موجب افزایش قاچاق و از دست دادن اشتغال می‌شود، این‌ها دلایلی هستند که هیچ سند مطالعاتی ندارند.وی افزود: این درحالیست که مطالعات سازمان بهداشت جهانی روی ۷۶ کشور جهان در حوزه کنترل دخانیات، ‌نشان می‌دهد که افزایش مالیات هیچ ربطی به افزایش قاچاق ندارد و در کشورهایی که مالیات بر مواد دخانی افزایش یافته، قاچاق هم کاهش یافته است. با این اقدام نه‌تنها درآمد کشورها از محل مالیات افزایش پیدا کرده، بلکه کاهش مصرف هم داشته‌ند و توانسته‌اند تا حدود زیادی قاچاق را کنترل کرده و کاهش دهند. از طرفی افزایش مالیات کمک می‌کند که بخشی از درآمدهای ناشی از آن را صرف تدابیر مقابله با قاچاق مواد دخانی کرده و بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم. متاسفانه کماکان توجیه‌های اشتباه و غلط صنایع دخانی، بر مستندات بخش سلامت ترجیح داده شده است. در حوزه قانون‌گذاری بیشتر از جنبه درآمدی به بحث مالیات بر دخانیات توجه می‌کنند، اما در حوزه سلامت ما به سیاست کاهش مصرف فکر می‌کنیم.مرگ سالانه ۶۰ هزار نفر در کشور به دلیل مصرف دخانیاتولی‌زاده با بیان اینکه در کشور ما با این میزان مصرف، سالانه ۶۰ هزار مورد مرگ ناشی از مصرف مواد دخانی داریم، افزود: در عین حال اگر میزان مصرف مواد دخانی در کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، صرف ضرر اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات می‌شود. وقتی جوانی در سن ۴۵ سالگی به دلیل مصرف دخانیات فوت می‌کند، ببینید کشور چقدر روی او سرمایه‌گذاری کرده که به این مرحله بهره‌وری رسیده و بعد باید به دلیل مصرف دخانیات جانش را از دست دهد.مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه در تمام کشورها آمارها نشان می‌دهد که افزایش قیمت و مالیات مواد دخانی، منجر به کاهش مصرف می‌شود، گفت: مسلما نگاه‌ها در حوزه‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مالیات بر مواد دخانی جامع و کامل نیست. اینکه می‌گوییم سلامت در تمام سیاست‌گذاری‌ها باید رعایت شود، به این معنی است که اگر می‌خواهید صنعتی را مستقر کنید باید تبعات سلامتی‌اش را ببینید. ادله‌ای که صنایع برای عدم افزایش قیمت سیگار می‌آورند، غلط است و نمایندگان باید ادله حوزه سلامت را شنیده و وقت بگذارند و این‌ها را گوش کنند. تبعات مخالفت با چنین طرح‌هایی را در آینده خواهیم دید.نه، به افزایش 100 تومانی قیمت یک پاکت سیگار!ولی‌زاده در ادامه صحبت‌هایش، گفت: طبیعی است که اگر قیمت عرضه سیگار و قلیان بالا رود، یک جوان هر دقیقه از آن‌ها استفاده نمی‌کند. افزایش قیمت مواد دخانی در کاهش مصرف‌شان بسیار موثر است. بحث ما نقد تصمیم نمایندگان مجلس نیست، بلکه ما در حوزه مالیات اساسا دچار مشکل هستیم. باید توجه کرد که پنج تومان افزایش به ازای هر "نخ" سیگار، هیچ تاثیری روی افزایش قیمت سیگار نداشت؛ چراکه پنج تومان یعنی 100 تومان افزایش روی هر پاکت سیگار. حال ببینید گوشت و کالاهای اساسی در این مدت چقدر افزایش یافته‌اند، اما سیگار چقدر افزایش یافته است؟.
معافیت‌ مالیاتی «توتون»!وی تاکید کرد: صنایع دخانی که در کشور ما راه‌اندازی شدند، به راحتی آمدند و روی اقلام اولیه‌ای مانند توتون به آن‌ها معافیت‌های مالیاتی داده می‌شود، آیا فکر نمی‌کنید که این‌ها برنامه‌ریزی شده است؟. من نگرانی خودم را بابت نگاهی که در زمینه مالیات بر دخانیات در کشور وجود دارد، اعلام می‌کنم. زیرا ایران به عنوان رییس کنفرانس آتی اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات تعیین شده و از ایران به عنوان کشوری که 180 کشور برای این سِمَت به آن رای دادند، انتظار می‌رود که وضعیت اجرای کنوانسیون را در کشور ارتقاء دهد. ما به عنوان یکی از ضعیف‌ترین کشورهای جهان در حوزه مالیات بر دخانیات باید وضعیت‌مان را ارتقاء دهیم و در سطح ملی بتوانیم سیاست‌هایی داشته باشیم که از افزایش بی‌رویه مصرف دخانیات جلوگیری کند.
اشتغال‌زایی اتوماتیک صنایع دخانی و یک ادعاولی‌زاده با بیان اینکه وزارت بهداشت هیچ ابزاری جز فکت‌ها و مستندات علمی ندارد، ادامه داد: صنایع دخانی به راحتی جلسه می‌گذارند و نمایندگان را توجیه می‌کنند. باید پرسید صنایعی که تمام سیستم‌شان اتوماتیک است و هیچ نیازی به نیروی کارگر ندارند، چقدر اشتغال ایجاد کرده‌اند؟، حال بر چه اساسی می‌گویند با افزایش مالیات بر دخانیات، اشتغال از بین می‌رود؟. این وضعیت جای تاسف و نگرانی دارد و اگر با همین روند پیش رویم، بازار بسیار پر رونقی را در داخل کشور برای صنایع دخانی فراهم می‌کنیم و به عنوان یکی از پر مصرف‌ترین کشورهای جهان در حوزه مصرف دخانیات شناخته می‌شویم.
وی با بیان اینکه هر چه وزارت بهداشت در این حوزه سیاست وضع می‌کند، وزارت صنعت همراهی نمی‌کند، گفت: وزارت بهداشت در این حوزه یکه و تنهاست و تمام تیرها به سمتش روانه می‌شود. برخی می‌گویند وزارت بهداشت به دلیل بحث‌های درآمدی این حرف‌ها را می‌زند، اما ما اصلا هیچ ادعایی در زمینه درآمدهای ناشی از مالیات بر دخانیات نداریم و می‌گوییم اعتبار مشخصی که برای فرهنگ‌سازی می‌دهند، کفایت می‌کند و آنچه می‌ماند را به دستگاه‌های دیگر مانند وزارت ورزش برای ایجاد تسهیلات و ... ارائه دهید. متاسفانه ظرفیت 12 هزار میلیارد تومانی مالیات بر دخانیات در کشور دیده نمی‌شود. درحالیکه این مبلغ می‌تواند منجر به حرکت‌های بزرگی برای جوانان در کشور شود تا به ‌جای اینکه در قهوه‌خانه‌ها بنشینند، سیگار و قلیان بکشند و بیمار شوند، از تسهیلات تفریحی و ورزشی آن هم با حداقل هزینه استفاده کنند. اصرار ما بر وضع مالیات بر دخانیات، پیشگیری از اعتیاد و افزایش بار بیماری و مرگ ناشی از مصرف دخانیات است.
8 میلیون ایرانی دخانیات مصرف می‌کنندولی‌زاده با بیان اینکه ایران در حوزه بین‌الملل تعهد داده که تا سال 1404 ، 30 درصد مصرف دخانیات را کاهش دهد، اظهار کرد: اما با این وضعیت مالیاتی به این هدف نمی‌رسیم و حتی افزایش مصرف هم خواهیم داشت. باید توجه کرد که 14 درصد از جمعیت کشور یعنی حدود هشت میلیون نفر در کشور دخانیات مصرف می‌کنند که 100 هزار میلیارد تومان ضرر به کشور می‌زنند و مابقی جمعیت کشور هزینه مصرف‌کنندگان مواد دخانی را می‌دهند. فردی که می‌خواهد دخانیات مصرف کند باید هزینه مصرف و درمانش را بدهد. زیرا مصرف دخانیات یک انتخاب اختیاری است.
انتهای پیام

wichidika
02-07-2019, 21:25
سیگار به چشم‌ها آسیب می‌زند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]کارشناسان انگلیسی هشدار دادند: میلیون‌ها نفر در این کشور با تداوم استعمال سیگار، سلامت چشم‌های خود را به خطر می‌اندازند.
به گزارش ایسنا، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد به‌رغم ارتباط آشکار میان استعمال سیگار و کاهش قدرت بینایی تنها یک پنجم از افراد از این موضوع آگاهی دارند که استعمال سیگار می‌تواند به نابینایی منجر شود.
نتایج مطالعات نشان می‌دهد افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری دو برابر بیشتر احتمال دارد بینایی خود را از دست بدهند چرا که دود دخانیات موجب بروز چندین نوع بیماری چشمی و تشدید آن می‌شود. همچنین دود سیگار حاوی ترکیب‌های شیمیایی سمی است که چشم‌ها را تحریک کرده و به سلامت آن‌ها آسیب می‌زند.
کارشناسان اظهار داشتند: فلزات سنگین موجود در دود سیگار از قبیل سرب و مس می‌توانند در عدسی جمع و به آب مروارید منجر شوند. همچنین استعمال سیگار می‌تواند مشکلات بینایی ناشی از دیابت را از طریق آسیب رساندن به عروق خونی شبکیه تشدید کند
همچنین افراد سیگاری سه برابر بیشتر احتمال دارد به عارضه چشمی دژنراسیون ماکولا مرتبط با افزایش سن مبتلا شوند. علاوه بر این، این افراد در مقایسه با افراد غیر سیگاری ۱۶ برابر بیشتر احتمال دارد که به طور ناگهانی قدرت بینایی خود را از دست بدهند.
در این نظرسنجی که ۲۰۰۶ بزرگسال شرکت داشتند ۱۸ درصد اطلاع داشتند که دود سیگار خطر نابینایی و کاهش قدرت بینایی را به دنبال دارد در حالیکه سه چهارم از آنان می‌دانستند که استعمال سیگار با سرطان مرتبط است.
به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، به گفته کارشناسان خودداری از مصرف سیگار یکی از بهترین اقدامات برای حفظ سلامت چشم در کنار چکاپ‌های‌ مرتب است.
انتهای پیا

wichidika
12-02-2020, 23:16
سیگار بعد از خاموش شدن هم گازهای سمی آزاد می‌کند:blink:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نتایج یک آزمایش تازه نشان می‌دهد که سیگارها تنها در زمان روشن بودن تولید ترکیبات سمی نمی‌کنند بلکه حتی تا چند روز پس از خاموش و سرد شدن نیز به متصاعد کردن گازهای سمی در محیط اطراف ادامه می‌دهند.

به گزارش ایسنا،‌ بنابر نتایج یک مطالعه جدید که توسط کارشناسان سازمان غذا و داروی آمریکا انجام شده است، سیگارها در فاصله ۲۴ ساعت پس از خاموش شدن معادل ۱۴ درصد نیکوتینی که یک سیگار روشن از خود آزاد می‌کند، متصاعد می‌کنند.
این آزمایش نشان می‌دهد با وجود آنکه بخش عمده ترکیبات شیمیایی در فاصله یک روز آزاد می شوند، با این حال نیکوتین و تریاکتین (ماده افزودنی به فیلتر سیگار) پس از پنج روز تازه به نیمی از مقدار اولیه خود می‌رسد.
"داستین پاپندیک"، کارشناس محیط زیست در "انستیتو ملی استاندارد آمریکا" به همراه تیم متخصصان خود برای این مطالعه ابتدا ۲۱۰۰ سیگار تهیه کردند. سپس با یک دستگاه مکنده شش پُک، متوسطی که یک فرد سیگاری به یک نخ سیگار می زند، به آن زدند. سپس میزان هشت ترکیب شیمیایی را که چهار مورد از آنها توسط سازمان غذا و داروی آمریکا مضر یا مستعد آسیب زایی تشخیص داده شده در فواصل زمانی مشخص اندازه گرفتند.
پاپندیک می گوید: مقادیر بدست آمده قابل توجه است و اگر ته سیگارها در محیط سربسته یا داخل خودروها خاموش شوند می‌توانند اثرات مهمی به لحاظ آزاد کردن گازهای سمی در محیط به جا بگذارند.
بنابر گزارش یورونیوز، تخمین زده می‌شود که روزانه پنج تریلیون ته سیگار در سراسر جهان تولید می‌شود که اکثر آنها به درستی خاموش و دورانداخته نمی‌شوند.
انتهای پیام